Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)"
1.1 "Místní cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Aktivita"

Zdravotní plán města Chrudim 2015-2018

1. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

1.1 Bude podporováno zdravé chování ve výživě P

1.1.1 Realizovat programy zaměřené na správnou výživu u jednotlivých věkových skupin
1.1.1.1 realizace projektu Zdraví na talíři
1.1.1.2 dotazník pro školy a NNO na téma správné výživy nad zákonný rámec povinností

1.2 Budou podpořeny všestranné pohybové aktivity obyvatelstva P

1.2.1 Podporovat pohybové aktivity všech věkových skupin
1.2.1.1 prevence vadného držení těla u dětí
1.2.1.2 plavecká štafeta měst
1.2.1.3 rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami
1.2.1.4 projekt „Učíme se zdravě sedět a cvičit“
1.2.1.5 Běh naděje
1.2.1.6 běhy pro zdraví v Parku Střelnice
1.2.1.7 Pochod generací
1.2.1.8 Pohybové akce pro veřejnost
1.2.1.9 Plavání s VZP
1.2.2 Vytvářet zázemí pro všestranné pohybové aktivity všech cílových skupin
1.2.2.1 vybudování venkovní posilovny pro workout
1.2.2.2 údržba a revize dětských a sportovních hřišť
1.2.2.3 multifunkční hrací sestava pro děti ve Střeleckém parku

1.3 Zlepšit informovanost o nabídce možností pro zdravý životní styl

1.3.1 Vytvořit jednotný informační systém zaměřený na zdravý životní styl
1.3.1.1 sestavit přehled aktivit z oblasti pobybu, zdravé výživy, nekuřáckých provozoven, duševního zdraví, nabídku kroužků apod.
1.3.1.2 analýza a mapování aktivit z oblasti pohybu, zdravé výživy, nekuřáckých provozoven, duševního zdraví, nabídku kroužků
1.3.2 Vytvořit nabídku pro zvýšení informovanosti o mateřství
1.3.2.1 Světový týden respektu k porodu - přednášky, besedy, workshopy apod.

1.4 Bude řešena prevence obezity

1.4.1 Zabývat se problémem obezity u dětí i ostatních věkových skupin
1.4.1.1 hra - hledání kešek s odkazem zdravého životního stylu
1.4.1.2 osvěta v rámci Dnů zdraví
1.4.1.3 individuální poradenství dle metodiky STOB
1.4.1.4 skupinové programy snižování nadváhy
1.4.1.5 poradna zdravého životního stylu
1.4.1.6 cvičení pro děti se zaměřením na snižování nadváhy - STOB

2. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

2.1 Bude posílena prevence onkologických onemocnění P

2.1.1 Zabývat se problematikou onkologického onemocnění kůže
2.1.1.1 Připravit osvětový program pro školy na téma rakovina kůže - výchova ke zdraví
2.1.1.2 osvětová akce na plovárně
2.1.2 Informovat o nutnosti preventivních vyšetření, zainteresovat lékaře
2.1.3 Edukovat veřejnost o nutnosti preventivní prohlídky
2.1.3.1 masivní kampaň MZČR na podporu prevence rakoviny

2.2 Budou aktivně omezovány kardiovaskulární nemoci

2.2.1 Zajistit lepší propagaci preventivních programů ke kardiovaskuláru např.v místním tisku
2.2.1.1 pravidelná měření tělesných hodnot při osvětových kampaních zaměřených na zdraví

2.3 Bude posílena prevence alergií

2.3.1 Provádět údržbu zeleně a stromů
2.3.1.1 pravidelná údržba zeleně a veřejných ploch ve městě - seče trávy
2.3.2 Snižovat negativní vlivy zvířat
2.3.3 Zlepšit komplexní péči o alergiky a astmatiky
2.3.3.1 průzkum na MŠ, ZŠ - zjištění počtu alergiků ve třídách
2.3.3.2 letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky
2.3.3.3 rekondiční pobyty v Čechách
2.3.3.4 speciální třídy v MŠ

2.4 Bude posílena prevence diabetu

2.4.1 Podporovat preventivní akce zaměřené na problematiku diabetu

2.5 Bude posílena prevence duševních poruch a neurologických onemocnění

2.5.1 Budou probíhat programy zaměřené na problematiku duševního zdraví
2.5.1.1 Týden pro duševní zdraví
2.5.1.2 přednášky, besedy

2.6 Bude posílena prevence zubního kazu u dětí

2.6.1 Podporovat projekty zaměřené na hygienu ústní dutiny
2.6.1.1 projekt Dental alarm
2.6.1.2 projekt „Jak si udržet zdravé zuby“
2.6.1.3 projekt „Zdravé zuby“

3. SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY

3.1 Bude realizován projekt Bezpečná komunita

3.1.1 Podporovat programy zabývající se úrazy dětí a mládeže
3.1.1.1 kampaň Na kolo jen s přilbou
3.1.1.2 kampaň Vidíš mě?
3.1.1.3 realizace projektu Bezpečná cesta do školy
3.1.1.4 realizace projektu Bezpečná škola
3.1.2 Podporovat programy pro seniory a veřejnost

3.2 Bude zkvalitňován systém výchovy v první pomoci u všech skupin obyvatelstva

3.2.1 Podporovat prevenci úrazů a výuku první pomoci
D.3.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií
D.3.5.5 osvěta prevence úrazů

4. AKTIVNÍ STÁŘÍ

4.1 Budou zajišťovány podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů P

4.1.1 Podporovat aktivní život seniorů
4.1.1.1 psychociální a sociální podpora rodin pečujících o seniora
4.1.1.2 vzdělávací aktivity pro seniory
4.1.1.3
4.1.1.4 dny sociálního poradenství
4.1.1.5 školení finanční gramotnosti
4.1.1.6 pohybová aktivita - bazén, fitness centra, procházky apod.
4.1.1.7 osvěta v domácím prostředí
4.1.1.8 rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku
4.1.1.9 kulturní a společenské akce pro seniory
4.1.1.10 sportovní hry seniorů
4.1.2 Vytvářet podmínky pro zajištění pobytu seniorů v domácím prostředí
4.1.2.1 domácí zdravotní a ošetřovatelská péče
4.1.2.2 půjčovna kompenzačních pomůcek
4.1.2.3 osvěta v domácím prostředí
4.1.3 Zabývat se problematikou bezpečí seniorů
4.1.3.1 prevence úrazů u seniorů - besedy, projekty
4.1.3.2 prevence násilí - besedy
4.1.3.3 projekt Bezpečný domov
4.1.3.4 bezpečná doprava - osvěta, besedy s Besip
4.1.3.5 osvětové programy Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim
4.1.4 Vytvářet příznivé prostředí pro seniory
4.1.4.1 bezbariérovost ve městě - přechody pro chodce, vstupy do veřejných budov
4.1.4.2 bezbariérové byty v CSSP Chrudim
4.1.4.3 realizace mezigeneračních projektů - cvičení, tvořivé dílny, zpívání, výlety apod.
4.1.4.4 spolupráce s dobrovolníky
4.1.4.5 provoz CSSP Chrudim jako komunitního centra i pro seniory z města
4.1.4.6 grantová a dotační podpora projektů pro seniory
4.1.4.7 podpora vzniku poradenského centra pro pečující o seniory
4.1.5 Zajistit dostupné služby pro seniory
4.1.5.1 pečovatelská služba
4.1.5.2 domácí zdravotní a ošetřovatelská péče
4.1.5.3 Domy s pečovatelskou službou
4.1.5.4 poskytování i ostaních sociálních služeb pro seniory
4.1.5.5 dny sociálního poradenství

5. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

5.1 Bude snižován vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

5.1.1 Zkvalitnit provoz dopravy, systém parkování a veřejného osvětlení
5.1.2 Připravovat regeneraci odpočinkových míst

5.2 Bude zvyšována bezpečnost dětí a seniorů

5.2.1 Provádět monitoring a zabezpečení nebezpečných zón ve městě
5.2.2 Nabízet zážitkové vycházky s Městskou policií pro různé cílové skupiny

5.3 Bude zlepšováno bezbariérové prostředí ve městě

6. SNIŽOVAT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM

6.1 Bude usilováno o snížení kuřáctví u všech věkových skupin P

6.1.1 Rozšířit nekuřácké zóny na veřejnosti (restaurace, dětská hřiště)
B.2.1.1 projekt Nekuřácké provozovny
B.2.1.2 kontroly Městské policie zaměřené na kouření v zastávkách MHD
B.2.1.3 označit zastávky MHD cedulemi "Zákaz kouření"
B.2.1.4 provést kontrolu zastávek MHD z hlediska umístění informačních cedulí "Zákaz kouření"
6.1.2 Podporovat programy a osvětu proti kouření
6.1.2.1 preventivní programy na školách zaměřené na problematiku kouření
6.1.2.2 poradna pro odvykání kouření
6.1.2.3 „My nechceme kouřit ani pasivně“
6.1.2.4 „Já kouřit nebudu a vím proč“
6.1.2.5 "Normální je nekouřit"
6.1.2.6 "Kouření a já"

6.2 Bude realizován program prevence kriminality

6.2.1 Podporovat komplexní součinnostní program Prevence kriminality

6.3 Bude zajištěna prevence alkoholismu

6.3.1 Cílenými programy na školách usilovat o snížení poptávky po alkoholu

6.4 Bude podporováno omezování závislostí

6.4.1 Snížit poptávku po návykových látkách u dětí a mláděže
6.4.2 Zabývat se problematikou gemblerství

7. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

7.1 Budou realizovány komunitní programy zaměřené na podporu zdraví a udržitelného rozvoje

7.1.1 Podporovat program Bezpečná škola
7.1.2 Podporovat program Bezpečná komunita
7.1.3 Realizovat program Zdravé město a MA21
7.1.4 Podporovat program Škola podporující zdraví
7.1.5 Podporovat program Zdravý podnik

8. Snížení výskytu infekčních onemocnění

8.1 Budou podporovány aktivity zaměřené na prevenci infekčních onemocnění

8.1.1 Budou podporovány aktivity zaměřené na prevenci HIV, AIDS
8.1.1.1 anonymní diagnostika
8.1.1.2 preventivní programy - Hrou proti AIDS
8.1.2 Bude prováděna edukace předcházení poranění jehlou
8.1.2.1 manipulace s použitou jehlou
TISK
i