Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2015-2016)

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA / ROZVOJ MĚSTA / URBANISMUS

Náměty / Záměry:
- funkčnost rozhlasu(Větrník)
- nežádoucí výstavba supermarketů, především pak bez podzemního či nadzemního parkoviště
- kvalitníé přístupný terminál ČD + BUS + pěší Skřivánek
- územní plán šetrně hospodařící se zemědělským půdním fondem
- kvalitní regulativy v novém územním plánu
- využití proluk mezi budovami

A.1 Bude zpracována kvalitní urbanistická koncepce s širokým zapojením veřejnosti

Náměty / Záměry:
nerozrůstání města do polí, využívání lokalit v intravilánu města
A.1.1 Komplexně řešit centrum města (koncepce dopravy - parkování + přehodnocení omezení, občanská vybavenost a bydlení)
A.2.1.1 probíhá zpracování Regulačního plánu MPZ - předpokládané dokončení v letech 2017-2018
Roky realizace:
2015, 2016

A.2.1.2 v souladu s novým Strategickým plánem pro udržitelný rozvoj města Chrudim stanovit priority
Roky realizace:
2015, 2016

A.2.1.3 vypracování projektové dokumentace na parkovací dům Moravova zahrada
A.2.1.4 průběžná úprava nařízení o placeném stání ve městě, podle potřeb města Chrudim
Roky realizace:
2015, 2016

A.2.1.5 vypracování projektové dokumentace na parkovací dům v centru
Roky realizace:
2015, 2016

A.1.2 Opravit rozlučkovou síň s koncepčním řešením hřbitova a rekonstruovat přístupovou cestu k síni
A.2.2.1 studie rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2011

A.1.3 Připravovat koncepční materiály rozvoje města a projednávat je s veřejností
A.2.3.1 vytvořit nový regulační plán Městské památkové zóny
Roky realizace:
2011

Popis / Komentář:
nepotvrzovat stávající regulační plán novými změnami

A.2.3.2 plánovací setkání s veřejností - Skřivánek (bytové domy)
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2012

A.2.3.3 humanizace sídliště U Stadionu
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2010

A.2.3.4 humanizace sídliště Na Rozhledně
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2010

A.2.3.5 regenerace sídliště Na Větrníku
Roky realizace:
2011

A.2.3.6 koncepční materiál - program revitalizace historického centra města Chrudim
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2009, 2010

A.2.3.7 regenerace sídliště Víta Nejedlého
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
Regenerace městského bloku "Sokolovská - Víta Nejedlého - Škroupova - Palackého třída - Obce Ležáků", zahrnující dále ulice B. Martinů, Dr. Václava Peška.
zpracována studie dopravního řešení a urbanismu

A.2 Bude nadále dobře probíhat spolupráce s městy na národní i mezinárodní úrovni

A.2.1 Spolupracovat s ostatními Zdravými městy v ČR i zahraničí
Náměty / Záměry:
- spolupráce s partnerskými městy v oblasti podpory zdraví (EDE – dětské hřiště, VNG humanizace sídlišť).
A.3.1.1 přenos inspirací z jiných Zdravých měst, krajů a dalších subjektů
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- akce: Pochod generací, Den tance

A.3.1.2 spolupráce v rámci mikroregionu
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A.3 Bude nadále fungovat grantový systém města provázaný s prioritami Plánu zdraví (granty, dotace kulturní, sportovní, ostatní) a prioritami města

A.3.1 Vytvořit možnosti pro neziskové organizace na získání financí na realizaci projektů
A.4.1.1 grantový systém města
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
Ms

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

A.4 Bude zájem o aktivní zapojení dětí a mládeže do života města

A.4.1 Vytvářet podmínky pro zapojení mladé generace do rozvoje města
A.5.1.1 veřejné projednání Desatera problémů očima chrudimské mládeže
Roky realizace:
2011

A.5.1.2 vznik studentského parlamanetu
Realizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2012

A.5.1.3 vznik a rozvoj dobrovolnických projektů ve městě
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A.5.1.4 podpora aktivačních programů pro mládež
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
- podpora výměnných projektů pro mládež

B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

B.1 Bude se zlepšovat situace ve zdravotních službách ve městě

Náměty / Záměry:
- průzkum o spokojenosti s péčí v nemocnici
- centrální příjem nemocných
- obnovení pohotovosti lékáren a zubní pohotovosti
B.1.1 Udržet rozsah péče a zdravotních služeb akutní péče Nemocnice Chrudim včetně rekonstrukce centrální sterilizace
Popis / Komentář:
Pardubický kraj

B.1.2.1 jednání vedení města s hejtmanem Pardubického kraje o zachování Nemocnice v Chrudimi
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2012

B.1.2.2 rekonstrukce centrální sterilizace
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015

B.1.2.3 jednání s novým představenstvem krajských nemocnic
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

B.1.2.4 podpora vzniku pohotovostní lékárny minimálně do 22 hodin
Roky realizace:
2011

B.1.2.5 zajištění finanční podpory ze strany města Chrudim na nákup sterilizátoru
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2011

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

B.1.2.6 zajištění finanční podpory od privátního dárce starostou města na nákup sterilizátoru
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2011

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

B.1.2.7 jednání starosty města s hejtmanem Pardubického kraje o chrudimské nemocnici
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2011

B.1.2.8 jednání s novým krajským radním pro oblast zdravotnictví
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2012

B.1.2.9 jednání vedení města s hejtmanem Pardubického kraje o zachování Nemocnice v Chrudimi
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
nemocnice zůstane v původním stavu

B.1.2.10 město Chrudim se aktivně podílelo na připomínkování Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009 - 2012
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2009

B.1.2.11 problematikou Nemocnice v Chrudimi se zabývalo vedení města spolu s Radou města
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
Rada města projednávala problematiku Nemocnice celkem 3 x, jejichž obsahem bylo zachování současného stavu, nesouhlas se zrušením laboratoří, patologie, zachování ortopedie a zajištění potřebných financí pro celkový provoz

B.1.2.12 jednání o zachování centrální sterilizace a investice do ní
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2010

B.1.2 Podporovat vznik pohotovostní lékárny do 24 hodin, podporovat vznik žurnálních služeb praktických lékařů v pracovních dnech
B.1.3.1 jednání vedení s provozovatelem o rozsahu Lékařské služby první pomoci
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015

B.1.3 Nadále věnovat pozornost home care
B.1.4.1 financování a zajištění home care
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.2 Budou probíhat programy a služby pro prevenci civilizačních chorob

B.2.1 Rozšířit nekuřácké zóny na veřejnosti (restaurace, dětská hřiště)
Popis / Komentář:
Odbor školství, Městská policie

Náměty / Záměry:
projekt Nekuřácké provozovny, označení zastávek MHD informačními cedulemi Zákaz kouření, kontroly strážníky Městské policie
B.2.1.1 projekt Nekuřácké provozovny
Odpovědnost:
Št

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2016, 2019, 2020

B.2.1.2 kontroly Městské policie zaměřené na kouření v zastávkách MHD
Odpovědnost:
MP

Realizace:
MP

Roky realizace:
2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2016, 2019, 2020

B.2.1.3 označit zastávky MHD cedulemi "Zákaz kouření"
Odpovědnost:
mk

Roky realizace:
2009, 2010

B.2.1.4 provést kontrolu zastávek MHD z hlediska umístění informačních cedulí "Zákaz kouření"
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2009, 2010

B.3 Bude se zvyšovat informovanost občanů prostřednictvím osvěty v oblasti zdraví

B.3.1 Zajistit informovanost prostřednictvím celorepublikových akcí
B.3.1.1 Dny zdraví
Odpovědnost:
Št

Realizace:
ČSOP, SŠZS, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.1.2 Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem
Odpovědnost:
Št

Realizace:
KČT, SŠZS, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.1.3 Světový den první pomoci
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.4 Národní dny bez úrazů
Odpovědnost:
Št

Realizace:
ČČK, SŠZS, VZS ČČK, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.1.5 Světový den Červeného kříže
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.6 Den seniorů
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.7 Bílá Pastelka
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.8 Mezinárodní den neslyšících
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.9 Pochod generací
Odpovědnost:
Št

Realizace:
KČT, SŠZS, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.4 Budou probíhat koncepční preventivní aktivity ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel

B.4.1 Naplňovat plán Bezpečné komunity
B.4.2 Naplňovat Zdravotní plán města Chrudim
B.4.3 Podporovat další programy a služby zdravotní prevence
Náměty / Záměry:
- prevence infekčních onemocnění (problematika zvířat ve městě; hygienický program pro děti speciálních škol).
- měření skoliózy páteře u dětí na přístroji Quanec
B.4.3.1 besedy a přednášky s tématy zaměřenými na zdraví
Odpovědnost:
ČSOP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
přednášky o léčivých bylinách, Den proti hluku, Světový den zdravé výživy, Světový den vegetariánství apod.

B.4.3.2 program sexuální výchovy dětí a mládeže
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
rp, ,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Náměty / Záměry:
- povodí Labe se nestará o kvalitu zeleně podél toku v kontextu měststkého prostředí
- úklid psích exkrementů
- čistota města - zveřejnit strategii na webu
- optimalizace odpadové politiky - komunální + tříděná odpad
- Park Střelnice - vybudování dětských hřišť a ospočinkových míst
- úbytek městské zeleně
- Rozhledna před hospodou
- vnitroblok Václavská, Vlčnovská - dětská hřiště
- Rozhledna - odpočinková zóna (břízky - nová zástavba)
- úklid podchodu u železnice
- rozmístění většího počtu laviček po městě

C.1 Bude se zlepšovat situace v odpadovém hospodářství města

C.1.1 Zlepšit třídění odpadů ve městě s důrazem na bioodpad - zajistit kvalitní osvětovou kampaň v oblasti třídění odpadů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů a jejich minimalizaci P
C.1.1.1 zpracování nového Plánu odpadového hospodářství
Roky realizace:
2015, 2016

C.1.1.5 zpracování informačního letáku na téma třídění odpadů
Roky realizace:
2015

C.1.1.6 osvětová kampaň Den Země se zaměřením na předcházení vzniku odpadů
Roky realizace:
2015

C.1.1.7 osvětový program pro 2. stupeň ZŠ zaměřený na předcházení vzniku odpadu
Roky realizace:
2015

C.1.2 Řešit třídění bioodpadu
C.1.3 Realizovat opatření pro zlepšení třídění odpadů
C.1.4.1 zajistit pravidelný úklid míst u kontejnerů pro tříděný i komunální odpad
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
TS

Roky realizace:
2011

C.1.4.2 příprava a dobudování rozšíření separačního dvora
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2012

C.1.4.3 provoz Sběrného dvora
Odpovědnost:
TS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

C.1.4.4 optimalizace systému sběrných míst
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
TS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.1.4.5 naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství města
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.1.4.6 řešení problematiky třídění a využití bioodpadu
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.2 Bude zlepšována kvalita zeleně a údržba veřejných prostranství

C.2.1 Udržovat veřejnou zeleň, zajistit dostatek laviček a odpadkových košů na delších pěších trasách do centra města
C.4.2.1 zpracování pasportu kompletního mobiliáře – zmapovány odpadkové koše, lavičky, sloupy
Roky realizace:
2015, 2016

C.4.2.2 mapa s vyznačením míst umístění
Roky realizace:
2015, 2016

C.2.2 Zajistit více odpadkových košů ve městě
C.4.3.1 zmapovat rozmístění odpadkových košů ve městě
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

C.4.3.2 zaktualizovat data na webovém portále
Roky realizace:
2013

C.4.3.3 setkání dotčených organizací a vyhodnocení situace, sestavení návrhů na řešení
C.4.3.4 vytvoření pasportu městského mobiliáře
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

C.2.3 Zajistit lepší údržbu keřů a omezit kácení stromů na území města, zvětšit parkové plochy ve městě
C.4.4.1 průběžná údržba keřů ve městě
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

C.4.4.2 1. etapa Regenerace a rozšíření parku Střelnice
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
přislíbena 80% dotace

C.4.4.3 zpracovaný projekt na rekonstrukci Michalského parku
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2012

C.4.4.4 rekonstrukce parku u Centrálu
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2011

C.4.4.5 výstavba dětského hřiště v sídlišti U Stadionu
Roky realizace:
2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

C.4.4.6 podána žádost na Pk o dotaci na Cyklopark Pohůra
Popis / Komentář:
financuje Mikroregion Chrudimsko

C.4.4.7 podána žádost o dotaci na Cyklopark Podhůra
Popis / Komentář:
Pardubický kraj, Mikroregion Chrudimsko

C.4.4.8 vybudování Cykloparku Podhůra
C.4.4.9 výstavba dětského hřiště v ul. Generála Uchytila
C.4.4.10 kácení stromů je výjimečné a pouze z popudu občanů
C.4.4.11 rekonstrukce vnitrobloku Palackého
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

C.4.4.12 výsadba nových dřevin - stromy, keře apod. v ulici Revoluční a Rooseweltově
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

C.2.4 Zkvalitnit systém úklidu veřejných prostranství a údržbu městské zeleně
Popis / Komentář:
Odbor investic, Technické služby

C.4.5.1 kulatý stůl na téma zkvalitnění úklidu veřejných prostranství a údržby městské zeleně
Odpovědnost:

Roky realizace:
2009

C.4.5.2 kampaň zaměřená na úklid psích exkrementů
Roky realizace:
2010

C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
Odpovědnost:
odd. region. rozvoje

Realizace:
No

Spolupráce:
TS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

C.4.5.4 čištění města včetně zimní údržby
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
TS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
12077    

C.4.5.5 využívání obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací pro údržbu zeleně a čistoty ve městě
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.4.5.6 pravidelný úklid psích exrementů speciálním "psím" vysavačem
Odpovědnost:
TS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.4.5.7 tašky a sáčky na psí exrementy
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

C.2.5 Pečovat o zeleň ve městě za účelem jejího zkvalitnění
C.4.6.1 zkvalitnění odpočinkových míst, ploch a parků
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2012

C.4.6.2 pravidelná údržba zeleně ve městě
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- pravidelné kosení včetně úklidu komunálního odpadu ze zelených ploch, údržba stromového a keřového patra řezem

C.4.6.3 plánovací odpoledne,víkendy k městské zeleni
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
vnitroblok sídliště Pod Zbrojnicí,
C.4.6.4 nové výsadby zeleně ve městě
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
sídliště U Stadionu, Pod Zbrojnicí, park Republiky, ulice Sv. Čecha

C.3 Bude zlepšeno soužití obyvatel a zvířat ve městě

C.3.1 Řešit problematiku pejskařů
C.3.2.1 osvěta
Roky realizace:
2013

C.3.2.2 kontroly strážníky Městské policie - dodržování vyhlášky o čistotě města
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

C.3.2.3 prověření možnosti instalací psích záchodků - pisoárů
C.3.2.4 úklid psím vysavačem
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

C.3.2 Snížit populaci holubů ve městě
C.3.3.1 odchyt holubů na území města
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
ry

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

C.3.3 Řešit problematiku volně pobíhajících zvířat
C.3.4.1 problematika "pejskařů" - vodítka, psí exrementy
Roky realizace:
2011

C.3.4.2 činnost psího útulku
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
ČSOP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
setkání majitelů psů spojené s výletem do okolí
C.3.4.3 záchytné stanice pro zvířata
Odpovědnost:
ČSOP

Roky realizace:
2006

Náměty / Záměry:
- problematika holubů ve městě

C.4 Bude lokalizováno ohrožení podzemních vod

Popis / Komentář:
hodnocení míry zátěže a kontaminace se řídí Metodickým pokynem MŽP č.14/2008 - Hodnocení priorit - kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst;podrobnosti jsou na stránkách Ministerstva životního prostředí - www.env.cz/cz/stare_ekologicke_zateze

C.4.1 Zabývat se řešením kontaminovaných míst
C.5.1.1 řešení kontaminovaných míst: Blehovsko prádelna a čistírna (kód priority (A.3.2)
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

C.5.1.2 řešení kontaminovaných míst:Transporta - nový závod (kód proirity A.3.3)
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
staré ekologické zátěže a kontaminované lokality řeší Ministerstvo životního prostředí

C.5.1.3 řešení kontaminovaných míst: Transporta - starý závod (kód priority A.3.3)
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
staré ekologické zátěže a kontaminované lokality řeší Ministerstvo životního prostředí

C.5 Bude zkvalitňována ekologická výchova, osvěta a informovanost

C.5.1 Vytvořit informační systém o stavu životního prostředí
Náměty / Záměry:
- webové stránky s informacemi o stavu ŽP
- obnova hlukových map
- zprovoznění analyzátoru na oxidy dusíku.
C.6.1.1 provoz webového portálu odpady, úklid, zeleň
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2012

C.6.1.2 Ekocentrum Zelený dům s ekotékou, poradenské středisko, spotřebitelské informace pro veřejnost
Odpovědnost:
ČSOP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

C.6.1.3 vypracování rizikových map ve vybraných lokalitách
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
– areál bývalé TRA, Blehovsko, DEPO, EVONA – kalová pole na Cihelně

C.6.1.4 měření znečištění ovzduší
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

C.5.2 Koncepčně realizovat environmentální výchovu a osvětu (EVVO)
C.6.2.1 aktivity dle koncepce EVVO
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

C.6.2.2 projekty směřující k pozitivním změnám životního prostředí ve městě
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:

Spolupráce:
Paleta

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
projekty Zeleného spotřebitelství Ekocentra Palety, komunitní kompostování v sídlišti U Stadionu

C.6.2.3 přednášky EVVO na školách - ZŠ, SŠ, Speciální školy
Odpovědnost:
Paleta

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.2.4 přednášky EVVO v Mama klubu, MŠ
Odpovědnost:
M-klub

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.2.5 informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí
Odpovědnost:
Altus

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.2.6 vypracování rádce občana o problematice životního prostředí
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.2.7 spolupráce s Ekocentrem Paleta Chrudim
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.5.3 Organizovat velké akce k osvětě pro veřejnost
C.6.3.1 Ukliďme svět
Odpovědnost:
Št

Realizace:
, TS,

Spolupráce:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.3.2 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Odpovědnost:
Št

Realizace:
BESIP, , MP, Měst.lesy, TS, Tyflo, Veolia,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.3.3 Den s Technickými službami
Odpovědnost:
TS

Realizace:
Altus

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.3.4 Den Země
Odpovědnost:
Št

Realizace:
OŽP, ČSOP, Paleta, M-klub, , Altus, SZŠaVOŠ, TS,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6 Bude zajištěna čistota toků a protipovodňová ochrana

C.6.1 Řešit problematiku záplavových území
Náměty / Záměry:
- environmentální technologie při výhledové rekonstrukci ČOV
C.2.5.1 protipovodňová a protierozní ochrana - Na Skřivánku, Píšťovy, Na Šancích – zpracování dokumentace
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.2.5.2 řešit likvidaci děšťových vod zasakováním, kde je to možné
Roky realizace:
2011

C.2.5.3 řešení čistoty náhonu v parku na Střelnici
C.2.5.4 pravidelné sekání koryta Chrudimky na území celého města

D. VZDĚLÁVÁNÍ / KULTURA / VOLNÝ ČAS (SPORT)

Náměty / Záměry:
kultura:
- havarijní stav pobočky knihovny Topolská
- rozšíření prostorové kapacity ZUŠ Chrudim
- zlepšit informovanost a koordinovanost v oblasti kultury - akce
sport:
- najít vhodné prostory pro cvičení a relaxaci menších skupin (jóga)
- na Rozhledně vybudovat víceúčelové hřiště
- rozšířit kapacitu pro rekreační sport - území na levém břehu Chrudimky u Tesca (Píšťovy)
- obnovit program otevřená školní hřiště pro veřejnost
- řešit koupání v Chrudimce
- najít vhodné vnitřní a venkovní prostory pro sportování pro veřejnosti a malých skupin - Na Rozhledně, Skřivánek, Píšťovy
výchova, vzdělání:
- znovuzaložení jeslí nebo jakékoliv instituce pro děti od cca 1 roku do cca 3 let(před nástupem do MŠ)
- více pedagogů pro přeplněné MŠ, ZŠ 1.stupeň
- pokračující renovace dětských hřišť
- revitalizace školních zahrad - herní prvky, obnova zeleně apod.
- v sídlištích řešit pro děti a mláděž mimoškolní činnost např.klubovny
- podporovat zdravou výživu na školách - omezit automaty na nezdravé nápoje a jídlo

D.1 Místní kultura ve městě a kulturnost obyvatel se bude rozvíjet

D.1.1 Revitalizovat stávající areál Letního kina a využít pro kulturně-společenské akce P
D.1.4.1 pronájem - výpůjčka areálu letního kina o.s.MaChr za Chrudim malebnou k provozování kulturních, společenských a zájmových akcí
Odpovědnost:
OSM

Roky realizace:
2012

D.1.4.3 plánovací setkání s architekty na téma architektonická studie areálu "Restart Letního kina"
Roky realizace:
2015, 2016

D.1.4.4 dotazníkové šetření na téma revitalizace areálu Letního kina
Roky realizace:
2015

D.1.4.5 ustanovení pracovní skupiny - zadání pro architekta
Roky realizace:
2015

D.1.4.6 druhé plánovací setkání s veřejností - představení architektonických řešení
Roky realizace:
2015, 2016

D.1.2 Podporovat alternativní kulturní akce - festivaly, koncerty, výstavy, aktivní skupiny (lepší využití např. parků)
D.1.3 Jednat o zlevnění vstupného pro seniory na kulturní akce
D.1.7.1 po digitalizaci městského kina bude pokračovat cyklus promítání pro seniory se slevou
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

D.1.7.2 sleva pro seniory v MUBASO
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

D.1.7.3 jednání s Chrudimskou besedou o možnostech zavedení dalších slevových karet pro seniory
D.1.7.4 znovuzavedení zvýhodněného předplatného řady B do divadla K.Pippicha
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

D.1.7.5 výlety po barokních památkách v rámci Královských věnných měst za zvýhodněnou cenu v roce 2013 – Antišmejdi
Roky realizace:
2013

D.1.7.6 výlety za památkami v rámci Královských věnných měst za zvýhodněnou cenu i v roce 2014 – HK, Polička, Vysoké Mýto
Roky realizace:
2014, 2015

D.1.4 Rekonstruovat zámek v Medlešicích
D.1.8.1 před rekonstrukcí konkretizovat využítí prostor zámku - užší jednání s osadním výborem Medlešice
Odpovědnost:
OŠK

D.1.8.2 zpracovat studii na využití zámku
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.1.8.3 byla provedena oprava krovu a krytiny zámku Medlešice
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2012

D.1.8.4 vyhledat odpovídající dotační titul pro rekonstrukci
Odpovědnost:
ÚPR

D.1.8.5 projekt řešící opravu střechy
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.1.8.6 oprava další části střechy dle projektu v roce 2013
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.1.8.7 zadán stavebně historický průzkum
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

D.1.8.8 bude uskutečněno setkání s občany Medlešic k možnostem využití Zámku
D.1.8.9 bude zpracována koncepce obnovy zámku v Medlešich v roce 2013
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

D.1.8.10 podpora provozu zámku - běžná údržba a rekonstrukce
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.1.5 Využívat možnosti Městské knihovny
D.1.9.1 řešit havarijní stav pobočky knihovny v ulici Topolská
Roky realizace:
2011

D.1.9.2 zajistit investice do bezpečnostních bran (kódy) v Městské knihovně
Popis / Komentář:
opatření proti vynášení knih

D.1.9.3 fond mluveného slova pro nevidomé a dyslektiky
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.9.4 besedy o kultuře pro školy
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.9.5 besedy s autory nových knih
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.9.6 pasování mladých čtenářů
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.9.7 internet v dětském oddělení knihovny
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.6 Podporovat oblast kultury a památkové péče
Náměty / Záměry:
- upravit ceny vstupenek pro seniory
D.1.10.1 pokračovat v tradici tematických laděných roků - rok sportu
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.1.10.2 Muzeum barokních soch využívat i pro prezentaci historie města
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.1.10.3 pamětními deskami a památníky připomínat významné chrudimské osobnosti a události (v roce 2012 vybudovat památník židovským občanům, kteří zahynuli za 2. sv.války)
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.1.10.4 pečovat o hroby významných chrudimských osobností (v roce 2012 opravit stávající vybrané hroby a vzít do ochrany další – mj. obětí 1. sv. války)
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.1.10.5 dokončit Chrudimský Panteon
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.1.10.6 oslavami připomínat významná regionální výročí (v roce 2012 - 200. výročí nar. historika A. Rybičky)
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.1.10.7 dokončit expozici v baště Prachárna (zhotovení modelu města)
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.1.10.8 výstavy
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.9 koncertní vystoupení, festivaly, festival Yanderov
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.10 přednášková činnost
Odpovědnost:
Muzeum

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.11 dílčí projekty Muzea loutkářských kultur
Odpovědnost:
MLOK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.12 Majáles
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.1.10.13 divadelní představení, divadelní projekty
Odpovědnost:
CHB

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.14 plesy
Odpovědnost:
CHB

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.15 zprovoznění Divadla pro neslyšící i pro vozíčkáře
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.16 podporovat produkci svépomocných kulturních aktivit
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2 Bude dostatečná nabídka vzdělávacích a společenských a aktivit pro všechny věkové kategorie

D.2.1 Vytvořit spojení cyklo-pěší Větrník - Topol a zpět (okruh) - využít přírodní rezervace Habrov ve vzdělávacích a rekreačních aktivitách P
D.4.1.1 jednání s Pozemkovým úřadem o vybudování cesty v rámci komplexních pozemkových úprav
Roky realizace:
2016

D.4.1.2 beseda k využití Habrova - MAS Chrudimsko
Roky realizace:
2016

D.4.1.3 zpracování projektové dokumentace
Roky realizace:
2016

D.4.1.4 nastavení spolupráce mezi městem Chrudim, Státním pozemkovým úřadem a ŘSD
Roky realizace:
2016

D.2.2 Posilovat roli rodiny a rodičovské výchovy
D.4.2.1 aktivity Mama klubu
Odpovědnost:
M-klub

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.2.2 vzdělávací cyklus pro rodiče spojený s odbornými poradnami
Odpovědnost:
M-klub

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.3 Nabízet možnosti pro celoživotní vzdělávání obyvatel
Náměty / Záměry:
- spolufinancování pro vzdělávání pedagogických pracovníků
D.4.3.1 přednášky zájmového vzdělávání ve Vodních zdrojích
Odpovědnost:
VZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.2 Chrudimská univerzita třetího věku
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
viz také E.6.1Senioři ve městě budou aktivní

D.4.3.3 školení pedagogů v informačních technologiích
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.4 kurzy ČČK pro pedagogické pracovníky a veřejnost
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.5 vzdělávání pedagogických pracovníků
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.6 setkávání přátel angažovaného učení (PAU)
Odpovědnost:
ZŠ Dr. Malíka

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3 Bude dostatečná nabídka sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie

D.3.1 Vybudovat venkovní tělocvičnu v centru města
D.2.5.1 vytipování lokality
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

D.2.5.2 setkání zástupců dotčených odborů - architekt města, ÚPR, OIN, Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

D.2.5.3 podání žádosti o dotaci
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

D.2.5.4 plánovací setkání pro vybudování venkovní tělocvičny pro workout - zvolení lokality, sestava prvků, odsouhlasení návrhu
Roky realizace:
2014, 2015

D.2.5.5 vybudování venkovní tělocvičny u AFK pro všechny generace
Roky realizace:
2014, 2015

D.3.2 Podporovat sportovní aktivity - dostupnost sportovních hřišť, kurtů a tělocvičen
D.2.6.1 vytvářet místa pro pohybové aktivity seniorů v přírodě
Roky realizace:
2011

Náměty / Záměry:
mírné překážky, madla,hrazdy apod.
D.2.6.2 dotační program pro sportovní aktivity
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.2.6.3 modernizace cest v areálu rekreačních lesů Na Podhůře
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.2.6.4 účelová dotace AFK Chrudim LS - dotace na dofinancování projektu
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
ÚPR

Roky realizace:
2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.2.6.5 Chrudim sportuje rok 2012 - organizace a zajištění projektu
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.2.6.6 podpora činnosti Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o.
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.2.6.7 naplňování koncepce podpory sportu ve městě na odbobí 2011 - 2014
Odpovědnost:
Město

Realizace:
SA

Roky realizace:
2012

D.3.3 Řešit technický stav sportovišť v majetku města
D.2.7.1 rekonstrukce hokejbalového hřiště
Odpovědnost:
SA

Roky realizace:
2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.2.7.2 rekonstrukce hokejbalového hřiště I. etapa plocha
Odpovědnost:
SA

Roky realizace:
2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.4 Rozvíjet možnosti volnočasového vyžití pro děti a mládež
D.2.8.1 podpora spontánních aktivit mládeže při pořádání akcí
Roky realizace:
2012

D.2.8.2 integrace - společné akce pro děti zdravé a handicapované
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.8.3 Bambiriáda - přehlídka sdružení dětí a mládeže
Odpovědnost:
Altus

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.8.4 využití dobrovolníků při volnočasových aktivitách
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.8.5 Klub „Klubíčko“
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.2.8.6 Drakiáda
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2008, 2009

D.3.5 Provozovat sportoviště a dětská hřiště na území města a místních částí
D.2.9.1 otevřené školní hřiště pro veřejnost
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.9.2 skateboardové hřiště
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- dovybaveno lavičkami, odpadkovými koši, přístupovými zpevněnými cestami
- ochranná izolační zeleň

D.2.9.3 zlepšovat technický stav sportovišť v majetku jiných organizací
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.9.4 celková rekonstrukce stadionu SK Chrudim - tréninkové plochy, sociální zařízení pro veřejnost, tribuna
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.9.5 zimní stadion - vybudování ubytovací kapacity turistické kategorie v budově "Klobásov"
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.2.9.6 obnova Aeroklubu v Chrudimi a jeho činnosti na letišti
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.9.7 otevření tělocvičen ZŠ pro neziskové organizace dle pravidel pronájmu
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.9.8 dovybavení hřišť v MŠ
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.6 Zajistit provoz a bezpečnost hřišť a sportovišť
D.2.10.1 běžná údržba stávajících dětských hřišť
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.2.10.2 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.2.10.3 dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně
Odpovědnost:
SA

Realizace:
ČČK, VZS ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.10.4 průběžná kontrola a údržba hracích míst
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.2.10.5 kontrola hracích prvků odbornou firmou
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2009, 2010

D.2.10.6 běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

D.3.7 . Zatraktivnit Lesní stezku Na Podhůře
D.2.11.1 provoz dětské tělocvičny
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2010

D.2.11.2 provoz tělocvičny pro dospělé
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2010

D.2.11.3 provoz lanového parku pro děti a dospělé
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2010

D.2.11.4 provoz lezecké stěny pro lanový park
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2010

D.2.11.5 provoz rozhledny Bára
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2010

D.2.11.6 provoz obslužného domku (občerstvení, informace, vstupné)
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2010

D.2.11.7 Lesní stezka Podhůra
Odpovědnost:
Měst.lesy

Popis / Komentář:
naučná lesní stezka o délce 3 km s 9 zastaveními, informačními tabulemi a s 3 odpočinkovými místy

D.2.11.8 rekonstrukce lesních cest v rekreačních lesích Podhůra
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2009

D.2.11.9 dovybavení dětské tělocvičny
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.2.11.10 vybudování tělocvičny pro dospělé (lanová dráha apod.)
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.2.11.11 vybudování občerstvovacího místa (např. u restaurace Na Kometě)
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.2.11.12 vybudování rozhledny se zázemím (občerstvení, dozor apod.)
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.4 Na školách bude vytvářeno zdravé prostředí a budou využívány kvalitní metody pro výuku

Náměty / Záměry:
systém úprav středního školství
D.4.1 Obnova nemovitého a movitého majetku škol - podporovat vybavení škol - rekonstrukce a řešení stavů budov škol a školních zahrad (herní prvky, obnova zeleně apod.)
Náměty / Záměry:
zvýšení rozpočtu v oddíle školství
D.3.2.1 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.2.10 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.2.11 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.2.12 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních ZŠ
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.2.13 výměna stávajících oken za okna plastová MŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2011

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.2.14 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních MŠ
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.2.15 výměna stávajících oken za plastová ZŠ U Stadionu vč. tělocvičny
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.2.16 výměna stávajících oken za plastová ZŠ Dr. Peška
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.2.17 výměna střešní krytiny - výdejna jídel ZŠ Husova
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.2.18 oprava vzduchotechniky a osvětlení v tělocvičně ZŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.2.19 běžná údržba a rekonstrukce ZUŠ Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

D.3.2.20 kontrola revizí budov MŠ a ZŠ
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2010

D.3.2.21 řešení akutních dodatečných požadavků pro rok 2010
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2010

D.3.2.22 navýšení rozpočtu Odboru investic v roce 2010 pro budovy škol
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2010

D.3.2.23 diskuse s řediteli přímo ve škole o požadavcích na rozpočet pro rok 2011
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2010

D.3.2.24 posouzení stavu oken na ZŠ Dr.J.Malíka
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2011

D.3.2.25 vyčlenění odhadované částky na výměnu oken ZŠ Dr.J.Malíka v roce 2011
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2011

D.3.2.26 zlepšení podmínek bezbariérovosti škol
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.4.2 Řešit problematiku kouření u škol
D.4.3 Zprovoznit volnočasový klub pro děti ZŠ
D.4.4 Realizovat projekt Bezpečná cesta do školy
Náměty / Záměry:
provést barevné označení bezpečných přístupových cest do škol
D.3.5.1 zmapování nebezpečných míst při cestě dětí do školy
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
zmapování je součástí dotazníkového šetření ukazatele B6 - Cesta dětí do školy

D.3.5.2 vybudování bezbariérových přechodů pro chodce
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
byly vybudovány 3 bezbariérové přechody pro chodce v ulici Topolské - na okruhu

D.3.5.3 osvětlení nebezpečných přechodů pro chodce
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
byly osvětleny 3 přechody pro chodce v ulici Topolské - na okruhu

D.3.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií
Odpovědnost:
ČČK

Realizace:
SŠZS, VZS ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2016, 2019, 2020

D.3.5.5 osvěta prevence úrazů
Odpovědnost:
KZM

Realizace:
ČČK, , MP, SŠZS, VZS ČČK,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2016, 2019, 2020

D.3.5.6 Projekt Bezpečná komunita Chrudim
Odpovědnost:
KZM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.5.7 projektové učení, Školní kurikulum, dílčí projekty, projektové dny
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
, ,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.5.8 Rekonstrukce ul. Novoměstská (u ZŠ Dr. Malíka)
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
vybudování chodníku, parkovacích ploch a přechodu u ZŠ Dr.J. Malíka
D.3.5.9 zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ
Odpovědnost:
KZM

Realizace:
ZŠ Dr. Malíka

Roky realizace:
2009

D.3.5.10 vybudování chodníku v místní části Vlčnov
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009

D.3.5.11 rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
budou vybudována místa pro přecházení a přechod pro chodce

D.3.5.12 dopravní výchova na školách
Roky realizace:
2005

D.5 Budou dále přibývat programy na podporu zdraví na školách

D.5.1 Dále rozšiřovat projekt Škola podporující zdraví ve městě
D.5.1.1 Škola podporující zdraví – MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální škola
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
- seminář pro ředitele o programu Škola podporující zdraví WHO
- semináře o zdravé výživě na všech typech škol
D.5.1.2 iniciovat zapojení škol do projektu Bezpečná škola
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E. SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOST

Náměty / Záměry:
- bezbariérovost
- obnovení operativy velkých kloubů - ortopedie
- startovací bydlení pro mladé rodiny a matky s dětmi
- zkvalitnění propouštěcího procesu hospitalizovaných gerontologických pacientů
- rozvoj chráněných dílen

E.1 Zajistit volná pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné P

E.1.1 Využívat možnosti zaměstnání zdravotně znevýhodněných jako VPP
E.2.1.1 spolupráce ÚP, MěÚ a TS na využití VPP
Roky realizace:
2016

E.2.1.2 vytvoření nového místa VPP na OSV
Roky realizace:
2016

E.2.1.3 pokračování 2 míst VPP na OIN - úsek zeleně
Roky realizace:
2016

E.2 Bude naplňován Komunitní plán sociálních služeb

Náměty / Záměry:
rozvíjet nabídku neformálního vzdělávání profesionálů a paraprofesionálů, projekt modelových pozic
E.2.1 Podporovat udržení sítě sociálních a zdravotních služeb v Chrudimi pro všechny cílové skupiny
E.3.1.1 Akční plán KPSS na rok 2015
Roky realizace:
2014, 2015

E.3.1.2 vznik pracovní skupiny řešící záškoláctví v ZŠ a výchovné problémy dětí a mládeže
Roky realizace:
2015, 2016

E.3.1.3 projekt Zažijme si prevenci
Roky realizace:
2015, 2016

E.3.1.4 projekt Zelená prevenci
Roky realizace:
2015, 2016

E.3.1.5 vzdělávací cyklus Právo pro každý den
Roky realizace:
2015, 2016

E.3.1.6 projekt Máme šanci na sobě pracovat
Roky realizace:
2014

E.3.1.7 pokračování v aktivní účast města v plánování sociálních služeb na úrovni kraje
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2012

E.3.1.8 pokračovat v plánování sociálních služeb ve městě a propojením dotační politiky města s dekladovanou potřebností služeb
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2013, 2014

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.3.1.9 schválen návazný plán sociálních služeb - KPSS
Roky realizace:
2013, 2014

E.3.1.10 schválen akční plán na rok 2013
Roky realizace:
2013

E.3.1.11 přímé dotace pro poskytovatele sociálních služeb ve městě
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.3.1.12 zajištění ostrahy ubytovny
Roky realizace:
2013, 2014

Popis / Komentář:
výběrovým řízením

E.3.1.13 zajištění provozu Azylového domu v roce 2015
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

E.3.1.14 sociální prevence - trvale nastavená úzká spolupráce s poskytovateli služeb, MěP, Policií ČR a dalšími organizacemi
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.3.1.15 pokračuje komunitní plánování sociálních služeb
E.3.1.16 přímé dotace pro poskytovatele sociálních služeb ve městě
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.3.1.17 zajištění ostrahy ubytovny
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.3.1.18 Dům na půl cesty
Odpovědnost:
OIN

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.3.1.19 sociální prevence
Odpovědnost:
SVZ

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.3.1.20 komunitní plánování sociálních služeb
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.3.1.21 provoz městské noclehárny
Odpovědnost:
SVZ

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.3.1.22 vyjednávání s Krajským úřadem Pce kraje o zapojení sítě služeb města Chrudim do krajského strategického plánu rozvoje sociálních služeb
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2011

E.3.1.23 přímé dotace pro poskytovatelé sociálních služeb
Odpovědnost:
SVZ

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.3.1.24 projekty Prevence kriminality
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
rp

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.3.1.25 zajištění provozu městské noclehárny
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.3.1.26 Dům na půli cesty - přeregistrování na Azylový dům
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2013

E.3.1.27 činnost Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim - komplex služeb pro seniory
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

E.2.2 Podporovat rozvoj a udržení sociálních služeb pro ohrožené děti a vhodné náhradní rodinné péče
Popis / Komentář:
(profesionální pěstounské rodiny, sanace rodiny, podpora pěstounských rodin atd.ú

E.2.3 Provoz domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
E.3.3.1 podpora dobudování domova pro seniory
Roky realizace:
2012

E.3.3.2 projekt je zařazen do seznamu žadatelů na MPSV
Odpovědnost:
Město

E.3.3.3 domov pro seniory a domov se zvláštním režimem - v provozu od října 2011
Odpovědnost:

Roky realizace:
2012

E.3 Bude podpořen vznik chráněných bytů a služeb samostatného bydlení (duševně nemocní, mentálně postižení, případně i tréninkové byty)

Náměty / Záměry:
zmapovat možnosti města Chrudim i jednotlivých NNO, najít nositele projektu a zajistit možné zdroje financování projektu, realizace projektu
E.3.1 mapování situace prostřednictvím KPSS

E.4 Bude řešena problematika zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace

E.4.1 odstraňování architektonických bariér pro zdravotně postižené občany
E.5.1.1 program Mobility
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2010

F. SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY

Náměty / Záměry:
- kouření mladistvých
- místa setkávání mladistvých - Kopanice - drogy

F.1 Budou poskytovány kvalitní služby v rámci prevence sociálně – patologických jevů

F.1.1 Zabývat se problémem bezdomovectví (osoby ležící na veřejných prostranstvích) P
F.1.1.1 likvidace nashromážděného majetku a materiálu (hnízd)
Roky realizace:
2016

F.1.1.2 navýšení počtu míst v noclehárně
Roky realizace:
2015, 2016

F.1.1.3 v rámci denního centra poskytování občerstvení - čaj, teplá polévka
Roky realizace:
2015, 2016

F.1.1.4 motivace k získání noclehu na ubytovně (přechod z noclehárny do ubytovny)
Roky realizace:
2015, 2016

F.1.1.5 dlouhodobá spolupráce s bezdomovci
Roky realizace:
2015, 2016

F.1.1.6 spolupráce s veřejností
Roky realizace:
2015, 2016

F.1.2 Realizovat Program prevence kriminality ve městě
F.1.2.1 program prevence kriminality
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
problémové lokality : Michalský park, Na Kopanici, podjezd u nádraží, u kostela na Resselově náměstí


F.1.2.2 řešit problematiku užívání legálních drog - osvěta
Roky realizace:
2011

F.1.3 Rozvíjet aktivity a služby primární, sekundární a terciální sociální a protidrogové prevence
F.1.3.1 řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
rp

Roky realizace:
2011

F.1.3.2 návazné bydlení pro různé cílové skupiny
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
rp

Spolupráce:
rp

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.3 tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
rp

Spolupráce:
rp

Roky realizace:
2007, 2009, 2010

F.1.3.4 preventivní programy pro nejmenší
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.5 systém služeb pro podporu potrestaných vykonávající obecně prospěšné práce
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.6 nabídka preventivních a vzdělávacích programů
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
a. programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální školy, seniory
b. sociálně patologické jevy pro pedagogy
c. výchovné postupy pro rodiče (kroužek – výchova jako hobby)

F.1.3.7 vzdělávací program pro profesionály (učitelé, sociální pracovníci) zaměřené na sociální a preventivní práci
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.8 půjčovna videokazet, literatury a pomůcek
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
- téma prevence vzniku závislostí

F.1.3.9 zážitkové programy pro děti i vyučující, GO projekty, peer programy
Realizace:
SVZ, , ,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.2 Ve městě bude zajištěna bezpečnost občanů

Náměty / Záměry:
- zvýšení počtu strážníků MP na potřebný počet
F.2.1 Provádět pravidelně monitoring problémových míst ve městě
Náměty / Záměry:
informační a propagační kampaň zaměřená na aktivizaci veřejnosti
F.2.1.1 zvýšení bezpečnosti občanů - kontroly hlídek MP, osvěta u seniorů
Roky realizace:
2011

F.2.1.2 kamerový systém a Pult centrální ochrany
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.2.1.3 vytipování problémových lokalit - Michalský park, pod Myší dírou, Na Kopanici, dětské hřiště Víta Nejedlého, za hřbitovem)
Roky realizace:
2011

F.2.1.4 pravidelné kontroly těchto míst
Roky realizace:
2011

F.2.1.5 pravidelné kontroly bezdomovců
Roky realizace:
2011

F.2.1.6 kontrola míst, kde se bezdomovci zdržují
Roky realizace:
2011

F.3 Budeme se snažit o snížení konzumace alkoholu a užívání tabáku

F.3.1 Kontrolovat prodej alkoholických nápojů a cigaret mladistvým
F.3.1.1 kontrolní činnost Městské policie a Policie ČR, České obchodní inspekce a dalších subjektů
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

G. DOPRAVA

Náměty / Záměry:
- bezbariérové propojení Slezská - Moravská
- klepátka světelné signalizace Na Dukle jsou málo slyšet
- pěší průchod - náhrada za Marlo AB
- zachovat železniční dopravu Chrudim - Heřmanův Městec
- veřjné osvětlení v ulici Vrchlického a chodník SNP - nedostatečná intenzita osvětlení
MHD sleva pro seniory na jízdném
- plynulost dopravy - zelená vlna na semaforech, semafory na okružních křižovatkách
- jednosměrka Rozhledna
- doprava na Skřivánek II. - cyklo na Skřivánek - Sobětuchy, chodci na Skřivánek - Sobětuchy, Markovice, Chrudim- Vestec
- cyklostezky - lepší spojení Chrudim - Pardubice (ulice Pardubická)
- MHD na městská sportoviště U Stadionu, další propojení sportovišť
- chodníky k rehabilitaci bývalé Transporty - špatný stav
- alternativní propojení Leguma - Masarykovo náměstí přes dvůr, cyklo, pěší doprava
- rozbitý chodník u BUD zastávky Tyršovo náměstí
- oprava a zvýšení stávající protihlukové stěny průjezdu města (nad Rubešovou ulicí)

G.1 Bude koncepčně řešena doprava ve městě i v návaznosti na region

G.1.1 Rozdělit dopravu z obchvatu města dopravním značením do doby vybudování jeho 2. etapy ve směru "PCE - Ždár" přes Palackého ul. a ve směru "PCE – Vysoké Mýto" po obchvatu P
G.1.6.1 otevřena 1. etapa obchvatu
Roky realizace:
2015

G.1.6.2 doprava rozdělena Pce - Žďár i Pce - Vysové Mýto po obchvatu
Roky realizace:
2015

G.1.6.3 vybudování okružní křižovatky u Medlešic
Roky realizace:
2016

G.1.2 Dokončit obytnou zónu v ulici K Presům včetně napojení na ulici Václavskou
G.1.7.1 připraven koncept řešení oblasti
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.7.2 zpracování studie
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.7.3 územní a stavební povolení
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.7.4 vypracování projektové dokumentace
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.7.5 veřejné projednání
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.7.6 jednání s majiteli pozemků o nabytí pozemků
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.3 Dokončit 2. etapu obchvatu
G.1.8.1 výkup pozemků ze strany ŘSD pod stavbou 2. etapy
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.8.2 získání stavebního povolení
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.4 Vybudovat obchvat Chrudimi v celé délce až za Slatiňany
Popis / Komentář:
Ředitelství silnic a dálnic

G.1.9.1 intenzívní jednání vedení města s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí za spoluúčasti poslanců Parlamentu ČR zvolených za Pardubický kraj, zařazení akce do státního rozpočtu
Roky realizace:
2012

G.1.9.2 jednání s hospodářským výborem Parlamentu České republiky
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.9.3 jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.9.4 jednání na generálním Ředitelství silnic a dálnic
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.9.5 průběžné jednání s ŘSD Pardubice - prosinec, leden 2013
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

G.1.9.6 návštěva ministra dopravy Zbyňka Stanjury v Chrudimi
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

G.1.9.7 schválení finanční částky na realizaci objektů v rámci stavby obchvatu - faktické zahájení stavby
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

G.1.9.8 dohoda s ŘSD na spolupráci při výkupech pozemků v trase jižní části - Chrudim - Slatiňany
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

G.1.9.9 vybudování okružní křižovatky U Guláška
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

G.1.9.10 úprava přechodu pro chodce na Masarykově náměstí - posunutí
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

G.1.9.11 jednání s ministrem dopravy p.Dobešem a jeho náměstkem p.Tomanem o problematice chrudimského obchvatu
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2011

G.1.9.12 jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o úpravě křižovatky U Guláška a posunutí přechodu pro chodce na kruhovém objezdu U Bídy
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2011

G.1.9.13 ukončený archeologický průzkum
Roky realizace:
2011, 2012

G.1.9.14 přidělení financí na zakopání horkovodu v trase obchvatu
Roky realizace:
2011, 2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

G.1.9.15 zářijové jednání s ministrem dopravy a veřejností - příslib zahájení prací
Roky realizace:
2010

G.1.9.16 veřejná debata na téma "Stavba obchvatu"
Roky realizace:
2010

G.1.9.17 jednání s poslanci z Pardubického kraje o obchvatu
Roky realizace:
2011

G.1.9.18 začátkem dubna jednání s ŘSD Pce kraje - koordinace stavby obchvatu, rekonstrukce Dašické ulice s výstavbou smíšené komunikace pro cyklisty a pěší do Vestce
Roky realizace:
2011

G.1.9.19 lednové jednání s náměstkem ministra a zákonodárci za chrudimský region
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
tématem jednání bylo hledání způsobu financování na zahájení stavby obchvatu ještě v roce 2010

G.1.9.20 únorové jednání v Poslanecké sněmovně PČR s ministrem dopravy a zákonodárci Pardubického kraje
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
diskuse o rozpočtové změně SFDI - finance na pokrytí výdajů archeologického průzkumu

G.1.9.21 schválení rozpočtové změny Státního fondu dopravní infrastruktury na archeologický průzkum
Roky realizace:
2010

G.1.9.22 zahájení archeologického průzkumu
Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
předpoklad květen 2010

G.1.9.23 k realizaci je připravena přeložka horkovodu
Roky realizace:
2010

G.1.9.24 okružní křižovatky budovat při výstavbě obchvatu Chrudimě
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

G.1.9.25 vybudování okružní křižovatky u ulice Na Ostrově
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2009

Popis / Komentář:
kruhový objezd u budoucího Tesca

G.1.9.26 vybudování okružní křižovatky u nemocnice
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2009

Popis / Komentář:
stavba bude zahájena v létě 2009

G.1.9.27 probíhá výkup zbývající části pozemků budoucího obchvatu
Odpovědnost:
OSM

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

G.1.9.28 žádost investora o vydání stavebního povolení pro budování obchvatu v návaznosti na výkup pozemků
Roky realizace:
2009, 2010

G.1.5 Realizovat zklidňující prvky v dopravě v souvislostí se zvýšením bezpečnosti
G.1.10.1 snížení rychlosti v ulici B.Martinů
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2011

G.1.10.2 snížení rychlosti v chatové oblasti na Podhůře
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2011

G.1.10.3 jednosměrný provoz v ulici Úzká
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2011

G.1.10.4 zákaz vjezdu autobusů v ulici Na Ostrově
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2011

G.2 Bude řešena problematika cyklistů ve městě

G.2.1 Vybudovat cyklostezku na Podhůru P
G.2.1.1 vybudovat cyklostezku na Podhůru
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
odd. inv.

G.2.1.5 zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí 1. a 2. etapa
Roky realizace:
2016

G.2.1.6 řešení 3. etapy prostřednictvím studie
Roky realizace:
2016

G.2.1.7 zpracovaná studie napojení rekreačních lesů Podhůra
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

G.2.1.8 oslovení vlastníků pozemků dotčených případnou stavbou cyklostezky
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.2.1.9 probíhající dodatečné dědické řízení na pozemek, který může být dotčen plánovanou cyklostezkou
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

G.2.1.10 cyklostezky přes kruhové objezdy
Roky realizace:
2011

Náměty / Záměry:
u hotelu Bomémie, Tesca
G.2.1.11 dokončení cyklostezky do Pardubic
G.2.2 Vybudovat cyklistické pruhy umožňující spojení strategických míst (koncepce)
G.2.2.1 existence studie rozvoje cyklistické infrastruktury v Chrudimi
Roky realizace:
2015

G.2.2.2 specifikace a rozpracování doporučení vycházející ze studie - Pardubická ulice, Masarykovo náměstí a Poděbradova ulice, ulice Na Ostrově, SNP a Milady Horákové
Roky realizace:
2015, 2016

G.2.2.3 aktivní splupráce s Asociací měst pro cyklisty
Roky realizace:
2015, 2016

G.2.2.4 příprava cyklostezky v ulici Dašická
Roky realizace:
2015

G.2.2.5 příprava cyklostezky Na Podhůru
Roky realizace:
2015, 2016

G.2.2.6 jízdní pruhy pro cyklisty mezi okružní křižovatkou Bohemia a okružní křižovatkou Gulášek
Roky realizace:
2015

G.2.3 Vypracovat koncepci sítě cyklostezek s propojením důležitých míst, včetně možností pro in-line brusle
G.2.3.1 připraven projekt na výstavbu cyklostezky Chrudim - Markovice
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
čekáme na dotaci

G.2.3.2 připraven projekt na výstavbu cyklostezky Chrudim - Vestec
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

G.2.3.3 vznik pracovní skupiny pro cyklodopravu
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

G.2.3.4 dopravní označení chodníků
Odpovědnost:
ODP

G.2.3.5 zmapování situace z hlediska bezpečnosti silničního provozu ve spolupráci s Policií ČR
Odpovědnost:
ODP

G.2.3.6 uzavřený kulatý stůl s odborníky na téma vypracování koncepce cyklostezek
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2012

G.2.3.7 zpracování studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

G.3 Bude řešeno parkování ve městě s důrazem na centrum a sídliště

Náměty / Záměry:
- zlepšení efektivního vytížení současných parkovišť (úprava vybírání poplatků)
- zvýšení kapacity stávajících parkovišť stavebními úpravami (podzemní, zatravňovací dlaždice např.Na Šancích,Větrníku, U Stadiónu, Víta Nejedlého, Husova)
- nová parkoviště včetně záchytných
- doprovodná parkoviště při nových investicích
- vraky na parkovištích
- vytipovat místo k odstavení NA a hledat finanční zdroje na tuto akci
- večerní spoj do Pardubic
- cyklostezka Chrudim – Pardubice
- cyklostezka Chrudim – Podhůra
- záchytné parkoviště Na Podhůře
G.3.1 Řešit dopravu a parkování v okolí sportovišť – jejich napojení
G.3.1.1 příprava napojení „SAMCH“ z Milady Horákové – p. Karel Thér zpracovává studii
Roky realizace:
2015, 2016

G.3.2 Řešit problémy s parkováním (např. Tyršovo náměstí)
G.3.2.1 oslovení Univerzity Pardubice pro možnost vypracování diplomové práce na téma Parkovací dům Moravova zahrada z hlediska dopravy
G.3.2.2 vypracování nezávislých návrhů na parkovací dům na Moravově zahradě - předání květen - červen
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

G.3.2.3 parkování je součástí zadání architektonické soutěže řešící sportovní halu
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

G.3.2.4 setkání s veřejností
Roky realizace:
2013

G.4 Budeme vytvářet podmínky pro chodce ve městě

G.4.1 Udržovat čistotu chodníků ve městě a místních částech, řešit jejich opravu a výstavbu nových
G.4.1.1 průběžná oprava chodníků dle připomínek obyvatel
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

G.4.1.2 rekonstrukce ulice Slovenská
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015

G.4.1.3 pokračuje rekonstrukce smíšené komunikace v ulici Na Sádkách
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2013, 2014, 2015

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

G.4.1.4 rekonstrukce chodníků dle rozpočtu města
Odpovědnost:
OIN

G.4.1.5 čistotu chodníků průběžně zajišťují Technické služby
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

G.4.1.6 rekonstrukce ulic Revoluční a Rooseweltova
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

G.4.1.7 oprava chodníku ve Škoupově ulici po odbočku ke smuteční síni
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2011

G.4.1.8 oprava chodníků v ulici na Ostrově
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2011

G.5 Bude zkvalitněna městská hromadná doprava

Náměty / Záměry:
senioři MHD zdarma
G.5.1 Provozovat MHD i v nočních hodinách (hlavně pá, so)
G.5.1.1 projednání s provozovatelem MHD ve městě - Veolia transport Východní Čechy a.s.
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2012

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

G.5.1.2 posílení večerních spojů do průmyslové zóny západ
G.5.2 Vytvořit koncepci veřejné dopravy v Chrudimi
Náměty / Záměry:
- anketa, nástupní a výstupní místa, směřování, kam chtějí lidé jezdit
- autobusy na ekologický (plynový) pohon
- optimalizace časového rozložení spojů MHD
- MHD Na Presy
- posílení víkendových spojů MHD
- dopravní obslužnost centra z pohledu MHD
G.5.2.1 doprava handicapovaných ve městě
Náměty / Záměry:
rozvoz z domu na místa jejich potřeb ve městě
G.5.2.2 zavést MHD na Skřivánek s výstupem u Dr.Křepely
Odpovědnost:
ODP

G.5.2.3 oprava rozbité skleněné výplně v BUS zastávce na Tyršově náměstí
Odpovědnost:
ODP

G.5.2.4 optimalizace jízdních řádů
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2012

G.5.2.5 večerní spoje MHD z autobusového nádraží
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

G.5.2.6 autobus MHD pro invalidní občany s nástupovou plošinou
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

G.5.2.7 variabilní doprava po městě a příměstských částech (mikrobusy)
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2009, 2010

G.5.2.8 zastřešení zastávek MHD
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

G.6 Budeme se zabývat problematikou snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví

Náměty / Záměry:
vybudování protihlukové stěny v Rubešově ulici
G.6.1 Řešit problematiku hlukové zátěže
G.6.1.1 oprava protihlukové stěny mezi "plynárnou a jatky"
Roky realizace:
2011

H. PODNIKÁNÍ

H.1 Ve městě bude dostatek pracovních příležitostí a možností podnikat

H.1.1 Přímo napojit průmyslovou zónu na I/37 (směr Pardubice)
H.1.1.1 přímé napojení PZ je zachyceno v územním plánu města
Roky realizace:
2010

H.1.2 Provozovat průmyslovou zónu
H.1.2.1 vybudování, nákup a rekonstrukce silnic v průmyslové zóně, výstavba inženýrských sítí
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2016 [tis. Kc]:
0    

H.1.2.2 příprava přímého napojení průmyslové zóny na I/37 směr Pardubice
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
ÚPR

Spolupráce:
ÚPR

Roky realizace:
2007, 2008

H.1.2.3 jednání s investory
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

H.1.2.4 zintenzivnit propagaci průmyslové zóny
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

H.1.2.5
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006

H.1.3 Vytvářet podmínky pro rozvoj místního podnikání
Náměty / Záměry:
- podporovat stávající podnikání
- informovat o možnostech investic
- povázat činnost komise pro hospodářský rozvoj na další úřady a organizace
- zlepšení spolupráce s Okresní hospodářskou komorou
H.1.3.1 provázat činnost komise hospodářského rozvoje na RM, ZM a vedení města
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

H.2 Město bude centrem cestovního ruchu regionu

H.2.1 Poskytovat služby odrážející požadavky turistů, návštěvníků
H.2.1.1 průvodcovské služby po městě
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
na objednávku

H.2.1.2 půjčovna audioprůvodců v MP3
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

H.2.1.3 materiál cyklotrasy Chrudim - Železné hory
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
mapa s popisem cyklistických cílů

H.2.1.4 průvodce bezbariérovými trasami po městě
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
průvodce a mapa

H.2.2 Využívat moderních informační technologie v rámci podpory cestovního ruchu
H.2.2.1 skype
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

H.2.2.2 ONIF - on-line spojení s Informačním centrem přímo z webových stránek IC
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

H.2.2.3 zavedení mobilního čísla IC
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

H.2.2.4 facebook
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

H.2.2.5 inovace webových stránek IC
Popis / Komentář:
ke stažení informační materiály města, umístění interaktivní mapy CHrudim a okolí, aktuální kalendář akcí, virtuální prohlídky turisticky zajímavých cílů v oblasti Chrudim - Hlinecko)

H.2.3 Účelně propagovat město Chrudim a okolí
H.2.3.1 veletrhy a výstavy cestovního ruchu
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

H.2.3.2 vydávání propagačního materiálu
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

H.2.3.3 inzerce - tištěná média, web, rozhlas
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

H.2.3.4 vydávání turistických novin a informační materiál pro různé cílové skupiny návštěvníků
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

H.2.4 Spolupracovat s organizacemi regionálního a nadregionálního významu v cestovním ruchu
H.2.4.1 spolupráce s královskými věnnými městy
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

H.2.4.2 spolupráce se Sdružením historických sídel Čech. Moravy a Slezska
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:

Roky realizace:
2010

H.2.4.3 spolupráce s Destinační společností Východní Čechy
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
Úsek informačního centra

Roky realizace:
2010

TISK
i