Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2010-2011)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. VEŘEJNÁ SPRÁVA / ROZVOJ MĚSTA / URBANISMUS
A.1 Bude nadále zlepšována komunikace mezi veřejností a radnicí
A.1.1 Realizační projekty města projednávat s veřejností
A.1.1.1 plánovací setkání na téma dětské hřiště Na Legumě
OIN
A.1.1.2 pro zapojování veřejnosti využívat vhodné metody komunitního plánování
A.1.1.3 projednání dokumentace k územnímu řízení - letní kino
A.1.1.4 plánovací setkání na téma parkování v ulici Husova
A.1.1.5 plánovací setkání s veřejností - ulice Vlčnovská a Václavská (doprava a vnitroblok)
A.1.1.6 plánovací setkání na téma parkování a zeleň v sídlišti Na Větrníku
A.1.1.7 projednání studie regenerace ulice Husova
A.1.1.8 projednání studie regenerace sídliště U Stadionu
A.1.1.9 plánovací setkání s veřejností - Skřivánek (bytové domy)
A.1.1.10 plánovací setkání k rekonstrukci ulice Radoušova
OIN
A.1.1.11 ankety k dílčím záměrům ve městě a v místních částech, ke strategickému plánu, aktuálním kauzám
A.1.1.12 podpora vzniku a rozvoje místních koalic
A.1.1.13 plánovací setkání na téma dětské hřiště v ulici Dr.J.Malíka
A.1.1.14 projednání projektové dokumentace Střelecké ulice s veřejností
OIN
A.1.1.15 plánovací setkání s veřejností zaměřené na regeneraci dětského hřiště Na Větrníku
A.1.1.16 plánovací setkání s veřejností zaměřené na regeneraci dětského hřiště v ulici Víta Nejedlého
A.1.1.17 plánovací setkání s veřejností zaměřené na regeneraci vnitrobloku Víta Nejedlého
A.1.1.18 plánovací setkání s veřejností zameřené na regeneraci odpočinkového místa v ulici Sv.Čecha
A.1.1.19 připravované studie, projekty a změny územně plánovacích dokumentu veřejně projednávat v dostatečném předstihu
A.1.2 Informovanost občanů pomocí médií
A.1.2.1 provoz nemocničního rozhlasu - Rádio Pohoda
A.1.2.2 webové stránky města: aktuálnost, informace z odborů, zveřejňování tiskových zpráv
A.1.2.3 využívat Chrudimský zpravodaj a webové stránky
A.1.2.4 využívat chrudimský zpravodaj,webové stránky, Český rozhlas, místní tisk
A.1.2.5 spolupracovat s dalšími informačními servery
A.1.2.6 webové stránky města: aktuálnost, zavedení redakčního systému, informace z odborů, zóna pro novináře, zveřejňování tiskových zpráv
OKT
A.1.2.7 provoz webových stránek komunitního plánování sociálních služeb
SVZ
A.2 Bude zpracována kvalitní urbanistická koncepce s širokým zapojením veřejnosti
A.2.1 Připravovat koncepční materiály rozvoje města
A.2.3.3 humanizace sídliště U Stadionu
A.2.3.4 humanizace sídliště Na Rozhledně
A.2.3.5 regenerace sídliště Na Větrníku
A.2.3.6 koncepční materiál - program revitalizace historického centra města Chrudim
A.2.3.7 regenerace sídliště Víta Nejedlého
A.3 Budou sledovány hodnoty zdraví a udržitelný rozvoj v rozvoji města
A.3.1 Provázat Strategický plán a mezinárodní dokumenty za pomoci Plánu zdraví a kvality života
A.3.1.1 naplňování Aalborgských závazků
A.3.1.2 přijetí Aalborgské charty a Aalborgských závazků
A.3.1.3 analýza souvislostí mezi Plánem zdraví a kvality života a Strategickým plánem
A.3.1.4 analýza vazeb mezi aktivitami v Plánu zdraví a mezinárodními dokumenty: Agenda 21, Zdraví 21 a NEHAP
KZM
A.4 Bude nadále dobře probíhat spolupráce s městy na národní i mezinárodní úrovni
A.4.1 Spolupracovat s ostatními Zdravými městy v ČR i zahraničí
A.3.1.1 přenos inspirací z jiných Zdravých měst, krajů a dalších subjektů
A.3.1.2 spolupráce v rámci mikroregionu
A.5 Bude nadále dobře fungovat grantový systém města provázaný s prioritami Plánu zdraví (granty, dotace kulturní, sportovní, ostatní) a prioritami města
A.5.1 Vytvořit možnosti pro získání financí NNO na realizaci projektů
A.4.1.1 grantový systém města
A.6 Bude udržován komplexní informační systém města
A.6.1 Usnadnit snadnější orientaci občanů a návštěvníků po městě
A.6.1.1 informační tabule, označení ulic
A.6.1.2 sjednocení informačního systému v budovách radnice
A.6.1.3 označení cyklotras, umístění map
A.7 Bude zájem o aktivní zapojení dětí a mládeže do života města
A.7.1 Vytvářet podmínky pro zapojení mladé generace do rozvoje města
A.5.1.2 vznik studentského parlamanetu
A.5.1.3 vznik a rozvoj dobrovolnických projektů ve městě
A.5.1.4 podpora aktivačních programů pro mládež
A.8 Budou aplikovány metody modernizace veřejné správy
A.8.1 Zavádět metody modernizace veřejné správy do běžné praxe úřadu
A.8.1.1 aplikace metody CAF
OKT
A.8.1.2 aplikace metody místní Agendy 21
A.8.1.3 aplikace metody Benchmarking
OKT
A.8.1.4 aplikace metody EMAS
B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
B.1 Budou probíhat programy a služby pro prevenci civilizačních chorob
6.1.1 Rozšířit nekuřácké zóny na veřejnosti (restaurace, dětská hřiště)
B.2.1.1 projekt Nekuřácké provozovny
Št
B.2.1.2 kontroly Městské policie zaměřené na kouření v zastávkách MHD
MP MP
B.2.1.3 označit zastávky MHD cedulemi "Zákaz kouření"
mk
B.2.1.4 provést kontrolu zastávek MHD z hlediska umístění informačních cedulí "Zákaz kouření"
MP
B.2 Bude se zlepšovat situace ve zdravotních službách ve městě
B.2.1 Zachovat všechny lékařské obory a status nemocnice v Chrudimi
B.1.2.9 jednání vedení města s hejtmanem Pardubického kraje o zachování Nemocnice v Chrudimi
B.1.2.10 město Chrudim se aktivně podílelo na připomínkování Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009 - 2012
B.1.2.11 problematikou Nemocnice v Chrudimi se zabývalo vedení města spolu s Radou města
B.1.2.12 jednání o zachování centrální sterilizace a investice do ní
B.2.2 Nadále věnovat pozornost home care
B.1.4.1 financování a zajištění home care
B.2.3 Se zřizovatelem chrudimské nemocnice řešit stav zdravotnických služeb a jejich perspektivu
B.2.3.1 aktivizace hospitalizovaných osob v LDN - pilotní dobrovolnický projekt
B.2.3.2 I. etapa rekonstrukce nemocnice
B.2.3.3 řešit situaci LDN
B.2.4 Podporovat provoz hospice
B.2.4.1 domácí hospicová péče
B.2.4.2 spolupráce s CSSP Chrudim - domácí a ošetřovatelská zdravotní péče "KIRKÉ"
B.2.4.3 podpora zahájení provozu hospice
B.2.4.4 zajištění finančních prostředků na vybudování hospice
B.2.4.5 připravena projektová dokumentace, pozemky, veřejná sbírka
B.3 Bude se zvyšovat informovanost občanů prostřednictvím osvěty v oblasti zdraví
B.3.1 Zajistit informovanost prostřednictvím celorepublikových akcí
B.3.1.1 Dny zdraví
B.3.1.2 Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem
B.3.1.3 Světový den první pomoci
B.3.1.4 Národní dny bez úrazů
B.3.1.5 Světový den Červeného kříže
B.3.1.6 Den seniorů
B.3.1.7 Bílá Pastelka
B.3.1.8 Mezinárodní den neslyšících
B.3.1.9 Pochod generací
B.4 Budou probíhat koncepční preventivní aktivity ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel
B.4.1 Naplňovat plán Bezpečné komunity
KZM
B.4.2 Naplňovat Zdravotní plán města Chrudim
KZM
B.4.3 Podporovat další programy a služby zdravotní prevence
B.4.3.1 besedy a přednášky s tématy zaměřenými na zdraví
B.4.3.2 program sexuální výchovy dětí a mládeže
C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
C.1 Bude zlepšována kvalita zeleně a údržba veřejných prostranství
C.1.1 Zkvalitnit systém úklidu veřejných prostranství a údržbu městské zeleně
C.4.5.1 kulatý stůl na téma zkvalitnění úklidu veřejných prostranství a údržby městské zeleně
C.4.5.2 kampaň zaměřená na úklid psích exkrementů
C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
C.4.5.4 čištění města včetně zimní údržby
C.4.5.5 využívání obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací pro údržbu zeleně a čistoty ve městě
C.4.5.6 pravidelný úklid psích exrementů speciálním "psím" vysavačem
TS
C.4.5.7 tašky a sáčky na psí exrementy
C.1.2 Péčovat o zeleň ve městě
C.4.6.2 pravidelná údržba zeleně ve městě
C.4.6.3 plánovací odpoledne,víkendy k městské zeleni
OIN
C.4.6.4 nové výsadby zeleně ve městě
C.2 Bude lokalizováno ohrožení podzemních vod
C.2.1 Zabývat se řešením kontaminovaných míst
C.5.1.1 řešení kontaminovaných míst: Blehovsko prádelna a čistírna (kód priority (A.3.2)
C.5.1.2 řešení kontaminovaných míst:Transporta - nový závod (kód proirity A.3.3)
C.5.1.3 řešení kontaminovaných míst: Transporta - starý závod (kód priority A.3.3)
C.3 Bude zlepšováno prostředí ve městě
C.3.1 Připravovat akce ke zlepšení prostředí ve městě
D.2.2.6 regenerace odpočinkového místa - parčíku Sv.Čecha
D.2.2.2 regenerace dětského hřiště Víta Nejedlého
D.2.2.1 regenerace dětského hřiště Na Větrníku
D.2.2.3 regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého
D.2.2.4 regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí
C.3.1.6 rekonstrukce Kláštěrních zahrad a Zlaté stezky
Ja Ja
C.3.1.7 květiny ve městě
Ja Ja
C.3.1.8 revitalizace náhonu - jezová zdrž u stadionu AFK
OIN
C.3.1.9 vytváření zelených míst ve městě
C.3.1.10 zpřístupnění rekreačních lesů v okolí v souladu s územní ochranou zájmových území (Topol a Podhůra, Vrcha)
C.3.1.11 rozšíření a vznik vodních ploch v městském prostředí (park u Centrálu, Víta Nejedlého, Michalský park)
OIN
C.3.1.12 rekonstrukce Městského parku
OIN
C.3.1.13 péče o historické památky ve městě
OIN
C.3.1.14 studie Tyršova náměstí
C.3.1.15 odstranění starých ekologických zátěží
ry
C.3.1.16 zvýšit počet odpadkových košů ve městě
TS
C.3.1.17 řešení pachové zátěže v okolí Lihovaru
C.4 Bude se zlepšovat situace v odpadovém hospodářství města
C.4.1 Realizovat opatření pro zlepšení třídění odpadů
C.1.4.3 provoz Sběrného dvora
TS
C.1.4.4 optimalizace systému sběrných míst
C.1.4.5 naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství města
C.1.4.6 řešení problematiky třídění a využití bioodpadu
C.5 Bude zkvalitňována ekologická výchova, osvěta a informovanost
C.5.1 Vytvořit informační systém o stavu životního prostředí
C.6.1.2 Ekocentrum Zelený dům s ekotékou, poradenské středisko, spotřebitelské informace pro veřejnost
C.6.1.3 vypracování rizikových map ve vybraných lokalitách
C.6.1.4 měření znečištění ovzduší
C.5.2 Koncepčně realizovat environmentální výchovu a osvětu (EVVO)
C.6.2.1 aktivity dle koncepce EVVO
C.6.2.2 projekty směřující k pozitivním změnám životního prostředí ve městě
C.6.2.3 přednášky EVVO na školách - ZŠ, SŠ, Speciální školy
C.6.2.4 přednášky EVVO v Mama klubu, MŠ
C.6.2.5 informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí
C.6.2.6 vypracování rádce občana o problematice životního prostředí
C.6.2.7 spolupráce s Ekocentrem Paleta Chrudim
C.5.3 Organizovat velké akce k osvětě pro veřejnost
C.6.3.1 Ukliďme svět
C.6.3.2 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
C.6.3.3 Den s Technickými službami
C.6 Bude zajištěna čistota toků a protipovodňová ochrana
C.6.1 Řešit problematiku záplavových území
C.2.5.1 protipovodňová a protierozní ochrana - Na Skřivánku, Píšťovy, Na Šancích – zpracování dokumentace
C.7 Bude zlepšeno soužití obyvatel a zvířat ve městě
C.7.1 Snížit populaci holubů ve městě
C.3.3.1 odchyt holubů na území města
C.7.2 Řešit problematiku volně pobíhajících zvířat
C.3.4.2 činnost psího útulku
C.3.4.3 záchytné stanice pro zvířata
D. VZDĚLÁVÁNÍ / KULTURA / VOLNÝ ČAS (SPORT)
D.1 Na školách bude vytvářeno zdravé prostředí a budou využívány kvalitní metody pro výuku
D.1.1 Obnova nemovitého a movitého majetku škol - podporovat vybavení škol - rekonstrukce a řešení stavů budov škol a školních zahrad (herní prvky, obnova zeleně apod.)
D.3.2.20 kontrola revizí budov MŠ a ZŠ
D.3.2.21 řešení akutních dodatečných požadavků pro rok 2010
D.3.2.22 navýšení rozpočtu Odboru investic v roce 2010 pro budovy škol
D.3.2.23 diskuse s řediteli přímo ve škole o požadavcích na rozpočet pro rok 2011
D.3.2.24 posouzení stavu oken na ZŠ Dr.J.Malíka
D.3.2.25 vyčlenění odhadované částky na výměnu oken ZŠ Dr.J.Malíka v roce 2011
D.3.2.26 zlepšení podmínek bezbariérovosti škol
OIN
D.3.2.1 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
OIN
D.1.2 Realizovat projekt Bezpečná cesta do školy
D.3.5.1 zmapování nebezpečných míst při cestě dětí do školy
D.3.5.2 vybudování bezbariérových přechodů pro chodce
OIN
D.3.5.3 osvětlení nebezpečných přechodů pro chodce
OIN
D.3.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií
D.3.5.5 osvěta prevence úrazů
D.3.5.6 Projekt Bezpečná komunita Chrudim
KZM
D.3.5.7 projektové učení, Školní kurikulum, dílčí projekty, projektové dny
D.3.5.8 Rekonstrukce ul. Novoměstská (u ZŠ Dr. Malíka)
OIN
D.3.5.9 zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ
D.3.5.10 vybudování chodníku v místní části Vlčnov
OIN
D.3.5.11 rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku
OIN
D.3.5.12 dopravní výchova na školách
D.1.3 Zlepšovat vybavenost škol
D.1.3.1 využívat alternativní zdroje - solární energie
D.1.3.2 dovybavení škol informační technikou
D.1.3.3 rozšířit možnosti pohybových aktivit v MŠ
D.1.3.4 prostředky pro zkvalitnění čistoty a vlhkosti ovzduší na školských zařízeních
D.1.4 Zavádět asistenty pro děti potřebující zvýšenou péči
D.1.4.1 osobní asistenti na školách ve městě
D.1.4.2 systémové řešení při využívání poskytovatelů sociálních služeb pro MŠ a ZŠ (integrace)
D.1.4.3 pedagogičtí asistenti na školách ve městě
D.1.5 Používat efektivní metody výuky
D.2 Bude dostatečná nabídka sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie
D.2.1 Řešit problematiku provozu areálu TJ Sokol a letního stadionu AFK
D.2.1.1 ustavení pracovní skupiny pro realizaci převodu majetku TJ Sokol Chrudim na město Chrudim
D.2.1.2 schválení bezúplatného převodu majetku na město VH TJ Sokol
D.2.1.3 poskytnutí mimořádné dotace na revize všech zařízení TJ Sokol Chrudim
D.2.1.4 zabezpečení souhlasu nadřízených složek s převodem majektu ze strany TJ Sokol Chrudim
D.2.1.5 ustavení pracovní skupiny pro realizaci převodu majetku TJ AFK Chrudim na město Chrudim
D.2.1.6 schválení bezúplatného převodu majetku na město VH TJ AFK Chrudim
D.2.1.7 hledání možnosti převodu majetku TJ AFK Chrudim na město Chrudim
D.2.2 Optimalizovat hrací místa pro děti
D.2.2.1 regenerace dětského hřiště Na Větrníku
D.2.2.2 regenerace dětského hřiště Víta Nejedlého
D.2.2.3 regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého
D.2.2.4 regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí
D.2.2.5 rekonstrukce stávajících hracích míst
D.2.2.6 regenerace odpočinkového místa - parčíku Sv.Čecha
D.2.10.6 běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou
OIN
D.2.3 Rozvíjet možnosti volnočasového vyžití pro děti a mládež
D.2.8.2 integrace - společné akce pro děti zdravé a handicapované
D.2.8.3 Bambiriáda - přehlídka sdružení dětí a mládeže
D.2.8.4 využití dobrovolníků při volnočasových aktivitách
D.2.8.5 Klub „Klubíčko“
D.2.8.6 Drakiáda
D.2.4 Provozovat sportoviště a dětská hřiště na území města a místních částí
D.2.9.1 otevřené školní hřiště pro veřejnost
D.2.9.2 skateboardové hřiště
OIN
D.2.9.3 zlepšovat technický stav sportovišť v majetku jiných organizací
D.2.9.4 celková rekonstrukce stadionu SK Chrudim - tréninkové plochy, sociální zařízení pro veřejnost, tribuna
OIN
D.2.9.5 zimní stadion - vybudování ubytovací kapacity turistické kategorie v budově "Klobásov"
OIN
D.2.9.6 obnova Aeroklubu v Chrudimi a jeho činnosti na letišti
D.2.9.7 otevření tělocvičen ZŠ pro neziskové organizace dle pravidel pronájmu
D.2.9.8 dovybavení hřišť v MŠ
OIN
D.2.5 Zajistit provoz a bezpečnost hřišť a sportovišť
D.2.10.3 dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně
D.2.10.4 průběžná kontrola a údržba hracích míst
OIN
D.2.10.5 kontrola hracích prvků odbornou firmou
D.2.10.6 běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou
OIN
D.2.6 Pořádat zajímavé sportovní akce pro mládež
D.2.6.1 plavecké štafety měst
DDM
D.2.6.2 turnaje, olympiády a akce pro neorganizovanou mládež – rekreační sport
D.2.7 . Zatraktivnit Lesní stezku Na Podhůře
D.2.11.1 provoz dětské tělocvičny
D.2.11.2 provoz tělocvičny pro dospělé
D.2.11.3 provoz lanového parku pro děti a dospělé
D.2.11.4 provoz lezecké stěny pro lanový park
D.2.11.5 provoz rozhledny Bára
D.2.11.6 provoz obslužného domku (občerstvení, informace, vstupné)
D.2.11.7 Lesní stezka Podhůra
D.2.11.8 rekonstrukce lesních cest v rekreačních lesích Podhůra
OIN
D.2.11.9 dovybavení dětské tělocvičny
D.2.11.10 vybudování tělocvičny pro dospělé (lanová dráha apod.)
D.2.11.11 vybudování občerstvovacího místa (např. u restaurace Na Kometě)
D.2.11.12 vybudování rozhledny se zázemím (občerstvení, dozor apod.)
D.3 Budou dále přibývat programy na podporu zdraví na školách
D.3.1 Dále rozšiřovat projekt Škola podporující zdraví ve městě
D.5.1.1 Škola podporující zdraví – MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální škola
D.5.1.2 iniciovat zapojení škol do projektu Bezpečná škola
D.4 Bude dostatečná nabídka vzdělávacích a společenských a aktivit pro všechny věkové kategorie
D.4.1 Posilovat roli rodiny a rodičovské výchovy
D.4.2.1 aktivity Mama klubu
D.4.2.2 vzdělávací cyklus pro rodiče spojený s odbornými poradnami
D.4.2 Nabízet možnosti pro celoživotní vzdělávání obyvatel
D.4.3.1 přednášky zájmového vzdělávání ve Vodních zdrojích
VZ
D.4.3.2 Chrudimská univerzita třetího věku
D.4.3.3 školení pedagogů v informačních technologiích
D.4.3.4 kurzy ČČK pro pedagogické pracovníky a veřejnost
D.4.3.5 vzdělávání pedagogických pracovníků
D.4.3.6 setkávání přátel angažovaného učení (PAU)
D.4.3 Umožnit přístup na internet pro širokou veřejnost
D.4.3.1 kampaň Březen - měsíc internetu
MK
D.5 Místní kultura ve městě a kulturnost obyvatel se bude rozvíjet
D.5.1 Využívat možnosti Městské knihovny
D.1.9.3 fond mluveného slova pro nevidomé a dyslektiky
MK
D.1.9.4 besedy o kultuře pro školy
MK
D.1.9.5 besedy s autory nových knih
MK
D.1.9.6 pasování mladých čtenářů
MK
D.1.9.7 internet v dětském oddělení knihovny
MK
D.5.2 Využívat nabídky z oblasti kultury
D.1.10.8 výstavy
D.1.10.9 koncertní vystoupení, festivaly, festival Yanderov
D.1.10.10 přednášková činnost
D.1.10.11 dílčí projekty Muzea loutkářských kultur
D.1.10.12 Majáles
D.1.10.13 divadelní představení, divadelní projekty
CHB
D.1.10.14 plesy
CHB
D.1.10.15 zprovoznění Divadla pro neslyšící i pro vozíčkáře
OIN
D.1.10.16 podporovat produkci svépomocných kulturních aktivit
E. SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOST
E.1 Bude naplňován Komunitní plán sociálních služeb
E.1.1 Vybudovat domov pro seniory
E.3.3.2 projekt je zařazen do seznamu žadatelů na MPSV
E.3.3.3 domov pro seniory a domov se zvláštním režimem - v provozu od října 2011
E.2 Bude podpořen vznik chráněných bytů (duševně nemocní, menetálně postižení, případně i tréninkové byty)
E.2.1 mapování situace prostřednictvím KPSS
E.3 Řešit problematiku zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace
E.3.1 odstraňování architektonických bariér pro zdravotně postižené občany
E.5.1.1 program Mobility
E.4 Bude nadále probíhat výstavba nových bytů, příprava pro individuální bytovou výstavbu, dovybavení a revitalizace sídlišť
E.4.1 Podporovat výstavbu nových bytů, opravy a modernizace
E.4.1.1 pokračování výstavby nájemních a družstevních bytů
OIN
E.4.1.2 pokračovat v obnově a modernizaci bytového fondu (FRB)
OIN
E.4.2 Podporovat vybavení sídlišť, inženýrské sítě
E.4.2.1 rekonstrukce inženýrských sítí vč. venkovního veřejného osvětlení – probíhá průběžně po městě
OIN
E.4.2.2 zainvestování území pro individuální bytovou výstavbu
OIN
E.4.2.3 zainvestování inženýrských sítí městem pro individuální bytovou výstavbu a prodej přímo stavebníkovi (bez developerské firmy)
OIN
E.5 Budou vznikat nová pracovní místa a bude snižována absence nedostatku praxe
E.5.1 Podporovat vznik nových pracovních míst
E.5.1.1 rekvalifikační kurzy
ÚP
E.5.1.2 projekt První příležitost
ÚP
E.5.1.3 vytvoření míst pro nezaměstnané – veřejně prospěšné práce
ÚP
E.5.1.4 projekt modelových pozic
F. SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY
F.1 Ve městě bude zajištěna bezpečnost občanů
F.1.1 Provádět pravidelně monitoring problémových míst ve městě
F.2.1.2 kamerový systém a Pult centrální ochrany
MP
F.2.1.3 vytipování problémových lokalit - Michalský park, pod Myší dírou, Na Kopanici, dětské hřiště Víta Nejedlého, za hřbitovem)
F.2.1.4 pravidelné kontroly těchto míst
F.2.1.5 pravidelné kontroly bezdomovců
F.2.1.6 kontrola míst, kde se bezdomovci zdržují
F.2 Budou poskytovány kvalitní služby v rámci prevence sociálně – patologických jevů
F.2.1 Realizovat Program prevence kriminality ve městě
F.1.2.1 program prevence kriminality
SVZ
F.2.2 Rozvíjet aktivity a služby primární, sekundární a terciální sociální a protidrogové prevence
F.1.3.2 návazné bydlení pro různé cílové skupiny
F.1.3.3 tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy
F.1.3.4 preventivní programy pro nejmenší
MP
F.1.3.5 systém služeb pro podporu potrestaných vykonávající obecně prospěšné práce
OIN
F.1.3.6 nabídka preventivních a vzdělávacích programů
SVZ
F.1.3.7 vzdělávací program pro profesionály (učitelé, sociální pracovníci) zaměřené na sociální a preventivní práci
SVZ
F.1.3.8 půjčovna videokazet, literatury a pomůcek
SVZ
F.1.3.9 zážitkové programy pro děti i vyučující, GO projekty, peer programy
F.3 Budeme se snažit o snížení konzumace alkoholu a užívání tabáku
F.3.1 Kontrolovat prodej alkoholických nápojů a cigaret mladistvým
F.3.1.1 kontrolní činnost Městské policie a Policie ČR, České obchodní inspekce a dalších subjektů
MP
G. DOPRAVA
G.1 Bude koncepčně řešena doprava ve městě i v návaznosti na region
G.1.1 Vybudovat obchvat města Chrudim
ODP
G.1.9.15 zářijové jednání s ministrem dopravy a veřejností - příslib zahájení prací
G.1.9.16 veřejná debata na téma "Stavba obchvatu"
G.1.9.17 jednání s poslanci z Pardubického kraje o obchvatu
G.1.9.18 začátkem dubna jednání s ŘSD Pce kraje - koordinace stavby obchvatu, rekonstrukce Dašické ulice s výstavbou smíšené komunikace pro cyklisty a pěší do Vestce
G.1.9.19 lednové jednání s náměstkem ministra a zákonodárci za chrudimský region
G.1.9.20 únorové jednání v Poslanecké sněmovně PČR s ministrem dopravy a zákonodárci Pardubického kraje
G.1.9.21 schválení rozpočtové změny Státního fondu dopravní infrastruktury na archeologický průzkum
G.1.9.22 zahájení archeologického průzkumu
G.1.9.23 k realizaci je připravena přeložka horkovodu
G.1.9.24 okružní křižovatky budovat při výstavbě obchvatu Chrudimě
OIN
G.1.9.25 vybudování okružní křižovatky u ulice Na Ostrově
OIN
G.1.9.26 vybudování okružní křižovatky u nemocnice
OIN
G.1.9.27 probíhá výkup zbývající části pozemků budoucího obchvatu
OSM
G.1.9.28 žádost investora o vydání stavebního povolení pro budování obchvatu v návaznosti na výkup pozemků
G.1.2 Navrhnout systém parkování ve městě
G.1.2.1 parkování v sídlišti Víta Nejedlého a U Stadionu je řešeno v rámci humanizace celých sídlišť
G.1.2.2 v rámci IPRM je řešeno parkování v lokalitě pod nádražím
G.1.2.3 parkování v sídlišti Na Rozhledně bude řešeno v rámci regenerace celého sídliště
G.1.2.4 řešení parkování v ulici Husova
G.1.2.5 řešení parkování na Školním náměstí
G.1.2.6 Legální vymezení parkování v ulici Sv.Čecha
ODP
G.1.3 Budovat cyklostezky a cyklo-pěší stezky po městě
G.1.3.1 kulatý stůl na téma Cyklodoprava v Chrudimi
ODP
G.1.3.2 Při plánovaných regeneracích sídlišť je řešena i cyklodoprava
G.1.3.3 Prodloužení cyklostezky směrem k městu – zpracování projektu
11.1.1.8 Studie cyklostezek v Chrudimi
G.1.3.5 cyklostezka Chrudim - Medlešice - Pardubice
G.1.4 Zachovat komunikaci kolem kostela ve stávajícím stavu
G.1.4.1 koncepční materiál - program revitalizace historického centra města Chrudim
G.1.5 Při rozvoji centra města respektovat i dopravní generel města uvnitř městského komunikačního okruhu
G.1.6 Řešit parkování ve městě
G.1.6.1 parkování v sídlišti Na Šancích, ulici Malecká, Husova
G.1.6.2 průběžné obnovování horizontálního značení na parkovištích
TS
G.1.7 Vytvářet podmínky pro chodce ve městě
D.3.5.10 vybudování chodníku v místní části Vlčnov
OIN
D.3.5.11 rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku
OIN
G.1.7.3 rekonstrukce ulic Erbenova, Smetanova, U Valchy(k AFK)
OIN
G.1.7.4 vybudování jednostranného chodníku v ulici Ke Hřišti v místní části Markovice
OIN
G.1.7.5 opravy povrchu chodníků v Chrudimi
OIN
G.2 Bude zkvalitněna městská hromadná doprava
G.2.1 Vytvořit systém provozu MHD
G.5.2.5 večerní spoje MHD z autobusového nádraží
ODP
G.5.2.6 autobus MHD pro invalidní občany s nástupovou plošinou
ODP
G.5.2.7 variabilní doprava po městě a příměstských částech (mikrobusy)
ODP
G.5.2.8 zastřešení zastávek MHD
OIN
H. PODNIKÁNÍ
H.1 Ve městě bude dostatek pracovních příležitostí a možností podnikat
H.1.1 Přímo napojit průmyslovou zónu na I/37 (směr Pardubice)
H.1.1.1 přímé napojení PZ je zachyceno v územním plánu města
H.1.2 Provozovat průmyslovou zónu
H.1.2.1 vybudování, nákup a rekonstrukce silnic v průmyslové zóně, výstavba inženýrských sítí
H.1.2.2 příprava přímého napojení průmyslové zóny na I/37 směr Pardubice
H.1.2.3 jednání s investory
H.1.2.4 zintenzivnit propagaci průmyslové zóny
H.1.2.5
H.1.3 Vytvářet podmínky pro rozvoj místního podnikání
H.1.3.1 provázat činnost komise hospodářského rozvoje na RM, ZM a vedení města
H.2 Město bude centrem cestovního ruchu regionu
H.2.1 Poskytovat služby odrážející požadavky turistů, návštěvníků
H.2.1.1 průvodcovské služby po městě
H.2.1.2 půjčovna audioprůvodců v MP3
H.2.1.3 materiál cyklotrasy Chrudim - Železné hory
H.2.1.4 průvodce bezbariérovými trasami po městě
H.2.2 Využívat moderních informační technologie v rámci podpory cestovního ruchu
H.2.2.2 ONIF - on-line spojení s Informačním centrem přímo z webových stránek IC
H.2.2.3 zavedení mobilního čísla IC
H.2.2.5 inovace webových stránek IC
H.2.3 Účelně propagovat město Chrudim a okolí
H.2.3.1 veletrhy a výstavy cestovního ruchu
H.2.3.2 vydávání propagačního materiálu
H.2.3.3 inzerce - tištěná média, web, rozhlas
H.2.3.4 vydávání turistických novin a informační materiál pro různé cílové skupiny návštěvníků
H.2.4 Spolupracovat s organizacemi regionálního a nadregionálního významu v cestovním ruchu
H.2.4.1 spolupráce s královskými věnnými městy
H.2.4.2 spolupráce se Sdružením historických sídel Čech. Moravy a Slezska
H.2.4.3 spolupráce s Destinační společností Východní Čechy
TISK
i