Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)"
1.1 "Místní cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Aktivita"

Zdravotní plán města Chrudim 2014-2015

1. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

1.1 Zlepšit informovanost o nabídce možností pro zdravý životní styl

1.1.1 Vytvořit jednotný informační systém zaměřený na zdravý životní styl P
1.3.1.1 sestavit přehled aktivit z oblasti pobybu, zdravé výživy, nekuřáckých provozoven, duševního zdraví, nabídku kroužků apod.

1.2 Bude podporováno zdravé chování ve výživě P

1.2.1 Realizovat programy zaměřené na správnou výživu u jednotlivých věkových skupin
1.1.1.1 realizace projektu Zdraví na talíři

1.3 Budou podpořeny všestranné pohybové aktivity obyvatelstva

1.3.1 Podporovat pohybové aktivity všech věkových skupin
1.2.1.1 prevence vadného držení těla u dětí
1.2.1.2 plavecká štafeta měst
1.2.1.3 rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami
1.2.1.4 projekt „Učíme se zdravě sedět a cvičit“
1.2.1.5 Běh naděje
1.2.1.6 běhy pro zdraví v Parku Střelnice
1.2.1.7 Pochod generací
1.2.1.8 Pohybové akce pro veřejnost
1.2.1.9 Plavání s VZP
1.3.2 Vytvářet zázemí pro všestranné pohybové aktivity všech cílových skupin
1.2.2.1 vybudování venkovní posilovny pro workout

1.4 Zabývat se zlepšením duševního zdraví obyvatel města

1.4.1 Budou probíhat osvětové akce zaměřené na problematiku duševního zdraví
1.4.1.1 Týden pro duševní zdraví

1.5 Bude řešena prevence obezity

1.5.1 Zabývat se problémem obezity u dětí i ostatních věkových skupin
1.4.1.1 hra - hledání kešek s odkazem zdravého životního stylu
1.4.1.3 individuální poradenství dle metodiky STOB
1.4.1.4 skupinové programy snižování nadváhy
1.4.1.5 poradna zdravého životního stylu
1.4.1.6 cvičení pro děti se zaměřením na snižování nadváhy - STOB

2. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

2.1 Bude posílena prevence onkologických onemocnění P

2.1.1 Zabývat se problematikou onkologického onemocnění kůže
2.1.1.1 Připravit osvětový program pro školy na téma rakovina kůže - výchova ke zdraví
2.1.2 Informovat o nutnosti preventivních vyšetření, zainteresovat lékaře
2.1.3 Edukovat veřejnost o nutnosti preventivní prohlídky

2.2 Budou aktivně omezovány kardiovaskulární nemoci

2.2.1 Zajistit lepší propagaci preventivních programů ke kardiovaskuláru např.v místním tisku
2.2.1.1 pravidelná měření tělesných hodnot při osvětových kampaních zaměřených na zdraví

2.3 Bude posílena prevence alergií

2.3.1 Provádět údržbu zeleně a stromů
2.3.2 Snižovat negativní vlivy zvířat
2.3.3 Zlepšit komplexní péči o alergiky a astmatiky
2.3.3.1 průzkum na MŠ, ZŠ - zjištění počtu alergiků ve třídách
2.3.3.2 údržba zeleně a veřejných ploch ve městě
2.3.3.2 letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky
2.3.3.3 rekondiční pobyty v Čechách
2.3.3.4 speciální třídy v MŠ

2.4 Bude posílena prevence diabetu

2.4.1 Podporovat preventivní akce zaměřené na problematiku diabetu

2.5 Bude posílena prevence duševních poruch a neurologických onemocnění

2.6 Bude posílena prevence zubního kazu u dětí

2.6.1 Podporovat projekty zaměřené na hygienu ústní dutiny
2.6.1.1 projekt Dental alarm
2.6.1.2 projekt „Jak si udržet zdravé zuby“
2.6.1.3 projekt „Zdravé zuby“

3. SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY

3.1 Bude realizován projekt Bezpečná komunita

3.1.1 Podporovat programy zabývající se úrazy dětí a mládeže
3.1.1.1 kampaň Na kolo jen s přilbou
3.1.1.2 kampaň Vidíš mě?
3.1.1.3 realizace projektu Bezpečná cesta do školy
3.1.1.4 realizace projektu Bezpečná škola
3.1.2 Podporovat programy pro seniory a veřejnost

3.2 Bude zkvalitňován systém výchovy v první pomoci u všech skupin obyvatelstva

3.2.1 Podporovat prevenci úrazů a výuku první pomoci
D.3.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií
D.3.5.5 osvěta prevence úrazů

4. AKTIVNÍ STÁŘÍ

4.1 Budou zajišťovány podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů

4.1.1 Podporovat aktivní život seniorů
4.1.1.1 psychociální a sociální podpora rodin pečujících o seniora
4.1.1.3
4.1.1.4 dny sociálního poradenství
4.1.1.5 školení finanční gramotnosti
4.1.1.6 pohybová aktivita - bazén, fitness centra, procházky apod.
4.1.1.7 osvěta v domácím prostředí
4.1.1.8 rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku
4.1.1.9 kulturní a společenské akce pro seniory
4.1.1.10 sportovní hry seniorů

5. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

5.1 Bude snižován vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

5.1.1 Zkvalitnit provoz dopravy, systém parkování a veřejného osvětlení
5.1.2 Připravovat regeneraci odpočinkových míst

5.2 Bude zvyšována bezpečnost dětí a seniorů

5.2.1 Provádět monitoring a zabezpečení nebezpečných zón ve městě
5.2.2 Nabízet zážitkové vycházky s Městskou policií pro různé cílové skupiny

5.3 Bude zlepšováno bezbariérové prostředí ve městě

6. SNIŽOVAT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM

6.1 Bude usilováno o snížení kuřáctví u všech věkových skupin P

6.1.1 Rozšířit nekuřácké zóny na veřejnosti (restaurace, dětská hřiště)
B.2.1.1 projekt Nekuřácké provozovny
B.2.1.2 kontroly Městské policie zaměřené na kouření v zastávkách MHD
B.2.1.3 označit zastávky MHD cedulemi "Zákaz kouření"
B.2.1.4 provést kontrolu zastávek MHD z hlediska umístění informačních cedulí "Zákaz kouření"
6.1.2 Podporovat programy a osvětu proti kouření
6.1.2.1 preventivní programy na školách zaměřené na problematiku kouření
6.1.2.2 poradna pro odvykání kouření
6.1.2.3 „My nechceme kouřit ani pasivně“
6.1.2.4 „Já kouřit nebudu a vím proč“
6.1.2.5 "Normální je nekouřit"
6.1.2.6 "Kouření a já"

6.2 Bude realizován program prevence kriminality

6.2.1 Podporovat komplexní součinnostní program Prevence kriminality

6.3 Bude zajištěna prevence alkoholismu

6.3.1 Cílenými programy na školách usilovat o snížení poptávky po alkoholu

6.4 Bude podporováno omezování závislostí

6.4.1 Snížit poptávku po návykových látkách u dětí a mláděže
6.4.2 Zabývat se problematikou gemblerství

7. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

7.1 Budou realizovány komunitní programy zaměřené na podporu zdraví a udržitelného rozvoje

7.1.1 Podporovat program Bezpečná škola
7.1.2 Podporovat program Bezpečná komunita
7.1.3 Realizovat program Zdravé město a MA21
7.1.4 Podporovat program Škola podporující zdraví
7.1.5 Podporovat program Zdravý podnik

8. Snížení výskytu infekčních onemocnění

8.1 Budou podporovány aktivity zaměřené na prevenci infekčních onemocnění

8.1.1 Budou podporovány aktivity zaměřené na prevenci HIV, AIDS
8.1.1.1 anonymní diagnostika
8.1.1.2 preventivní programy - Hrou proti AIDS
8.1.2 Bude prováděna edukace předcházení poranění jehlou
8.1.2.1 manipulace s použitou jehlou
TISK
i