Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2011-2012)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. VEŘEJNÁ SPRÁVA / ROZVOJ MĚSTA / URBANISMUS
A.1 Bude zpracována kvalitní urbanistická koncepce s širokým zapojením veřejnosti
A.1.1 Opravit rozlučkovou síň s koncepčním řešením hřbitova a rekonstruovat přístupovou cestu k síni
A.2.2.1 studie rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi
A.1.2 Připravovat koncepční materiály rozvoje města a projednávat je s veřejností
A.2.3.1 vytvořit nový regulační plán Městské památkové zóny
A.2.3.2 plánovací setkání s veřejností - Skřivánek (bytové domy)
A.2.3.3 humanizace sídliště U Stadionu
A.2.3.4 humanizace sídliště Na Rozhledně
A.2.3.5 regenerace sídliště Na Větrníku
A.2.3.6 koncepční materiál - program revitalizace historického centra města Chrudim
A.2.3.7 regenerace sídliště Víta Nejedlého
A.2 Bude nadále dobře probíhat spolupráce s městy na národní i mezinárodní úrovni
A.2.1 Spolupracovat s ostatními Zdravými městy v ČR i zahraničí
A.3.1.1 přenos inspirací z jiných Zdravých měst, krajů a dalších subjektů
A.3.1.2 spolupráce v rámci mikroregionu
A.3 Bude nadále fungovat grantový systém města provázaný s prioritami Plánu zdraví (granty, dotace kulturní, sportovní, ostatní) a prioritami města
A.3.1 Vytvořit možnosti pro neziskové organizace na získání financí na realizaci projektů
A.4.1.1 grantový systém města
A.4 Bude zájem o aktivní zapojení dětí a mládeže do života města
A.4.1 Vytvářet podmínky pro zapojení mladé generace do rozvoje města
A.5.1.1 veřejné projednání Desatera problémů očima chrudimské mládeže
A.5.1.2 vznik studentského parlamanetu
A.5.1.3 vznik a rozvoj dobrovolnických projektů ve městě
A.5.1.4 podpora aktivačních programů pro mládež
B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
B.1 Bude se zlepšovat situace ve zdravotních službách ve městě
B.1.1 Podporovat zachování nemocnice v Chrudimi v současném rozsahu včetně zachování pohotovostní služby
B.1.2.4 podpora vzniku pohotovostní lékárny minimálně do 22 hodin
B.1.2.5 zajištění finanční podpory ze strany města Chrudim na nákup sterilizátoru
B.1.2.6 zajištění finanční podpory od privátního dárce starostou města na nákup sterilizátoru
B.1.2.7 jednání starosty města s hejtmanem Pardubického kraje o chrudimské nemocnici
B.1.2.8 jednání s novým krajským radním pro oblast zdravotnictví
B.1.2.9 jednání vedení města s hejtmanem Pardubického kraje o zachování Nemocnice v Chrudimi
B.1.2.10 město Chrudim se aktivně podílelo na připomínkování Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009 - 2012
B.1.2.11 problematikou Nemocnice v Chrudimi se zabývalo vedení města spolu s Radou města
B.1.2.12 jednání o zachování centrální sterilizace a investice do ní
B.1.2 Nadále věnovat pozornost home care
B.1.4.1 financování a zajištění home care
B.2 Budou probíhat programy a služby pro prevenci civilizačních chorob
B.2.1 Rozšířit nekuřácké zóny na veřejnosti (restaurace, dětská hřiště)
B.2.1.1 projekt Nekuřácké provozovny
Št
B.2.1.2 kontroly Městské policie zaměřené na kouření v zastávkách MHD
MP MP
B.2.1.3 označit zastávky MHD cedulemi "Zákaz kouření"
mk
B.2.1.4 provést kontrolu zastávek MHD z hlediska umístění informačních cedulí "Zákaz kouření"
MP
B.3 Bude se zvyšovat informovanost občanů prostřednictvím osvěty v oblasti zdraví
B.3.1 Zajistit informovanost prostřednictvím celorepublikových akcí
B.3.1.1 Dny zdraví
B.3.1.2 Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem
B.3.1.3 Světový den první pomoci
B.3.1.4 Národní dny bez úrazů
B.3.1.5 Světový den Červeného kříže
B.3.1.6 Den seniorů
B.3.1.7 Bílá Pastelka
B.3.1.8 Mezinárodní den neslyšících
B.3.1.9 Pochod generací
B.4 Budou probíhat koncepční preventivní aktivity ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel
B.4.1 Naplňovat plán Bezpečné komunity
KZM
B.4.2 Naplňovat Zdravotní plán města Chrudim
KZM
B.4.3 Podporovat další programy a služby zdravotní prevence
B.4.3.1 besedy a přednášky s tématy zaměřenými na zdraví
B.4.3.2 program sexuální výchovy dětí a mládeže
C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
C.1 Bude zlepšována kvalita zeleně a údržba veřejných prostranství
C.1.1 Zkvalitnit systém úklidu veřejných prostranství a údržbu městské zeleně
C.4.5.1 kulatý stůl na téma zkvalitnění úklidu veřejných prostranství a údržby městské zeleně
C.4.5.2 kampaň zaměřená na úklid psích exkrementů
C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
C.4.5.4 čištění města včetně zimní údržby
C.4.5.5 využívání obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací pro údržbu zeleně a čistoty ve městě
C.4.5.6 pravidelný úklid psích exrementů speciálním "psím" vysavačem
TS
C.4.5.7 tašky a sáčky na psí exrementy
C.1.2 Pečovat o zeleň ve městě za účelem jejího zkvalitnění
C.4.6.1 zkvalitnění odpočinkových míst, ploch a parků
OIN
C.4.6.2 pravidelná údržba zeleně ve městě
C.4.6.3 plánovací odpoledne,víkendy k městské zeleni
OIN
C.4.6.4 nové výsadby zeleně ve městě
C.2 Bude lokalizováno ohrožení podzemních vod
C.2.1 Zabývat se řešením kontaminovaných míst
C.5.1.1 řešení kontaminovaných míst: Blehovsko prádelna a čistírna (kód priority (A.3.2)
C.5.1.2 řešení kontaminovaných míst:Transporta - nový závod (kód proirity A.3.3)
C.5.1.3 řešení kontaminovaných míst: Transporta - starý závod (kód priority A.3.3)
C.3 Bude se zlepšovat situace v odpadovém hospodářství města
C.3.1 Realizovat opatření pro zlepšení třídění odpadů
C.1.4.1 zajistit pravidelný úklid míst u kontejnerů pro tříděný i komunální odpad
C.1.4.2 příprava a dobudování rozšíření separačního dvora
C.1.4.3 provoz Sběrného dvora
TS
C.1.4.4 optimalizace systému sběrných míst
C.1.4.5 naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství města
C.1.4.6 řešení problematiky třídění a využití bioodpadu
C.4 Bude zkvalitňována ekologická výchova, osvěta a informovanost
C.4.1 Vytvořit informační systém o stavu životního prostředí
C.6.1.1 provoz webového portálu odpady, úklid, zeleň
C.6.1.2 Ekocentrum Zelený dům s ekotékou, poradenské středisko, spotřebitelské informace pro veřejnost
C.6.1.3 vypracování rizikových map ve vybraných lokalitách
C.6.1.4 měření znečištění ovzduší
C.4.2 Koncepčně realizovat environmentální výchovu a osvětu (EVVO)
C.6.2.1 aktivity dle koncepce EVVO
C.6.2.2 projekty směřující k pozitivním změnám životního prostředí ve městě
C.6.2.3 přednášky EVVO na školách - ZŠ, SŠ, Speciální školy
C.6.2.4 přednášky EVVO v Mama klubu, MŠ
C.6.2.5 informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí
C.6.2.6 vypracování rádce občana o problematice životního prostředí
C.6.2.7 spolupráce s Ekocentrem Paleta Chrudim
C.4.3 Organizovat velké akce k osvětě pro veřejnost
C.6.3.1 Ukliďme svět
C.6.3.2 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
C.6.3.3 Den s Technickými službami
C.5 Bude zajištěna čistota toků a protipovodňová ochrana
C.5.1 Řešit problematiku záplavových území
C.2.5.1 protipovodňová a protierozní ochrana - Na Skřivánku, Píšťovy, Na Šancích – zpracování dokumentace
C.2.5.2 řešit likvidaci děšťových vod zasakováním, kde je to možné
C.2.5.3 řešení čistoty náhonu v parku na Střelnici
C.2.5.4 pravidelné sekání koryta Chrudimky na území celého města
C.6 Bude zlepšeno soužití obyvatel a zvířat ve městě
C.6.1 Snížit populaci holubů ve městě
C.3.3.1 odchyt holubů na území města
C.6.2 Řešit problematiku volně pobíhajících zvířat
C.3.4.1 problematika "pejskařů" - vodítka, psí exrementy
C.3.4.2 činnost psího útulku
C.3.4.3 záchytné stanice pro zvířata
D. VZDĚLÁVÁNÍ / KULTURA / VOLNÝ ČAS (SPORT)
D.1 Místní kultura ve městě a kulturnost obyvatel se bude rozvíjet
D.1.1 Zachovat areál letního kina ke kulturním účelům a vytvořit podmínky pro obnovení této lokality
OSM
D.1.4.1 pronájem - výpůjčka areálu letního kina o.s.MaChr za Chrudim malebnou k provozování kulturních, společenských a zájmových akcí
OSM
D.1.2 Využívat možnosti Městské knihovny
D.1.9.1 řešit havarijní stav pobočky knihovny v ulici Topolská
D.1.9.2 zajistit investice do bezpečnostních bran (kódy) v Městské knihovně
D.1.9.3 fond mluveného slova pro nevidomé a dyslektiky
MK
D.1.9.4 besedy o kultuře pro školy
MK
D.1.9.5 besedy s autory nových knih
MK
D.1.9.6 pasování mladých čtenářů
MK
D.1.9.7 internet v dětském oddělení knihovny
MK
D.1.3 Podporovat oblast kultury a památkové péče
D.1.10.1 pokračovat v tradici tematických laděných roků - rok sportu
D.1.10.2 Muzeum barokních soch využívat i pro prezentaci historie města
D.1.10.3 pamětními deskami a památníky připomínat významné chrudimské osobnosti a události (v roce 2012 vybudovat památník židovským občanům, kteří zahynuli za 2. sv.války)
D.1.10.4 pečovat o hroby významných chrudimských osobností (v roce 2012 opravit stávající vybrané hroby a vzít do ochrany další – mj. obětí 1. sv. války)
D.1.10.5 dokončit Chrudimský Panteon
D.1.10.6 oslavami připomínat významná regionální výročí (v roce 2012 - 200. výročí nar. historika A. Rybičky)
D.1.10.7 dokončit expozici v baště Prachárna (zhotovení modelu města)
D.1.10.8 výstavy
D.1.10.9 koncertní vystoupení, festivaly, festival Yanderov
D.1.10.10 přednášková činnost
D.1.10.11 dílčí projekty Muzea loutkářských kultur
D.1.10.12 Majáles
D.1.10.13 divadelní představení, divadelní projekty
CHB
D.1.10.14 plesy
CHB
D.1.10.15 zprovoznění Divadla pro neslyšící i pro vozíčkáře
OIN
D.1.10.16 podporovat produkci svépomocných kulturních aktivit
D.2 Na školách bude vytvářeno zdravé prostředí a budou využívány kvalitní metody pro výuku
D.2.1 Obnova nemovitého a movitého majetku škol - podporovat vybavení škol - rekonstrukce a řešení stavů budov škol a školních zahrad (herní prvky, obnova zeleně apod.)
D.3.2.1 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
OIN
D.3.2.10 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
OIN
D.3.2.11 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách
OIN
D.3.2.12 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních ZŠ
OIN
D.3.2.13 výměna stávajících oken za okna plastová MŠ Dr. Malíka
D.3.2.14 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních MŠ
D.3.2.15 výměna stávajících oken za plastová ZŠ U Stadionu vč. tělocvičny
D.3.2.16 výměna stávajících oken za plastová ZŠ Dr. Peška
D.3.2.17 výměna střešní krytiny - výdejna jídel ZŠ Husova
D.3.2.18 oprava vzduchotechniky a osvětlení v tělocvičně ZŠ Dr. Malíka
D.3.2.19 běžná údržba a rekonstrukce ZUŠ Chrudim
OIN
D.3.2.20 kontrola revizí budov MŠ a ZŠ
D.3.2.21 řešení akutních dodatečných požadavků pro rok 2010
D.3.2.22 navýšení rozpočtu Odboru investic v roce 2010 pro budovy škol
D.3.2.23 diskuse s řediteli přímo ve škole o požadavcích na rozpočet pro rok 2011
D.3.2.24 posouzení stavu oken na ZŠ Dr.J.Malíka
D.3.2.25 vyčlenění odhadované částky na výměnu oken ZŠ Dr.J.Malíka v roce 2011
D.3.2.26 zlepšení podmínek bezbariérovosti škol
OIN
D.2.2 Řešit problematiku kouření u škol
D.2.3 Zprovoznit volnočasový klub pro děti ZŠ
D.2.4 Realizovat projekt Bezpečná cesta do školy
D.3.5.1 zmapování nebezpečných míst při cestě dětí do školy
D.3.5.2 vybudování bezbariérových přechodů pro chodce
OIN
D.3.5.3 osvětlení nebezpečných přechodů pro chodce
OIN
D.3.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií
D.3.5.5 osvěta prevence úrazů
D.3.5.6 Projekt Bezpečná komunita Chrudim
KZM
D.3.5.7 projektové učení, Školní kurikulum, dílčí projekty, projektové dny
D.3.5.8 Rekonstrukce ul. Novoměstská (u ZŠ Dr. Malíka)
OIN
D.3.5.9 zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ
D.3.5.10 vybudování chodníku v místní části Vlčnov
OIN
D.3.5.11 rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku
OIN
D.3.5.12 dopravní výchova na školách
D.3 Bude dostatečná nabídka sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie
D.3.1 Podporovat sportovní aktivity - dostupnost sportovních hřišť, kurtů a tělocvičen
D.2.6.1 vytvářet místa pro pohybové aktivity seniorů v přírodě
D.2.6.2 dotační program pro sportovní aktivity
D.2.6.3 modernizace cest v areálu rekreačních lesů Na Podhůře
D.2.6.4 účelová dotace AFK Chrudim LS - dotace na dofinancování projektu
D.2.6.5 Chrudim sportuje rok 2012 - organizace a zajištění projektu
D.2.6.6 podpora činnosti Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o.
D.2.6.7 naplňování koncepce podpory sportu ve městě na odbobí 2011 - 2014
D.3.2 Řešit technický stav sportovišť v majetku města
D.2.7.1 rekonstrukce hokejbalového hřiště
SA
D.2.7.2 rekonstrukce hokejbalového hřiště I. etapa plocha
SA
D.3.3 Rozvíjet možnosti volnočasového vyžití pro děti a mládež
D.2.8.1 podpora spontánních aktivit mládeže při pořádání akcí
D.2.8.2 integrace - společné akce pro děti zdravé a handicapované
D.2.8.3 Bambiriáda - přehlídka sdružení dětí a mládeže
D.2.8.4 využití dobrovolníků při volnočasových aktivitách
D.2.8.5 Klub „Klubíčko“
D.2.8.6 Drakiáda
D.3.4 Provozovat sportoviště a dětská hřiště na území města a místních částí
D.2.9.1 otevřené školní hřiště pro veřejnost
D.2.9.2 skateboardové hřiště
OIN
D.2.9.3 zlepšovat technický stav sportovišť v majetku jiných organizací
D.2.9.4 celková rekonstrukce stadionu SK Chrudim - tréninkové plochy, sociální zařízení pro veřejnost, tribuna
OIN
D.2.9.5 zimní stadion - vybudování ubytovací kapacity turistické kategorie v budově "Klobásov"
OIN
D.2.9.6 obnova Aeroklubu v Chrudimi a jeho činnosti na letišti
D.2.9.7 otevření tělocvičen ZŠ pro neziskové organizace dle pravidel pronájmu
D.2.9.8 dovybavení hřišť v MŠ
OIN
D.3.5 Zajistit provoz a bezpečnost hřišť a sportovišť
D.2.10.1 běžná údržba stávajících dětských hřišť
D.2.10.2 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
OIN
D.2.10.3 dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně
D.2.10.4 průběžná kontrola a údržba hracích míst
OIN
D.2.10.5 kontrola hracích prvků odbornou firmou
D.2.10.6 běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou
OIN
D.3.6 . Zatraktivnit Lesní stezku Na Podhůře
D.2.11.1 provoz dětské tělocvičny
D.2.11.2 provoz tělocvičny pro dospělé
D.2.11.3 provoz lanového parku pro děti a dospělé
D.2.11.4 provoz lezecké stěny pro lanový park
D.2.11.5 provoz rozhledny Bára
D.2.11.6 provoz obslužného domku (občerstvení, informace, vstupné)
D.2.11.7 Lesní stezka Podhůra
D.2.11.8 rekonstrukce lesních cest v rekreačních lesích Podhůra
OIN
D.2.11.9 dovybavení dětské tělocvičny
D.2.11.10 vybudování tělocvičny pro dospělé (lanová dráha apod.)
D.2.11.11 vybudování občerstvovacího místa (např. u restaurace Na Kometě)
D.2.11.12 vybudování rozhledny se zázemím (občerstvení, dozor apod.)
D.4 Budou dále přibývat programy na podporu zdraví na školách
D.4.1 Dále rozšiřovat projekt Škola podporující zdraví ve městě
D.5.1.1 Škola podporující zdraví – MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální škola
D.5.1.2 iniciovat zapojení škol do projektu Bezpečná škola
D.5 Bude dostatečná nabídka vzdělávacích a společenských a aktivit pro všechny věkové kategorie
D.5.1 Posilovat roli rodiny a rodičovské výchovy
D.4.2.1 aktivity Mama klubu
D.4.2.2 vzdělávací cyklus pro rodiče spojený s odbornými poradnami
D.5.2 Nabízet možnosti pro celoživotní vzdělávání obyvatel
D.4.3.1 přednášky zájmového vzdělávání ve Vodních zdrojích
VZ
D.4.3.2 Chrudimská univerzita třetího věku
D.4.3.3 školení pedagogů v informačních technologiích
D.4.3.4 kurzy ČČK pro pedagogické pracovníky a veřejnost
D.4.3.5 vzdělávání pedagogických pracovníků
D.4.3.6 setkávání přátel angažovaného učení (PAU)
E. SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOST
E.1 Bude naplňován Komunitní plán sociálních služeb
E.1.1 Podporovat udržení sítě sociálních služeb v Chrudimi pro všechny cílové skupiny
SVZ
E.3.1.16 přímé dotace pro poskytovatele sociálních služeb ve městě
SVZ
E.3.1.17 zajištění ostrahy ubytovny
SVZ
E.3.1.18 Dům na půl cesty
OIN
E.3.1.19 sociální prevence
SVZ
E.3.1.20 komunitní plánování sociálních služeb
SVZ
E.3.1.21 provoz městské noclehárny
SVZ
E.3.1.22 vyjednávání s Krajským úřadem Pce kraje o zapojení sítě služeb města Chrudim do krajského strategického plánu rozvoje sociálních služeb
SVZ
E.3.1.23 přímé dotace pro poskytovatelé sociálních služeb
SVZ
E.3.1.24 projekty Prevence kriminality
E.3.1.25 zajištění provozu městské noclehárny
SVZ
E.3.1.26 Dům na půli cesty - přeregistrování na Azylový dům
SVZ
E.3.1.27 činnost Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim - komplex služeb pro seniory
SVZ
E.1.2 Podporovat rozvoj a udržení sociálních služeb pro ohrožené děti a vhodné náhradní rodinné péče
E.1.3 Přispívat na provoz domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
E.3.3.1 podpora dobudování domova pro seniory
E.3.3.2 projekt je zařazen do seznamu žadatelů na MPSV
E.3.3.3 domov pro seniory a domov se zvláštním režimem - v provozu od října 2011
E.2 Bude podpořen vznik chráněných bytů a služeb samostatného bydlení (duševně nemocní, mentálně postižení, případně i tréninkové byty)
E.2.1 mapování situace prostřednictvím KPSS
E.3 Bude řešena problematika zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace
E.3.1 odstraňování architektonických bariér pro zdravotně postižené občany
E.5.1.1 program Mobility
F. SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY
F.1 Ve městě bude zajištěna bezpečnost občanů
F.1.1 Provádět pravidelně monitoring problémových míst ve městě
F.2.1.1 zvýšení bezpečnosti občanů - kontroly hlídek MP, osvěta u seniorů
F.2.1.2 kamerový systém a Pult centrální ochrany
MP
F.2.1.3 vytipování problémových lokalit - Michalský park, pod Myší dírou, Na Kopanici, dětské hřiště Víta Nejedlého, za hřbitovem)
F.2.1.4 pravidelné kontroly těchto míst
F.2.1.5 pravidelné kontroly bezdomovců
F.2.1.6 kontrola míst, kde se bezdomovci zdržují
F.2 Budou poskytovány kvalitní služby v rámci prevence sociálně – patologických jevů
F.2.1 Realizovat Program prevence kriminality ve městě
F.1.2.1 program prevence kriminality
SVZ
F.1.2.2 řešit problematiku užívání legálních drog - osvěta
F.2.2 Rozvíjet aktivity a služby primární, sekundární a terciální sociální a protidrogové prevence
F.1.3.1 řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce
F.1.3.2 návazné bydlení pro různé cílové skupiny
F.1.3.3 tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy
F.1.3.4 preventivní programy pro nejmenší
MP
F.1.3.5 systém služeb pro podporu potrestaných vykonávající obecně prospěšné práce
OIN
F.1.3.6 nabídka preventivních a vzdělávacích programů
SVZ
F.1.3.7 vzdělávací program pro profesionály (učitelé, sociální pracovníci) zaměřené na sociální a preventivní práci
SVZ
F.1.3.8 půjčovna videokazet, literatury a pomůcek
SVZ
F.1.3.9 zážitkové programy pro děti i vyučující, GO projekty, peer programy
F.3 Budeme se snažit o snížení konzumace alkoholu a užívání tabáku
F.3.1 Kontrolovat prodej alkoholických nápojů a cigaret mladistvým
F.3.1.1 kontrolní činnost Městské policie a Policie ČR, České obchodní inspekce a dalších subjektů
MP
G. DOPRAVA
G.1 Bude koncepčně řešena doprava ve městě i v návaznosti na region
G.1.1 Vybudovat obchvat města Chrudim
ODP
G.1.9.11 jednání s ministrem dopravy p.Dobešem a jeho náměstkem p.Tomanem o problematice chrudimského obchvatu
G.1.9.12 jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o úpravě křižovatky U Guláška a posunutí přechodu pro chodce na kruhovém objezdu U Bídy
G.1.9.13 ukončený archeologický průzkum
G.1.9.14 přidělení financí na zakopání horkovodu v trase obchvatu
G.1.9.15 zářijové jednání s ministrem dopravy a veřejností - příslib zahájení prací
G.1.9.16 veřejná debata na téma "Stavba obchvatu"
G.1.9.17 jednání s poslanci z Pardubického kraje o obchvatu
G.1.9.18 začátkem dubna jednání s ŘSD Pce kraje - koordinace stavby obchvatu, rekonstrukce Dašické ulice s výstavbou smíšené komunikace pro cyklisty a pěší do Vestce
G.1.9.19 lednové jednání s náměstkem ministra a zákonodárci za chrudimský region
G.1.9.20 únorové jednání v Poslanecké sněmovně PČR s ministrem dopravy a zákonodárci Pardubického kraje
G.1.9.21 schválení rozpočtové změny Státního fondu dopravní infrastruktury na archeologický průzkum
G.1.9.22 zahájení archeologického průzkumu
G.1.9.23 k realizaci je připravena přeložka horkovodu
G.1.9.24 okružní křižovatky budovat při výstavbě obchvatu Chrudimě
OIN
G.1.9.25 vybudování okružní křižovatky u ulice Na Ostrově
OIN
G.1.9.26 vybudování okružní křižovatky u nemocnice
OIN
G.1.9.27 probíhá výkup zbývající části pozemků budoucího obchvatu
OSM
G.1.9.28 žádost investora o vydání stavebního povolení pro budování obchvatu v návaznosti na výkup pozemků
G.1.2 Realizovat zklidňující prvky v dopravě v souvislostí se zvýšením bezpečnosti
ODP
G.1.10.1 snížení rychlosti v ulici B.Martinů
ODP
G.1.10.2 snížení rychlosti v chatové oblasti na Podhůře
ODP
G.1.10.3 jednosměrný provoz v ulici Úzká
ODP
G.1.10.4 zákaz vjezdu autobusů v ulici Na Ostrově
ODP
G.2 Bude řešena problematika cyklistů ve městě
ODP
G.2.1 Najít řešení pro umožnění pohybu cyklistů v protisměru jednosměrných ulic, případně po chodnících
ODP
G.2.3.4 dopravní označení chodníků
ODP
G.2.3.5 zmapování situace z hlediska bezpečnosti silničního provozu ve spolupráci s Policií ČR
ODP
G.2.3.6 uzavřený kulatý stůl s odborníky na téma vypracování koncepce cyklostezek
ODP
G.2.3.7 zpracování studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi
ODP
G.2.2 Budovat cyklostezky a cyklo-pěší stezky po městě
G.2.1.10 cyklostezky přes kruhové objezdy
G.2.1.11 dokončení cyklostezky do Pardubic
G.3 Bude řešeno parkování ve městě s důrazem na centrum a sídliště
ODP
G.4 Budeme vytvářet podmínky pro chodce ve městě
G.4.1 Řešit opravy chodníků
OIN
G.4.1.7 oprava chodníku ve Škoupově ulici po odbočku ke smuteční síni
OIN
G.4.1.8 oprava chodníků v ulici na Ostrově
G.5 Budeme se zabývat problematikou snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví
G.5.1 Řešit problematiku hlukové zátěže
G.6.1.1 oprava protihlukové stěny mezi "plynárnou a jatky"
G.6 Bude zkvalitněna městská hromadná doprava
G.6.1 Vytvořit koncepci veřejné dopravy v Chrudimi
G.5.2.1 doprava handicapovaných ve městě
G.5.2.2 zavést MHD na Skřivánek s výstupem u Dr.Křepely
ODP
G.5.2.3 oprava rozbité skleněné výplně v BUS zastávce na Tyršově náměstí
ODP
G.5.2.4 optimalizace jízdních řádů
ODP
G.5.2.5 večerní spoje MHD z autobusového nádraží
ODP
G.5.2.6 autobus MHD pro invalidní občany s nástupovou plošinou
ODP
G.5.2.7 variabilní doprava po městě a příměstských částech (mikrobusy)
ODP
G.5.2.8 zastřešení zastávek MHD
OIN
H. PODNIKÁNÍ
H.1 Ve městě bude dostatek pracovních příležitostí a možností podnikat
H.1.1 Přímo napojit průmyslovou zónu na I/37 (směr Pardubice)
H.1.1.1 přímé napojení PZ je zachyceno v územním plánu města
H.1.2 Provozovat průmyslovou zónu
H.1.2.1 vybudování, nákup a rekonstrukce silnic v průmyslové zóně, výstavba inženýrských sítí
H.1.2.2 příprava přímého napojení průmyslové zóny na I/37 směr Pardubice
H.1.2.3 jednání s investory
H.1.2.4 zintenzivnit propagaci průmyslové zóny
H.1.2.5
H.1.3 Vytvářet podmínky pro rozvoj místního podnikání
H.1.3.1 provázat činnost komise hospodářského rozvoje na RM, ZM a vedení města
H.2 Město bude centrem cestovního ruchu regionu
H.2.1 Poskytovat služby odrážející požadavky turistů, návštěvníků
H.2.1.1 průvodcovské služby po městě
H.2.1.2 půjčovna audioprůvodců v MP3
H.2.1.3 materiál cyklotrasy Chrudim - Železné hory
H.2.1.4 průvodce bezbariérovými trasami po městě
H.2.2 Využívat moderních informační technologie v rámci podpory cestovního ruchu
H.2.2.2 ONIF - on-line spojení s Informačním centrem přímo z webových stránek IC
H.2.2.3 zavedení mobilního čísla IC
H.2.2.5 inovace webových stránek IC
H.2.3 Účelně propagovat město Chrudim a okolí
H.2.3.1 veletrhy a výstavy cestovního ruchu
H.2.3.2 vydávání propagačního materiálu
H.2.3.3 inzerce - tištěná média, web, rozhlas
H.2.3.4 vydávání turistických novin a informační materiál pro různé cílové skupiny návštěvníků
H.2.4 Spolupracovat s organizacemi regionálního a nadregionálního významu v cestovním ruchu
H.2.4.1 spolupráce s královskými věnnými městy
H.2.4.2 spolupráce se Sdružením historických sídel Čech. Moravy a Slezska
H.2.4.3 spolupráce s Destinační společností Východní Čechy
TISK
i