Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Zdravotní plán města Chrudim 2008-2009 / Rozpočet 2008

GesceSpolugesceSpolupráce
1. ZDRAVÍ MLADÝCH
1.1 Bude aktivně podporováno nekouření mladých
1.2 Bude řešena problematika "mládež a výživa"
1.2.1 realizovat programy a aktivity k tématu výživy mládeže
1.3 Budou posíleny příležitosti pro pohybové aktivity mládeže
1.3.1 xxx
2. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
2.1 Budou aktivně omezovány kardiovaskulární nemoci
2.1.1 zajistit lepší propagaci preventivních programů ke kardiovaskuláru např.v místním tisku
2.2 Bude posílena prevence onkologických onemocnění
2.2.1 informovat o nutnosti preventivních vyšetření, zainteresovat lékaře
2.2.2 chránit nekuřáky před pasivním kouřením ve společném stravování (prevence nádorů dých. cest)
2.2.3 edukovat veřejnost i praktické lékaře o nutnosti preventivní prohlídky mužů nad 40 let věku
2.3 Bude posílena prevence alergií
2.3.1 údržba zeleně a stromů
8.1.34.28 údržba trávníků
8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin
2.3.2 snižování negativních vlivů zvířat
10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin
2.4 Bude posílena prevence diabetu
2.4.1 xxx
2.5 Bude posílena prevence duševních poruch a neurologických onemocnění
2.5.1 xxx
2.5.1.1 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - duševní zdraví
3. SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY
3.1 Bude realizován projekt Bezpečná komunita
3.1.1 realizovat programy zabývající se úrazy dětí a mládeže
3.1.1.1 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - Zdravá a bezpečná MŠ
8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách
8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť
8.1.28.10 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
3.1.2 podporovat programy pro seniory a veřejnost
3.2 Zkvalitnit systém výchovy v první pomoci u všech skupin obyvatelstva
3.2.1 zaměřit systém výchovy v první pomoci na autoškoly
3.2.2 první pomoc - ostatní
3.2.2.1 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - první pomoc
3.2.2.2 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením - první pomoc
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim
4. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ
4.1 Bude snižován vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
4.1.1 zkvalitnění provozu dopravy, systému parkování a veřejného osvětlení
11.1.1.9 provozování MHD
11.1.1.12 studie koordinace SSZ "Zelená vlna na průjezd městem"
4.1.2 regenerace odpočinkových míst
8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst
4.2 Bude zvyšována bezpečnost dětí a seniorů ve vybraných lokalitách města
4.2.1 Monitoring a zabezpečení nebezpečných zón ve městě
8.1.11.23 oprava chodníků ulice V Tejnecku
8.1.11.24 oprava chodníku nábřeží K. Čapka
8.1.11.25 Markovice - výstavba jednostranného chodníku v ul. Ke hřišti
8.1.11.26 Markovice - výstavba jednostranného chodníku od č.p. 997 k č.p. 999
8.1.11.27 Medlešice - oprava chodníku od č.p. 37 k č.p. 31
8.1.11.28 Topol - vybudování chodníku k mateřské škole
8.1.11.29 Vlčnov - výstavba chodníků
4.3 Bude zlepšováno bezbariérové prostředí ve městě
4.3.1 xxx
8.1.11.22 výstavba bezbariérových přechodů
5. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL
5.1 Bude aktivně podporováno zdravé chování ve výživě
5.1.1 realizovat programy zaměřené na správnou výživu u jednotlivých věkových skupin
5.1.1.1 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - zdravé stravování
5.1.1.2 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - Biojarmark
5.2 Budou podpořeny všestranné pohybové aktivity obyvatelstva
5.2.1 podporovat pohybové aktivity všech věkových skupin
5.2.1.1 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením - pohybové aktivity seniorů
5.3 Bude snižována stresová zátěž ve škole, v rodině a na pracovišti
5.3.1 xxx
5.4 Bude posílena nabídka volnočasových aktivit
5.4.1 xxx
6. SNIŽOVAT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM
6.1 Bude realizován program prevence kriminality
6.1.1 komplexní součinnostní program Prevence kriminality
6.1.1.1 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - prevence kriminality
6.1.1.2 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením - prevence kriminality
5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém
8.1.34.2 výstavba domu napůl cesty Malecká - realizační PD
8.1.35.4 běžná údržba č.p. 1114/IV ul. Tovární
15.1.1.12 sociální prevence
15.1.1.14 provoz městské noclehárny
15.1.1.17 rozšíření centrály ke kamerovému systému
6.2 Usilovat o snížení kuřáctví u všech věkových skupin
6.2.1 podporovat účinné preventivní programy a osvětové kampaně zaměřené na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o rizicích kouření
6.3 Bude zajištěna prevence alkoholismu
6.3.1 cílenými programy na školách usilovat o snížení poptávky po alkoholu
6.4 Bude omezeno užívání ostatních návykových látek
6.4.1 snížit poptávku po návykových látkách u dětí a mláděže
7. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
7.1 Budou realizovány komunitní programy zaměřené na podporu zdraví a udržitelného rozvoje
7.1.1 program Zdravé město a MA 21
7.1.2 program Škola podporující zdraví
7.1.2.1 MŠ Svatopluka Čecha - příspěvek na program Zdravá škola
7.1.2.2 MŠ Dr. Jana Malíka - příspěvek na program Zdravá škola
7.1.2.3 ZŠ Dr. Peška - Příspěvek na projekt Zdravá škola
7.1.2.4 ZŠ Dr. Malíka - Příspěvek na projekt Zdravá škola
7.1.2.5 Speciální škola - Příspěvek na projekt Zdravá škola
7.1.2.6 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - Zdravá ZŠ
7.1.3 program Zdravý podnik
TISK
i