Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Rozpočet města Chrudimě 2008 [závěrečný účet - výdajová část]

GesceSpolugesceSpolupráce
1. ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
2. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
2.1 xxx
2.2 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy
2.2.1 SPRÁVA
2.2.1.15 prádlo, obuv
OHS
2.2.1.16 knihy, tisk
OHS
2.2.1.17 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
OHS
2.2.1.18 nákup materiálu
OHS
2.2.1.19 voda
OHS
2.2.1.20 pára
OHS
2.2.1.21 plyn
OHS
2.2.1.22 el. energie
OHS
2.2.1.23 pohonné hmoty, mazadla, oleje
OHS
2.2.1.24 služby pošt
OHS
2.2.1.25 služby telekomunikací a radiokomunikací
OHS
2.2.1.26 pojištění majetku a ostatní pojištění
OHS
2.2.1.35 nájemné
OHS
2.2.1.36 nájemné za pozemky
OHS
2.2.1.27 právní služby
OHS
2.2.1.28 školení
OHS
2.2.1.39 jazykové vzdělávání zaměstnanců
OHS
2.2.1.40 vzdělávání vedoucích pracovníků
OHS
2.2.1.41 zpracování dat
OHS
2.2.1.29 nákup služeb
OHS
2.2.1.28 daň z nemovitosti - chata Ústupky a Luže
OHS
2.2.1.30 opravy a udržování
OHS
2.2.1.45 software do 60 tis. Kč
2.2.1.46 software nad 60 tis. Kč
2.2.1.47 grafický informační systém
2.2.1.31 pohoštění
OHS
2.2.1.32 ošatné
OHS
2.2.1.33 dary
OHS
2.2.1.34 konference
OHS
2.2.1.35 platby daní a poplatků, nákup kolků
OHS
2.2.1.35 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP
OHS
2.2.1.54 kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj…
OHS
2.2.1.55 dopravní prostředky - os. auta
OHS
2.2.1.36 výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ
2.2.1.57 výdaje na propagaci města a služby související
OHS
2.2.1.58 výdaje spojené se zahraničními delegacemi v Chrudimi (komise)
OHS
2.2.1.37 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)
OHS
2.2.1.38 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů
OHS
2.2.1.39 ochranné pomůcky
OHS
2.2.2 Chrudimský zpravodaj
2.2.2.1 Chrudimský zpravodaj - tisk
OHS
2.2.2.2 Chrudimský zpravodaj - roznáška
OHS
2.2.2.3 Chrudimský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - korektura
2.2.3 převody vlastním fondům
2.2.3.1 podíl do sociálního fondu
OHS
3. ODBOR FINANČNÍ
3.1 xxx
3.1.1 xxx
4.1.1.10 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...
4.1.1.11 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...
4.1.1.12 daň z převodu nemovitostí
4.1.1.11 náhrady placené obyvatelstvu
OFN
4.1.1.12 nákup služeb (výběrové řízení aj.)
OFN
4.1.1.13 audit
OFN
4.1.1.14 pronájem bankovní schránky
OFN
3.1.2 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna
4.1.2.3 úroky z úvěru ČS - bytová výstavba Větrník
4.1.2.4 splátky úvěru ČS - bytová výstavba Větrník
OFN
4.1.2.5 úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever )
OFN
4.1.2.6 splátky úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)
OFN
4.1.2.7 úroky z úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim
OFN
4.1.2.8 splátky úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim
OFN
3.1.3 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka
4.1.4.3 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)
OFN
4.1.4.4 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)
OFN
4.1.3.5 úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ
OFN
4.1.3.6 splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ
OFN
4. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNU A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
4.1 xxx
4.1.1 REGIONÁLNÍ ROZVOJ
6.1.1.26 zajištění soc. pohřbů
C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
6.1.1.18 nové směrovky
6.1.1.18 tašky a sáčky na psí exkrementy
6.1.1.28 nájemné - umístění inf. or. systému, umístění kamer
6.1.1.19 deratizace
6.1.1.20 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna
6.1.1.20 tisk informačního materiálu
6.1.1.21 renovace stávajících směrovek
6.1.1.22 účastnický poplatek - mikroregion Chrudimsko-Hlinecko
6.1.1.23 útulky psů
6.1.1.32 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC
6.1.1.24 poradenská činnost pro dotace z EU
6.1.1.37 Medializace Chrudimsko-Hlinecko
6.1.1.38 metropolitní síť
6.1.1.39 technická příprava BIGBOARD
6.1.1.40 poutače na příjezdech
6.1.1.41 bezplatná plakátovací plocha
6.1.1.34 podpora rozvoje cestovního ruchu
6.1.1.43 internetové rádio a televize v sezóně
6.1.1.44 označení cyklotras, umístění map
4.1.2 ZDRAVÉ MĚSTO
6.1.2.6 Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky
6.1.2.9 Zdravé město - grant "Kvetoucí město"
4.1.3 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
6.1.3.8 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace
6.1.3.9 změny územního plánu
6.1.3.9 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí
6.1.3.10 přípravné práce na novém územním plánu
6.1.3.10 služby architekta
6.1.3.11 konzultační, poradenské a právní služby
6.1.3.14 změna regulačního plánu MPZ
6.1.3.15 regulační plán Pumberka západ
4.1.4 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.
C.4.5.4 čištění města včetně zimní údržby
6.1.4.1 veřejné osvětlení
6.1.4.2 správa hřbitovů
6.1.4.3 veřejné WC
6.1.4.4 sběrný dvůr
6.1.4.5 svoz TDO
6.1.4.6 mimořádné akce
6.1.4.7 veřejný rozhlas
5. ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY
5.1 ŠKOLSTVÍ
5.1.1 MATEŘSKÉ ŠKOLY
7.1.2.1 MŠ Svatopluka Čecha - příspěvek na program Zdravá škola
7.1.2.2 MŠ Dr. Jana Malíka - příspěvek na program Zdravá škola
7.1.2.1 MŠ Strojařů
7.1.2.5 MŠ Svatopluka Čecha
7.1.2.6 MŠ Na Valech
7.1.2.7 MŠ U Stadionu
7.1.2.8 MŠ Víta Nejedlého
7.1.2.9 MŠ Dr. Jana Malíka
5.1.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI
7.1.2.3 ZŠ Dr. Peška - Příspěvek na projekt Zdravá škola
7.1.2.4 ZŠ Dr. Malíka - Příspěvek na projekt Zdravá škola
7.1.3.4 ZŠ Sladkovského
7.1.3.5 ZŠ Husova
7.1.3.1 ZŠ Školní náměstí
7.1.3.3 ZŠ Dr. Peška
7.1.3.4 ZŠ U Stadionu
7.1.3.5 ZŠ Dr. Malíka
5.1.3 SPECIÁLNÍ ŠKOLA
7.1.4.1 neinvestiční příspěvek na činnost
7.1.2.5 Speciální škola - Příspěvek na projekt Zdravá škola
5.1.4 VÝDAJE ODBORU
7.1.5.1 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ
7.1.5.2 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ
7.1.5.3 služby (v MŠ v případě havárií)
7.1.5.4 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ
7.1.5.5 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ
7.1.5.6 služby (v ZŠ v případě havárií)
7.1.5.7 neinvestiční transfery obcím (platby za dojíždějící žáky)
7.1.5.7 nákup kolků, ostatní výdaje
5.2 KULTURA
5.2.1 CHRUDIMSKÁ BESEDA
7.2.1.1 neinvestiční příspěvek na činnost
CHB
5.2.2 MĚSTSKÁ KNIHOVNA
7.2.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (MĚSTSKÁ KNIHOVNA)
MK
5.2.3 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
7.2.3.35 nákup materiálu
7.2.3.36 nákup služeb
7.2.3.42 nákup pohoštění
7.2.3.37 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)
7.2.3.44 poštovné
7.2.3.38 činnost kronikáře
7.2.3.46 vyklizení kostela sv. Josefa
7.2.3.47 oprava soch kostela sv. Josefa
5.2.4 ZÁMEK MEDLEŠICE
7.2.4.1 elektrická energie
5.2.5 GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY
7.2.5.17 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy
7.2.5.18 kulturní dotace
7.2.5.19 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21)
5.1.1.1 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - zdravé stravování
6.1.1.1 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - prevence kriminality
5.1.1.2 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - Biojarmark
3.2.2.1 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - první pomoc
5.2.5.8 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - prevence kouření
3.1.1.1 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - Zdravá a bezpečná MŠ
7.1.2.6 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - Zdravá ZŠ
2.5.1.1 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) - duševní zdraví
7.2.5.20 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením (práce s mládeží, ochránci přírody…)
3.2.2.2 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením - první pomoc
6.1.1.2 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením - prevence kriminality
5.2.1.1 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením - pohybové aktivity seniorů
5.2.6 PŘÍMÉ DOTACE - celkem
7.2.6.17 AFK Chrudim
7.2.6.12 ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov"
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe
7.2.6.15 Mama klub Chrudim
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s.
7.2.6.23 Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim
7.2.6.20 Farní charita Chrudim
7.2.6.28 Sympozium studentů SŠK Hořice
7.2.6.21 příspěvky a dary RM a ZM
7.2.6.30 příspěvek na HOSPIC
7.2.6.31 investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim - zpevněná plocha před hangáry
5.2.7 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.
7.2.7.11 dotace na provoz
SA
7.2.7.12 dotace na nájem
SA
6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU
6.1 xxx
6.1.1 Nakládání s majetkem města
5.1.1.51 stěhování ve veřejném zájmu
5.1.1.36 kolky
5.1.1.37 soudní a správní poplatky
5.1.1.38 daň z nemovitostí
5.1.1.39 znalecké posudky, právní služby
5.1.1.40 geometrické plány
5.1.1.41 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí
5.1.1.42 věcná břemena
5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém
5.1.1.44 voda, teplo + TUV, plyn
5.1.1.61 teplo + TÚV
5.1.1.45 el. energie
5.1.1.64 služby, revize
5.1.1.65 údržba
5.1.1.46 příspěvky do FO + zálohy na služby
5.1.1.67 správa bytového a nebytového fondu
5.1.1.47 nájem za nebytové prostory
5.1.1.48 nájem za pozemky
5.1.1.49 ostraha objektu čp. 1114/IV
7. ODBOR INVESTIC
7.1 xxx
7.1.1 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
8.1.8.1 investiční dotace Městským lesům, s. r .o. na výstavbu rozhledny "Bára"
7.1.2 PODPORA ROZVOJE PRŮM. ZÓN
8.1.9.1 PZ - západ zpřístupnění (15.791,- kryto úvěrem)
8.1.9.2 PZ - západ - dostavba sítí v areálu (trafo, komunikace …)
7.1.3 Silnice včetně místních komunikací
8.1.12.10 plošné výspravy místních komunikací
8.1.12.11 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba
8.1.12.12 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie
8.1.12.13 revize mostů
8.1.10.26 rekonstrukce ulice Hradební
8.1.10.27 rekonstrukce ulice Erbenova
8.1.10.28 výstavba komunikace U Valchy (k AFK)
8.1.10.29 Markovice - PD a rekonstrukce ulice Pod Strání č.p. 996-1005
8.1.10.30 Medlešice - PD a vybudování komunikace ul. Nádražní II k č.p. 147
8.1.10.31 rekonstrukce ulice Smetanova
8.1.10.32 Topol - oprava komunikace u č.p. 1-4
7.1.4 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ
8.1.13.14 údržba a rekonstrukce chodníků,cyklostezek a parkovišť
8.1.11.21 údržba parkovišť
8.1.11.22 výstavba bezbariérových přechodů
8.1.11.23 oprava chodníků ulice V Tejnecku
8.1.11.24 oprava chodníku nábřeží K. Čapka
8.1.11.25 Markovice - výstavba jednostranného chodníku v ul. Ke hřišti
8.1.11.26 Markovice - výstavba jednostranného chodníku od č.p. 997 k č.p. 999
8.1.11.27 Medlešice - oprava chodníku od č.p. 37 k č.p. 31
8.1.11.28 Topol - vybudování chodníku k mateřské škole
8.1.11.29 Vlčnov - výstavba chodníků
7.1.5 PITNÁ VODA - vodovody
8.1.14.3 vodovod Vlčnov -Topol (splátka)
7.1.6 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
8.1.17.5 opravy,údržba a výstavba kanalizací
8.1.15.10 výstavba kanalizační přípojky k č.p. 8 ul. Čs. partyzánů
8.1.15.11 výstavba kanalizace ulice Pobřežní - vklad do Vaku
8.1.15.12 Markovice - PD a výstavba kanalizace ulice Pod Strání č.p. 996-1005
8.1.15.13 Medlešice - PD a vybudování kanalizace ul. Nádražní II k č.p. 147
7.1.7 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
8.1.18.3 náhon - běžná údržba
7.1.8 MATEŘSKÉ ŠKOLY
8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách
8.1.17.14 MŠ U Stadionu - oprava střechy na spojovacím pavilonu
8.1.17.15 MŠ Na Valech - oprava bazénu na zahradě
8.1.17.16 MŠ Strojařů - výměna ohříváků vody
8.1.19.15 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice
8.1.19.16 MŠ Svatopluka Čecha
8.1.19.17 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského
8.1.19.18 MŠ U Stadionu
8.1.19.19 MŠ Víta Nejedlého
8.1.19.20 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol
7.1.9 ZÁKLADNÍ ŠKOLY
8.1.20.21 ZŠ Husova - oprava střechy tělocvičny v ul. Palackého
8.1.20.22 ZŠ Dr. Peška - položení umělého povrchu na školním hřišti
8.1.20.23 ZŠ Sladkovského - výměna krytiny na střeše tělocvičny
8.1.20.24 ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech
8.1.20.25 ZŠ Husova + ZŠ Palackého
8.1.20.26 ZŠ Školní náměstí+ ZŠ Sladkovského
8.1.18.23 ZŠ Dr. Peška
8.1.20.27 ZŠ U Stadionu
8.1.20.28 ZŠ Dr. Malíka
7.1.10 SPECIÁLNÍ ŠKOLA
8.1.21.1 Speciální škola
7.1.11 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
8.1.22.1 Základní umělecká škola
8.1.22.2 odhlučnění a stavební úpravy učeben v půdních prostorách
7.1.12 KINA
8.1.23.1 Městské kino
7.1.13 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
8.1.24.1 Městská knihovna
7.1.14 PAMÁTKY
8.1.25.29 zhotovení pomníku TGM vč. terénních úprav
8.1.25.30 divadlo K. Pippicha - oprava slaboproudých rozvodů, osvětlovací techniky a nouzového osvětlení
8.1.25.31 muzeum - oprava krovu nad salonkem Sůva v Chrudimské besedě
8.1.25.32 hradby
OIN
8.1.25.33 zámek Medlešice
8.1.25.34 divadlo K. Pippicha
8.1.25.35 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85
8.1.25.36 sochy, kašny a portály
OIN
7.1.15 TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - sportovní zařízení v majetku obce
8.1.27.19 městský stadion ulice Novoměstská, Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační
8.1.27.20 hokejbalové hřiště Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační
8.1.25.18 investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na stavební úpravy střechy na krytém plaveckém bazénu
7.1.16 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť
8.1.28.10 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
7.1.17 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
8.1.29.13 běžná údržba bytového fondu
8.1.27.15 demolice objektu č.p. 469 ul. Malecká
7.1.18 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
8.1.30.2 běžná údržba nebytového fondu
8.1.30.3 oprava so4. zařízení (BESTA v č.p. 756/III ZŠ U Stadionu)
8.1.30.4 vybudování samostatného přívodu el. energie na objektu pošty Na Šancích č.p. 1204/IV
7.1.19 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
8.1.31.24 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně
8.1.29.24 rekonstrukce ulice Erbenova (VO)
8.1.31.25 Markovice - výstavba VO u č.p. 999
8.1.31.26 Medlešice - PD a vybudování VO ul. Nádražní II k č.p. 147
8.1.31.27 rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Smetanova
7.1.20 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
8.1.32.23 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí
8.1.32.24 opravy a údržba majetku nespecifikovaně
7.1.21 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ
8.1.34.22 údržba zeleně parků, výchovných zařízení, místních částí
8.1.34.23 údržba zeleně obytných souborů
8.1.34.24 údržba doprovodné zeleně komunikací
8.1.32.19 údržba ostatních prvků zeleně
8.1.34.25 zdravotní a bezpečnostní řezy Městský park
8.1.34.26 shoz havraních hnízd
8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst
8.1.34.28 údržba trávníků
8.1.34.29 údržba živých plotů
8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin
8.1.34.31 údržba mobilních nádob a záhonů
8.1.34.32 výsadby stromů a keřů
8.1.32.28 projektová dokumentace Michalský park
7.1.22 DOMOVY
8.1.35.1 domov důchodců Rozhledna - přeložky kabelů ČEZ, O2 (uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích)
7.1.23 DOMY NAPŮL CESTY
8.1.34.2 výstavba domu napůl cesty Malecká - realizační PD
7.1.24 AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA, NOCLEHÁRNY
8.1.35.4 běžná údržba č.p. 1114/IV ul. Tovární
7.1.25 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
8.1.36.6 odvodnění č.p. 1 Resselovo náměstí - stará radnice
8.1.36.7 výměna oken v přízemí č.p. 77 Resselovo náměstí - radnice
8. ODBOR SPRÁVNÍ
8.1 xxx
8.1.1 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
9.1.1.1 komise pro občanské záležitosti
OSP
9.1.1.2 nákup služeb
OSP
9.1.1.3 pohoštění
OSP
9.1.1.4 věcné dary
OSP
9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘDÍ
9.1 xxx
9.1.1 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
10.1.1.4 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)
10.1.1.5 černé skládky (likvidace černých skládek)
10.1.1.6 ekologická výchova
10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin
10.1.1.8 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...
10.1.1.9 monitoring starých ekologických zátěží
10.1.1.10 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)
10.1.1.11 certifikace EMAS
10.1.1.12 zvýšení separace odpadů
10. ODBOR DOPRAVY
10.1 xxx
10.1.1 xxx
11.1.1.9 provozování MHD
11.1.1.10 znalecké posudky
11.1.1.11 digitální pasport místních komunikací
11.1.1.12 studie koordinace SSZ "Zelená vlna na průjezd městem"
11. STAVEBNÍ ODBOR
11.1 xxx
11.1.1 xxx
12.1.1.1 reprografické práce, podklady z KÚ
STO
12.1.1.1 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)
STO
12. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
13. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
13.1 xxx
13.1.1 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU
15.1.1.11 jednorázové příspěvky (zákon č. 114/1988 S2., § 14)
15.1.1.12 sociální prevence
15.1.1.11 program prevence kriminality na místní úrovni
15.1.1.12 sociální hospitalizace
15.1.1.13 platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS
15.1.1.14 nájemné za pozemek - Centrum soc. služeb a pomoci
15.1.1.13 komunitní plánování sociálních služeb
15.1.1.14 provoz městské noclehárny
15.1.1.17 rozšíření centrály ke kamerovému systému
13.1.2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI
15.1.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI)
SVZ
14. MĚSTSKÁ POLICIE
14.1 xxx
14.1.1 xxx
16.1.1.10 oděv, obuv
MP
16.1.1.11 dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek
MP
16.1.1.12 nákup materiálu
MP
16.1.1.13 pohonné hmoty, mazadla, oleje
MP
16.1.1.14 služby telekomunikací a radiokomunikací
MP
16.1.1.15 pojištění osob
MP
16.1.1.16 školení, vzdělávání
MP
16.1.1.17 nákup služeb
MP
16.1.1.18 opravy a udržování
MP
16.1.1.19 platby daní a poplatků, nákup kolků
MP
16.1.1.20 knihy, učební pomůcky, tisk
MP
16.1.1.21 pojištění služebních vozů
MP
16.1.1.22 údržba a servis kamerového systému
MP
16.1.1.23 údržba a servis pultu centrální ochrany
MP
16.1.1.24 cestovné
MP
16.1.1.25 služby pošt
MP
16.1.1.26 ochranné pomůcky
MP
16.1.1.23 nákup auta
MP
16.1.1.24 výpočetní technika
MP
TISK
i