Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Akční plán rozvoje města Chrudimě 2012-2015

  2012 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Akční plán rozvoje města Chrudimě 2012-2015
3073 0 3073 MěÚ
E. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH 700 0 700
E.1 Podpora místních podnikatelských aktivit 0 0 0
E.2 Stabilizace ekonomické základny města 0 0 0
E.3 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu 700 0 700
E.3.1 Rozvoj turisticky zajímavých aktivit a služeb pro cestovní ruch 0 0 0
7.2.3.11 projekt "Chrudim historická 2015" 0 0 0 Js
7.2.3.12 Model města 0 0 0 Js
7.2.3.13 Podpora rozvoje cestovního ruchu 0 0 0 Js
7.2.3.20 tematické konference 0 0 0 Js
7.2.3.25 Architecture Week 2015 0 0 0
E.3.2 Rozvoj cykloturistických tras 0 0 0
8.1.13.12 výstavba cykloparku Podhůra 0 0 0 OIN Duš
11.1.1.7 studie v dopravě - cyklodoprava a dopravní zklidňování 0 0 0
E.3.3 Rozvoj zvláštních druhů cestovního ruchu 700 0 700
5.1.1.34 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 700 0 700 OSM odd. spr. maj.
I. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 0 0 0
I.1 Zvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 0 0 0
I.1.1 Výstavba a rekonstrukce vozovek na území města 0 0 0
8.1.13.7 stavební úpravy přechodu pro chodce MŠ Na Valech 0 0 0 OIN Pe
8.1.32.13 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim 0 0 0
I.1.2 Podpora statické dopravy na území města 0 0 0
I.1.3 Podpora pěší a cyklistické dopravy na území města 0 0 0
8.1.12.7 Markovice - rekonstrukce MK V Zahrádkách 0 0 0 OIN Ka
8.1.12.8 rekonstrukce ulice Švermova, Chrudim 0 0 0 OIN Pe
8.1.13.8 výstavba chodníku do Vestce 0 0 0 OIN OIN
8.1.13.10 Topol-rekonstrukce a výstavba chodníku 0 0 0 OIN
8.1.13.11 stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Malíka 0 0 0 OIN
8.1.14.2 úprava BUS zastávky ulice Topolská, Chrudim 0 0 0 OIN
8.1.32.10 rekonstrukce komunikací a VO v lokalitě IPRM Chrudim 0 0 0 OIN
11.1.1.1 řešení cyklodopravy na území města Chrudim 0 0 0
I.2 Zkvalitnění dopravního spojení s okolními hodpodářskými a kulturními centry 0 0 0
I.2.1 Podpora výstavby silničních obchvatů města 0 0 0
I.2.2 Podpora výstavby meziměstských cyklistických tras a stezek 0 0 0
8.1.13.9 výstavba cyklostezky v ul. Dašická 0 0 0 OIN OIN
I.2.3 Podpora využití veřejného vnitrostátního letiště 0 0 0
I.2.4 Podpora meziměstské hromadné dopravy, snížení individuální dopravy 0 0 0
8.1.14.1 výstavba BUS zastávky ulice Škroupova 0 0 0 odd. inv.
I.3 Rekonstrukce technické infrastruktury v centrální části města a podpory její výstavby v okrajových částech města 0 0 0
I.3.1 Podpora rekonstrukce inženýrských sítí ve stávající městské zástavbě 0 0 0
8.1.17.1 zatrubnění části vodního toku Podhůra 0 0 0 OIN Sk
I.3.2 Podpora výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a volnočasové aktivity 0 0 0
8.1.30.4 přeložka ČEZ při stavbě parkoviště sídliště Větrník, Chrudim 0 0 0 odd. inv. Ka
I.4 Dokončení přípravy průmyslových rozvojových ploch 0 0 0
I.4.1 Podpora majetkové přípravy u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
5.1.1.7 příprava pozemků k výkupu pro případného investora v PZ (kácení stromů, úpravy) 0 0 0
I.4.2 Výstavba inženýrských sítí u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.5 Snížení úrovně znečištění ovzduší, hluku a dalších nepříznivých fyzikálních faktorů 0 0 0
I.5.1 Integrace environmentálních kritérií do rozvojových aktivit 0 0 0
6.1.1.11 EPC budovy - management 0 0 0
6.1.1.13 Nákup reduktorů elektrické energie 0 0 0
6.1.1.13 energetický management 0 0 0
8.1.19.10 rekonstrukce stávající kotelny v MŠ Sv. Čecha 0 0 0 Sd Sd
8.1.19.12 zateplení objektu MŠ Topol 0 0 0 OIN Sd
8.1.20.12 modernizace rozvaděčů a elektroinstalace přízemí ZŠ Dr. Malíka 0 0 0 OIN Sd
8.1.20.13 zateplení objektu ZŠ U Stadionu 756 0 0 0 OIN Sd
8.1.38.1 údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ 0 0 0 OIN Ka
I.5.2 Snižování vlivů znečištění ovzduší a hluku 0 0 0
8.1.17.2 výměna stávajících oken za plastová MŠ Na Valech čp 693 0 0 0 odd. inv. Sd
8.1.17.3 výměna stávajících oken za plastová MŠ U Stadionu 0 0 0 odd. inv. Sd
8.1.17.4 výměna vzduchotechniky v kuchyni MŠ U Stadionu 0 0 0 odd. inv. Sd
8.1.17.5 propojení kotelny s výměníkem MŠ Na Valech čp 193 0 0 0 odd. inv. Sd
8.1.17.6 rekonstrukce kanalizace ve dvoře MŠ Na Valech čp 193 0 0 0 odd. inv. Sd
8.1.18.5 změna trasy rozvodů pod Japexem ZŠ U Stadionu 0 0 0 odd. inv. Sd
8.1.27.8 připojovací poplatek (EOP)-tribuna v areálu AFK Chrudim LS 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.35.2 objekt městský park čp 828 - výměna oken a vstupních dveří za plastová I. etapa 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.35.3 objekt městský park čp 828 - rekonstrukce sociálního zařízení 0 0 0 odd. inv. Ka
I.5.3 Snižování vlivů dalších fyzikálních faktorů 0 0 0
5.1.1.26 Úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budovy) 0 0 0 OSM odd. spr. maj.
5.1.1.16 pasport veřejného osvětlení 0 0 0
I.6 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a zapojení veřejnosti do rozhodování 0 0 0
I.6.1 Podpora EVVO a zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP 0 0 0
6.1.2.2 Místní agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi 0 0 0 Št
I.6.2 Implementace environmentálního managementu do činností města Chrudimě 0 0 0
I.7 Snížení environmentálních rizik vyplývajících ze starých zátěží a nakládání s odpady 0 0 0
I.7.1 Snížení environmentálních rizik, vyplývajících z kontaminace podzemní vody a půdy 0 0 0
6.1.1.12 Postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku 2015 0 0 0 Lu
I.7.2 Zlepšení způsobu nakládání s odpady 0 0 0
I.8 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě a zlepšení údržby veřejných prostranství 0 0 0
I.8.1 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě 0 0 0
8.1.18.2 oprava hráze rybníku Vlčnov 0 0 0 úsek údržby zeleně Duš
8.1.23.2 letní kino 0 0 0 OIN Ja
I.8.2 Zlepšení údržby veřejných prostranství 0 0 0
8.1.32.9 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce vnitrobloku Palackého, Chrudim 0 0 0 odd. inv.
S. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE 2373 0 2373
S.1 Uplatnitelnost obyvatelstva na trhu práce 0 0 0
S.1.1 Podpora a usměrňování rekvalifikací obyvatelstva a rekvalifikačních programů 0 0 0
S.1.2 Využití škol a městské knihovny jako vzdělávacích zařízení a společenských center města 0 0 0
S.1.3 Rozvoj odborného a sportovního vybavení vzdělávacích zařízení a jejich koordinace v rámci regionu 0 0 0
7.1.3.2 investiční příspěvek ZŠ Dr. Peška 0 0 0 Js
S.1.4 Rozvoj programů dalšího vzdělávání a celoživotní učení 0 0 0
S.2 Životní podmínky obyvatel města 626 0 626
S.2.1 Zvýšení nabídky přiměřeného bydlení pro různé skupiny obyvatelstva 0 0 0
5.1.1.24 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 490 - vysoušeč zdiva DRYMAT 0 0 0
5.1.1.17 rozšíření STA a možnost příjmu satelitní TV v ul. Revoluční čp. 520, 521, 522 0 0 0 OSM odd. spr. maj.
8.1.29.1 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 489 ul. Revoluční, Chrudim 0 0 0 odd. inv. Sd
8.1.29.2 integrovaný plán rozvoje města -rekonstrukce č.p. 637-639 /IV 0 0 0 odd. inv. Sd
S.2.2 Péče o urbanistický a architektonický ráz města 603 0 603
6.1.3.15 změny územního plánu 0 0 0 St
7.2.3.18 Dotace z MK z Programu RMPZ pro ŘKF - arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr sv. Michala 0 0 0 Js
7.2.3.33 Posudek památková péče 64 0 64
7.2.5.15 účelová dotace ŘKF arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr kostena sv. Michala 0 0 0 Js
7.2.6.11 Neinvestiční dotace ŘKF Chrudim - oprava střechy 539 0 539
7.2.7.10 dotace na opravu střechy 0 0 0 Js
8.1.4.1 dům s pečovatelskou službou Komenského čp 57-výměna oken I. etapa 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.6.4 stavební úpravy čp.87, ul. Široká 0 0 0 OIN Ka
8.1.7.1 opravy hřbitovů 0 0 0 odd. inv.
S.2.3 Rozvoj sociálních služeb a jejich vybavenosti 23 0 23
8.1.36.1 Dům na půl cesty doplnění 2dřezů a 3 zásuvky 0 0 0 OIN Ka
15.1.1.1 výkon pěstounské péče 0 0 0
15.1.1.10 neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho 23 0 23
S.2.4 Rozvoj programů péče o zdraví obyvatel 0 0 0
6.1.2.1 Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví 0 0 0 Št
S.2.5 Péče o bezpečnost obyvatel a návštěvníků města a prevence kriminality 0 0 0
7.2.7.9 dotace na nákup kamerového systému 0 0 0 Js
8.1.9.1 rekonstrukce a doplnění varovného informačního systému obyv. 0 0 0 odd. inv.
15.1.1.8 dotace - Prevence kriminality 0 0 0
S.3 Kvalita života ve městě 1747 0 1747
S.3.1 Rozvoj tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního a národního významu 0 0 0
7.2.3.10 expozice Muzea barokních soch - udržitelnost 0 0 0 Js
7.2.3.22 Expozice Mubaso - restaurování 0 0 0 Js
S.3.2 Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených zejména na děti a mládež 0 0 0
7.2.5.10 Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce CVVZ 2015 v Chrudimi 0 0 0 Js
S.3.3 Rozvoj aktivit a vybavení spolkové činnosti ve městě 1747 0 1747
7.2.5.11 Aeroklub ČR - Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den 0 0 0 Js
7.2.5.12 PRAGOBALON LAVA, s.r.o., Praha - neinvestiční dotace na akci "Balóny nad Chrudiní" 0 0 0 Js
7.2.6.2 Zelený dům Chrudim 0 0 0 Js
7.2.6.3 EDDA 0 0 0 Js
7.2.6.7 Momo Chrudim 28 0 28
7.2.6.9 Vodní záchranná služba 29 0 29
7.2.6.10 SOPRE o. p. s. 95 0 95
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus 95 0 95 Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe 475 0 475 Šance
7.2.6.15 Mama klub Chrudim 85 0 85 M-klub
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s. 95 0 95 Rytmus
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim 47 0 47
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. 475 0 475 Pestalozzi
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim 95 0 95
7.2.6.20 Farní charita Chrudim 95 0 95 Charita
7.2.6.21 příspěvky a dary RM a ZM 133 0 133
S.3.4 Péče o sportoviště a jejich využití 0 0 0
7.2.6.6 účelová dotace na projektovou dokumentace obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy 2. NP 0 0 0 Js
7.2.7.8 investiční dotace na středotlakovou UV lampu do krytého bazénu 0 0 0 Js
8.1.27.1 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. na demolici a výstavbu tribuny Městský stadion v ul. Novoměstská, Chrudim 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.27.6 výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim 0 0 0 OIN Ka
8.1.28.3 obnova hracích prvků Podhůra 0 0 0 OIN Duš
TISK
i