Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Rozbalit detaily

Akční plán rozvoje města Chrudimi (2023)

B. Environmentální oblast (životní prostředí, územní rozvoj, doprava, bydlení)

B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů

Deskriptory:
II.e obnovitelné zdroje energie
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
XI.k nemotorová doprava

B.3 Zaručit kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na potenciál města a nejvhodnější strategický směr se zajištěním ochrany kulturních i přírodních hodnot území

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění

C. Sociálně - společenská oblast (sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity)

C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech)

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

C.2 Vytvářet širokou nabídku kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit; zachovat kulturní dědictví

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

D. Strategické řízení, kvalitní úřad a organizace města

D.1 Zajistit zdravé financování - účelně a hospodárně nakládat s finančními prostředky a majetkem města a jím zřizovaných organizací bez nezodpovědného zadlužování

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

D.2 Zajistit efektivní řízení města a úřadu prostřednictvím moderních metod – kvalitně fungující a komunikující úřad

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
TISK
i