Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2009-2010)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. VEŘEJNÁ SPRÁVA / ROZVOJ MĚSTA / URBANISMUS
A.1 Nadále zlepšovat komunikaci mezi veřejností a radnicí
A.1.1 O dílčích záměrech rozvoje města v předstihu diskutovat s občany, využívat metody komunitního plánování
A.1.1.10 plánovací setkání k rekonstrukci ulice Radoušova
OIN
A.1.1.11 ankety k dílčím záměrům ve městě a v místních částech, ke strategickému plánu, aktuálním kauzám
A.1.1.12 podpora vzniku a rozvoje místních koalic
A.1.1.13 plánovací setkání na téma dětské hřiště v ulici Dr.J.Malíka
A.1.1.14 projednání projektové dokumentace Střelecké ulice s veřejností
OIN
A.1.1.15 plánovací setkání s veřejností zaměřené na regeneraci dětského hřiště Na Větrníku
A.1.1.16 plánovací setkání s veřejností zaměřené na regeneraci dětského hřiště v ulici Víta Nejedlého
A.1.1.17 plánovací setkání s veřejností zaměřené na regeneraci vnitrobloku Víta Nejedlého
A.1.1.18 plánovací setkání s veřejností zameřené na regeneraci odpočinkového místa v ulici Sv.Čecha
A.1.1.19 připravované studie, projekty a změny územně plánovacích dokumentu veřejně projednávat v dostatečném předstihu
A.1.2 Informovanost občanů pomocí médií
A.1.2.1 provoz nemocničního rozhlasu - Rádio Pohoda
A.1.2.2 webové stránky města: aktuálnost, informace z odborů, zveřejňování tiskových zpráv
A.1.2.3 využívat Chrudimský zpravodaj a webové stránky
A.1.2.4 využívat chrudimský zpravodaj,webové stránky, Český rozhlas, místní tisk
A.1.2.5 spolupracovat s dalšími informačními servery
A.1.2.6 webové stránky města: aktuálnost, zavedení redakčního systému, informace z odborů, zóna pro novináře, zveřejňování tiskových zpráv
OKT
A.1.3 Další aktivity k zapojení veřejnosti
C.4.6.3 plánovací odpoledne,víkendy k městské zeleni
OIN
C.6.2.6 vypracování rádce občana o problematice životního prostředí
E.1.2.7 komunitní plánování sociálních služeb
SVZ
A.1.2.7 provoz webových stránek komunitního plánování sociálních služeb
SVZ
A.2 Zpracovat kvalitní urbanistickou koncepci s širokým zapojením veřejnosti
A.2.1 xxx
A.2.3.6 koncepční materiál - program revitalizace historického centra města Chrudim
A.2.3.7 regenerace sídliště Víta Nejedlého
A.3 Město se stane centrem cestovního ruchu
A.3.1 Kvalitně urbanisticky rozvíjet město
A.3.1.1 přestavba katastrálního úřadu v obchodní centrum
A.3.1.2 zpracovat adekvátní regulační plán městské památkové zóny
A.3.1.3 oživení centra
A.3.1.4 zaměřit trhy na prodej vlastních výpěstků, zemědělských a lesnických produktů, řemeslných výrobků
OIN
A.3.2 Rozvíjet a propagovat město
A.3.2.1 další rozvoj chrudimského letiště
A.3.2.2 konání tradičních jarmarků
A.3.2.3 řešit zástavbu okolních ploch v souladu s principy zdravého životního stylu při zachování chrudimského letiště
A.3.2.4 stálé zlepšování propagace města - zhotovení propagačních materiálů, informace na www stránkách
A.3.2.5 mezinárodní výměnné projekty mládeže
A.4 Hodnoty zdraví a udržitelný rozvoj budou sledovány v rozvoji města
A.4.1 Provázat Strategický plán a mezinárodní dokumenty za pomoci Plánu zdraví a kvality života
A.3.1.2 přijetí Aalborgské charty a Aalborgských závazků
A.3.1.3 analýza souvislostí mezi Plánem zdraví a kvality života a Strategickým plánem
A.3.1.4 analýza vazeb mezi aktivitami v Plánu zdraví a mezinárodními dokumenty: Agenda 21, Zdraví 21 a NEHAP
KZM
A.5 Bude nadále dobře probíhat spolupráce s městy na národní i mezinárodní úrovni
A.5.1 Spolupracovat s ostatními Zdravými městy v ČR i zahraničí
A.3.1.1 přenos inspirací z jiných Zdravých měst, krajů a dalších subjektů
A.3.1.2 spolupráce v rámci mikroregionu
A.6 Bude nadále dobře fungovat grantový systém města provázaný s prioritami Plánu zdraví (granty, dotace kulturní, sportovní, ostatní) a prioritami města
A.6.1 grantový systém města
A.4.1.1 grantový systém města
A.7 Bude udržován komplexní informační systém města
A.7.1 xxx
A.6.1.1 informační tabule, označení ulic
A.6.1.2 sjednocení informačního systému v budovách radnice
A.6.1.3 označení cyklotras, umístění map
A.8 Bude zájem o aktivní zapojení dětí a mládeže do života města
A.8.1 xxx
A.5.1.2 vznik studentského parlamanetu
A.5.1.3 vznik a rozvoj dobrovolnických projektů ve městě
A.5.1.4 podpora aktivačních programů pro mládež
A.9 Chrudim bude důležitým správním centrem v regionu
A.9.1 xxx
A.9.1.1 v Chrudimi budou významné instituce (VČE, VČP, VAK, Telecom, VZP, OSSZ apod.)
A.10 Aplikace metod modernizace veřejné správy
A.10.1 zavádět metody modernizace veřejné správy do běžné praxe úřadu
A.8.1.1 aplikace metody CAF
OKT
A.8.1.2 aplikace metody místní Agendy 21
A.8.1.3 aplikace metody Benchmarking
OKT
A.8.1.4 aplikace metody EMAS
B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
B.1 Bude se zlepšovat situace ve zdravotních službách ve městě
B.1.1 Zachování všech lékařských oborů a status nemocnice v Chrudimi
B.1.2.9 jednání vedení města s hejtmanem Pardubického kraje o zachování Nemocnice v Chrudimi
B.1.2 Nadále věnovat pozornost home care
B.1.4.1 financování a zajištění home care
B.1.3 se zřizovatelem chrudimské nemocnice řešit stav zdravotnických služeb a jejich perspektivu
B.2.3.2 I. etapa rekonstrukce nemocnice
B.2.3.3 řešit situaci LDN
B.1.4 Podporovat vznik hospice
B.2.4.3 podpora zahájení provozu hospice
B.2.4.4 zajištění finančních prostředků na vybudování hospice
B.2.4.5 připravena projektová dokumentace, pozemky, veřejná sbírka
B.2 Budou probíhat programy a služby pro prevenci civilizačních chorob
B.2.1 Zajistit programy pro omezení kuřáctví - především pasivního kouření (na veřejných místech)
B.2.1.2 kontroly Městské policie zaměřené na kouření v zastávkách MHD
MP MP
B.2.1.3 označit zastávky MHD cedulemi "Zákaz kouření"
mk
B.2.1.4 provést kontrolu zastávek MHD z hlediska umístění informačních cedulí "Zákaz kouření"
MP
B.2.2 Programy a osvěta proti kouření
6.1.2.2 poradna pro odvykání kouření
6.1.2.3 „My nechceme kouřit ani pasivně“
6.1.2.4 „Já kouřit nebudu a vím proč“
6.1.2.5 "Normální je nekouřit"
6.1.2.6 "Kouření a já"
B.2.3 Zlepší se komplexní péče o alergiky a astmatiky
2.3.3.2 údržba zeleně a veřejných ploch ve městě
2.3.3.2 letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky
2.3.3.3 rekondiční pobyty v Čechách
2.3.3.4 speciální třídy v MŠ
B.2.4 Zabývat se problémem obezity u dětí i ostatních věkových skupin
1.4.1.4 skupinové programy snižování nadváhy
1.4.1.5 poradna zdravého životního stylu
1.4.1.6 cvičení pro děti se zaměřením na snižování nadváhy - STOB
B.2.5 Organizovat a podporovat pohybové aktivity k prevenci civilizačních chorob u všech věkových kategorií
1.2.1.6 běhy pro zdraví v Parku Střelnice
B.2.5.3 Běh Terryho Foxe
1.2.1.7 Pochod generací
1.2.1.8 Pohybové akce pro veřejnost
1.2.1.9 Plavání s VZP
SA
B.3 Bude se zvyšovat informovanost občanů prostřednictvím osvěty v oblasti zdraví
B.3.1 Bude zajištěno informování prostřednictvím celorepublikových akcí
B.3.1.1 Dny zdraví
B.3.1.2 Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem
B.3.1.3 Světový den první pomoci
B.3.1.4 Národní dny bez úrazů
B.3.1.5 Světový den Červeného kříže
B.3.1.6 Den seniorů
B.3.1.7 Bílá Pastelka
B.3.1.8 Mezinárodní den neslyšících
B.3.1.9 Pochod generací
B.4 Budou probíhat koncepční preventivní aktivity ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel
B.4.1 Programy a služby pro prevenci civilizačních chorob
B.4.2 Prevence úrazů a výuka první pomoci
D.3.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií
D.3.5.5 osvěta prevence úrazů
D.3.5.6 Projekt Bezpečná komunita Chrudim
KZM
B.4.3 Další programy a služby zdravotní prevence
B.4.3.1 besedy a přednášky s tématy zaměřenými na zdraví
1.2.1.3 rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami
2.6.1.2 projekt „Jak si udržet zdravé zuby“
1.2.1.4 projekt „Učíme se zdravě sedět a cvičit“
B.4.3.5 projekt „ My nechceme kouřit ani pasivně“
B.4.3.2 program sexuální výchovy dětí a mládeže
B.4.3.7 "ZP" měření tlaku, cholesterolu a krevního cukru
2.6.1.3 projekt „Zdravé zuby“
B.4.3.9 projekt „ Kouření a já“
C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
C.1 Zlepší se kvalita zeleně a údržba veřejných prostranství
C.1.1 Zkvalitnit systém úklidu veřejných prostranství a údržbu městské zeleně
C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
C.4.5.4 čištění města včetně zimní údržby
C.4.5.5 využívání obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací pro údržbu zeleně a čistoty ve městě
C.4.5.6 pravidelný úklid psích exrementů speciálním "psím" vysavačem
TS
C.4.5.7 tašky a sáčky na psí exrementy
C.1.2 Péče o zeleň
C.4.6.2 pravidelná údržba zeleně ve městě
C.4.6.3 plánovací odpoledne,víkendy k městské zeleni
OIN
C.4.6.4 nové výsadby zeleně ve městě
C.2 Lokalizace ohrožení podzemních vod
C.2.1 xxx
C.5.1.1 řešení kontaminovaných míst: Blehovsko prádelna a čistírna (kód priority (A.3.2)
C.5.1.2 řešení kontaminovaných míst:Transporta - nový závod (kód proirity A.3.3)
C.5.1.3 řešení kontaminovaných míst: Transporta - starý závod (kód priority A.3.3)
C.3 Bude zlepšováno prostředí ve městě
C.3.1 Akce ke zlepšení prostředí ve městě
D.2.2.6 regenerace odpočinkového místa - parčíku Sv.Čecha
D.2.2.2 regenerace dětského hřiště Víta Nejedlého
D.2.2.1 regenerace dětského hřiště Na Větrníku
D.2.2.3 regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého
D.2.2.4 regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí
C.3.1.6 rekonstrukce Kláštěrních zahrad a Zlaté stezky
Ja Ja
C.3.1.7 květiny ve městě
Ja Ja
C.3.1.8 revitalizace náhonu - jezová zdrž u stadionu AFK
OIN
C.3.1.9 vytváření zelených míst ve městě
C.3.1.10 zpřístupnění rekreačních lesů v okolí v souladu s územní ochranou zájmových území (Topol a Podhůra, Vrcha)
C.3.1.11 rozšíření a vznik vodních ploch v městském prostředí (park u Centrálu, Víta Nejedlého, Michalský park)
OIN
C.3.1.12 rekonstrukce Městského parku
OIN
C.3.1.13 péče o historické památky ve městě
OIN
C.3.1.14 studie Tyršova náměstí
C.3.1.15 odstranění starých ekologických zátěží
ry
C.3.1.16 zvýšit počet odpadkových košů ve městě
TS
C.3.1.17 řešení pachové zátěže v okolí Lihovaru
C.4 Bude se zlepšovat situace v odpadovém hospodářství města
C.4.1 Opatření pro zlepšení třídění odpadů
C.1.4.3 provoz Sběrného dvora
TS
C.1.4.4 optimalizace systému sběrných míst
C.1.4.5 naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství města
C.1.4.6 řešení problematiky třídění a využití bioodpadu
C.5 Zkvalitní se ekologická výchova, osvěta a informovanost
C.5.1 Vytvořit informační systém o stavu životního prostředí
C.6.1.2 Ekocentrum Zelený dům s ekotékou, poradenské středisko, spotřebitelské informace pro veřejnost
C.6.1.3 vypracování rizikových map ve vybraných lokalitách
C.6.1.4 měření znečištění ovzduší
C.5.2 Koncepčně realizovat environmentální výchovu a osvětu (EVVO)
C.6.2.1 aktivity dle koncepce EVVO
C.6.2.2 projekty směřující k pozitivním změnám životního prostředí ve městě
C.6.2.3 přednášky EVVO na školách - ZŠ, SŠ, Speciální školy
C.6.2.4 přednášky EVVO v Mama klubu, MŠ
C.6.2.5 informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí
C.6.2.6 vypracování rádce občana o problematice životního prostředí
C.6.2.7 spolupráce s Ekocentrem Paleta Chrudim
C.5.3 Organizovat velké akce k osvětě pro veřejnost
C.6.3.1 Ukliďme svět
C.6.3.2 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
C.6.3.3 Den s Technickými službami
C.6 Bude zajištěna čistota toků a protipovodňová ochrana
C.6.1 xxx
C.2.5.1 protipovodňová a protierozní ochrana - Na Skřivánku, Píšťovy, Na Šancích – zpracování dokumentace
C.7 Bude zajištěna ochrana obytné funkce města před negativními účinky zemědělské výroby
C.7.1 Podporovat rozvoj ekologického zemědělství
C.7.1.1 Biojarmark
C.8 Městský úřad a městem zřizované organizace budou příkladem v uplatňování ekologicky šetrném přístupu ve svém provozu
C.8.1 Městský úřad jako vzorová organizace
C.8.1.1 zahájení certifikace dle systému EMAS
C.8.1.2 realizace projektu Zelené úřadování
C.8.1.3 pravidelné provádění ekologického auditu
C.9 Bude zlepšeno soužití obyvatel a zvířat ve městě
C.9.1 Snížit populaci holubů ve městě
C.3.3.1 odchyt holubů na území města
C.9.2 Naplňovat vyhlášku o čistotě města
C.4.5.6 pravidelný úklid psích exrementů speciálním "psím" vysavačem
TS
C.9.2.2 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
C.4.5.7 tašky a sáčky na psí exrementy
C.9.3 Řešení problematiky volně pobíhajících zvířat
C.3.4.2 činnost psího útulku
C.3.4.3 záchytné stanice pro zvířata
D. VZDĚLÁVÁNÍ / KULTURA / VOLNÝ ČAS (SPORT)
D.1 Bude dostatečná nabídka volnočasových aktivit a možností pro děti a mládež
D.1.1 Řešit problematiku provozu areálu TJ Sokol a letního stadionu AFK
D.1.2 Optimalizovat hrací místa pro děti
D.2.2.6 regenerace odpočinkového místa - parčíku Sv.Čecha
D.2.2.1 regenerace dětského hřiště Na Větrníku
D.2.2.2 regenerace dětského hřiště Víta Nejedlého
D.2.2.3 regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého
D.2.2.4 regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí
D.2.2.5 rekonstrukce stávajících hracích míst
D.2.9.8 dovybavení hřišť v MŠ
OIN
D.2.10.4 průběžná kontrola a údržba hracích míst
OIN
D.2.10.5 kontrola hracích prvků odbornou firmou
D.2.10.6 běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou
OIN
D.1.3 Rozvíjet možnosti volnočasového vyžití pro děti a mládež
D.1.3.1 práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
D.2.8.2 integrace - společné akce pro děti zdravé a handicapované
D.2.8.3 Bambiriáda - přehlídka sdružení dětí a mládeže
D.2.8.5 Klub „Klubíčko“
D.2.8.6 Drakiáda
D.1.4 Sportoviště a dětská hřiště na území města a místních částí
D.2.9.1 otevřené školní hřiště pro veřejnost
D.2.2.5 rekonstrukce stávajících hracích míst
D.2.9.2 skateboardové hřiště
OIN
D.2.9.3 zlepšovat technický stav sportovišť v majetku jiných organizací
D.2.9.4 celková rekonstrukce stadionu SK Chrudim - tréninkové plochy, sociální zařízení pro veřejnost, tribuna
OIN
D.2.9.5 zimní stadion - vybudování ubytovací kapacity turistické kategorie v budově "Klobásov"
OIN
D.2.8.4 využití dobrovolníků při volnočasových aktivitách
D.2.9.6 obnova Aeroklubu v Chrudimi a jeho činnosti na letišti
D.2.9.7 otevření tělocvičen ZŠ pro neziskové organizace dle pravidel pronájmu
D.2.9.8 dovybavení hřišť v MŠ
OIN
D.1.5 Provoz a bezpečnost hřišť a sportovišť
D.2.10.3 dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně
D.2.10.4 průběžná kontrola a údržba hracích míst
OIN
D.2.10.6 běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou
OIN
D.1.6 Pořádat zajímavé sportovní akce pro mládež
D.2.6.1 plavecké štafety měst
DDM
D.2.6.2 turnaje, olympiády a akce pro neorganizovanou mládež – rekreační sport
D.1.7 Estetická kultivace dětí a mládeže
D.1.7.1 akce podporující mezigenerační soužití – společná výstava prací dětí a seniorů
D.2 Na školách bude vytvářeno zdravé prostředí a budou využívány kvalitní metody pro výuku
D.2.1 Realizovat projekt Bezpečná cesta do školy
D.3.5.1 zmapování nebezpečných míst při cestě dětí do školy
D.3.5.2 vybudování bezbariérových přechodů pro chodce
OIN
D.3.5.3 osvětlení nebezpečných přechodů pro chodce
OIN
D.3.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií
D.3.5.5 osvěta prevence úrazů
D.3.5.6 Projekt Bezpečná komunita Chrudim
KZM
D.3.5.7 projektové učení, Školní kurikulum, dílčí projekty, projektové dny
D.2.6.1 provést barevné označení bezpečných přístupových cest do škol
D.3.5.8 Rekonstrukce ul. Novoměstská (u ZŠ Dr. Malíka)
OIN
D.3.5.9 zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ
D.3.5.10 vybudování chodníku v místní části Vlčnov
OIN
D.3.5.11 rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku
OIN
D.3.5.12 dopravní výchova na školách
D.2.2 Podporovat vybavení škol
D.1.3.4 prostředky pro zkvalitnění čistoty a vlhkosti ovzduší na školských zařízeních
D.1.3.3 rozšířit možnosti pohybových aktivit v MŠ
D.1.3.2 dovybavení škol informační technikou
D.1.3.1 využívat alternativní zdroje - solární energie
D.3.2.26 zlepšení podmínek bezbariérovosti škol
OIN
D.2.3 Zavádět asistenty pro děti potřebující zvýšenou péči
D.1.4.1 osobní asistenti na školách ve městě
D.1.4.2 systémové řešení při využívání poskytovatelů sociálních služeb pro MŠ a ZŠ (integrace)
D.1.4.3 pedagogičtí asistenti na školách ve městě
D.2.4 Používat efektivní metody výuky
D.3.5.7 projektové učení, Školní kurikulum, dílčí projekty, projektové dny
D.2.5 Využívat reedukační péče pro děti s poruchami učení
D.2.6 Řešit bezpečnost dětí při cestě do školy
D.2.6.1 provést barevné označení bezpečných přístupových cest do škol
D.2.6.2 projekt Bezpečná cesta do školy
D.3.5.8 Rekonstrukce ul. Novoměstská (u ZŠ Dr. Malíka)
OIN
D.2.7 Využívat nabídky zážitkových seminářů a programů
D.2.7.1 zážitkové semináře a programy Tyflocentra pro MŠ, ZŠ, SŠ
D.2.7.2 rozvíjet nabídku neformálního vzdělávání profesionálů a paraprofesionálů
D.3 Budou dále přibývat programy na podporu zdraví na školách
D.3.1 Dále rozšiřovat projekt Škola podporující zdraví ve městě
D.5.1.1 Škola podporující zdraví – MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální škola
D.5.1.2 iniciovat zapojení škol do projektu Bezpečná škola
D.4 Bude dostatečná nabídka vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie
D.4.1 Posilovat roli rodiny a rodičovské výchovy
D.4.2.1 aktivity Mama klubu
D.4.2.2 vzdělávací cyklus pro rodiče spojený s odbornými poradnami
D.4.1.3 aktivity Centra pro zdravotně postižené
D.4.2 Nabízet možnosti pro celoživotní vzdělávání obyvatel
D.4.3.1 přednášky zájmového vzdělávání ve Vodních zdrojích
VZ
D.4.3.2 Chrudimská univerzita třetího věku
D.4.3.3 školení pedagogů v informačních technologiích
D.4.3.4 kurzy ČČK pro pedagogické pracovníky a veřejnost
D.4.3.5 vzdělávání pedagogických pracovníků
D.4.3.6 setkávání přátel angažovaného učení (PAU)
D.4.2.7 nabídka vzdělávání aktivistů
D.4.3 Umožnit přístup na internet pro širokou veřejnost
D.4.3.1 kampaň Březen - měsíc internetu
MK
D.4.3.2 klubový internet v domě Agora
D.4.4 Zatraktivnit Lesní stezku Na Podhůře
D.2.11.9 dovybavení dětské tělocvičny
D.2.11.10 vybudování tělocvičny pro dospělé (lanová dráha apod.)
D.2.11.11 vybudování občerstvovacího místa (např. u restaurace Na Kometě)
D.2.11.12 vybudování rozhledny se zázemím (občerstvení, dozor apod.)
D.5 Místní kultura ve městě a kulturnost obyvatel se bude rozvíjet
D.5.1 Využívat možnosti Městské knihovny
D.1.9.3 fond mluveného slova pro nevidomé a dyslektiky
MK
D.1.9.4 besedy o kultuře pro školy
MK
D.1.9.5 besedy s autory nových knih
MK
D.1.9.6 pasování mladých čtenářů
MK
D.1.9.7 internet v dětském oddělení knihovny
MK
D.5.2 Využívat nabídky z oblasti kultury
D.1.10.8 výstavy
D.1.10.9 koncertní vystoupení, festivaly, festival Yanderov
D.1.10.10 přednášková činnost
D.1.10.11 dílčí projekty Muzea loutkářských kultur
D.1.10.12 Majáles
D.1.10.13 divadelní představení, divadelní projekty
CHB
D.1.10.14 plesy
CHB
D.1.10.15 zprovoznění Divadla pro neslyšící i pro vozíčkáře
OIN
D.1.10.16 podporovat produkci svépomocných kulturních aktivit
D.6 Bude nadále fungovat grantový systém města – granty, dotace
E. SOCIÁLNÍ, BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOST
E.1 Budou dostupné sociální služby, poradenství a pomoc ve městě a dobrá informovanost o těchto službách
E.1.1 Vybudovat domov pro seniory
E.1.2 xxx
E.1.2.1 odborné sociální poradenství v souladu se zákonem o sociálních službách
E.1.2.2 katalog sociálních služeb ve městě Chrudim
E.1.2.3 občanská poradna
E.1.2.4 pečovatelská služba a osobní asistence
E.1.2.5 sociální šatník
E.1.2.6 sociální služby pro zdravotně postižené
E.1.2.7 komunitní plánování sociálních služeb
SVZ
E.1.2.8 aktualizace Katalogu sociálních služeb ve městě Chrudim v souladu se zákonem o sociálních službách - brožura, webové stránky, zvuková podoba informační brožury a letáky o sociálních službách
E.1.2.9 kompletní systém nízkoprahových služeb a sociálně právního poradenství pro děti , mládež a mladé dospělé - stacionární program (Futur,Klub pro mladé dospělé Agora), program Kopretina a mobilní komunitní program
E.1.2.10 programy pro zabránění sociálního vyloučení znevýhodněných občanů
E.2 Bude nadále probíhat výstavba nových bytů, příprava pro individuální bytovou výstavbu, dovybavení a revitalizace sídlišť
E.2.1 Výstavba nových bytů, opravy a modernizace
E.4.1.1 pokračování výstavby nájemních a družstevních bytů
OIN
E.4.1.2 pokračovat v obnově a modernizaci bytového fondu (FRB)
OIN
E.2.2 Vybavení sídlišť, inženýrské sítě
E.4.2.1 rekonstrukce inženýrských sítí vč. venkovního veřejného osvětlení – probíhá průběžně po městě
OIN
E.4.2.2 zainvestování území pro individuální bytovou výstavbu
OIN
E.4.2.3 zainvestování inženýrských sítí městem pro individuální bytovou výstavbu a prodej přímo stavebníkovi (bez developerské firmy)
OIN
E.2.3 Bydlení sociálně slabších obyvatel, krizové bydlení
E.2.3.1 krizová lůžka v rámci ubytovny
E.2.3.2 vybudování chráněných bytů – Dům na půli cesty v Malecké ulici
OIN
E.2.3.3 provoz ubytovny pro nepřizpůsobivé občany (noclehárna), krizové bydlení
OIN
E.3 Zlepší se situace zdravotně postižených občanů
E.3.1 xxx
E.3.1.1 zmapování bezbariérovosti města - vstupy do veřejných budov
D.3.5.9 zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ
E.3.1.3 Centrum pro zdravotně postižené
E.3.1.4 projekt podporovaného zaměstnávání, tranzitní program, integrace lidí s handicapem do pracovního procesu
E.3.1.5 integrace lidí s handicapem do pracovního procesu
E.3.1.6 Projekt Putování loutek
E.3.1.7 TyfloCentrum Pardubice
E.3.1.8 půjčovna kompenzačních pomůcek
E.3.1.9 odstraňování architektonických a informačních bariér pro zdravotně postižené občany, program Mobility - bezbariérové přístupy do veřejných buhdov - pošta, divadlo, Muzeum /restaurace, sál)
E.3.1.10 občanské sdružení Péče o duševní zdraví v Chrudimi
E.3.1.11 sociální služby poskytované Charitou Chrudim
E.4 Budou dobře zajištěny služby sociálně potřebným a ohroženým občanům
E.4.1 xxx
E.4.1.1 rozvíjet další aktivity Denního centra pro seniory, nemocné a zdravotně postižené občany
E.4.1.2 vybudování Domova pro seniory u DPS Strojařů
OIN
E.4.1.3 Home care(domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ)
E.4.1.4 domy na půl cesty
OIN
E.4.1.5 program Mobility - bezbariérové přístupy do veřejných budov - pošta, divadlo, muzeum ( restaurace, sál)
E.4.1.6 krizové centrum pro handicapované a sociálně znevýhodněné
E.4.1.7 ubytovna z azylového domu
SVZ
E.4.1.8 informační činnost v ubytovně a noclehárně
SVZ
E.5 Budou vznikat nová pracovní místa a bude snižována absence nedostatku praxe
E.5.1 Podporovat vznik nových pracovních míst
E.5.1.1 rekvalifikační kurzy
ÚP
E.5.1.2 projekt První příležitost
ÚP
E.5.1.3 vytvoření míst pro nezaměstnané – veřejně prospěšné práce
ÚP
E.5.1.4 projekt modelových pozic
E.6 Budou zajištěny podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů
E.6.1 Podpora aktivního života seniorů
E.6.1.1 sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením "Aktivizační programy"
4.1.1.8 rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku
4.1.1.9 kulturní a společenské akce pro seniory
4.1.1.10 sportovní hry seniorů
F. SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY
F.1 Budou poskytovány kvalitní služby v rámci prevence sociálně – patologických jevů
F.1.1 Realizovat Program prevence kriminality ve městě
F.1.2.1 program prevence kriminality
SVZ
F.1.2 Rozvíjet aktivity a služby primární, sekundární a terciální sociální a protidrogové prevence
A.1.2.7 provoz webových stránek komunitního plánování sociálních služeb
SVZ
F.1.2.2 kompletní systém nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé - stacionární program (Futur, Klub pro mladé dospělé Agora), mobilní místa (např. projekt Kopretina, maringotky)
F.1.3.2 návazné bydlení pro různé cílové skupiny
F.1.3.3 tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy
F.1.3.4 preventivní programy pro nejmenší
MP
F.1.3.5 systém služeb pro podporu potrestaných vykonávající obecně prospěšné práce
OIN
F.1.3.6 nabídka preventivních a vzdělávacích programů
SVZ
F.1.3.7 vzdělávací program pro profesionály (učitelé, sociální pracovníci) zaměřené na sociální a preventivní práci
SVZ
F.1.2.9 street areál s návaznou sociální službou
F.1.2.10 zvýšená mobilita sociálních služeb – streetwork
F.1.3.8 půjčovna videokazet, literatury a pomůcek
SVZ
F.1.2.12 bydlení s utajovanou adresou pro rodiny v tísni
F.1.3.9 zážitkové programy pro děti i vyučující, GO projekty, peer programy
F.1.2.14 péče o děti s nařízenou ústavní výchovou a o mladé lidi, kterým byla ukončena ústavní výchova (Dům napůl cesty)
F.1.2.15 terénní programy snižování rizik pro uživatele drog
F.1.2.16 dlouhodobé programy drogové primární prevence na školách
F.1.2.17 zvyšování kompetencí prostřednictvím dobrovolnictví a neformálního vzdělávání
F.1.3 Poradenství v oblasti soc. patologických jevů
F.1.3.1 poradenská zařízení pro děti, mládež a dospělé
F.1.3.2 katalog všech poradenských center města Chrudimě
SVZ
F.2 Snaha o snížení konzumace alkoholu a užívání tabáku
F.2.1 Kontrola nad prodejem alkoholických nápojů a cigaret mladistvým
F.3.1.1 kontrolní činnost Městské policie a Policie ČR, České obchodní inspekce a dalších subjektů
MP
F.3 Ve městě bude zajištěna bezpečnost občanů
F.3.1 xxx
F.2.1.2 kamerový systém a Pult centrální ochrany
MP
F.4 Bude existovat nabídka aktivačních a motivačních zájmových a volnočasových aktivit ve městě
G. DOPRAVA
G.1 Koncepčně řešit dopravu ve městě i v návaznosti na region
G.1.1 Vybudovat obchvat města Chrudim
ODP
G.1.9.24 okružní křižovatky budovat při výstavbě obchvatu Chrudimě
OIN
G.1.9.25 vybudování okružní křižovatky u ulice Na Ostrově
OIN
G.1.9.26 vybudování okružní křižovatky u nemocnice
OIN
G.1.9.27 probíhá výkup zbývající části pozemků budoucího obchvatu
OSM
G.1.9.28 žádost investora o vydání stavebního povolení pro budování obchvatu v návaznosti na výkup pozemků
G.1.2 Navrhnout systém parkování ve městě
G.1.3 Budovat cyklostezky a cyklo-pěší stezky po městě
11.1.1.8 Studie cyklostezek v Chrudimi
G.1.3.5 cyklostezka Chrudim - Medlešice - Pardubice
G.1.4 Zachovat komunikaci kolem kostela ve stávajícím stavu
G.1.4.1 koncepční materiál - program revitalizace historického centra města Chrudim
G.1.5 Při rozvoji centra města respektovat i dopravní generel města uvnitř městského komunikačního okruhu
G.1.6 Řešit parkování ve městě
G.1.6.1 parkování v sídlišti Na Šancích, ulici Malecká, Husova
G.1.7 Vytvářet podmínky pro chodce ve městě
D.3.5.10 vybudování chodníku v místní části Vlčnov
OIN
D.3.5.11 rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku
OIN
G.1.7.3 rekonstrukce ulic Erbenova, Smetanova, U Valchy(k AFK)
OIN
G.1.7.4 vybudování jednostranného chodníku v ulici Ke Hřišti v místní části Markovice
OIN
G.1.7.5 opravy povrchu chodníků v Chrudimi
OIN
G.2 Zkvalitnit městskou hromadnou dopravu
G.2.1 xxx
G.5.2.5 večerní spoje MHD z autobusového nádraží
ODP
G.5.2.6 autobus MHD pro invalidní občany s nástupovou plošinou
ODP
G.5.2.7 variabilní doprava po městě a příměstských částech (mikrobusy)
ODP
G.5.2.8 zastřešení zastávek MHD
OIN
G.3 Zaměřit se na prevenci úrazů v dopravě
G.3.1 xxx
E.4.1.1 dopravní výchova na školách
E.4.1.2 větší využití a modernizace dopravního hřiště
SA
H. PODNIKÁNÍ
H.1 Ve městě bude dostatek pracovních příležitostí a možností podnikat
H.1.1 Přímé napojení průmyslové zóny na I/37 (směr Pardubice)
H.1.2 Průmyslová zóna
H.1.2.1 vybudování, nákup a rekonstrukce silnic v průmyslové zóně, výstavba inženýrských sítí
H.1.2.2 příprava přímého napojení průmyslové zóny na I/37 směr Pardubice
H.1.2.3 jednání s investory
H.1.2.4 zintenzivnit propagaci průmyslové zóny
H.1.2.5
H.1.3 Vytvářet podmínky pro rozvoj místního podnikání
H.1.3.1 provázat činnost komise hospodářského rozvoje na RM, ZM a vedení města
H.2 Město bude centrem cestovního ruchu
H.2.1 Aktivní spolupráce a podpora rozvoje služeb a činností zaměřených na cestovní ruch
H.2.1.1 Podpora města při propagaci podnikatelských aktivit spojených s tercierní sférou zejména na cestovní ruch
H.2.1.2 nabízet volné prostory pro takové podnikání, které ve městě chybí
H.2.2
H.2.2.1 nabídka volných prostor určených pro podnikání, které ve městě chybí
O. OSTATNÍ A PROVOZ
TISK
i