Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Akční plán rozvoje města Chrudimě 2007-2011 / Rozpočet 2010

GesceSpolugesceSpolupráce
E. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH
E.1 Podpora místních podnikatelských aktivit
E.1.1 Podpora místních podniků
E.1.2 Podpora začínajících podnikatelů („start-up“ firem)
E.1.3 Systematická nabídka pozemků a objektů pro podnikatelské účely
E.1.4 Podpora sdružování podnikatelů („Business coalition“)
E.2 Stabilizace ekonomické základny města
E.2.1 Dokončení vybavení průmyslových zón potřebnou infrastrukturou
4.1.3.5 úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ
OFN
4.1.3.6 splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ
OFN
6.1.1.20 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna
8.1.9.1 PZ - západ zpřístupnění (15.791,- kryto úvěrem)
8.1.9.2 PZ - západ - dostavba sítí v areálu (trafo, komunikace …)
E.2.2 Tvorba a zavedení systému podpory investorů
6.1.1.24 poradenská činnost pro dotace z EU
E.3 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu
E.3.1 Rozvoj turisticky zajímavých aktivit a služeb pro cestovní ruch
6.1.1.32 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC
6.1.1.37 Medializace Chrudimsko-Hlinecko
6.1.1.34 podpora rozvoje cestovního ruchu
E.3.2 Rozvoj cykloturistických tras
6.1.1.44 označení cyklotras, umístění map
6.1.3.9 změny územního plánu
6.1.3.9 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí
6.1.3.10 služby architekta
E.3.3 Rozvoj zvláštních druhů cestovního ruchu
8.1.8.1 investiční dotace Městským lesům, s. r .o. na výstavbu rozhledny "Bára"
I. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.1 Zvalitnění a zklidnění dopravy ve městě
I.1.1 Výstavba a rekonstrukce vozovek na území města
8.1.12.10 plošné výspravy místních komunikací
8.1.12.11 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba
8.1.12.12 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie
8.1.12.13 revize mostů
8.1.10.26 rekonstrukce ulice Hradební
8.1.10.27 rekonstrukce ulice Erbenova
8.1.10.28 výstavba komunikace U Valchy (k AFK)
8.1.10.29 Markovice - PD a rekonstrukce ulice Pod Strání č.p. 996-1005
8.1.10.30 Medlešice - PD a vybudování komunikace ul. Nádražní II k č.p. 147
8.1.10.31 rekonstrukce ulice Smetanova
8.1.10.32 Topol - oprava komunikace u č.p. 1-4
11.1.1.11 digitální pasport místních komunikací
I.1.2 Podpora statické dopravy na území města
8.1.11.21 údržba parkovišť
I.1.3 Podpora pěší a cyklistické dopravy na území města
8.1.13.14 údržba a rekonstrukce chodníků,cyklostezek a parkovišť
8.1.11.22 výstavba bezbariérových přechodů
8.1.11.23 oprava chodníků ulice V Tejnecku
8.1.11.24 oprava chodníku nábřeží K. Čapka
8.1.11.25 Markovice - výstavba jednostranného chodníku v ul. Ke hřišti
8.1.11.26 Markovice - výstavba jednostranného chodníku od č.p. 997 k č.p. 999
8.1.11.27 Medlešice - oprava chodníku od č.p. 37 k č.p. 31
8.1.11.28 Topol - vybudování chodníku k mateřské škole
8.1.11.29 Vlčnov - výstavba chodníků
I.2 Zkvalitnění dopravního spojení s okolními hodpodářskými a kulturními centry
I.2.1 Podpora výstavby silničních obchvatů města
I.2.2 Podpora výstavby meziměstských cyklistických tras a stezek
I.2.3 Podpora využití veřejného vnitrostátního letiště
I.2.4 Podpora meziměstské hromadné dopravy
I.3 Rekonstrukce technické infrastruktury v centrální části města a podpory její výstavby v okrajových částech města
I.3.1 Podpora rekonstrukce inženýrských sítí ve stávající městské zástavbě
6.1.1.38 metropolitní síť
8.1.17.5 opravy,údržba a výstavba kanalizací
8.1.15.10 výstavba kanalizační přípojky k č.p. 8 ul. Čs. partyzánů
8.1.15.11 výstavba kanalizace ulice Pobřežní - vklad do Vaku
8.1.15.12 Markovice - PD a výstavba kanalizace ulice Pod Strání č.p. 996-1005
8.1.15.13 Medlešice - PD a vybudování kanalizace ul. Nádražní II k č.p. 147
8.1.30.4 vybudování samostatného přívodu el. energie na objektu pošty Na Šancích č.p. 1204/IV
I.3.2 Podpora výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a volnočasové aktivity
I.4 Dokončení přípravy průmyslových rozvojových ploch
I.4.1 Podpora majetkové přípravy u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání
I.4.2 Výstavba inženýrských sítí u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání
I.5 Snížení úrovně znečištění ovzduší, hluku a dalších nepříznivých fyzikálních faktorů
I.5.1 Integrace environmentálních kritérií do rozvojových aktivit
I.5.2 Snižování vlivů znečištění ovzduší a hluku
I.5.3 Snižování vlivů dalších fyzikálních faktorů
6.1.4.1 veřejné osvětlení
8.1.31.24 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně
8.1.29.24 rekonstrukce ulice Erbenova (VO)
8.1.31.25 Markovice - výstavba VO u č.p. 999
8.1.31.26 Medlešice - PD a vybudování VO ul. Nádražní II k č.p. 147
8.1.31.27 rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Smetanova
I.6 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a zapojení veřejnosti do rozhodování
I.6.1 Podpora EVVO a zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP
10.1.1.4 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)
I.6.2 Implementace environmentálního managementu do činností města Chrudimě
10.1.1.11 certifikace EMAS
I.7 Snížení environmentálních rizik vyplývajících ze starých zátěží a nakládání s odpady
I.7.1 Snížení environmentálních rizik, vyplývajících z kontaminace podzemní vody a půdy
10.1.1.5 černé skládky (likvidace černých skládek)
10.1.1.9 monitoring starých ekologických zátěží
I.7.2 Zlepšení způsobu nakládání s odpady
6.1.4.4 sběrný dvůr
6.1.4.5 svoz TDO
10.1.1.6 ekologická výchova
10.1.1.12 zvýšení separace odpadů
I.8 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě a zlepšení údržby veřejných prostranství
I.8.1 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě
8.1.18.3 náhon - běžná údržba
8.1.34.22 údržba zeleně parků, výchovných zařízení, místních částí
8.1.34.23 údržba zeleně obytných souborů
8.1.34.24 údržba doprovodné zeleně komunikací
8.1.32.19 údržba ostatních prvků zeleně
8.1.34.25 zdravotní a bezpečnostní řezy Městský park
8.1.34.26 shoz havraních hnízd
8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst
8.1.34.28 údržba trávníků
8.1.34.29 údržba živých plotů
8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin
8.1.34.31 údržba mobilních nádob a záhonů
8.1.34.32 výsadby stromů a keřů
8.1.32.28 projektová dokumentace Michalský park
I.8.2 Zlepšení údržby veřejných prostranství
C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
6.1.1.18 tašky a sáčky na psí exkrementy
6.1.1.19 deratizace
6.1.2.9 Zdravé město - grant "Kvetoucí město"
10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin
S. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE
S.1 Uplatnitelnost obyvatelstva na trhu práce
S.1.1 Podpora a usměrňování rekvalifikací obyvatelstva a rekvalifikačních programů
S.1.2 Využití škol a městské knihovny jako vzdělávacích zařízení a společenských center města
7.2.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (MĚSTSKÁ KNIHOVNA)
MK
S.1.3 Rozvoj odborného a sportovního vybavení vzdělávacích zařízení a jejich koordinace v rámci regionu
S.1.4 Rozvoj programů dalšího vzdělávání a celoživotní učení
S.2 Životní podmínky obyvatel města
S.2.1 Zvýšení nabídky přiměřeného bydlení pro různé skupiny obyvatelstva
S.2.2 Péče o urbanistický a architektonický ráz města
6.1.3.10 přípravné práce na novém územním plánu
6.1.3.14 změna regulačního plánu MPZ
7.2.3.46 vyklizení kostela sv. Josefa
7.2.3.47 oprava soch kostela sv. Josefa
8.1.25.29 zhotovení pomníku TGM vč. terénních úprav
8.1.25.30 divadlo K. Pippicha - oprava slaboproudých rozvodů, osvětlovací techniky a nouzového osvětlení
8.1.25.31 muzeum - oprava krovu nad salonkem Sůva v Chrudimské besedě
8.1.25.32 hradby
OIN
8.1.25.33 zámek Medlešice
8.1.25.35 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85
8.1.25.36 sochy, kašny a portály
OIN
S.2.3 Rozvoj sociálních služeb a jejich vybavenosti
7.2.6.30 příspěvek na HOSPIC
8.1.27.15 demolice objektu č.p. 469 ul. Malecká
8.1.35.1 domov důchodců Rozhledna - přeložky kabelů ČEZ, O2 (uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích)
8.1.34.2 výstavba domu napůl cesty Malecká - realizační PD
15.1.1.13 komunitní plánování sociálních služeb
15.1.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI)
SVZ
S.2.4 Rozvoj programů péče o zdraví obyvatel
6.1.2.6 Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky
S.2.5 Péče o bezpečnost obyvatel a návštěvníků města a prevence kriminality
5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém
16.1.1.22 údržba a servis kamerového systému
MP
16.1.1.23 údržba a servis pultu centrální ochrany
MP
S.3 Kvalita života ve městě
S.3.1 Rozvoj tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního a národního významu
2.1.1.12 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné
OHS
2.1.2.11 výdaje na cesty komisí do zahraničí
OHS
2.1.2.8 cestovné - do zahraničí
OHS
2.2.1.58 výdaje spojené se zahraničními delegacemi v Chrudimi (komise)
OHS
2.2.1.37 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)
OHS
2.2.2.1 Chrudimský zpravodaj - tisk
OHS
2.2.2.2 Chrudimský zpravodaj - roznáška
OHS
2.2.2.3 Chrudimský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - korektura
7.2.1.1 neinvestiční příspěvek na činnost
CHB
7.2.3.37 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)
7.2.3.38 činnost kronikáře
8.1.23.1 Městské kino
S.3.2 Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených zejména na děti a mládež
S.3.3 Rozvoj aktivit a vybavení spolkové činnosti ve městě
7.2.5.17 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy
7.2.5.18 kulturní dotace
7.2.5.19 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21)
7.2.5.20 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením (práce s mládeží, ochránci přírody…)
7.2.6.17 AFK Chrudim
7.2.6.12 ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov"
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe
7.2.6.15 Mama klub Chrudim
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s.
7.2.6.23 Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim
7.2.6.20 Farní charita Chrudim
7.2.6.28 Sympozium studentů SŠK Hořice
8.1.25.34 divadlo K. Pippicha
S.3.4 Péče o sportoviště a jejich využití
7.2.6.31 investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim - zpevněná plocha před hangáry
8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách
8.1.17.15 MŠ Na Valech - oprava bazénu na zahradě
8.1.20.22 ZŠ Dr. Peška - položení umělého povrchu na školním hřišti
8.1.27.19 městský stadion ulice Novoměstská, Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační
8.1.27.20 hokejbalové hřiště Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační
8.1.25.18 investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na stavební úpravy střechy na krytém plaveckém bazénu
8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť
8.1.28.10 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
TISK
i