Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Akční plán rozvoje města Chrudimě 2012-2015 / Rozpočet 2012

GesceSpolugesceSpolupráce
E. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH
E.1 Podpora místních podnikatelských aktivit
E.2 Stabilizace ekonomické základny města
E.2.1 Dokončení vybavení průmyslových zón potřebnou infrastrukturou
4.1.3.5 úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ
OFN
4.1.3.6 splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ
OFN
6.1.1.20 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna
8.1.9.1 PZ - západ zpřístupnění (15.791,- kryto úvěrem)
8.1.9.2 PZ - západ - dostavba sítí v areálu (trafo, komunikace …)
E.2.2 Tvorba a zavedení systému podpory investorů
6.1.1.24 poradenská činnost pro dotace z EU
E.3 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu
E.3.1 Rozvoj turisticky zajímavých aktivit a služeb pro cestovní ruch
6.1.1.21 Dotace IC
6.1.1.32 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC
6.1.1.37 Medializace Chrudimsko-Hlinecko
6.1.1.34 podpora rozvoje cestovního ruchu
7.2.3.12 příspěvek Regionálnímu muzeu na novou expozici A. Muchy
Js
7.2.3.16 Chrudim sportuje rok 2012 - organizace a zajištění projektu
Js Js
7.2.3.17 Vybudování pomníku památka židů
Pb
7.2.3.18 Realizace projektu k roku sv. Anežky Přemyslovny
Pb
7.2.6.7 dotace SDH Chrudim na 140. výročí založení
Js Js
8.1.5.3 Oprava židovského hřbitova
Sd
8.1.25.12 muzeum barokních soch
E.3.2 Rozvoj cykloturistických tras
6.1.1.44 označení cyklotras, umístění map
6.1.3.9 změny územního plánu
6.1.3.9 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí
6.1.3.10 služby architekta
8.1.11.9 odpočinkové místo u cyklostezky Medlešice
11.1.1.5 studie cyklokoridoru na MKO
ODP
E.3.3 Rozvoj zvláštních druhů cestovního ruchu
8.1.8.1 investiční dotace Městským lesům, s. r .o. na výstavbu rozhledny "Bára"
I. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.1 Zvalitnění a zklidnění dopravy ve městě
I.1.1 Výstavba a rekonstrukce vozovek na území města
8.1.10.2 rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim
OIN
8.1.12.10 plošné výspravy místních komunikací
8.1.12.11 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba
8.1.12.12 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie
8.1.12.13 revize mostů
8.1.10.26 rekonstrukce ulice Hradební
8.1.10.27 rekonstrukce ulice Erbenova
8.1.10.28 výstavba komunikace U Valchy (k AFK)
8.1.10.29 Markovice - PD a rekonstrukce ulice Pod Strání č.p. 996-1005
8.1.10.30 Medlešice - PD a vybudování komunikace ul. Nádražní II k č.p. 147
8.1.10.31 rekonstrukce ulice Smetanova
8.1.10.32 Topol - oprava komunikace u č.p. 1-4
8.1.31.8 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim
OIN
11.1.1.11 digitální pasport místních komunikací
I.1.2 Podpora statické dopravy na území města
8.1.11.21 údržba parkovišť
I.1.3 Podpora pěší a cyklistické dopravy na území města
8.1.13.14 údržba a rekonstrukce chodníků,cyklostezek a parkovišť
8.1.11.22 výstavba bezbariérových přechodů
8.1.11.23 oprava chodníků ulice V Tejnecku
8.1.11.24 oprava chodníku nábřeží K. Čapka
8.1.11.25 Markovice - výstavba jednostranného chodníku v ul. Ke hřišti
8.1.11.26 Markovice - výstavba jednostranného chodníku od č.p. 997 k č.p. 999
8.1.11.27 Medlešice - oprava chodníku od č.p. 37 k č.p. 31
8.1.11.28 Topol - vybudování chodníku k mateřské škole
8.1.11.29 Vlčnov - výstavba chodníků
I.2 Zkvalitnění dopravního spojení s okolními hodpodářskými a kulturními centry
I.2.1 Podpora výstavby silničních obchvatů města
I.2.2 Podpora výstavby meziměstských cyklistických tras a stezek
I.2.3 Podpora využití veřejného vnitrostátního letiště
I.2.4 Podpora meziměstské hromadné dopravy, snížení individuální dopravy
11.1.1.6 pořízení info panelu pro MHD
ODP
I.3 Rekonstrukce technické infrastruktury v centrální části města a podpora její výstavby v okrajových částech města
I.3.1 Podpora rekonstrukce inženýrských sítí ve stávající městské zástavbě
6.1.1.38 metropolitní síť
6.1.3.14 digitální protipovodňový plán
Lu
8.1.17.5 opravy,údržba a výstavba kanalizací
8.1.15.10 výstavba kanalizační přípojky k č.p. 8 ul. Čs. partyzánů
8.1.15.11 výstavba kanalizace ulice Pobřežní - vklad do Vaku
8.1.15.12 Markovice - PD a výstavba kanalizace ulice Pod Strání č.p. 996-1005
8.1.15.13 Medlešice - PD a vybudování kanalizace ul. Nádražní II k č.p. 147
8.1.30.4 vybudování samostatného přívodu el. energie na objektu pošty Na Šancích č.p. 1204/IV
8.1.31.9 výstavba VO v Topoli u Obecního domu
OIN
8.1.32.12 Integrovaný plán rozvoje města - Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim
I.3.2 Podpora výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a volnočasové aktivity
I.4 Dokončení přípravy průmyslových rozvojových ploch
I.4.1 Podpora majetkové přípravy u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání
I.4.2 Výstavba inženýrských sítí u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání
I.5 Snížení úrovně znečištění ovzduší, hluku a dalších nepříznivých fyzikálních faktorů
I.5.1 Integrace environmentálních kritérií do rozvojových aktivit
I.5.2 Snižování vlivů znečištění ovzduší a hluku
I.5.3 Snižování vlivů dalších fyzikálních faktorů
6.1.4.1 veřejné osvětlení
8.1.31.5 rekonstrukce VO ulice Na Sádkách
OIN
8.1.29.6 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce VO vnitrobloku Revoluční a Palackého, Chrudim
OIN
8.1.31.24 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně
8.1.29.24 rekonstrukce ulice Erbenova (VO)
8.1.31.25 Markovice - výstavba VO u č.p. 999
8.1.31.26 Medlešice - PD a vybudování VO ul. Nádražní II k č.p. 147
8.1.31.27 rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Smetanova
I.6 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a zapojení veřejnosti do rozhodování
I.6.1 Podpora EVVO a zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP
10.1.1.4 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)
I.6.2 Implementace environmentálního managementu do činností města Chrudimě
8.1.17.7 výměna stávajících oken za plastová MŠ Dr. Malíka
8.1.18.8 výměna stávajících oken za plastová ZŠ U Stadionu
10.1.1.11 certifikace EMAS
I.7 Snížení environmentálních rizik vyplývajících ze starých zátěží a nakládání s odpady
I.7.1 Snížení environmentálních rizik, vyplývajících z kontaminace podzemní vody a půdy
5.1.1.16 odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim
6.1.3.7 analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží
Lu
8.1.33.2 Odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim
OIN
10.1.1.5 černé skládky (likvidace černých skládek)
10.1.1.9 monitoring starých ekologických zátěží
I.7.2 Zlepšení způsobu nakládání s odpady
6.1.4.4 sběrný dvůr
6.1.4.5 svoz TDO
10.1.1.6 ekologická výchova
10.1.1.12 zvýšení separace odpadů
I.8 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě a zlepšení údržby veřejných prostranství
I.8.1 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě
8.1.3.1 výstavba krytého ohniště vč. terénních úprav rekreační lesy Podhůra
8.1.18.3 náhon - běžná údržba
8.1.34.11 Klášterní zahrady
8.1.32.5 regenerace sídliště Pod Zbrojnicí - II. etapa
8.1.34.12 rekonstrukce návsi Topol
8.1.34.13 regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim
8.1.34.22 údržba zeleně parků, výchovných zařízení, místních částí
8.1.34.23 údržba zeleně obytných souborů
8.1.34.24 údržba doprovodné zeleně komunikací
8.1.32.19 údržba ostatních prvků zeleně
8.1.34.25 zdravotní a bezpečnostní řezy Městský park
8.1.34.26 shoz havraních hnízd
8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst
8.1.34.28 údržba trávníků
8.1.34.29 údržba živých plotů
8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin
8.1.34.31 údržba mobilních nádob a záhonů
8.1.34.32 výsadby stromů a keřů
8.1.32.28 projektová dokumentace Michalský park
I.8.2 Zlepšení údržby veřejných prostranství
C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
6.1.1.18 tašky a sáčky na psí exkrementy
6.1.1.19 deratizace
6.1.2.9 Zdravé město - grant "Kvetoucí město"
10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin
S. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE
S.1 Uplatnitelnost obyvatelstva na trhu práce
S.1.1 Podpora a usměrňování rekvalifikací obyvatelstva a rekvalifikačních programů
S.1.2 Využití škol a městské knihovny jako vzdělávacích zařízení a společenských center města
7.2.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (MĚSTSKÁ KNIHOVNA)
MK
S.1.3 Rozvoj odborného a sportovního vybavení vzdělávacích zařízení a jejich koordinace v rámci regionu
S.1.4 Rozvoj programů dalšího vzdělávání a celoživotní učení
S.2 Životní podmínky obyvatel města
S.2.1 Zvýšení nabídky přiměřeného bydlení pro různé skupiny obyvatelstva
S.2.2 Péče o urbanistický a architektonický ráz města
6.1.3.10 přípravné práce na novém územním plánu
6.1.3.14 změna regulačního plánu MPZ
7.2.3.46 vyklizení kostela sv. Josefa
7.2.3.47 oprava soch kostela sv. Josefa
8.1.6.4 stavební úpravy čp.87, ul. Široká
8.1.4.4 oprava střechy č.p. 87, ul. Široká
8.1.25.10 stavební úpravy střechy č.p. 92 ul. Štěpánkova AGORA
8.1.25.11 oprava a restaurování hrobky rodiny Rozvodovy
OIN
8.1.25.29 zhotovení pomníku TGM vč. terénních úprav
8.1.25.30 divadlo K. Pippicha - oprava slaboproudých rozvodů, osvětlovací techniky a nouzového osvětlení
8.1.25.31 muzeum - oprava krovu nad salonkem Sůva v Chrudimské besedě
8.1.25.32 hradby
OIN
8.1.25.33 zámek Medlešice
8.1.25.35 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85
8.1.25.36 sochy, kašny a portály
OIN
S.2.3 Rozvoj sociálních služeb a jejich vybavenosti
5.1.1.18 voda, teplo + TUV, plyn - DPC
5.1.1.19 el. energie - DPC
5.1.1.27 služby, revize, údržba - DPC
5.1.1.21 ostraha - DPC
5.1.1.22 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu - DPC
5.1.1.22 technické zhodnocení budov - žaluzie - DPC
7.2.6.30 příspěvek na HOSPIC
8.1.27.15 demolice objektu č.p. 469 ul. Malecká
8.1.35.1 domov důchodců Rozhledna - přeložky kabelů ČEZ, O2 (uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích)
8.1.34.2 výstavba domu napůl cesty Malecká - realizační PD
15.1.1.10 neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho
15.1.1.13 komunitní plánování sociálních služeb
15.1.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI)
SVZ
S.2.4 Rozvoj programů péče o zdraví obyvatel
6.1.2.6 Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky
S.2.5 Péče o bezpečnost obyvatel a návštěvníků města a prevence kriminality
5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém
16.1.1.22 údržba a servis kamerového systému
MP
16.1.1.23 údržba a servis pultu centrální ochrany
MP
S.3 Kvalita života ve městě
S.3.1 Rozvoj tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního a národního významu
2.1.1.12 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné
OHS
2.1.2.11 výdaje na cesty komisí do zahraničí
OHS
2.1.2.8 cestovné - do zahraničí
OHS
2.2.1.58 výdaje spojené se zahraničními delegacemi v Chrudimi (komise)
OHS
2.2.1.37 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)
OHS
2.2.2.1 Chrudimský zpravodaj - tisk
OHS
2.2.2.2 Chrudimský zpravodaj - roznáška
OHS
2.2.2.3 Chrudimský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - korektura
7.2.1.1 neinvestiční příspěvek na činnost
CHB
7.2.3.37 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)
7.2.3.38 činnost kronikáře
8.1.23.1 Městské kino
S.3.2 Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených zejména na děti a mládež
7.2.3.13 katalog průvodce volným časem
Js Js
S.3.3 Rozvoj aktivit a vybavení spolkové činnosti ve městě
7.2.5.17 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy
7.2.5.18 kulturní dotace
7.2.5.19 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21)
7.2.5.20 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením (práce s mládeží, ochránci přírody…)
7.2.6.17 AFK Chrudim
7.2.6.12 ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov"
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe
7.2.6.15 Mama klub Chrudim
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s.
7.2.6.23 Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim
7.2.6.20 Farní charita Chrudim
7.2.6.28 Sympozium studentů SŠK Hořice
8.1.25.34 divadlo K. Pippicha
S.3.4 Péče o sportoviště a jejich využití
7.2.6.5 Atletika Chrudim
Js Js
7.2.6.6 Účelová dotace AFK Chrudim LS - dotace na dofinancování projektu, rekonstrukce zázemí sportovního centra a sportovního střediska v Chrudimi
Js Js
7.2.6.31 investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim - zpevněná plocha před hangáry
8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách
8.1.17.15 MŠ Na Valech - oprava bazénu na zahradě
8.1.20.22 ZŠ Dr. Peška - položení umělého povrchu na školním hřišti
8.1.27.9 Investiční dotace Sportovním areálům na rekonstrukci trávníku - umělé zavlažování městský stadion ul. Novoměstská
SA SA Ka
8.1.27.10 Investiční dotace Sportovním aerálům na přeložku zařízení pro zásobování plynem a areálu letního stadionu Chrudim
8.1.27.11 Investiční dotace Sportovním areálům na přírpavu rozvodů pro vytápění v areálu letního stadionu
Ka
8.1.27.12 doplnění vytápění do 2. NP zázemí Sportovního centra mládeže
Ka
8.1.27.19 městský stadion ulice Novoměstská, Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační
8.1.27.20 hokejbalové hřiště Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační
8.1.25.18 investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na stavební úpravy střechy na krytém plaveckém bazénu
8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť
8.1.28.10 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
TISK
i