Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Názvy hierarchických úrovní
A. "Rozvojová oblast"
A.1 "Cíl"
A.1.1 "Opatření"

Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030

GesceSpolugesceSpolupráce
A. Ekonomická oblast (ekonomika, podnikání, cestovní ruch)
A.1 Podporovat podnikatelské aktivity ve městě a zaměstnanost
A.1.1 Aktivně spolupracovat s KHK a jednotlivými podnikatelskými subjekty
A.1.2 Nabízet pronájmy volných nemovitostí v majetku města a PZ podnikatelům
A.1.3 Podporovat přímé napojení průmyslových zón a města na obchvat
A.1.4 Podporovat a rozvíjet tradiční řemesla a služby ve městě
A.2 Rozvíjet cestovní ruch
A.2.1 Rozvíjet služby v cestovním ruchu
A.2.2 Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu
PD Dům přírody Železných hor - expozice a vnitřní vybavení, včetně zajištění externí administrace veřejné zakázky na PD
OSM
A.2.3 Podporovat a koordinovat společné aktivity subjektů v cestovního ruchu
PD Dům přírody Železných hor - expozice a vnitřní vybavení, včetně zajištění externí administrace veřejné zakázky na PD
OSM
B. Environmentální oblast (životní prostředí, územní rozvoj, doprava, bydlení)
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj
B.1.1 Rozvíjet efektivní odpadové hospodářství
Separační dvůr Chrudim - projektové a inženýrské práce
Rekonstrukce a vytvoření nových míst na separovaný odpad
Pořízení nádob na rozvoj odpadového hospodářství - OPŽP
CEKVO - Separační dvůr Chrudim
Lu
Velký separační dvůr PZ západ
Fasáda na domě č.p. 85
OIN
Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká – stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy
Zateplení MŠ Víta Nejedlého
Podpora domácího kompostování města Chrudim
B.1.2 Zajišťovat kvalitní a funkční zeleň ve městě
Městský sad Větrník
Povodňový park po sběrných surovinách Dadrus - projekt
Lu
Trvalkové záhony na Žižkově náměstí
Pe
B.1.3 Naplňovat Energetickou politiku města - snižovat energetickou náročnost objektů v majetku města
výměna kotle MŠ Topol
OIN
PD Snížení energetické náročnosti MŠ Strojařů
OIN
Energetický audit nebo ISO 50.001
Řešení energetických úspor na majetku města - FOM
Lu
Modernizace rozvaděčů a elektroinstalace ZŠ Dr. J. Malíka - 4. etapa
OIN
Rekonstrukce elektroinstalace budovy MěÚ Pardubická ul. čp. 67
Výměna oken na MŠ Na Valech
OIN
Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - 1. etapa
Pe
EPC budovy - management
EPC - opravy
Energetický management - certifikace ISO 50001
Školení týmu ISO a dalších organizací
Št
Instalace omezovačů výkonu pevné složky - vytápění horkovodem - ZŠ U Stadionu
Instalace omezovačů výkonu pevné složky - vytápění horkovodem - ZŠ Dr.Peška
Instalace omezovačů výkonu pevné složky - vytápění horkovodem - DPS Strojařů
Instalace omezovačů výkonu pevné složky - vytápění horkovodem - Divadlo K.Pippicha
sloučení odběrných míst - elektřina - ZŠ U Stadionu
sloučení odběrných míst - elektřina - ZŠ Dr.Peška
měření a regulace Chrudimská beseda ( městské kino)
projektová dokumentace - fotovoltaická výrobna ZŠ Sladkovského
OIN
budova MěÚ, Pardubická 67 - osvětlení
OIN
Stavební úpravy č. p. 47, ulice Hradební
Pe
Fotovoltaika na budovách města - ZŠ Peška, Malíka, Sladkovského, U Stadionu
Pe
Instalace FVE na zimním stadionu, regulace 1/4 h maxima
Pe
Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - II. etapa
Pe
Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ čp. 67 ul. Pardubická
Pe
Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim - 1. etapa
Pe
Modernizace rozvaděčů a elektroinstalace ZŠ Dr.Malíka - II.etapa
OIN
ZŠ Dr. Malíka - výměna elektroinstalace - 3.patro
OIN
ZŠ Dr. Malíka - výměna elektroinstalace 2.-4. patro
OIN
MŠ Na Valech - oprava střešní konstrukce, zateplení podlahy půdy
OIN
B.1.4 Zajišťovat udržení čistoty ovzduší ve městě
B.1.5 Zajišťovat řádnou údržbu toků na území města a jejich čistotu
PD kanalizační přípojky Medlešice
OIN
DUR protipovodňová opatření Stromovka
Vybudování nové ČOV MŠ Topol
Pe
Výstavba kanalizace Medlešice
Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi
OIN
B.1.6 Podporovat osvětu a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí pro všechny typy škol a širokou veřejnost
Dětské herní prvky na Střelnici
OIN
B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů
B.2.1 Podporovat veřejnou dopravu osob
Výměna označníků zastávek, jednotný styl, včetně možnosti některých jako "smart zastávka", info o příjezdu BUS
ODP
Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim
Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim
OIN
B.2.2 Snižovat nutnost používání individuální automobilové dopravy, podpora alternativních druhů dopravy
Terminál veřejné dopravy v Chrudimi
Obce Ležáků, Palackého, jízdní pruhy pro cyklisty, vodorovné dopravní značení
ODP
Projektová příprava nabíjecí stanice pro elektrobusy MAD Chrudim
mk
B.2.3 Rozvoj infrastruktury a bezpečnost v dopravě
Výstavba lávky Úzká
OIN
Cyklopruhy Masarykovo náměstí - Pardubická + úpravy v rámci obnovy živičného krytu
OIN
Parkování Požárníků - zpracování společné dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
OIN
Píšťovy, zaslepení průjezdu
Ulice Na Ostrově, úpravy pro přechod chodců v křiž. s Vrchlického, průjezd cyklistů
mk
Stavební úpravy zastávky v ul. Malecká
Pe
Příprava realizace podzemního parkoviště U Stadionu
Zklidnění ulice Václavská - úsekové měření rychlosti
mk
výstavba VO Větrník - ul. Na Kopci
OIN
Cyklostezka 1/17 – pod mostem - 2. část Na Ostrově
mk
Obce Ležáků, Palackého, jízdní pruhy pro cyklisty, vodorovné dopravní značení
ODP
Výměna označníků zastávek, jednotný styl, včetně možnosti některých jako "smart zastávka", info o příjezdu BUS
ODP
Rekonstrukce ulice Česká - úsek Slovenská - Družstevní - Topolská
OIN
oprava lávky L 03 v ulici V Průhonech
Pe
I/17 Chrudim, ulice Dr. M. Horákové, OAK vč. chodníků
Pe
Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží K. Čapka
Pe
Oprava mostu M 34 (Malecká)
Pe
Parkování - ulice Požárníků
Pe
PD - Světelná signalizace na Palackého třídě a Obce Ležáků - obnova
Pe
B.2.4 Snižování negativního vlivu dopravy na životní prostředí
Plán mobility, dopravní průzkumy
ODP
B.2.5 Zajistit osvětu veřejnosti v problematice bezpečnosti silniční dopravy
B.3 Zaručit kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na potenciál města a nejvhodnější strategický směr se zajištěním ochrany kulturních i přírodních hodnot území
B.3.1 Zajistit kvalitní urbanismus
Rekonstrukce a stavební úpravy smuteční síně
Pe
Oprava kašny Brussel v Husově ulici
Sanace strmého svahu Na Kopanici
Pe
Územní plán - standardizace
St
Regulační plán MPZ - dopracování
Veřejné griloviště
Výstavba inženýrských sítí - Markovice
OIN
Územní studie krajiny ORP
B.3.2 Podpořit kvalitní bydlení
Výměna oken v bytovém domě čp. 60, ulice Komenského
Pe
C. Sociálně - společenská oblast (sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity)
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech)
C.1.1 Zajistit stabilní podporu města pro udržení infrastruktury kvalitních škol a školských zařízení
ZŠ Školní náměstí 238 - výměna střešní krytiny
OIN
Výměna stropní konstrukce MŠ Na Valech
OIN
Jídelna ZŠ Dr.Peška
4.2.1.1 Inkluze v praxi - rozvoj potenciálu pedagogů a asistentů pedagoga
4.2.1.11 Inkluze v praxi - sdílení praktických zkušeností z implementace a dalšího využití pedagogických dokumentů
4.2.1.12 Inkluze v praxi - sdílení pedagogických zkušeností s rodiči
4.2.1.13 Inkluze v praxi - rozvoj potenciálu nadaných dětí
5.2.1.1 Vzdělávání a informační akce - setkávání pedagogů MŠ, ZŠ, rodičů, organizací a dalších aktérů v oblasti vzdělávání
3.4.1.1 Mobilní technohrátky pro MŠ a ZŠ v ORP Chrudim
Rekonstrukce střechy a výměna krytiny DDM
OIN
Rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičen ZŠ U Stadionu
OIN
Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Dr.Peška (budova Husova)
OIN
Rekonstrukce hospodářského objektu ZŠ Dr. Malíka
OIN
Řešení spodní vody budovy MŠ Sv.Čecha
OIN
Rekonstrukce sociálních zařízení dětí MŠ Topol
OIN
Oprava střechy a výměna střešní krytiny MŠ Sladkovského
OIN
MŠ Sv. Čecha - rekonstrukce podlah
C.1.2 Podporovat udržení oborové struktury vzdělávání
C.1.3 Využívat dalších organizací města i nestátních neziskových organizací jako vzdělávacích a společenských center
4.2.1.1 Inkluze v praxi - rozvoj potenciálu pedagogů a asistentů pedagoga
4.2.1.11 Inkluze v praxi - sdílení praktických zkušeností z implementace a dalšího využití pedagogických dokumentů
4.2.1.12 Inkluze v praxi - sdílení pedagogických zkušeností s rodiči
4.2.1.13 Inkluze v praxi - rozvoj potenciálu nadaných dětí
5.2.1.1 Vzdělávání a informační akce - setkávání pedagogů MŠ, ZŠ, rodičů, organizací a dalších aktérů v oblasti vzdělávání
3.4.1.1 Mobilní technohrátky pro MŠ a ZŠ v ORP Chrudim
C.1.4 Podporovat výchovu k udržitelnému rozvoji a zdravému životnímu stylu
PD Dům přírody Železných hor - expozice a vnitřní vybavení, včetně zajištění externí administrace veřejné zakázky na PD
OSM
Dětské herní prvky na Střelnici
OIN
Vraťme ptačí zpěv do města!
Cestou ke čtyřlístku …, Čtyřlístkem ke štěstí
C.2 Vytvářet širokou nabídku kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit; zachovat kulturní dědictví
C.2.1 Podporovat tradiční a rozvíjet nové kulturní aktivity a instituce místního, regionálního i národního významu
Stolpersteiny
Js
DÚR Letní kino - dle cenové nabídky arch. Škardy
C.2.2 Zajišťovat kvalitní péči o movité i nemovité památky a hmotné i nehmotné kulturní dědictví na území města
Chrudimská beseda - oprava technologie výtahu
OIN
Zámek Medlešice - oprava střechy a stropu - projektová dokumentace
Js
Oprava technologie fontány, vyložení olověných van a restaurování pískovcových prvků kašny, Resselovo náměstí
Pe
Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště
OIN
C.2.3 Podporovat tradiční i nově vznikající sportovní akce a instituce
Markovice víceúčelové hřiště
OIN
C.2.4 Zajišťovat kvalitní péči o sportovní zařízení, areály a plochy ve vlastnictví města k aktivnímu odpočinku na území města
Dokumentace k územnímu rozhodnutí - sportovní hala V Průhonech
Přístavba a rekonstrukce staré haly - I. etapa
Pe
Rekonstrukce atletického povrchu na Stadionu Emila Zátopka
Js
Lanová loď - multufunkční herní prvek v místní části Topol
OIN
Dětské hřiště Chrudim - Markovice
OIN
Venkovní hřiště - hry na chodníku
Venkovní tělocvična v místní části Topol
Rekonstrukce sportovních podlah v tělocvičně ZŠ U Stadionu
Pe
dětské hřiště ve Vestci
Výstavba Skateparku Chrudim
OIN
Krytý plavecký bazén, rozšíření sauny o wellnes prvky II. etapa
OIN
Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Dr. Malíka
OIN
C.2.5 Podporovat dostatečně širokou nabídku sportovních a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie
Dětské hřiště Medlešice
Pe
C.3 Formovat komplexní síť zdravotních a sociálních služeb
C.3.1 Podporovat uplatnitelnost znevýhodněných skupin obyvatelstva na trhu práce
C.3.2 Rozvíjet a podporovat síť sociálních služeb ve městě pro všechny cílové skupiny
PD rekonstrukce objektu a vybudování zázemí azylového domu s ošetřovatelskou službou v Tovární ulici
OIN
C.3.3 Podporovat dostupnou zdravotní péči (ambulantní, terénní, pobytovou)
C.3.4 Propojovat zdravotní a sociální péči ve městě
C.3.5 Podporovat programy prevence onemocnění a péče o zdraví obyvatel
C.3.6 Zajišťovat prevenci kriminality a bezpečnost ve městě
Rozšíření kamerového systému na území města
MP
C.3.7 Udržovat nabídku přiměřeného bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva a rozvíjet propustné bydlení ve městě
D. Strategické řízení, kvalitní úřad a organizace města
D.1 Zajistit zdravé financování - účelně a hospodárně nakládat s finančními prostředky a majetkem města a jím zřizovaných organizací bez nezodpovědného zadlužování
D.1.1 Dodržovat stanovená pravidla pro zadlužování města
D.1.2 Systémově plánovat a připravovat záměry v oblasti dotační politiky města
D.1.3 Zodpovědně připravovat projekty - kvalitně, systematicky nejen ve vazbě na dotace
D.1.4 Nastavit rozpočtovou politiku dle zásady 3E - efektivnost, účelnost, hospodárnost
D.1.5 Zefektivnění nakládání s majetkem města
Chrudimská beseda - rekonstrukce kuchyně, skladů, sociálního zařízení u vinárny
Pe
Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim - 1. etapa
Pe
ZŠ Dr. Peška - vyměnit páteřní rozvody - 2. etapa
Js
Přístavba hasičské zbrojnice Markovice
OIN
D.1.6 Nastavit kvalitní řídící a kontrolní systémy hospodaření u organizací zřízených městem a jejich monitoring
EPC budovy - management
EPC - opravy
Energetický management - certifikace ISO 50001
Školení týmu ISO a dalších organizací
Št
Instalace omezovačů výkonu pevné složky - vytápění horkovodem - ZŠ U Stadionu
Instalace omezovačů výkonu pevné složky - vytápění horkovodem - ZŠ Dr.Peška
Instalace omezovačů výkonu pevné složky - vytápění horkovodem - DPS Strojařů
Instalace omezovačů výkonu pevné složky - vytápění horkovodem - Divadlo K.Pippicha
sloučení odběrných míst - elektřina - ZŠ U Stadionu
sloučení odběrných míst - elektřina - ZŠ Dr.Peška
měření a regulace Chrudimská beseda ( městské kino)
projektová dokumentace - fotovoltaická výrobna ZŠ Sladkovského
OIN
budova MěÚ, Pardubická 67 - osvětlení
OIN
D.2 Zajistit efektivní řízení města a úřadu prostřednictvím moderních metod – kvalitně fungující a komunikující úřad
D.2.1 Realizovat metody kvality – MA 21, CAF, BI, EMAS
D.2.2 Dodržovat implementační pravidla strategického plánování a řízení
D.2.3 Využívat moderní IT technologie
D.2.4 Podporovat celoživotní vzdělávání zaměstnanců MěÚ a městem zřizovaných organizací
D.3 Rozvíjet komunikaci a práci s občany, institucemi a podnikatelskou veřejností
D.3.1 Komunikovat s veřejností prostřednictvím MA 21
D.3.2 Spolupracovat s klíčovými partnery (školy, NNO, podnikateli apod.)
TISK
i