Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Rozpočet města Chrudimě 2016 [závěrečný účet - výdajová část]

GesceSpolugesceSpolupráce
1. ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
1.1 xxx
1.1.1 xxx
1.1.1.1 výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou
2. ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
2.1 xxx
2.1.1 SPRÁVA
2.1.1.1 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění
OKT
2.1.1.2 penále
2.1.1.3 převod mezd z dotačních titulů na depozitní účet
2.1.1.4 odstupné
2.1.1.5 náhrada platu při DPN
2.1.1.6 platy zaměstnanců
2.1.1.7 ostatní osobní výdaje
2.1.1.8 pojistné - sociální zabezpečení
2.1.1.9 pojistné - zdravotní pojištění
2.1.1.10 povinné pojištění placené zaměstnavatelem
2.1.1.11 cestovné - tuzemsko
OHS
2.1.1.12 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné
OHS
2.1.1.13 náhrada škod - pracovní úrazy
2.1.2 ZASTUPITELSTVA OBCÍ
2.1.2.1 cestovné do zahraničí - zastupitelé - pojištění
OKT
2.1.2.3 refundace platu zastupitelů
2.1.2.4 platy
2.1.2.5 pojistné - sociální zabezpečení
2.1.2.6 pojistné - zdravotní pojištění
2.1.2.7 cestovné - tuzemsko
OHS
2.1.2.8 cestovné - do zahraničí
OHS
2.1.2.9 konference
2.1.2.10 osadní výbory
2.1.2.11 výdaje na cesty komisí do zahraničí
OHS
2.1.3 MĚSTSKÁ POLICIE
2.1.3.1 odstupné
2.1.3.2 pokuta od inspektorátu práce
2.1.3.3 náhrada platu při DPN
2.1.3.4 platy zaměstnanců
2.1.3.5 pojistné - sociální zabezpečení
2.1.3.6 pojistné - zdravotní pojištění
2.1.3.7 pracovní úrazy - odškodnění
2.1.4 CIVILNÍ OCHRANA
2.1.4.1 Drobný dlouhodobý majetek, nákup materiálu
2.1.4.2 ostatní osobní výdaje
2.1.5 POŽÁRNÍ OCHRANA
2.1.5.1 refundace mezd - zaměstnanci
2.1.5.4 osvětlovací balon
2.1.5.5 dopravní prostředky (cestovné)
2.1.5.6 ostatní osobní výdaje
2.1.5.7 sociální a zdravotní pojištění
2.1.5.8 výstroj hasičů
2.1.5.9 peněžitý dar pro hasiče dle dohod
2.1.5.10 knihy, tisk
2.1.5.11 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
2.1.5.12 nákup materiálu
2.1.5.13 pohonné hmoty, mazadla, oleje
2.1.5.14 pojištění havarijní
2.1.5.15 školení
2.1.5.16 nákup služeb
2.1.5.17 opravy a udržování
2.1.6 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
2.1.6.1 nákup materiálu
2.1.6.3 výstroj hasičů
2.1.6.4 drobný dlouhodobý majetek
2.1.6.5 nákup služeb, oprava a údržba
2.1.6.6 služby telekomunikací a radiokomunikací
2.1.6.7 pohoštění
2.1.7 ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2.1.7.1 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní náměstí
2.1.7.2 pojistné na zdravotní a sociální pojištění
2.1.8 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
2.1.8.1 ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, …)
2.1.9 VEŘEJNÁ ZELEŇ
2.1.9.1 ostatní osobní výdaje
2.1.9.2 pojistné - sociální zabezpečení
2.1.9.3 pojistné - zdravotní pojištění
2.2 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy
2.2.1 SPRÁVA
2.2.1.1 nákup osobního automobilu
2.2.1.2 léky a zdrav. materiál
2.2.1.3 depozita (převedené a nedočerpané mzdy z dotací)
2.2.1.4 odměny za užití počítačových programů
2.2.1.5 nájemné
2.2.1.6 kurzovné ztráty
2.2.1.7 dotace EU - konsolidace IT
2.2.1.8 výdaje kryté soc.fondem - stravenky
2.2.1.9 výdaje kryté soc. fondem - služby ...
2.2.1.10 generální oprava, údržba,
2.2.1.11 penále
2.2.1.12 software (do 60 a nad 60 tis. Kč)
2.2.1.13 posuvné regály
2.2.1.14 Technické zhodnocení budov
OHS
2.2.1.15 prádlo, obuv
OHS
2.2.1.16 knihy, tisk
OHS
2.2.1.17 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
OHS
2.2.1.18 nákup materiálu
OHS
2.2.1.19 voda
OHS
2.2.1.20 pára
OHS
2.2.1.21 plyn
OHS
2.2.1.22 el. energie
OHS
2.2.1.23 pohonné hmoty, mazadla, oleje
OHS
2.2.1.24 služby pošt
OHS
2.2.1.25 služby telekomunikací a radiokomunikací
OHS
2.2.1.26 pojištění majetku a ostatní pojištění
OHS
2.2.1.27 právní služby
OHS
2.2.1.28 školení
OHS
2.2.1.29 nákup služeb
OHS
2.2.1.30 opravy a udržování
OHS
2.2.1.31 pohoštění
OHS
2.2.1.32 ošatné
OHS
2.2.1.33 dary
OHS
2.2.1.34 konference
OHS
2.2.1.35 platby daní a poplatků, nákup kolků
OHS
2.2.1.36 výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ
2.2.1.37 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)
OHS
2.2.1.38 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů
OHS
2.2.1.39 ochranné pomůcky
OHS
2.2.2 Chrudimský zpravodaj
2.2.2.1 Chrudimský zpravodaj - tisk
OHS
2.2.2.2 Chrudimský zpravodaj - roznáška
OHS
2.2.2.3 Chrudimský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - korektura
2.2.3 převody vlastním fondům
2.2.3.1 podíl do sociálního fondu
OHS
4. ODBOR FINANČNÍ
4.1 xxx
4.1.1 xxx
4.1.1.1 Návratná finanční výpomoc pro Městské lesy, s.r.o.
4.1.1.5 Návratná finanční výpomoc pro MAS Chrudimsko
4.1.1.6 investiční příspěvek pro nemocnici
4.1.1.7 Odvod z finančního vypořádání
4.1.1.8 Daň z příjmů PO za obec
4.1.1.9 daň z přidané hodnoty
4.1.1.10 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...
4.1.1.11 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...
4.1.1.12 daň z převodu nemovitostí
4.1.1.13 audit
OFN
4.1.2 Splátky finančních nákladů na projekt EPC
4.1.2.1 Splátky úvěru - projekt EPC
4.1.2.2 Splátky úroků z úvěru - projekt EPC
4.1.2.3 jistina - projekt EPC
4.1.3 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna
4.1.3.1 Splátky úvěru - Projekty EU 1
OFN
4.1.3.2 úroky z úvěru na projekty EU I
OFN
4.1.4 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka
4.1.4.1 splátky úvěru - Projekty EU II
OFN
4.1.4.2 úroky z úvěru - Projekty EU II
OFN
4.1.4.3 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)
OFN
4.1.4.4 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)
OFN
5. ODBOR SPRÁVY MAJETKU
5.1 xxx
5.1.1 Nakládání s majetkem města
5.1.1.1 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace
OSM
5.1.1.7 odkup nemovitostí od ÚZSVM - 2. splátka kupní ceny
5.1.1.8 projektová dokumentace a autorský dozor pro společná zařízení v k. ú. Vestec a Topol
5.1.1.9 postupná oprava bytů v čp. 489 a bytů v čp. 522, ul. Revoluční
5.1.1.10 výměna vstupních dveří do DPS v ul. Soukenická čp. 158
5.1.1.11 oprava podlahy v půdním prostoru DPS v ul. Obce Ležáků čp. 215
5.1.1.12 nákup drobného dlouhodobého majetku a ost. materiálu - DPC
5.1.1.13 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 594 - vysoušeč zdiva Drymat
5.1.1.14 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční 520 - 522 vysoušeč zdiva Drymat
5.1.1.15 rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře čp. 828, Městský park
5.1.1.16 oprava střechy na budově čp. 29, ul. Na Ostrově, Chrudim III
5.1.1.17 systém nouzového volání a požárního zabezpečovacího zařízení v CSSP
5.1.1.18 nájemné ÚZSVM
5.1.1.19 klimatizace - DPS Obce Ležáků
5.1.1.20 kóta 309 - úhrada 2.splátky
5.1.1.21 vrácení fin. prostředků z neuskutečněné kupní smlouvy
5.1.1.22 ZÁMEK MEDLEŠICE - elektrická energie
OSM
5.1.1.23 postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova
5.1.1.24 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 490 - vysoušeč zdiva DRYMAT
5.1.1.25 finanční příspěvek společnosti Burkoň, s. r. o. na zabezpečení svahu mezi
5.1.1.26 Úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budovy)
5.1.1.27 služby, revize, údržba - DPC
5.1.1.28 lesní hospodářský plán + certifikace PEFC
5.1.1.29 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby
5.1.1.30 služby, revize, údržba bytového fondu
5.1.1.31 služby, revize, údržba nebytového fondu
5.1.1.32 služby, revize, údržba ubytovny
5.1.1.33 výkup kanalizačního a vodovodního řadu
5.1.1.34 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra
5.1.1.35 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu
5.1.1.36 kolky
5.1.1.37 soudní a správní poplatky
5.1.1.38 daň z nemovitostí
5.1.1.39 znalecké posudky, právní služby
5.1.1.40 geometrické plány
5.1.1.41 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí
5.1.1.42 věcná břemena
5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém
5.1.1.44 voda, teplo + TUV, plyn
5.1.1.45 el. energie
5.1.1.46 příspěvky do FO + zálohy na služby
5.1.1.47 nájem za nebytové prostory
5.1.1.48 nájem za pozemky
5.1.1.49 ostraha objektu čp. 1114/IV
6. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
6.1 xxx
6.1.1 REGIONÁLNÍ ROZVOJ
6.1.1.1 strategický plán
Har
6.1.1.1 Postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku 2016
Lu
6.1.1.1 řešení energetických úspor na majetku města (prostředky zrušeného FRB)
6.1.1.3 měřící sady - energomonitor online měření spotřeby energií na budovách v majetku města
6.1.1.6 poutače na obchvatu
6.1.1.7 technická příprava - poutače na obchvatu
6.1.1.6 dopravní značení na příjezdech
6.1.1.8 tašky a sáčky na psí exkrementy
6.1.1.9 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslové zóna
6.1.1.10 EPC elektro
6.1.1.11 EPC budovy - management
6.1.1.12 Členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty
Har
6.1.1.12 Postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku 2015
Lu
6.1.1.13 Nákup reduktorů elektrické energie
6.1.1.13 energetický management
6.1.1.14 regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení
No
6.1.1.16 osvětlení přechodu pro chodce na Palackého třídě
Har
6.1.1.17 EPC
6.1.1.18 návratná finanční výpomoc MAS žleznohorský region, a.s.
6.1.1.19 spoluúčast k dotaci "Management hospodaření s energií - EFEKT 2014"
6.1.1.15 členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.
Št
6.1.1.21 Dotace IC
6.1.1.22 informační centrum
6.1.1.16 půjčky FRB
6.1.1.24 Regiontour, výstavy, veletrhy
6.1.1.17 propagace - materiál, služby
6.1.1.18 nové směrovky
6.1.1.19 deratizace
6.1.1.20 tisk informačního materiálu
6.1.1.21 renovace stávajících směrovek
6.1.1.22 účastnický poplatek - mikroregion Chrudimsko-Hlinecko
6.1.1.23 útulky psů
6.1.1.32 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC
6.1.1.24 poradenská činnost pro dotace z EU
6.1.1.34 podpora rozvoje cestovního ruchu
6.1.1.25 Odtahy vozidel
6.1.1.26 zajištění soc. pohřbů
6.1.2 ZDRAVÉ MĚSTO
6.1.2.1 Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví
Št
6.1.2.2 Letní škola Zdravých měst
St
6.1.2.2 Místní agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi
Št
6.1.2.3 Vzdělávání úředníků v komunikaci
Št
6.1.2.4 Soutěž "Rozkvetlé město"
Št
6.1.2.5 Běh naděje, ETm a EDBA
6.1.2.6 Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky
6.1.3 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
6.1.3.1 Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna pro soutěžící
St
6.1.3.1 regulační plán Pumberka západ - změna č. 1
St
6.1.3.3 řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací (v roce 2015 ve SR ODP)
St
6.1.3.4 řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací (v roce 2015 ve SR ODP)
St
6.1.3.5 řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací (v roce 2015 ve SR ODP)
St
6.1.3.6 regulační plán Pumberka západ - změna č. 1
St
6.1.3.7 regulační plán Pumberka západ - změna č. 1
St
6.1.3.8 řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací (v roce 2015 ve SR ODP)
St
6.1.3.9 projektová dokumentace - Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi
Lu
6.1.3.10 ČEZ - Chrudim smutční síň, přeložení kabelů NN
St
6.1.3.11 Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna členům poroty
St
6.1.3.7 regulační plán MPZ
St
6.1.3.13 finanční podíl na připojení elektřiny - ČEZ distribuce (lokalita Chrudim - Markovice, u kostela)
St
6.1.3.14 digitální protipovodňový plán
Lu
6.1.3.15 změny územního plánu
St
6.1.3.8 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace
6.1.3.9 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí
6.1.3.10 služby architekta
6.1.3.11 konzultační, poradenské a právní služby
6.1.4 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.
6.1.4.1 veřejné osvětlení
6.1.4.2 dopravní značení
6.1.4.3 havárie vodovodu na hřbitově U Kříže
6.1.4.2 správa hřbitovů
6.1.4.3 veřejné WC
6.1.4.4 sběrný dvůr
6.1.4.5 svoz TDO
6.1.4.6 mimořádné akce
6.1.4.7 veřejný rozhlas
C.4.5.4 čištění města včetně zimní údržby
7. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE
7.1 ŠKOLSTVÍ
7.1.1 Základní umělecká škola
Js
7.1.1.1 Základní umělecká škola
Js
7.1.2 MATEŘSKÉ ŠKOLY
7.1.2.1 MŠ Strojařů
7.1.2.2 investiční příspěvěk na činnost - MŠ Strojařů
7.1.2.3 investiční příspěvěk na činnost - MŠ V. Nejedlého
7.1.2.4 investiční příspěvěk na činnost - MŠ Dr. Malíka
7.1.2.5 MŠ Svatopluka Čecha
7.1.2.6 MŠ Na Valech
7.1.2.7 MŠ U Stadionu
7.1.2.8 MŠ Víta Nejedlého
7.1.2.9 MŠ Dr. Jana Malíka
7.1.3 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI
7.1.3.1 ZŠ Školní náměstí
7.1.3.3 ZŠ Dr. Peška
7.1.3.4 ZŠ U Stadionu
7.1.3.5 ZŠ Dr. Malíka
7.1.4 Dům dětí a mládeže
7.1.4.1 neinvestiční příspěvek na činnost
7.1.4.2 investiční příspěvek na činnost
7.1.5 VÝDAJE ODBORU
7.2 KULTURA
7.2.1 CHRUDIMSKÁ BESEDA
7.2.1.1 neinvestiční příspěvek na činnost
CHB
7.2.2 MĚSTSKÁ KNIHOVNA
7.2.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (MĚSTSKÁ KNIHOVNA)
MK
7.2.3 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
7.2.3.1 projekt "Chrudim sobě2014"
Js
7.2.3.8 informační tabulky k hrobům a památkovým objektům
Js
7.2.3.9 projekt "Chrudim sobě 2016"
Js
7.2.3.10 expozice Muzea barokních soch - udržitelnost
Js
7.2.3.11 projekt "Chrudim historická 2015"
Js
7.2.3.12 Model města
Js
7.2.3.13 Podpora rozvoje cestovního ruchu
Js
7.2.3.14 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC
Js
7.2.3.15 Informační centrum - nákup zboží
Js
7.2.3.16 Informační centrum - sáčky na psí exkrementy
Js
7.2.3.17 Spoluúčast na marketinkovém projektu SHS ČMS
Js
7.2.3.18 Dotace z MK z Programu RMPZ pro ŘKF - arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr sv. Michala
Js
7.2.3.19 Dotace od Pk na činnost IC
Js
7.2.3.20 tematické konference
Js
7.2.3.21 pamětní desky
Js
7.2.3.22 Expozice Mubaso - restaurování
Js
7.2.3.23 regenerace MPZ
7.2.3.24 pamětní deska Vošmikovi
7.2.3.25 Architecture Week 2015
7.2.3.26 opravu interaktivní tabule v Mubaso
7.2.3.27 Odborné konzultace k MuBaSo
7.2.3.28 Znalecké posudky soch MuBaSo
7.2.3.29 Pojištění zapůjčených exponátů
7.2.3.30 Nákup uměleckých předmětů
7.2.3.31 Chrudimský panteon
7.2.3.32 Kniha Chrudim...
7.2.3.33 Posudek památková péče
7.2.3.34 příspěvek DSO Královně věnných měst
7.2.3.35 nákup materiálu
7.2.3.36 nákup služeb
7.2.3.37 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)
7.2.3.38 činnost kronikáře
7.2.4 ZÁMEK MEDLEŠICE
7.2.5 GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY
7.2.5.1 Příspěvky na podporu prioritních sportů
Js
7.2.5.6 MaChr za Chrudim malebnou z.s.
Js
7.2.5.7 dotace pro Regionální muzeum v Chrudimi na realizaci 2. etapy restaurování opony
Js
7.2.5.8 MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy "Hurvínek má narozeniny!"
Js
7.2.5.9 Neinvestiční dotace FK ERA-PACK Chrudim, z.s.
Js
7.2.5.10 Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce CVVZ 2015 v Chrudimi
Js
7.2.5.11 Aeroklub ČR - Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den
Js
7.2.5.12 PRAGOBALON LAVA, s.r.o., Praha - neinvestiční dotace na akci "Balóny nad Chrudiní"
Js
7.2.5.13 Oldřich Bujnoch Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka"
Js
7.2.5.14 účelová dotace ŘKF Chrudim na pořízení a instalaci ochranných systémů proti holubům kostela NPM
Js
7.2.5.15 účelová dotace ŘKF arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr kostena sv. Michala
Js
7.2.5.16 finanční rezerva na opravy a údržbu areálu letního kina
Js
7.2.5.17 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy
7.2.5.18 kulturní dotace
7.2.5.19 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21)
7.2.5.20 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením (práce s mládeží, ochránci přírody…)
7.2.6 PŘÍMÉ DOTACE - celkem
7.2.6.1 účelová neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na dofinancování projektu "Stavební úpravy vojenského pohřebiště na hřbitově sv. Kříže v Chrudimi" nad rámec dotace poskytnuté z Ministerstva obrany ČR (pouze v případě přidělené s
Js
7.2.6.2 Zelený dům Chrudim
Js
7.2.6.3 EDDA
Js
7.2.6.4 účelová dotace AFK Chrudim LS na autorský dozor, koordinátora stavby a TDI pro akci rekonstrukce obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy 2. NP
Js
7.2.6.5 Účelová rezerva - dofinancování projektu rekonstrukce obvodového pláště tribuny a stavební úpravy 2. NP
Js
7.2.6.6 účelová dotace na projektovou dokumentace obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy 2. NP
Js
7.2.6.7 Momo Chrudim
7.2.6.8 ERA-PACK
Js
7.2.6.9 Vodní záchranná služba
7.2.6.10 SOPRE o. p. s.
7.2.6.11 Neinvestiční dotace ŘKF Chrudim - oprava střechy
7.2.6.12 ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov"
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe
7.2.6.15 Mama klub Chrudim
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s.
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim
7.2.6.20 Farní charita Chrudim
7.2.6.21 příspěvky a dary RM a ZM
7.2.7 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.
7.2.7.1 investiční dotace na nákup traktoru s valníkem a sněhovou radlicí
Js
7.2.7.7 investiční dotace na nákup repasované vřetenové sekačky
Ms
7.2.7.8 investiční dotace na středotlakovou UV lampu do krytého bazénu
Js
7.2.7.9 dotace na nákup kamerového systému
Js
7.2.7.10 dotace na opravu střechy
Js
7.2.7.11 dotace na provoz
SA
7.2.7.12 dotace na nájem
SA
8. ODBOR INVESTIC
8.1 xxx
8.1.1 CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ
8.1.1.1 rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín
8.1.2
8.1.3 DENNÍ STACIONÁŘE
8.1.3.1 rekonstrukce vodovod.přípojky Pohoda M.park
8.1.4 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
OIN
8.1.4.1 dům s pečovatelskou službou Komenského čp 57-výměna oken I. etapa
8.1.5 OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE
8.1.6 OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ
8.1.6.1 oprava průčelí čp. 3 Resselovo náměstí
8.1.6.2 oprava kapličky ve Vestci
8.1.6.3 opravy hrobů významných osobností
OIN
8.1.6.4 stavební úpravy čp.87, ul. Široká
8.1.7 POHŘEBNICTVÍ
OIN
8.1.7.1 opravy hřbitovů
8.1.8 BEZPEČNOST a VEŘEJNÝ POŘÁDEK
OIN
8.1.9 ROZHLAS A TELEVIZE
OIN
8.1.9.1 rekonstrukce a doplnění varovného informačního systému obyv.
8.1.10 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
8.1.11 PODPORA ROZVOJE PRŮM. ZÓN
8.1.12 SILNICE VČETNĚ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
8.1.12.1 rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim
8.1.12.2 rekonstrukce ulice Na Kopci
8.1.12.3 rekonstrukce ulice Slezská
8.1.12.4 Medlešice-výstavba MK, chodníku ul. Nádražní
8.1.12.5 zabezpečovací práce ulice Na Kopanici, Chrudim
8.1.12.6 rekonstrukce ulice Příčná
8.1.12.7 Markovice - rekonstrukce MK V Zahrádkách
8.1.12.8 rekonstrukce ulice Švermova, Chrudim
8.1.12.9 rekonstrukce MK Medlešice
OIN
8.1.12.10 plošné výspravy místních komunikací
8.1.12.11 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba
8.1.12.12 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie
8.1.12.13 revize mostů
8.1.13 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ
8.1.13.1 údržba a rekonstrukce parkovišť
OIN
8.1.13.2 stavební úpravy parkoviště U Stadionu čp 709-712
OIN
8.1.13.3 rekonstrukce chodníku ul. Na Valech a Heydukov
8.1.13.4 rekonstrukce chodníků ul. Václavská
8.1.13.5 rekonstrukce chodníků ul. Václavská
8.1.13.6 rekonstrukce chodníků v ul. V Tejnecku
8.1.13.7 stavební úpravy přechodu pro chodce MŠ Na Valech
8.1.13.8 výstavba chodníku do Vestce
8.1.13.9 výstavba cyklostezky v ul. Dašická
8.1.13.10 Topol-rekonstrukce a výstavba chodníku
OIN
8.1.13.11 stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Malíka
OIN
8.1.13.12 výstavba cykloparku Podhůra
8.1.13.13 obnova lávky v parku Střelnice
OIN
8.1.13.14 údržba a rekonstrukce chodníků,cyklostezek a parkovišť
8.1.14 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
8.1.14.1 výstavba BUS zastávky ulice Škroupova
8.1.14.2 úprava BUS zastávky ulice Topolská, Chrudim
OIN
8.1.14.3 údržba nespecifikovaného majetku - autobusové zastávky
8.1.15 BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
8.1.16 PITNÁ VODA - vodovody
8.1.16.1 výstavba vodovodu Píšťovy vklad do společnosti VAK
8.1.16.2 výstavba vodovodu v ul. Nádražní III. Medlešice
8.1.17 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
8.1.17.1 zatrubnění části vodního toku Podhůra
8.1.17.3 kanalizace Chrudim-Vestec
8.1.17.4 výstavba kanalizace, Nádražní III. Medlešice
8.1.17.5 opravy,údržba a výstavba kanalizací
8.1.18 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
8.1.18.1 odtěžení sedimentů náhon u DPS
8.1.18.2 oprava hráze rybníku Vlčnov
8.1.18.3 náhon - běžná údržba
8.1.19 MATEŘSKÉ ŠKOLY
8.1.19.1 nová střešní krytiny na hospodářském objektu MŠ Dr. Malíka
8.1.19.6 úprava příjezdové komunikace MŠ Strojařů
8.1.19.7 nová VZT do školní kuchyně MŠ Sv. Čecha
8.1.19.8 výměna střešní krytiny MŠ U Stadionu
8.1.19.9 snížení energetické náročnosti MŠ V. Nejedlého
8.1.19.10 rekonstrukce stávající kotelny v MŠ Sv. Čecha
Sd Sd
8.1.19.11 modernizace výtahů MŠ U Stadionu
8.1.19.12 zateplení objektu MŠ Topol
8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách
8.1.19.15 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice
8.1.19.16 MŠ Svatopluka Čecha
8.1.19.17 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského
8.1.19.18 MŠ U Stadionu
8.1.19.19 MŠ Víta Nejedlého
8.1.19.20 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol
8.1.20 ZÁKLADNÍ ŠKOLY
8.1.20.1 propojení kotelen s výměníkem ZŠ Škol.náměstí čp. 6 a čp.238
8.1.20.9 nová VZT do školní kuchyně ZŠ U Stadionu
8.1.20.10 rekonstrukce japexové dráhy ZŠ U Stadionu
8.1.20.11 výměna stávajících oken za plastová na spojovací chodbě ZŠ Dr. Malíka
8.1.20.12 modernizace rozvaděčů a elektroinstalace přízemí ZŠ Dr. Malíka
8.1.20.13 zateplení objektu ZŠ U Stadionu 756
8.1.20.14 nová vzduchotechnika v tělocvičnách ZŠ U Stadionu
8.1.20.15 výměna střešní krytiny - výdejna jídel ZŠ Husova
8.1.20.16 oprava vzduchotechniky a osvětlení v těocvičně ZŠ Dr. Malíka
8.1.20.17 výměna oken za plastová ZŠ Dr. Malíka
8.1.20.18 oprava střechy ZŠ Dr. Peška
8.1.20.19 výdejna jídel ZŠ Sladkovského
8.1.20.20 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška
8.1.20.21 ZŠ Husova - oprava střechy tělocvičny v ul. Palackého
8.1.20.22 ZŠ Dr. Peška - položení umělého povrchu na školním hřišti
8.1.20.23 ZŠ Sladkovského - výměna krytiny na střeše tělocvičny
8.1.20.24 ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech
8.1.20.25 ZŠ Husova + ZŠ Palackého
8.1.20.26 ZŠ Školní náměstí+ ZŠ Sladkovského
8.1.20.27 ZŠ U Stadionu
8.1.20.28 ZŠ Dr. Malíka
8.1.21 SPECIÁLNÍ ŠKOLA
8.1.21.1 Speciální škola
8.1.22 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Sd
8.1.22.1 Základní umělecká škola
8.1.22.2 odhlučnění a stavební úpravy učeben v půdních prostorách
8.1.23 KINA
8.1.23.1 Městské kino
8.1.23.2 letní kino
8.1.24 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
8.1.24.1 Městská knihovna
8.1.25 PAMÁTKY
8.1.25.1 oprava fasády čp 92 ul. Štěpánkova (AGORA)
8.1.25.2 statické zajištění krovu OK Zámek Medlešice
8.1.25.3 oprava střešní konstrukce Chrudimská beseda
8.1.25.4 Chrudimská beseda oprava vnější fasády a oken
8.1.25.5 restaurování sochy Kaliopé
OIN
8.1.25.6 oprava střechy divadla K. Pippicha - JV část
8.1.25.7 restaurování portálu a soklu č.p. 6 Školní náměstí
OIN
8.1.25.8 oprava hrobky rodiny Rozvodovy Chrudim
OIN
8.1.25.9 oprava a statické zajištění hradby na p. č. 1/1 a 3529
OIN
8.1.25.10 stavební úpravy střechy č.p. 92 ul. Štěpánkova AGORA
8.1.25.11 oprava a restaurování hrobky rodiny Rozvodovy
OIN
8.1.25.12 muzeum barokních soch
8.1.25.13 stavební úpravy šaten pro MuBaSo
8.1.25.14 oprava Červené kapličky
8.1.25.15 oprava zámecké zdi Medlešice
8.1.25.16 lokální oprava fasády č.p. 1
8.1.25.17 restaurování sochy Sv. Václava a Sv. J. Nepomuckého
8.1.25.18 statické zajištění hradby ul. Štěpánkova u č.p. 82
OIN
8.1.25.19 sochy-zhotovení výdusky
8.1.25.20 oprava fasády ZŠ Školní náměstí - Růžovka
8.1.25.21 Výměna střešní krytiny č.p. 60/I
8.1.25.22 oprava havárie hradby ul. Lázeňská
8.1.25.23 muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela Sv. Josefa
8.1.25.24 doplnění rozvodů kanal., elektroinstalace atd. pro kostel Sv. Josefa - suterénní prostory
8.1.25.25 oprava a statické zajištění tarasní zdi p.p.č.3383 pod Pardubskou fortnou
8.1.25.26 investiční dotace chrudimské besedě na rekonstrukci hasícího zařízení divadlo K. Pippicha
8.1.25.27 investiční dotace chrudimské besedě na stavební úpravy nouzového osvětlení v budově č.p. 85
8.1.25.28 oprava a restaurování sloupu Proměnění Páně
8.1.25.29 zhotovení pomníku TGM vč. terénních úprav
8.1.25.30 divadlo K. Pippicha - oprava slaboproudých rozvodů, osvětlovací techniky a nouzového osvětlení
8.1.25.31 muzeum - oprava krovu nad salonkem Sůva v Chrudimské besedě
8.1.25.32 hradby
OIN
8.1.25.33 zámek Medlešice
8.1.25.34 divadlo K. Pippicha
8.1.25.35 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85
8.1.25.36 sochy, kašny a portály
OIN
8.1.26 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE
8.1.26.1 spolkový dům běžná údržba a rekonstrukce
8.1.27 TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - sportovní zařízení v majetku obce
8.1.27.1 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. na demolici a výstavbu tribuny Městský stadion v ul. Novoměstská, Chrudim
8.1.27.4 investiční dotace Sportovní areály - rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou
8.1.27.5 investiční dotace Sportovní areály - rekonstrukce vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu
8.1.27.6 výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim
8.1.27.7 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. Chrudim na výstavbu Street workout parku Chrudim
8.1.27.8 připojovací poplatek (EOP)-tribuna v areálu AFK Chrudim LS
8.1.27.9 Investiční dotace Sportovním areálům na rekonstrukci trávníku - umělé zavlažování městský stadion ul. Novoměstská
SA SA Ka
8.1.27.10 Investiční dotace Sportovním aerálům na přeložku zařízení pro zásobování plynem a areálu letního stadionu Chrudim
8.1.27.11 Investiční dotace Sportovním areálům na přírpavu rozvodů pro vytápění v areálu letního stadionu
Ka
8.1.27.12 doplnění vytápění do 2. NP zázemí Sportovního centra mládeže
Ka
8.1.27.13 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. - rekonstrukce hokejbalového hřiště
8.1.27.14 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na modernizaci ozvučení zimního stadionu
8.1.27.15 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na rekonstrukci výměníku tlakových nádob vč. hlavního přívodu KPB
8.1.27.16 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na výměnu nádrží na vodu KPB
8.1.27.17 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na zhotovení vrtu na závlahu hřiště městský stadion ul. Novoměstská Chrudim
8.1.27.18 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na rekonstrukci hokejbalového hřiště I. etapa plocha
8.1.27.19 městský stadion ulice Novoměstská, Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační
8.1.27.20 hokejbalové hřiště Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační
8.1.28 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
8.1.28.1 dům dětí a mládeže běžná údržba a rekonstrukce
8.1.28.2 údržba hřiště a zahrady v DDM
8.1.28.3 obnova hracích prvků Podhůra
8.1.28.4 dům dětí a mládeže rekonstrukce sociálního zařízení
8.1.28.5 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
8.1.28.6 rekreační lesy Podhůra - výstavba venkovní tělocvičny
8.1.28.7 rekreační lesy Podhůra - výstavba lanového parku
8.1.28.8 Dětská hřiště Rozhledna
8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť
8.1.28.10 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
8.1.29 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
8.1.29.1 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 489 ul. Revoluční, Chrudim
8.1.29.2 integrovaný plán rozvoje města -rekonstrukce č.p. 637-639 /IV
8.1.29.3 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 520,521 a 522 ul. Revoluční, Chrudim
8.1.29.4 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce objektu č.p. 522 ul. Revolučni, Chrudim
8.1.29.5 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce objektu č.p. 489 ul. Revoluční, Chrudim
8.1.29.6 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim
8.1.29.7 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 593 ul. Revoluční, Chrudim
8.1.29.8 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 594 ul. Revoluční, Chrudim
8.1.29.9 integrovavý plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 540 a 595 ul. Rooseveltova, Chrudim
8.1.29.10 přestavba objektu č.p. 2 ul. Palackého na bytový dům
8.1.29.11 oprava střechy č.p. 302 ul. Pardubická
8.1.29.12 integrovavý plán rozvoje města-bytové domy
8.1.29.13 běžná údržba bytového fondu
8.1.30 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
8.1.30.1 kompletní výměna topení č.p. 92 ul. Štěpánkova (AGORA)
8.1.30.2 běžná údržba nebytového fondu
8.1.30.3 oprava so4. zařízení (BESTA v č.p. 756/III ZŠ U Stadionu)
8.1.30.4 vybudování samostatného přívodu el. energie na objektu pošty Na Šancích č.p. 1204/IV
8.1.31 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
8.1.31.1 integrovaný plán rozvoje města-VO ulice Fibichova, Chrudim
OIN
8.1.31.3 výměna VO vč. dlažby v Myší díře Chrudim
8.1.31.4 rekonstrukce VO v ulici Slovenská, Chrudim
OIN
8.1.31.5 rekonstrukce VO ulice Na Sádkách
OIN
8.1.31.6 výstavba BUS zastávky v ul. Škroupova - veř. osvětlení
OIN
8.1.31.7 modernizace VO Palackého třída a Obce Ležáků
OIN
8.1.31.8 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim
OIN
8.1.31.9 výstavba VO v Topoli u Obecního domu
OIN
8.1.31.10 rekonstrukce VO ul. Škroupova
8.1.31.11 rekonstrukce VO před kostelem sv. Josefa v Chrudimi
8.1.31.12 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce VO v lokalitě Fibichova, Chrudim
8.1.31.13 regenerace sídl. U Stadionu - VO u parkoviště Na Ostrově
OIN
8.1.31.14 rekonstrukce VO ul. Šeříková, Markovice
8.1.31.15 rekonstrukce parkoviště městského parku a ulice U Parku - VO
8.1.31.16 stavební úpravy parku Republiky
8.1.31.17 rekonstrukce VO ul. Střelecká
8.1.31.18 rekonstrukce VO ul. Radoušova
8.1.31.19 rekonstrukce VO nábřeží K. Čapka
8.1.31.20 rekonstrukce VO ul. Jasmínová, Markovice
8.1.31.21 rekonstrukce VO ul. Pod Strání Markovice II. etapa
8.1.31.22 výstavba VO Topol k MŠ
8.1.31.23 rekonstrukce VO ul. Sokolovská
8.1.31.24 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně
8.1.31.25 Markovice - výstavba VO u č.p. 999
8.1.31.26 Medlešice - PD a vybudování VO ul. Nádražní II k č.p. 147
8.1.31.27 rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Smetanova
8.1.32 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
8.1.32.1 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Fibichova
8.1.32.4 výstavba opěrné zdi Na Šancích
8.1.32.5 rekonstrukce schodiště pod Myší dírou
8.1.32.6 komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela
8.1.32.7 revitalizace historického ramene řeky Chrudimky
8.1.32.8 stavební úpravy parku u pomníku J. Husa, Školní náměstí
8.1.32.9 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce vnitrobloku Palackého, Chrudim
8.1.32.10 rekonstrukce komunikací a VO v lokalitě IPRM Chrudim
OIN
8.1.32.11 projektová dokumentace výstavba komunikace a inž. sítě v lokalitě Markovice u kostela
8.1.32.12 Integrovaný plán rozvoje města - Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim
8.1.32.13 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim
8.1.32.14 rekonstrukce veřejné plochy před kostelem sv. Josefa
8.1.32.15 projektová dokumentace výstavba vodovodu Píšťovy
8.1.32.16 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a Palackého, Chrudim
OIN
8.1.32.17 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce vnitrobloku Revoluční Chrudim
8.1.32.18 projektová dokumentace rekonstrukce komunikací a VO Michalský park
8.1.32.19 statické zajištění hradby v ul. Štěpánkova u č.p. 92
8.1.32.20 úprava veř. prostranství u autobusové zastávky Vlčnov
8.1.32.21 regenerace sídliště U Stadionu - přeložka horkovodního potrubí
8.1.32.22 integrovaný plán rozvoje města-rekonstrukce veřejných ploch lokalita Fibichova
OIN
8.1.32.23 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí
8.1.32.24 opravy a údržba majetku nespecifikovaně
8.1.33 DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY
8.1.33.1 ekologická zátěž Transporta
OIN
8.1.33.2 Odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim
OIN
8.1.34 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ
8.1.34.1 Městský park
8.1.34.5 sadové úpravy Městského parku
8.1.34.6 park Republiky
8.1.34.7 zámecký park Medlešice
8.1.34.8 park Střelnice
8.1.34.9 komplexní údržba biokoridoru Topol
8.1.34.10 aktualizace projektu "Péče o stromy"
8.1.34.11 Klášterní zahrady
8.1.34.12 rekonstrukce návsi Topol
8.1.34.13 regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim
8.1.34.14 regenerace odpočinkového místa Sv. Čecha
8.1.34.15 revitalizace návsi Topol
8.1.34.16 stavební úpravy parku Republiky - zeleň
8.1.34.17 inventarizace zeleně, posouzení provozně nebezpečných stromů
8.1.34.18 rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky
8.1.34.19 regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí Chrudim
8.1.34.20 regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého
8.1.34.21 komplexní úprava veřejného prostranství ul. Koželužská
8.1.34.22 údržba zeleně parků, výchovných zařízení, místních částí
8.1.34.23 údržba zeleně obytných souborů
8.1.34.24 údržba doprovodné zeleně komunikací
8.1.34.25 zdravotní a bezpečnostní řezy Městský park
8.1.34.26 shoz havraních hnízd
8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst
8.1.34.28 údržba trávníků
8.1.34.29 údržba živých plotů
8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin
8.1.34.31 údržba mobilních nádob a záhonů
8.1.34.32 výsadby stromů a keřů
8.1.35 DOMOVY
8.1.35.1 domov důchodců Rozhledna - přeložky kabelů ČEZ, O2 (uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích)
8.1.36 DOMY NAPŮL CESTY
8.1.36.1 Dům na půl cesty doplnění 2dřezů a 3 zásuvky
8.1.37 AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA, NOCLEHÁRNY
8.1.37.1 objekt městský park čp. 828 - reko rozvodů vytápění, TUV, pitné vody a kanalizace I. etapa
8.1.38 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
8.1.38.1 údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ
8.1.38.4 stavební úpravy střechy objektu Pardubická čp. 67
9. ODBOR SPRÁVNÍ
9.1 xxx
9.1.1 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
9.1.1.1 komise pro občanské záležitosti
OSP
9.1.1.2 nákup služeb
OSP
9.1.1.3 pohoštění
OSP
9.1.1.4 věcné dary
OSP
9.1.2 Volby
9.1.2.1 dotace - volba prezidenta
9.1.2.4 volby do EP, ZM
9.1.2.5 volby do Senátu a zastupitelstev krajů
10. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
10.1 xxx
10.1.1 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
10.1.1.1 lesní hospodář a zvýšené náklady v lesích
10.1.1.2 vratka fin.prostředků do SP
10.1.1.3 zpracování osnov podle lesního zákona
10.1.1.4 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)
10.1.1.5 černé skládky (likvidace černých skládek)
10.1.1.6 ekologická výchova
10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin
10.1.1.8 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...
10.1.1.9 monitoring starých ekologických zátěží
10.1.1.10 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)
10.1.1.11 certifikace EMAS
10.1.1.12 zvýšení separace odpadů
11. ODBOR DOPRAVY
11.1 xxx
11.1.1 xxx
11.1.1.1 řešení cyklodopravy na území města Chrudim
11.1.1.4 svědečné a tlumočné
11.1.1.5 pronájem plochy na zkoušku
11.1.1.6 vybrané poplatky
11.1.1.7 studie v dopravě - cyklodoprava a dopravní zklidňování
11.1.1.8 vratka finančních prostředků do SR
11.1.1.9 provozování MHD
11.1.1.10 znalecké posudky
12. STAVEBNÍ ODBOR
12.1 xxx
12.1.1 xxx
12.1.1.1 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)
STO
13. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
15. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
15.1 xxx
15.1.1 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU
15.1.1.1 výkon pěstounské péče
15.1.1.5 příspěvky na pobytová zařízení
15.1.1.6 cesta k naplňování kvality orgánů soc-práv. ochrany
15.1.1.7 od obcí na zajištění služby - azylové domy
15.1.1.8 dotace - Prevence kriminality
15.1.1.9 odvod do SR
15.1.1.10 neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho
15.1.1.11 jednorázové příspěvky (zákon č. 114/1988 S2., § 14)
15.1.1.12 sociální prevence
15.1.1.13 komunitní plánování sociálních služeb
15.1.1.14 provoz městské noclehárny
15.1.2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI
15.1.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI)
SVZ
16. MĚSTSKÁ POLICIE
16.1 xxx
16.1.1 xxx
16.1.1.1 nákup nové vozové radiostanice
16.1.1.5 nákup radaru
16.1.1.6 alkoholtestr
16.1.1.7 nájemné
MP
16.1.1.8 zdravotnický materiál
MP
16.1.1.9 ochranné nápoje
MP
16.1.1.10 oděv, obuv
MP
16.1.1.11 dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek
MP
16.1.1.12 nákup materiálu
MP
16.1.1.13 pohonné hmoty, mazadla, oleje
MP
16.1.1.14 služby telekomunikací a radiokomunikací
MP
16.1.1.15 pojištění osob
MP
16.1.1.16 školení, vzdělávání
MP
16.1.1.17 nákup služeb
MP
16.1.1.18 opravy a udržování
MP
16.1.1.19 platby daní a poplatků, nákup kolků
MP
16.1.1.20 knihy, učební pomůcky, tisk
MP
16.1.1.21 pojištění služebních vozů
MP
16.1.1.22 údržba a servis kamerového systému
MP
16.1.1.23 údržba a servis pultu centrální ochrany
MP
16.1.1.24 cestovné
MP
16.1.1.25 služby pošt
MP
16.1.1.26 ochranné pomůcky
MP
TISK
i