Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Rozpočet města Chrudimě 2013 [závěrečný účet - výdajová část]

GesceSpolugesceSpolupráce
1. ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
1.1 xxx
1.1.1 xxx
1.1.1.1 poradenské a právní služby
1.1.1.1 výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou
2. ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
2.1 xxx
2.1.1 SPRÁVA
2.1.1.1 výdaje kryté sociálním fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)
2.1.1.2 výdaje kryté sociálním fondem(služby, vzdělávání, půjčky apod.)
2.1.1.3 klimatizační jednotka
2.1.1.4 chráničky optických kabelů
2.1.1.5 nákup osobního automobilu
2.1.1.6 kurzové ztráty
2.1.1.1 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění
OKT
2.1.1.4 odstupné
2.1.1.5 náhrada platu při DPN
2.1.1.6 platy zaměstnanců
2.1.1.7 ostatní osobní výdaje
2.1.1.8 pojistné - sociální zabezpečení
2.1.1.9 pojistné - zdravotní pojištění
2.1.1.10 povinné pojištění placené zaměstnavatelem
2.1.1.11 cestovné - tuzemsko
OHS
2.1.1.12 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné
OHS
2.1.1.13 náhrada škod - pracovní úrazy
2.1.2 ZASTUPITELSTVA OBCÍ
2.1.2.1 náhrada platu při DPN
2.1.2.1 cestovné do zahraničí - zastupitelé - pojištění
OKT
2.1.2.4 platy
2.1.2.5 pojistné - sociální zabezpečení
2.1.2.6 pojistné - zdravotní pojištění
2.1.2.7 cestovné - tuzemsko
OHS
2.1.2.8 cestovné - do zahraničí
OHS
2.1.2.8 refundace platu zastupitelů
2.1.2.9 konference
2.1.2.10 osadní výbory
2.1.2.11 výdaje na cesty komisí do zahraničí
OHS
2.1.3 MĚSTSKÁ POLICIE
2.1.3.3 náhrada platu při DPN
2.1.3.4 platy zaměstnanců
2.1.3.5 pojistné - sociální zabezpečení
2.1.3.6 pojistné - zdravotní pojištění
2.1.3.7 pracovní úrazy - odškodnění
2.1.4 CIVILNÍ OCHRANA
2.1.4.1 Drobný dlouhodobý majetek, nákup materiálu
2.1.4.2 ostatní osobní výdaje
2.1.4.3 sociální a zdravotní pojištění
2.1.5 POŽÁRNÍ OCHRANA
2.1.5.4 Refundace pojistného na sociální a zdravotní pojištění
2.1.5.5 nákup přívěsného vozíku
2.1.5.6 garáž
2.1.5.6 ostatní osobní výdaje
2.1.5.7 sociální a zdravotní pojištění
2.1.5.6 refundace mezd
2.1.5.8 výstroj hasičů
2.1.5.9 peněžitý dar pro hasiče dle dohod
2.1.5.9 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích
2.1.5.10 knihy, tisk
2.1.5.11 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
2.1.5.12 nákup materiálu
2.1.5.13 pohonné hmoty, mazadla, oleje
2.1.5.14 pojištění havarijní
2.1.5.15 školení
2.1.5.16 nákup služeb
2.1.5.17 opravy a udržování
2.1.6 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
2.1.6.1 nákup materiálu
2.1.6.5 nákup služeb, oprava a údržba
2.1.6.6 služby telekomunikací a radiokomunikací
2.1.6.7 pohoštění
2.1.7 ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2.1.7.1 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní náměstí
2.1.7.2 pojistné na zdravotní a sociální pojištění
2.1.8 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
2.1.8.1 ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, …)
2.1.8.2 pojistné - sociální zabezpečení
2.1.8.3 pojistné - zdravotní pojištění
2.1.9 VEŘEJNÁ ZELEŇ
2.1.9.1 ostatní osobní výdaje
2.1.9.2 pojistné - sociální zabezpečení
2.1.9.3 pojistné - zdravotní pojištění
2.2 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy
2.2.1 SPRÁVA
2.2.1.10 vnitřní integrace úřadu
OKT
2.2.1.14 Technické zhodnocení budov
OHS
2.2.1.15 prádlo, obuv
OHS
2.2.1.16 knihy, tisk
OHS
2.2.1.17 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
OHS
2.2.1.18 nákup materiálu
OHS
2.2.1.19 voda
OHS
2.2.1.20 pára
OHS
2.2.1.21 plyn
OHS
2.2.1.22 el. energie
OHS
2.2.1.23 pohonné hmoty, mazadla, oleje
OHS
2.2.1.24 služby pošt
OHS
2.2.1.25 služby telekomunikací a radiokomunikací
OHS
2.2.1.26 pojištění majetku a ostatní pojištění
OHS
2.2.1.27 právní služby
OHS
2.2.1.28 školení
OHS
2.2.1.29 nákup služeb
OHS
2.2.1.28 daň z nemovitosti - chata Ústupky a Luže
OHS
2.2.1.30 opravy a udržování
OHS
2.2.1.45 software do 60 tis. Kč
2.2.1.46 software nad 60 tis. Kč
2.2.1.31 pohoštění
OHS
2.2.1.32 ošatné
OHS
2.2.1.33 dary
OHS
2.2.1.34 konference
OHS
2.2.1.35 platby daní a poplatků, nákup kolků
OHS
2.2.1.35 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP
OHS
2.2.1.36 výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ
2.2.1.37 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)
OHS
2.2.1.38 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů
OHS
2.2.1.39 ochranné pomůcky
OHS
2.2.2 Chrudimský zpravodaj
2.2.2.1 Chrudimský zpravodaj - tisk
OHS
2.2.2.2 Chrudimský zpravodaj - roznáška
OHS
2.2.2.3 Chrudimský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - korektura
2.2.3 převody vlastním fondům
2.2.3.1 podíl do sociálního fondu
OHS
4. ODBOR FINANČNÍ
4.1 xxx
4.1.1 xxx
4.1.1.1 Návratná finanční výpomoc Městským lesům s.r.o.
4.1.1.1 Návratná finanční výpomoc MAS Chrudimsko, o.s.
4.1.1.4 Dotace pro městys Štěchovice - povodně
4.1.1.5 Odvod za porušení rozpočtové kázně - MUBASO
4.1.1.7 Odvod z finančního vypořádání
4.1.1.8 Daň z příjmů PO za obec
4.1.1.5 rozpočtové rezervy
4.1.1.9 rezervace finančních zdrojů-nákup služeb ČS Praha
4.1.1.6 úroky z kreditně debetního účtu
4.1.1.9 daň z přidané hodnoty
4.1.1.10 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...
4.1.1.11 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...
4.1.1.12 daň z převodu nemovitostí
4.1.1.11 náhrady placené obyvatelstvu
OFN
4.1.1.12 nákup služeb (výběrové řízení aj.)
OFN
4.1.1.13 audit
OFN
4.1.1.14 pronájem bankovní schránky
OFN
4.1.2 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna
4.1.3.1 Splátky úvěru - Projekty EU 1
OFN
4.1.3.2 úroky z úvěru na projekty EU I
OFN
4.1.3 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka
4.1.4.1 splátky úvěru - Projekty EU II
OFN
4.1.4.2 úroky z úvěru - Projekty EU II
OFN
4.1.4.3 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)
OFN
4.1.4.4 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)
OFN
4.1.3.5 úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ
OFN
4.1.3.6 splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ
OFN
5. ODBOR SPRÁVY MAJETKU
5.1 xxx
5.1.1 Nakládání s majetkem města
5.1.1.7 příprava pozemků k výkupu pro případného investora v PZ (kácení stromů, úpravy)
5.1.1.8 finanční příspěvek společnosti Burkoň, s. r. o. na výstavbu opěrné zdi mezi cyklostezkou a areálem firmy (viz. usnesení č. Z/65/2012)
5.1.1.9 oprava a rozšíření vnitřního kamerového systému na ubytovně
5.1.1.24 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 490 - vysoušeč zdiva DRYMAT
5.1.1.25 finanční příspěvek společnosti Burkoň, s. r. o. na zabezpečení svahu mezi
5.1.1.12 náhrada firmě ONIVON (na základě kupní smlouvy - usnesení ZM Z/57/2011)
5.1.1.13 příspěvek HOMA holding, s.r.o.
5.1.1.14 údržba Červené kapličky
5.1.1.26 Úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budovy)
5.1.1.16 pasport veřejného osvětlení
5.1.1.17 rozšíření STA a možnost příjmu satelitní TV v ul. Revoluční čp. 520, 521, 522
5.1.1.18 voda, teplo + TUV, plyn - DPC
5.1.1.19 el. energie - DPC
5.1.1.27 služby, revize, údržba - DPC
5.1.1.21 ostraha - DPC
5.1.1.22 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu - DPC
5.1.1.28 lesní hospodářský plán + certifikace PEFC
5.1.1.29 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby
5.1.1.30 služby, revize, údržba bytového fondu
5.1.1.31 služby, revize, údržba nebytového fondu
5.1.1.32 služby, revize, údržba ubytovny
5.1.1.33 výkup kanalizačního a vodovodního řadu
5.1.1.34 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra
5.1.1.35 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu
5.1.1.36 kolky
5.1.1.37 soudní a správní poplatky
5.1.1.38 daň z nemovitostí
5.1.1.39 znalecké posudky, právní služby
5.1.1.40 geometrické plány
5.1.1.41 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí
5.1.1.42 věcná břemena
5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém
5.1.1.44 voda, teplo + TUV, plyn
5.1.1.45 el. energie
5.1.1.46 příspěvky do FO + zálohy na služby
5.1.1.47 nájem za nebytové prostory
5.1.1.48 nájem za pozemky
5.1.1.49 ostraha objektu čp. 1114/IV
6. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
6.1 xxx
6.1.1 REGIONÁLNÍ ROZVOJ
6.1.1.17 EPC
6.1.1.15 členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.
Št
6.1.1.10 informační tabule
6.1.1.11 Informační centrum - pytlíky pro psy
6.1.1.21 Dotace IC
6.1.1.22 informační centrum
6.1.1.16 půjčky FRB
6.1.1.24 Regiontour, výstavy, veletrhy
6.1.1.17 propagace - materiál, služby
6.1.1.18 nové směrovky
6.1.1.18 tašky a sáčky na psí exkrementy
6.1.1.19 deratizace
6.1.1.20 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna
6.1.1.20 tisk informačního materiálu
6.1.1.21 renovace stávajících směrovek
6.1.1.22 účastnický poplatek - mikroregion Chrudimsko-Hlinecko
6.1.1.23 útulky psů
6.1.1.32 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC
6.1.1.24 poradenská činnost pro dotace z EU
6.1.1.34 podpora rozvoje cestovního ruchu
6.1.1.25 Odtahy vozidel
6.1.1.26 zajištění soc. pohřbů
6.1.2 ZDRAVÉ MĚSTO
6.1.2.5 Běh naděje, ETm a EDBA
6.1.2.6 Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky
6.1.3 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
6.1.3.14 digitální protipovodňový plán
Lu
6.1.3.7 analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží
Lu
6.1.3.8 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace
6.1.3.9 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí
6.1.3.10 přípravné práce na novém územním plánu
6.1.3.10 služby architekta
6.1.3.11 konzultační, poradenské a právní služby
6.1.4 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.
6.1.4.1 veřejné osvětlení
6.1.4.2 správa hřbitovů
6.1.4.3 veřejné WC
6.1.4.4 sběrný dvůr
6.1.4.5 svoz TDO
6.1.4.6 mimořádné akce
6.1.4.7 veřejný rozhlas
C.4.5.4 čištění města včetně zimní údržby
7. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE
7.1 ŠKOLSTVÍ
7.1.1 Základní umělecká škola
Js
7.1.1.1 Základní umělecká škola
Js
7.1.1.2 investiční příspěvek na nákup vysoušeče
7.1.2 MATEŘSKÉ ŠKOLY
7.1.2.1 MŠ Strojařů
7.1.2.2 investiční příspěvky na činnost - MŠ Strojařů
7.1.2.3 investiční příspěvky na činnost - MŠ Sv.Čecha
7.1.2.4 investiční příspěvky na činnost - MŠ Na Valech
7.1.2.5 MŠ Svatopluka Čecha
7.1.2.6 MŠ Na Valech
7.1.2.7 MŠ U Stadionu
7.1.2.8 MŠ Víta Nejedlého
7.1.2.9 MŠ Dr. Jana Malíka
7.1.3 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI
7.1.3.2 investiční příspěvek ZŠ Dr. Peška
Js
7.1.3.3 ZUŠ Chrudim
Js
7.1.3.4 ZŠ Sladkovského
7.1.3.5 ZŠ Husova
7.1.3.1 ZŠ Školní náměstí
7.1.3.3 ZŠ Dr. Peška
7.1.3.4 ZŠ U Stadionu
7.1.3.5 ZŠ Dr. Malíka
7.1.4 Dům dětí a mládeže
7.1.4.1 neinvestiční příspěvek na činnost
7.1.4.2 Dům dětí a mládeže
7.1.5 VÝDAJE ODBORU
7.1.5.1 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ
7.1.5.2 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ
7.1.5.3 služby (v MŠ v případě havárií)
7.1.5.4 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ
7.1.5.5 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ
7.1.5.6 služby (v ZŠ v případě havárií)
7.1.5.7 neinvestiční transfery obcím (platby za dojíždějící žáky)
7.1.5.7 nákup kolků, ostatní výdaje
7.2 KULTURA
7.2.1 CHRUDIMSKÁ BESEDA
7.2.1.1 Investiční příspěvek na digitální kino
Js
7.2.1.1 neinvestiční příspěvek na činnost
CHB
7.2.1.3 Investiční dotace
Js
7.2.2 MĚSTSKÁ KNIHOVNA
7.2.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (MĚSTSKÁ KNIHOVNA)
MK
7.2.3 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
7.2.3.22 Expozice Mubaso - restaurování
Js
7.2.3.8 Město kultury a gastronomie 2013
Js
7.2.3.9 pamětní deska Rudolfa Ressela
Js
7.2.3.10 příspěvek z programu RMPZ - manželé Myškovi
Js
7.2.3.11 příspěvěk z programu RMPZ - společenství vlastníků Koželužsků 129
Js
7.2.3.12 příspěvek Regionálnímu muzeu na novou expozici A. Muchy
Js
7.2.3.13 katalog průvodce volným časem
Js Js
7.2.3.14 pamětní deska - parašutista Jehlička
Js Js
7.2.3.15 pamětní deska transportu židovské komunity z Chrudimě 1942
Js Js
7.2.3.16 Chrudim sportuje rok 2012 - organizace a zajištění projektu
Js Js
7.2.3.17 Vybudování pomníku památka židů
Pb
7.2.3.18 Realizace projektu k roku sv. Anežky Přemyslovny
Pb
7.2.3.19 Výdaje spojené s propagací města
7.2.3.20 koncert D. Peckové
7.2.3.21 výtvarný salón KVM
7.2.3.22 Červená kaplička - interiéry
7.2.3.23 Spoluúčast k dotaci EU KVM
7.2.3.24 Umělecko historické konzultace MuBaSo
7.2.3.27 Odborné konzultace k MuBaSo
7.2.3.28 Znalecké posudky soch MuBaSo
7.2.3.29 Pojištění zapůjčených exponátů
7.2.3.28 Chrudimský rok divadla a filmu
7.2.3.30 Nákup uměleckých předmětů
7.2.3.31 Chrudimský panteon
7.2.3.32 Kniha Chrudim...
7.2.3.33 Posudek památková péče
7.2.3.33 Regenerace městských památkových zón
7.2.3.34 umělecko - historické konzultace k projektu kostel Sv.Josefa
7.2.3.35 znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch
7.2.3.36 Chrudimský rok baroka
7.2.3.37 nájem
7.2.3.34 příspěvek DSO Královně věnných měst
7.2.3.39 Odměny za užití duševního vlastnictví (cena starosty)
7.2.3.35 nákup materiálu
7.2.3.36 nákup služeb
7.2.3.42 nákup pohoštění
7.2.3.37 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)
7.2.3.44 poštovné
7.2.3.38 činnost kronikáře
7.2.3.46 vyklizení kostela sv. Josefa
7.2.3.47 oprava soch kostela sv. Josefa
7.2.4 ZÁMEK MEDLEŠICE
7.2.4.1 elektrická energie
7.2.5 GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY
7.2.5.1 Příspěvky na podporu prioritních sportů
Js
7.2.5.2 investiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na zabezpečovací system kostela Nanebevzetí Panny Marie
7.2.5.17 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy
7.2.5.18 kulturní dotace
7.2.5.19 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21)
7.2.5.20 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením (práce s mládeží, ochránci přírody…)
7.2.6 PŘÍMÉ DOTACE - celkem
7.2.6.5 Účelová rezerva - dofinancování projektu rekonstrukce obvodového pláště tribuny a stavební úpravy 2. NP
Js
7.2.6.6 účelová dotace na projektovou dokumentace obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy 2. NP
Js
7.2.6.5 Atletika Chrudim
Js Js
7.2.6.6 Účelová dotace AFK Chrudim LS - dotace na dofinancování projektu, rekonstrukce zázemí sportovního centra a sportovního střediska v Chrudimi
Js Js
7.2.6.7 dotace SDH Chrudim na 140. výročí založení
Js Js
7.2.6.7 Momo Chrudim
7.2.6.8 ERA-PACK
Js
7.2.6.9 Vodní záchranná služba
7.2.6.10 SOPRE o. p. s.
7.2.6.12 Smíření
7.2.6.13 Reginální muzeum
7.2.6.14 Investiční dotace Aeroklub
7.2.6.11 Neinvestiční dotace ŘKF Chrudim - oprava střechy
7.2.6.16 HC Chrudim
7.2.6.17 AFK Chrudim
7.2.6.12 ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov"
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe
7.2.6.15 Mama klub Chrudim
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s.
7.2.6.23 Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim
7.2.6.20 Farní charita Chrudim
7.2.6.28 Sympozium studentů SŠK Hořice
7.2.6.21 příspěvky a dary RM a ZM
7.2.6.30 příspěvek na HOSPIC
7.2.6.31 investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim - zpevněná plocha před hangáry
7.2.7 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.
7.2.7.8 investiční dotace na středotlakovou UV lampu do krytého bazénu
Js
7.2.7.9 dotace na nákup kamerového systému
Js
7.2.7.10 dotace na opravu střechy
Js
7.2.7.6 Investiční dotace
Js
7.2.7.7 investiční dotace na nákup rolby
SA
7.2.7.11 dotace na provoz
SA
7.2.7.12 dotace na nájem
SA
8. ODBOR INVESTIC
8.1 xxx
8.1.1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
OIN
8.1.4.1 dům s pečovatelskou službou Komenského čp 57-výměna oken I. etapa
8.1.2 OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE
8.1.3.1 výstavba krytého ohniště vč. terénních úprav rekreační lesy Podhůra
8.1.3 OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ
8.1.6.3 opravy hrobů významných osobností
OIN
8.1.6.4 stavební úpravy čp.87, ul. Široká
8.1.4.4 oprava střechy č.p. 87, ul. Široká
8.1.4 POHŘEBNICTVÍ
OIN
8.1.7.1 opravy hřbitovů
8.1.5.2 stavební úpravy urnového háje v Chrudimi
8.1.5.3 Oprava židovského hřbitova
Sd
8.1.5 BEZPEČNOST a VEŘEJNÝ POŘÁDEK
OIN
8.1.6.1 doplnění kamerového systému v ul. Revoluční
8.1.6 ROZHLAS A TELEVIZE
OIN
8.1.7.1 výstavba veřejného rozhlasu (VISO) ul. Vaňkova
OIN
8.1.9.1 rekonstrukce a doplnění varovného informačního systému obyv.
8.1.7 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
8.1.8.1 investiční dotace Městským lesům, s. r .o. na výstavbu rozhledny "Bára"
8.1.8 PODPORA ROZVOJE PRŮM. ZÓN
8.1.9.1 PZ - západ zpřístupnění (15.791,- kryto úvěrem)
8.1.9.2 PZ - západ - dostavba sítí v areálu (trafo, komunikace …)
8.1.9 SILNICE VČETNĚ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
8.1.10.2 rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim
OIN
8.1.10.4 rekonstrukce ulice Škroupova
8.1.10.5 rekonstrukce ulice Šeříková, Markovice
8.1.10.6 rekonstrukce komunikace ul. Novoměstská
8.1.10.7 dočasné stavební úpravy ul. Pardubická, Chrudim
8.1.10.8 instalace retardérů v ul. Vaňkova a ul. Na Výsluní
8.1.10.9 rekonstrukce ulice Střelecká
8.1.10.10 rekonstrukce lávky a ulice Radoušova
8.1.10.11 rekonstrukce ulice Sokolovská
8.1.10.12 oprava MK podél domu č.p. 630 ul. Obce Ležáků
8.1.10.13 rekonstrukce ulice Jasmínová, Markovice
8.1.10.14 rekonstrukce komunikace ul. Pod Strání, Markovice II. etapa
8.1.10.15 vybudování uliční vpusti v ulici Okružní u č.p. 1257, Markovice
8.1.10.16 oprava MK od č.p. 29 k č.p. 31 Topol
8.1.10.17 umístění radaru se světelným ukazatelem rychlosti Topol, Markovice
8.1.10.18 rekonstrukce parkoviště Městského parku a ulice U Parku
8.1.10.19 Oprava MK v ul. B Martinů před č.p. 584-609, Chrudim
8.1.10.20 Stavební úpravy ulice Široká
8.1.10.21 stavební úpravy ulice Široká. Chrudim
8.1.12.10 plošné výspravy místních komunikací
8.1.12.11 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba
8.1.12.12 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie
8.1.12.13 revize mostů
8.1.10.26 rekonstrukce ulice Hradební
8.1.10.27 rekonstrukce ulice Erbenova
8.1.10.28 výstavba komunikace U Valchy (k AFK)
8.1.10.29 Markovice - PD a rekonstrukce ulice Pod Strání č.p. 996-1005
8.1.10.30 Medlešice - PD a vybudování komunikace ul. Nádražní II k č.p. 147
8.1.10.31 rekonstrukce ulice Smetanova
8.1.10.32 Topol - oprava komunikace u č.p. 1-4
8.1.10 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ
8.1.11.3 výstavba přechodu pro chodce v ulici V. Nejedlého, Chrudim
8.1.11.5 výstavba přechodu pro chodce u kruhové křižovatky na Bídě
8.1.11.6 výstavba cyklostezky ulice Čáslavská, Chrudim
8.1.11.7 nasvětlení přechodu pro chodce v křižovatce ul. Obce Ležáků-Sokolovská
8.1.11.8 rekonstrukce a výstavba nového chodníku Topol
OIN
8.1.11.9 odpočinkové místo u cyklostezky Medlešice
8.1.11.10 dočasné stavební úpravy Školní náměstí, Chrudim
8.1.11.11 regenerace sídliště U Stadionu - výstavba parkoviště ul. Na Ostrově
8.1.11.12 přechod přes I/17 a prodloužení cyklostezky
8.1.11.13 stavební úpravy parku Republiky
8.1.11.14 rekonstrukce nábřeží K. Čapka
OIN
8.1.11.15 rekreační lesy Podhůra-modernizace cest
8.1.11.16 stavební a krajinářské úpravy parku Republiky 1. etapa II. fáze
8.1.11.17 oprava chodníku v ulici SNP od ul. Topolská po ul. Novoměstská
8.1.11.18 oprava chodníku od č.p. 78 k č.p. 85 Medlešice
8.1.11.19 Cyklostezka Chrudim-Pardubice, část Chrudim-Medlešice
8.1.13.14 údržba a rekonstrukce chodníků,cyklostezek a parkovišť
8.1.11.21 údržba parkovišť
8.1.11.22 výstavba bezbariérových přechodů
8.1.11.23 oprava chodníků ulice V Tejnecku
8.1.11.24 oprava chodníku nábřeží K. Čapka
8.1.11.25 Markovice - výstavba jednostranného chodníku v ul. Ke hřišti
8.1.11.26 Markovice - výstavba jednostranného chodníku od č.p. 997 k č.p. 999
8.1.11.27 Medlešice - oprava chodníku od č.p. 37 k č.p. 31
8.1.11.28 Topol - vybudování chodníku k mateřské škole
8.1.11.29 Vlčnov - výstavba chodníků
8.1.11 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
8.1.14.1 výstavba BUS zastávky ulice Škroupova
8.1.12.2 regenerace prostraství u autobusové zastávky Objekt C Vlčnov
8.1.14.3 údržba nespecifikovaného majetku - autobusové zastávky
8.1.12.4 stavební úpravy autobusové zastávky Vlčnov
8.1.12 BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
8.1.13.1 Investiční dotace pro TS Chrudim s.r.o. na zhotovení 2 ks informačních panelů pro měření rychlosti
8.1.13 PITNÁ VODA - vodovody
8.1.14.2 zhotovení vodovodní přípojky na Tyršově náměstí
8.1.14.3 vodovod Vlčnov -Topol (splátka)
8.1.14.4 výstavba vodovodního řadu u divadla-vklad do Vaku
8.1.14 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
8.1.15.1 výstavba kanalizace ulice Na Sádkách
OIN
8.1.15.3 výstavba kanalizace ul. Moravská
8.1.15.4 výstavba kanalizace ul. Moravská
8.1.15.5 výstavba kanalizace v ul. Střelecká - vklad do Vaku
8.1.15.6 výstavba kanalizace ul. Pod Strání, Markovice - vklad do Vaku
8.1.15.7 výstavba kanalizační přípojky knihovny a obecního domu Vlčnov
8.1.15.8 rekonstrukce parkoviště městského parku a ulice U Parku-kanalizace
8.1.17.5 opravy,údržba a výstavba kanalizací
8.1.15.10 výstavba kanalizační přípojky k č.p. 8 ul. Čs. partyzánů
8.1.15.11 výstavba kanalizace ulice Pobřežní - vklad do Vaku
8.1.15.12 Markovice - PD a výstavba kanalizace ulice Pod Strání č.p. 996-1005
8.1.15.13 Medlešice - PD a vybudování kanalizace ul. Nádražní II k č.p. 147
8.1.15 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
8.1.18.2 oprava hráze rybníku Vlčnov
8.1.18.3 náhon - běžná údržba
8.1.16.4 oprava opěrné zdi ulice Koželužská
8.1.16.5 revitalizace starého ramene řeky Chrudimky ul. Koželužská
8.1.16 MATEŘSKÉ ŠKOLY
8.1.17.2 výměna stávajících oken za plastová MŠ Na Valech čp 693
8.1.17.3 výměna stávajících oken za plastová MŠ U Stadionu
8.1.17.4 výměna vzduchotechniky v kuchyni MŠ U Stadionu
8.1.17.5 propojení kotelny s výměníkem MŠ Na Valech čp 193
8.1.17.6 rekonstrukce kanalizace ve dvoře MŠ Na Valech čp 193
8.1.17.7 výměna stávajících oken za plastová MŠ Dr. Malíka
8.1.17.8 oprava vychýlených panelů MŠ Strojařů
8.1.17.9 oprava stropu MŠ Na Valech
8.1.17.10 stavební úpravy v MŠ Na Valech
8.1.17.11 zřízení horkovodní předávací stanice na objektu MŠ Víta Nejedlého
8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách
8.1.17.14 MŠ U Stadionu - oprava střechy na spojovacím pavilonu
8.1.17.15 MŠ Na Valech - oprava bazénu na zahradě
8.1.17.16 MŠ Strojařů - výměna ohříváků vody
8.1.19.15 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice
8.1.19.16 MŠ Svatopluka Čecha
8.1.19.17 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského
8.1.19.18 MŠ U Stadionu
8.1.19.19 MŠ Víta Nejedlého
8.1.19.20 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol
8.1.17 ZÁKLADNÍ ŠKOLY
8.1.18.5 změna trasy rozvodů pod Japexem ZŠ U Stadionu
8.1.18.8 výměna stávajících oken za plastová ZŠ U Stadionu
8.1.18.9 výměna stávajících oken za plastová ZŠ Dr. Peška
8.1.20.15 výměna střešní krytiny - výdejna jídel ZŠ Husova
8.1.20.16 oprava vzduchotechniky a osvětlení v těocvičně ZŠ Dr. Malíka
8.1.20.17 výměna oken za plastová ZŠ Dr. Malíka
8.1.20.18 oprava střechy ZŠ Dr. Peška
8.1.20.19 výdejna jídel ZŠ Sladkovského
8.1.20.20 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška
8.1.18.16 Vybudování školní zahrady Školní náměstí
8.1.20.21 ZŠ Husova - oprava střechy tělocvičny v ul. Palackého
8.1.20.22 ZŠ Dr. Peška - položení umělého povrchu na školním hřišti
8.1.20.23 ZŠ Sladkovského - výměna krytiny na střeše tělocvičny
8.1.20.24 ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech
8.1.20.25 ZŠ Husova + ZŠ Palackého
8.1.20.26 ZŠ Školní náměstí+ ZŠ Sladkovského
8.1.18.23 ZŠ Dr. Peška
8.1.20.27 ZŠ U Stadionu
8.1.20.28 ZŠ Dr. Malíka
8.1.18 SPECIÁLNÍ ŠKOLA
8.1.21.1 Speciální škola
8.1.19 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Sd
8.1.22.1 Základní umělecká škola
8.1.22.2 odhlučnění a stavební úpravy učeben v půdních prostorách
8.1.20 KINA
8.1.23.1 Městské kino
8.1.21 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
8.1.24.1 Městská knihovna
8.1.22 PAMÁTKY
8.1.23.1 oprava střechy Zámek Medlešice II. etapa
8.1.25.10 stavební úpravy střechy č.p. 92 ul. Štěpánkova AGORA
8.1.25.11 oprava a restaurování hrobky rodiny Rozvodovy
OIN
8.1.25.12 muzeum barokních soch
8.1.23.9 oprava válečného hrobu v Přestavlkách
8.1.25.13 stavební úpravy šaten pro MuBaSo
8.1.25.14 oprava Červené kapličky
8.1.25.15 oprava zámecké zdi Medlešice
8.1.25.16 lokální oprava fasády č.p. 1
8.1.25.17 restaurování sochy Sv. Václava a Sv. J. Nepomuckého
8.1.25.18 statické zajištění hradby ul. Štěpánkova u č.p. 82
OIN
8.1.25.19 sochy-zhotovení výdusky
8.1.25.20 oprava fasády ZŠ Školní náměstí - Růžovka
8.1.25.21 Výměna střešní krytiny č.p. 60/I
8.1.25.22 oprava havárie hradby ul. Lázeňská
8.1.25.23 muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela Sv. Josefa
8.1.25.24 doplnění rozvodů kanal., elektroinstalace atd. pro kostel Sv. Josefa - suterénní prostory
8.1.25.25 oprava a statické zajištění tarasní zdi p.p.č.3383 pod Pardubskou fortnou
8.1.25.26 investiční dotace chrudimské besedě na rekonstrukci hasícího zařízení divadlo K. Pippicha
8.1.25.27 investiční dotace chrudimské besedě na stavební úpravy nouzového osvětlení v budově č.p. 85
8.1.23.25 Bezbariérový přístup do muzea
8.1.25.28 oprava a restaurování sloupu Proměnění Páně
8.1.25.29 zhotovení pomníku TGM vč. terénních úprav
8.1.25.30 divadlo K. Pippicha - oprava slaboproudých rozvodů, osvětlovací techniky a nouzového osvětlení
8.1.25.31 muzeum - oprava krovu nad salonkem Sůva v Chrudimské besedě
8.1.25.32 hradby
OIN
8.1.25.33 zámek Medlešice
8.1.25.34 divadlo K. Pippicha
8.1.25.35 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85
8.1.25.36 sochy, kašny a portály
OIN
8.1.23 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE
8.1.24.1 rekonstrukce a přístavba Spolkového domu v Chrudimi
8.1.26.1 spolkový dům běžná údržba a rekonstrukce
8.1.24 TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - sportovní zařízení v majetku obce
8.1.27.1 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. na demolici a výstavbu tribuny Městský stadion v ul. Novoměstská, Chrudim
8.1.27.8 připojovací poplatek (EOP)-tribuna v areálu AFK Chrudim LS
8.1.27.9 Investiční dotace Sportovním areálům na rekonstrukci trávníku - umělé zavlažování městský stadion ul. Novoměstská
SA SA Ka
8.1.27.10 Investiční dotace Sportovním aerálům na přeložku zařízení pro zásobování plynem a areálu letního stadionu Chrudim
8.1.27.11 Investiční dotace Sportovním areálům na přírpavu rozvodů pro vytápění v areálu letního stadionu
Ka
8.1.27.12 doplnění vytápění do 2. NP zázemí Sportovního centra mládeže
Ka
8.1.25.9 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. - rekonstrukce výměníku a ohříváků vody letní koupaliště
8.1.27.13 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. - rekonstrukce hokejbalového hřiště
8.1.27.14 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na modernizaci ozvučení zimního stadionu
8.1.27.15 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na rekonstrukci výměníku tlakových nádob vč. hlavního přívodu KPB
8.1.27.16 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na výměnu nádrží na vodu KPB
8.1.27.17 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na zhotovení vrtu na závlahu hřiště městský stadion ul. Novoměstská Chrudim
8.1.27.18 investiční dotace Sportovním areálům, s.r.o. na rekonstrukci hokejbalového hřiště I. etapa plocha
8.1.27.19 městský stadion ulice Novoměstská, Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační
8.1.27.20 hokejbalové hřiště Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační
8.1.25.18 investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na stavební úpravy střechy na krytém plaveckém bazénu
8.1.25 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
8.1.28.1 dům dětí a mládeže běžná údržba a rekonstrukce
8.1.28.6 rekreační lesy Podhůra - výstavba venkovní tělocvičny
8.1.28.7 rekreační lesy Podhůra - výstavba lanového parku
8.1.28.8 Dětská hřiště Rozhledna
8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť
8.1.28.10 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
8.1.26 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
8.1.29.1 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 489 ul. Revoluční, Chrudim
8.1.29.2 integrovaný plán rozvoje města -rekonstrukce č.p. 637-639 /IV
8.1.27.3 Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim
8.1.29.3 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 520,521 a 522 ul. Revoluční, Chrudim
8.1.29.4 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce objektu č.p. 522 ul. Revolučni, Chrudim
8.1.29.5 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce objektu č.p. 489 ul. Revoluční, Chrudim
8.1.29.6 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim
8.1.29.7 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 593 ul. Revoluční, Chrudim
8.1.29.8 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 594 ul. Revoluční, Chrudim
8.1.29.9 integrovavý plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 540 a 595 ul. Rooseveltova, Chrudim
8.1.29.10 přestavba objektu č.p. 2 ul. Palackého na bytový dům
8.1.29.11 oprava střechy č.p. 302 ul. Pardubická
8.1.29.12 integrovavý plán rozvoje města-bytové domy
8.1.29.13 běžná údržba bytového fondu
8.1.27.15 demolice objektu č.p. 469 ul. Malecká
8.1.27 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
8.1.30.1 kompletní výměna topení č.p. 92 ul. Štěpánkova (AGORA)
8.1.30.2 běžná údržba nebytového fondu
8.1.30.3 oprava so4. zařízení (BESTA v č.p. 756/III ZŠ U Stadionu)
8.1.30.4 vybudování samostatného přívodu el. energie na objektu pošty Na Šancích č.p. 1204/IV
8.1.28 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
8.1.31.5 rekonstrukce VO ulice Na Sádkách
OIN
8.1.29.6 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce VO vnitrobloku Revoluční a Palackého, Chrudim
OIN
8.1.31.8 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim
OIN
8.1.31.9 výstavba VO v Topoli u Obecního domu
OIN
8.1.31.10 rekonstrukce VO ul. Škroupova
8.1.31.11 rekonstrukce VO před kostelem sv. Josefa v Chrudimi
8.1.31.12 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce VO v lokalitě Fibichova, Chrudim
8.1.31.13 regenerace sídl. U Stadionu - VO u parkoviště Na Ostrově
OIN
8.1.31.14 rekonstrukce VO ul. Šeříková, Markovice
8.1.31.15 rekonstrukce parkoviště městského parku a ulice U Parku - VO
8.1.31.16 stavební úpravy parku Republiky
8.1.31.17 rekonstrukce VO ul. Střelecká
8.1.31.18 rekonstrukce VO ul. Radoušova
8.1.31.19 rekonstrukce VO nábřeží K. Čapka
8.1.31.20 rekonstrukce VO ul. Jasmínová, Markovice
8.1.31.21 rekonstrukce VO ul. Pod Strání Markovice II. etapa
8.1.31.22 výstavba VO Topol k MŠ
8.1.31.23 rekonstrukce VO ul. Sokolovská
8.1.31.24 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně
8.1.29.24 rekonstrukce ulice Erbenova (VO)
8.1.31.25 Markovice - výstavba VO u č.p. 999
8.1.31.26 Medlešice - PD a vybudování VO ul. Nádražní II k č.p. 147
8.1.31.27 rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Smetanova
8.1.29 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
8.1.32.9 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce vnitrobloku Palackého, Chrudim
8.1.30.4 přeložka ČEZ při stavbě parkoviště sídliště Větrník, Chrudim
8.1.30.5 projektová dokumentace Rekonstrukce sportovního areálu Chrudim
8.1.32.11 projektová dokumentace výstavba komunikace a inž. sítě v lokalitě Markovice u kostela
8.1.32.12 Integrovaný plán rozvoje města - Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim
8.1.32.13 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim
8.1.32.14 rekonstrukce veřejné plochy před kostelem sv. Josefa
8.1.32.15 projektová dokumentace výstavba vodovodu Píšťovy
8.1.32.16 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a Palackého, Chrudim
OIN
8.1.32.17 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce vnitrobloku Revoluční Chrudim
8.1.32.18 projektová dokumentace rekonstrukce komunikací a VO Michalský park
8.1.32.19 statické zajištění hradby v ul. Štěpánkova u č.p. 92
8.1.30.15 oprava a výměna oken č.p 92 - klub AGORA
OIN
8.1.32.20 úprava veř. prostranství u autobusové zastávky Vlčnov
8.1.32.21 regenerace sídliště U Stadionu - přeložka horkovodního potrubí
8.1.32.22 integrovaný plán rozvoje města-rekonstrukce veřejných ploch lokalita Fibichova
OIN
8.1.32.23 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí
8.1.32.24 opravy a údržba majetku nespecifikovaně
8.1.30 DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY
8.1.33.1 ekologická zátěž Transporta
OIN
8.1.33.2 Odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim
OIN
8.1.31 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ
8.1.34.11 Klášterní zahrady
8.1.32.5 regenerace sídliště Pod Zbrojnicí - II. etapa
8.1.34.12 rekonstrukce návsi Topol
8.1.34.13 regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim
8.1.34.14 regenerace odpočinkového místa Sv. Čecha
8.1.34.15 revitalizace návsi Topol
8.1.34.16 stavební úpravy parku Republiky - zeleň
8.1.34.17 inventarizace zeleně, posouzení provozně nebezpečných stromů
8.1.34.18 rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky
8.1.34.19 regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí Chrudim
8.1.34.20 regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého
8.1.34.21 komplexní úprava veřejného prostranství ul. Koželužská
8.1.34.22 údržba zeleně parků, výchovných zařízení, místních částí
8.1.34.23 údržba zeleně obytných souborů
8.1.34.24 údržba doprovodné zeleně komunikací
8.1.32.19 údržba ostatních prvků zeleně
8.1.34.25 zdravotní a bezpečnostní řezy Městský park
8.1.34.26 shoz havraních hnízd
8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst
8.1.34.28 údržba trávníků
8.1.34.29 údržba živých plotů
8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin
8.1.34.31 údržba mobilních nádob a záhonů
8.1.34.32 výsadby stromů a keřů
8.1.32.28 projektová dokumentace Michalský park
8.1.32 DOMOVY
8.1.35.1 domov důchodců Rozhledna - přeložky kabelů ČEZ, O2 (uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích)
8.1.33 DOMY NAPŮL CESTY
8.1.36.1 Dům na půl cesty doplnění 2dřezů a 3 zásuvky
8.1.34.2 výstavba domu napůl cesty Malecká - realizační PD
8.1.34.3 Dům na půl cesty Malecká
8.1.34 AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA, NOCLEHÁRNY
8.1.35.2 objekt městský park čp 828 - výměna oken a vstupních dveří za plastová I. etapa
8.1.35.3 objekt městský park čp 828 - rekonstrukce sociálního zařízení
8.1.35.4 běžná údržba č.p. 1114/IV ul. Tovární
8.1.35.5 objekt městský park č.p. 828 - výměna vstupních dveří
8.1.35 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
8.1.36.1 oprava fasády na čp. 1 Resselovo náměstí
8.1.36.2 výměna dřevěných oken na budodvě čp 77 Resselovo náměstí
8.1.36.3 oprava špice, oplechování a Chrudimské orlice na č.p. 1 Resselovo náměstí
8.1.36.4 oprava střechy budovy č.p. 67 ul. Pardubická
8.1.36.5 oprava střechy budovy č.p 44 ul. Pardubická
8.1.36.6 odvodnění č.p. 1 Resselovo náměstí - stará radnice
8.1.36.7 výměna oken v přízemí č.p. 77 Resselovo náměstí - radnice
9. ODBOR SPRÁVNÍ
9.1 xxx
9.1.1 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
9.1.1.1 komise pro občanské záležitosti
OSP
9.1.1.2 nákup služeb
OSP
9.1.1.3 pohoštění
OSP
9.1.1.4 věcné dary
OSP
9.1.2 Volby
9.1.2.1 dotace - volba prezidenta
9.1.2.5 volby do Senátu a zastupitelstev krajů
9.1.2.4 dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta
9.1.2.5 dotace na výdaje spojené se společnými volbami do zastupitelstev krajů a 1/3
10. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
10.1 xxx
10.1.1 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
10.1.1.1 lesní hospodář a zvýšené náklady v lesích
10.1.1.3 zpracování osnov podle lesního zákona
10.1.1.4 odborný lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích
10.1.1.5 vrácení finančních prostředků z roku 2011 do SR
10.1.1.4 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)
10.1.1.5 černé skládky (likvidace černých skládek)
10.1.1.6 ekologická výchova
10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin
10.1.1.8 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...
10.1.1.9 monitoring starých ekologických zátěží
10.1.1.10 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)
10.1.1.11 certifikace EMAS
10.1.1.12 zvýšení separace odpadů
11. ODBOR DOPRAVY
11.1 xxx
11.1.1 xxx
11.1.1.1 řešení cyklodopravy na území města Chrudim
11.1.1.3 inteligentní autobusová zastávka u ČD
11.1.1.3 vrácení finančních prostředků do SR
11.1.1.5 studie cyklokoridoru na MKO
ODP
11.1.1.6 pořízení info panelu pro MHD
ODP
11.1.1.7 vrácení finančních prostředků z roku 2011 do SR
11.1.1.8 Studie cyklostezek v Chrudimi
11.1.1.9 provozování MHD
11.1.1.10 znalecké posudky
11.1.1.11 digitální pasport místních komunikací
11.1.1.12 studie koordinace SSZ "Zelená vlna na průjezd městem"
12. STAVEBNÍ ODBOR
12.1 xxx
12.1.1 xxx
12.1.1.1 reprografické práce, podklady z KÚ
STO
12.1.1.1 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)
STO
13. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
15. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
15.1 xxx
15.1.1 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU
15.1.1.1 dotace - Prevence kriminality
15.1.1.2 dotace - Prevence kriminality
15.1.1.1 výkon pěstounské péče
15.1.1.8 dotace - Prevence kriminality
15.1.1.5 odvod do SR (sociální dávky z minulých let)
15.1.1.9 odvod do SR
15.1.1.10 neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho
15.1.1.8 vratky dávek z minulých let do SR a ˇUP
15.1.1.11 jednorázové příspěvky (zákon č. 114/1988 S2., § 14)
15.1.1.12 sociální prevence
15.1.1.11 program prevence kriminality na místní úrovni
15.1.1.12 sociální hospitalizace
15.1.1.13 platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS
15.1.1.14 nájemné za pozemek - Centrum soc. služeb a pomoci
15.1.1.13 komunitní plánování sociálních služeb
15.1.1.14 provoz městské noclehárny
15.1.1.17 rozšíření centrály ke kamerovému systému
15.1.2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI
15.1.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI)
SVZ
16. MĚSTSKÁ POLICIE
16.1 xxx
16.1.1 xxx
16.1.1.7 nájemné
MP
16.1.1.8 zdravotnický materiál
MP
16.1.1.9 ochranné nápoje
MP
16.1.1.5 stroje, přístroje a zařízení
MP
16.1.1.10 oděv, obuv
MP
16.1.1.11 dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek
MP
16.1.1.12 nákup materiálu
MP
16.1.1.13 pohonné hmoty, mazadla, oleje
MP
16.1.1.14 služby telekomunikací a radiokomunikací
MP
16.1.1.15 pojištění osob
MP
16.1.1.16 školení, vzdělávání
MP
16.1.1.17 nákup služeb
MP
16.1.1.18 opravy a udržování
MP
16.1.1.19 platby daní a poplatků, nákup kolků
MP
16.1.1.20 knihy, učební pomůcky, tisk
MP
16.1.1.21 pojištění služebních vozů
MP
16.1.1.22 údržba a servis kamerového systému
MP
16.1.1.23 údržba a servis pultu centrální ochrany
MP
16.1.1.24 cestovné
MP
16.1.1.25 služby pošt
MP
16.1.1.26 ochranné pomůcky
MP
16.1.1.23 nákup auta
MP
16.1.1.24 výpočetní technika
MP
TISK
i