Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Zdravotní plán města Chrudim 2010-2011

1. ZDRAVÍ MLADÝCH

1.1 Bude aktivně podporováno nekouření mladých

1.2 Bude řešena problematika "děti, mládež a výživa"

1.2.1 Realizovat programy a aktivity k tématu výživy dětí a mládeže

1.3 Budou posíleny příležitosti pro pohybové aktivity mládeže

2. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

2.1 Budou aktivně omezovány kardiovaskulární nemoci

2.1.1 Zajistit lepší propagaci preventivních programů ke kardiovaskuláru např.v místním tisku
2.2.1.1 pravidelná měření tělesných hodnot při osvětových kampaních zaměřených na zdraví

2.2 Bude posílena prevence onkologických onemocnění

2.2.1 Informovat o nutnosti preventivních vyšetření, zainteresovat lékaře
2.2.2 Edukovat veřejnost i praktické lékaře o nutnosti preventivní prohlídky mužů nad 40 let věku

2.3 Bude posílena prevence alergií

2.3.1 Provádět údržbu zeleně a stromů
2.3.2 Snižovat negativních vlivy zvířat
2.3.3 Zlepšit komplexní péči o alergiky a astmatiky
2.3.3.2 údržba zeleně a veřejných ploch ve městě
2.3.3.2 letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky
2.3.3.3 rekondiční pobyty v Čechách
2.3.3.4 speciální třídy v MŠ

2.4 Bude posílena prevence diabetu

2.4.1 Podporovat preventivní akce zaměřené na problematiku diabetu

2.5 Bude posílena prevence duševních poruch a neurologických onemocnění

2.6 Bude posílena prevence zubního kazu u dětí

2.6.1 Podporovat projekty zaměřené na hygienu ústní dutiny
2.6.1.2 projekt „Jak si udržet zdravé zuby“
2.6.1.3 projekt „Zdravé zuby“

3. SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY

3.1 Bude realizován projekt Bezpečná komunita P

3.1.1 Podporovat programy zabývající se úrazy dětí a mládeže
3.1.1.1 kampaň Na kolo jen s přilbou
3.1.1.2 kampaň Vidíš mě?
3.1.1.3 realizace projektu Bezpečná cesta do školy
3.1.1.4 realizace projektu Bezpečná škola
3.1.2 Podporovat programy pro seniory a veřejnost

3.2 Bude zkvalitňován systém výchovy v první pomoci u všech skupin obyvatelstva

3.2.1 Podporovat prevenci úrazů a výuku první pomoci
D.3.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií
D.3.5.5 osvěta prevence úrazů

4. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

4.1 Bude snižován vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel P

4.1.1 Zkvalitnit provoz dopravy, systém parkování a veřejného osvětlení
4.1.2 Připravovat regeneraci odpočinkových míst

4.2 Bude zvyšována bezpečnost dětí a seniorů ve vybraných lokalitách města

4.2.1 Provádět monitoring a zabezpečení nebezpečných zón ve městě

4.3 Bude zlepšováno bezbariérové prostředí ve městě

5. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

5.1 Budou podpořeny všestranné pohybové aktivity obyvatelstva P

5.1.1 Podporovat pohybové aktivity všech věkových skupin
1.2.1.3 rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami
1.2.1.4 projekt „Učíme se zdravě sedět a cvičit“
1.2.1.5 Běh naděje
1.2.1.6 běhy pro zdraví v Parku Střelnice
1.2.1.7 Pochod generací
1.2.1.8 Pohybové akce pro veřejnost
1.2.1.9 Plavání s VZP

5.2 Bude aktivně podporováno zdravé chování ve výživě

5.2.1 Realizovat programy zaměřené na správnou výživu u jednotlivých věkových skupin

5.3 Bude řešena prevence obezity

5.3.1 Zabývat se problémem obezity u dětí i ostatních věkových skupin
1.4.1.4 skupinové programy snižování nadváhy
1.4.1.5 poradna zdravého životního stylu
1.4.1.6 cvičení pro děti se zaměřením na snižování nadváhy - STOB

6. SNIŽOVAT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM

6.1 Bude usilováno o snížení kuřáctví u všech věkových skupin

6.1.1 Rozšířit nekuřácké zóny na veřejnosti (restaurace, dětská hřiště) P
B.2.1.1 projekt Nekuřácké provozovny
B.2.1.2 kontroly Městské policie zaměřené na kouření v zastávkách MHD
B.2.1.3 označit zastávky MHD cedulemi "Zákaz kouření"
B.2.1.4 provést kontrolu zastávek MHD z hlediska umístění informačních cedulí "Zákaz kouření"
6.1.2 Podporovat programy a osvětu proti kouření
6.1.2.2 poradna pro odvykání kouření
6.1.2.3 „My nechceme kouřit ani pasivně“
6.1.2.4 „Já kouřit nebudu a vím proč“
6.1.2.5 "Normální je nekouřit"
6.1.2.6 "Kouření a já"

6.2 Bude realizován program prevence kriminality

6.2.1 Podporovat komplexní součinnostní program Prevence kriminality

6.3 Bude zajištěna prevence alkoholismu

6.3.1 Cílenými programy na školách usilovat o snížení poptávky po alkoholu

6.4 Bude omezeno užívání ostatních návykových látek

6.4.1 Snížit poptávku po návykových látkách u dětí a mláděže

7. AKTIVNÍ STÁŘÍ

7.1 Budou zajištěny podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů

7.1.1 Podporovat aktivní život seniorů
4.1.1.8 rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku
4.1.1.9 kulturní a společenské akce pro seniory
4.1.1.10 sportovní hry seniorů

8. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

8.1 Budou realizovány komunitní programy zaměřené na podporu zdraví a udržitelného rozvoje P

8.1.1 Realizovat program Zdravé město a MA21
8.1.2 Podporovat program Škola podporující zdraví
8.1.3 Podporovat program Zdravý podnik
TISK
i