Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Zdravotní plán města Chrudim (2019)

1. Zdravější životní styl

1.1 Bude podporováno zdravé chování ve výživě

1.1.1 Realizovat programy zaměřené na správnou výživu u jednotlivých věkových skupin
1.1.1.1 Workshopy při Dnech zdraví
1.1.1.2 Programy na MŠ, ZŠ
1.1.1.3 Spolupráce na téma správné výživy s NNO ve městě

1.2 Budou podporovány všestranné pohybové aktivity obyvatelstva

1.2.1 Podporovat systémově volnočasové aktivity různých cílových skupin – organizovaných i neorganizovaných
1.2.1.1 Dotační a grantový systém města
1.2.2 Nadále vytvářet zázemí pro sport a volný čas ve městě
1.2.2.1 Obnova a údržba dětských hřišť a sportovních ploch ve městě
1.2.2.2 Vybudování nové workoutové tělocvičny nebo doplnění stávající
1.2.3 Pořádat osvětové kampaně zaměřené na zdravější životní styl
1.2.3.1 Sportovní hry seniorů
1.2.3.2 Akce zaměřené na cvičení vlastní vahou těla (workout)
1.2.3.3 Dny zdraví

1.3 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci obezity

1.3.1 Zabývat se problémem obezity u všech věkových skupin
1.3.1.1 Osvěta v rámci Dnů zdraví
1.3.1.2 Spolupráce se STOB

2. Snížení výskytu neinfekčních onemocnění

2.1 Budou podporovány programy zaměřené na problematiku kardiovaskulárních onemocnění P

2.1.1 Připravovat informační a preventivní akce pro cílovou skupinu 24 – 44 let
2.1.1.1 Dny zdraví
2.1.1.2 Den zdraví ve firmách ve spolupráci se zaměstnavateli
2.1.1.3 Spolupráce se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim – měření tělesných hodnot

2.2 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci duševních poruch a stresu

2.2.1 Připravovat informační a preventivní akce pro různé cílové skupiny
2.2.1.1 Spolupráce s Péčí o duševní zdraví

2.3 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci závislostí – alkohol, drogy, tabák

2.3.1 Připravovat informační a preventivní akce pro různé cílové skupiny
2.3.1.1 Týden pro duševní zdraví - akce
2.3.1.2 Kampaň Světový den bez tabáku
2.3.1.3 Dny zdraví
2.3.1.4 Spolupráce s NNO působící v této oblasti – Semiramis, ACET
2.3.1.5 Spolupráce s dalšími organizacemi – poradna pro odvykání kouření, pedagogicko- psychologická poradna apod.

3. Snížení výskytu infekčních onemocnění

3.1 Budou podporovány aktivity zaměřené na prevenci infekčních onemocnění

3.1.1 Budou podporovány aktivity zaměřené na problematiku sexuálně přenosných onemocnění P
3.1.1.1 Preventivní programy pro ZŠ a SŠ
3.1.2 Budou podporovány aktivity zaměřené na problematiku alimentárních onemocnění P
3.1.2.1 Edukace veřejnosti zaměřená na zpracování a uchování potravin, bezpečnost potravin
3.1.2.2 Hygiena rukou

4. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

4.1 Bude realizován projekt Bezpečná komunita

4.1.1 Podporovat programy zabývající se prevencí úrazů všech věkových skupin
4.1.1.1 Podporovat program Bezpečná škola
4.1.1.2 Kampaň Na kolo jen s přilbou
4.1.1.3 Kampaň Vidíš mě?
4.1.1.4 Projekt Bezpečná cesta do školy
4.1.1.5 Besedy se strážníky Městské policie Chrudim
4.1.1.6 Zážitkové vycházky se strážníky Městské policie Chrudim

4.2 Bude podporován systém výuky první pomoci u všech věkových skupin

4.2.1 Podporovat prevenci úrazů a výuku první pomoci
4.2.1.1 Soutěž Mladých zdravotníků (ČČK)
4.2.1.2 Dny zdraví
4.2.1.3 Na kolo jen s přilbou – akce na dopravním hřišti

5. Aktivní stáří

5.1 Budou zajišťovány podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů

5.1.1 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci úrazů u seniorů
5.1.1.1 Realizovat projekt Bezpečný domov
5.1.1.2 Program Šmejdi
5.1.1.3 Programy pro seniory v roli chodce, cyklisty, cestujícího v MHD
5.1.1.4 Osvětové programy Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim
TISK
i