Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2008)

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA / ROZVOJ MĚSTA / URBANISMUS

A.1 Nadále zlepšovat komunikaci mezi veřejností a radnicí P

A.1.1 Aplikace metod zvyšující kvalitu veřejné správy
A.1.1.1 místní Agenda 21, CAF, Benchmarking, EMAS
Odpovědnost:
OKT

Realizace:
mr, Št

Roky realizace:
2009

A.1.2 O dílčích záměrech rozvoje města v předstihu diskutovat s občany, využívat metody komunitního plánování
A.1.1.11 ankety k dílčím záměrům ve městě a v místních částech, ke strategickému plánu, aktuálním kauzám
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- plánovací víkendy, plánovací setkání apod.
- zadávání mediačních a facilitačních služeb NNO

A.1.1.12 podpora vzniku a rozvoje místních koalic
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

A.1.3 Informovanost občanů pomocí médií
A.1.2.1 provoz nemocničního rozhlasu - Rádio Pohoda
Roky realizace:
2009, 2010

A.1.2.2 webové stránky města: aktuálnost, informace z odborů, zveřejňování tiskových zpráv
Odpovědnost:
OKT

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2007, 2008

A.1.2.3 využívat Chrudimský zpravodaj a webové stránky
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2006

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
- seznam kontaktních pracovišť a zodpovědných osob za jednotlivé úseky činnosti města (zeleň, odpady ap.)
A.1.2.4 využívat chrudimský zpravodaj,webové stránky, Český rozhlas, místní tisk
Odpovědnost:
OKT

Realizace:
Sd

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
spolupráce s vedoucími odborů

A.1.2.5 spolupracovat s dalšími informačními servery
Odpovědnost:
Altus

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A.1.2.6 webové stránky města: aktuálnost, zavedení redakčního systému, informace z odborů, zóna pro novináře, zveřejňování tiskových zpráv
Odpovědnost:
OKT

Realizace:

Roky realizace:
2006, 2009, 2010

Popis / Komentář:
dalšími realizátory jsou všechny odbory a součásti MěÚ

A.2 Zpracovat kvalitní urbanistickou koncepci s širokým zapojením veřejnosti P

A.3 Město se stane centrem cestovního ruchu

A.3.1 Kvalitně urbanisticky rozvíjet město
A.3.1.1 přestavba katastrálního úřadu v obchodní centrum
Roky realizace:
2006, 2007

Popis / Komentář:
realizátorem bude soukromý investor

A.3.1.2 zpracovat adekvátní regulační plán městské památkové zóny
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A.3.1.3 oživení centra
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A.3.1.4 zaměřit trhy na prodej vlastních výpěstků, zemědělských a lesnických produktů, řemeslných výrobků
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

A.3.2 Rozvíjet a propagovat město
A.3.2.1 další rozvoj chrudimského letiště
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2009, 2010

A.3.2.2 konání tradičních jarmarků
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Medunová Ladislava

Spolupráce:
CHB

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

A.3.2.3 řešit zástavbu okolních ploch v souladu s principy zdravého životního stylu při zachování chrudimského letiště
Odpovědnost:
ST_Mistost

Realizace:
Město

Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

A.3.2.4 stálé zlepšování propagace města - zhotovení propagačních materiálů, informace na www stránkách
Odpovědnost:
ST_Mistost

Realizace:
Sd, Št

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A.3.2.5 mezinárodní výměnné projekty mládeže
Odpovědnost:
Šance

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A.4 Hodnoty zdraví a udržitelný rozvoj budou sledovány v rozvoji města

A.4.1 Provázat Strategický plán a mezinárodní dokumenty za pomoci Plánu zdraví a kvality života
A.3.1.2 přijetí Aalborgské charty a Aalborgských závazků
Odpovědnost:
Št

Realizace:
KZM

Roky realizace:
2008, 2009

A.3.1.3 analýza souvislostí mezi Plánem zdraví a kvality života a Strategickým plánem
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A.3.1.4 analýza vazeb mezi aktivitami v Plánu zdraví a mezinárodními dokumenty: Agenda 21, Zdraví 21 a NEHAP
Odpovědnost:
KZM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
- analýza vazeb Plánu zdraví s dalšími mezinárodními dokumenty: Aarhuská úmluva, Aalborgská charta, Lisabonský akční plán, Hannoverská výzva, Aténská deklarace Zdravých měst Evropy.

A.5 Bude nadále dobře probíhat spolupráce s městy na národní i mezinárodní úrovni

A.5.1 Spolupracovat s ostatními Zdravými městy v ČR i zahraničí
Náměty / Záměry:
- spolupráce s partnerskými městy v oblasti podpory zdraví (EDE – dětské hřiště, VNG humanizace sídlišť).
A.3.1.1 přenos inspirací z jiných Zdravých měst, krajů a dalších subjektů
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- akce: Pochod generací, Den tance

A.3.1.2 spolupráce v rámci mikroregionu
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A.6 Bude nadále dobře fungovat grantový systém města provázaný s prioritami Plánu zdraví (granty, dotace kulturní, sportovní, ostatní) a prioritami města

A.6.1 grantový systém města

A.7 Bude udržován komplexní informační systém města

Náměty / Záměry:
- označení příjezdu k Centru zdravotně postižených
- označení a ozvučení důležitých bodů ve městě pro zrakově postižené.
- informační tabule u jižní větve náhonu
A.7.1
A.6.1.1 informační tabule, označení ulic
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

A.6.1.2 sjednocení informačního systému v budovách radnice
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006

A.6.1.3 označení cyklotras, umístění map
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006

A.8 Bude zájem o aktivní zapojení dětí a mládeže do života města

A.8.1
A.5.1.2 vznik studentského parlamanetu
Realizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2012

A.5.1.3 vznik a rozvoj dobrovolnických projektů ve městě
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A.5.1.4 podpora aktivačních programů pro mládež
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
- podpora výměnných projektů pro mládež

A.9 Chrudim bude důležitým správním centrem v regionu

Náměty / Záměry:
- některý z krajských úřadů Pardubického kraje v Chrudimi
A.9.1
A.9.1.1 v Chrudimi budou významné instituce (VČE, VČP, VAK, Telecom, VZP, OSSZ apod.)
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

B.1 Bude se zlepšovat situace ve zdravotních službách ve městě

Náměty / Záměry:
- průzkum o spokojenosti s péčí v nemocnici
- centrální příjem nemocných
- obnovení pohotovosti lékáren a zubní pohotovosti
B.1.1 Zachovat nemocnici v původním stavu P
B.1.2 Nadále věnovat pozornost home care
B.1.4.1 financování a zajištění home care
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.1.3 se zřizovatelem chrudimské nemocnice řešit stav zdravotnických služeb a jejich perspektivu
B.2.3.2 I. etapa rekonstrukce nemocnice
Odpovědnost:
Nemocnice

Roky realizace:
2006

B.2.3.3 řešit situaci LDN
Odpovědnost:
Nemocnice

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.1.4 Podporovat vznik hospice
Náměty / Záměry:
- Na urologické ambulanci a mamologii změnit způsob objednávání pacientů z důvodů dlouhých čekacích dob
- neomezovat provoz transfúzní stanice
B.2.4.4 zajištění finančních prostředků na vybudování hospice
Odpovědnost:

Realizace:

Spolupráce:
Adámek Libor

Roky realizace:
2007, 2008, 2009

B.2.4.5 připravena projektová dokumentace, pozemky, veřejná sbírka
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2008

B.2 Bude se zvyšovat informovanost občanů prostřednictvím osvěty v oblasti zdraví

B.2.1 Bude zajištěno informování prostřednictvím celorepublikových akcí
B.3.1.1 Dny zdraví
Odpovědnost:
Št

Realizace:
ČSOP, SŠZS, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.1.2 Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem
Odpovědnost:
Št

Realizace:
KČT, SŠZS, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.1.3 Světový den první pomoci
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.4 Národní dny bez úrazů
Odpovědnost:
Št

Realizace:
ČČK, SŠZS, VZS ČČK, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.1.5 Světový den Červeného kříže
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.6 Den seniorů
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.7 Bílá Pastelka
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.8 Mezinárodní den neslyšících
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.9 Pochod generací
Odpovědnost:
Št

Realizace:
KČT, SŠZS, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3 Budou probíhat koncepční preventivní aktivity ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel

B.3.1 Programy a služby pro prevenci civilizačních chorob
B.3.2 Prevence úrazů a výuka první pomoci
Související aktivity
Národní dny bez úrazů viz.
Světový den první pomoci viz.
D.3.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií
Odpovědnost:
ČČK

Realizace:
SŠZS, VZS ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2016, 2019, 2020

D.3.5.5 osvěta prevence úrazů
Odpovědnost:
KZM

Realizace:
ČČK, , MP, SŠZS, VZS ČČK,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2016, 2019, 2020

D.3.5.6 Projekt Bezpečná komunita Chrudim
Odpovědnost:
KZM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.3 Další programy a služby zdravotní prevence
Náměty / Záměry:
- prevence infekčních onemocnění (problematika zvířat ve městě; hygienický program pro děti speciálních škol).
- měření skoliózy páteře u dětí na přístroji Quanec
B.4.3.1 besedy a přednášky s tématy zaměřenými na zdraví
Odpovědnost:
ČSOP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
přednášky o léčivých bylinách, Den proti hluku, Světový den zdravé výživy, Světový den vegetariánství apod.

1.2.1.3 rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami
Odpovědnost:
ČČK

Realizace:
CPZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.6.1.2 projekt „Jak si udržet zdravé zuby“
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018

1.2.1.4 projekt „Učíme se zdravě sedět a cvičit“
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018

B.4.3.5 projekt „ My nechceme kouřit ani pasivně“
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.4.3.2 program sexuální výchovy dětí a mládeže
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
rp, ,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.4.3.7 "ZP" měření tlaku, cholesterolu a krevního cukru
Odpovědnost:
SŠZS

Realizace:
SŠZS, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.6.1.3 projekt „Zdravé zuby“
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015

B.4.3.9 projekt „ Kouření a já“
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.4 Budou probíhat programy a služby pro prevenci civilizačních chorob

Náměty / Záměry:
- zabývat se problematikou kardiovaskulárních onemocnění a diabetes mellitus.
- vypsání grantů Města na pohybové aktivity
- programy zlepšení stravovacích návyků (školní jídelny)
- minimalizace stresových faktorů u obyvatel
B.4.1 Programy a osvěta proti kouření
Související aktivity
Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem viz.
6.1.2.2 poradna pro odvykání kouření
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

6.1.2.3 „My nechceme kouřit ani pasivně“
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
, SŠZS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

6.1.2.4 „Já kouřit nebudu a vím proč“
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015

6.1.2.5 "Normální je nekouřit"
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015

6.1.2.6 "Kouření a já"
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015

B.4.2 Zlepší se komplexní péče o alergiky a astmatiky
2.3.3.2 údržba zeleně a veřejných ploch ve městě
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018

2.3.3.2 letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.3.3.3 rekondiční pobyty v Čechách
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.3.3.4 speciální třídy v MŠ
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
MŠ Strojařů, MŠ Čecha

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015

B.4.3 Zabývat se problémem obezity u dětí i ostatních věkových skupin
1.4.1.4 skupinové programy snižování nadváhy
Odpovědnost:
STOB

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018

1.4.1.5 poradna zdravého životního stylu
Odpovědnost:
STOB

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

1.4.1.6 cvičení pro děti se zaměřením na snižování nadváhy - STOB
Odpovědnost:
STOB

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

B.4.4 Organizovat a podporovat pohybové aktivity k prevenci civilizačních chorob u všech věkových kategorií
1.2.1.6 běhy pro zdraví v Parku Střelnice
Odpovědnost:
ČSOP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

B.2.5.3 Běh Terryho Foxe
Odpovědnost:
ZŠ Dr. Malíka, SŠZS, ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

1.2.1.7 Pochod generací
Odpovědnost:
Št

Realizace:
KČT, SŠZS, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018

1.2.1.8 Pohybové akce pro veřejnost
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
ZŠ Školní nám.

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015

1.2.1.9 Plavání s VZP
Odpovědnost:
SA

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Náměty / Záměry:
- čistota ovzduší (připojení dalších oblastí na dálkové vytápění elektrárny Opatovice, řešení spalování odpadů ze zahrádek)
- světelný smog
- omezování hlukové zátěže (dopravní obchvat, záchytná parkoviště)

C.1 Lokalizace ohrožení podzemních vod P

C.2 Zlepší se kvalita zeleně a údržba veřejných prostranství

C.2.1 Zkvalitnit systém úklidu veřejných prostranství P
C.7.1.2 rekonstrukce a budování nových parkových ploch
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

C.7.1.5 pravidelný úklid chodníků a komunikací
Odpovědnost:
TS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

C.4.5.5 využívání obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací pro údržbu zeleně a čistoty ve městě
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.2.2 Péče o zeleň
C.4.6.2 pravidelná údržba zeleně ve městě
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- pravidelné kosení včetně úklidu komunálního odpadu ze zelených ploch, údržba stromového a keřového patra řezem

C.4.6.3 plánovací odpoledne,víkendy k městské zeleni
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
vnitroblok sídliště Pod Zbrojnicí,
C.4.6.4 nové výsadby zeleně ve městě
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
sídliště U Stadionu, Pod Zbrojnicí, park Republiky, ulice Sv. Čecha

C.3 Bude zlepšováno prostředí ve městě

C.3.1 Akce ke zlepšení prostředí ve městě
Náměty / Záměry:
- obnovení a vytvoření nové kašny, pítek apod.
- řešení vodních a rekreačních ploch v okrajových částech města (Topol, Vlčnov, Markovice, Vestec, Medlešice)
- promenáda kolem Chrudimky
- řešení návsi Topol, Vlčnov
- rozšíření provozu veřejných WC
- ochrana zelených ploch – zabránění jejich likvidaci, upřednostňování nových staveb na nevyužitých zastavěných pozemcích (brownfields) před stavbou na zel. louce apod. (územní plán by měl prosazovat projekty podporující rozvoj města s ohledem na zdravé prostředí).
- vytvoření naučné stezky a biokoridoru Park Střelnice - Habrov
- rozšíření odpočinkových míst v parku Střelnice


D.2.2.4 regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
připravena plánovací setkání s občany, na základě podnětů občanů zpracována projektová dokumentace, budou umístěny hrací prvky

C.3.1.6 rekonstrukce Kláštěrních zahrad a Zlaté stezky
Odpovědnost:
Ja

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
zpracována dokumentace

C.3.1.7 květiny ve městě
Odpovědnost:
Ja

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
oživení historického centra města květinami

C.3.1.8 revitalizace náhonu - jezová zdrž u stadionu AFK
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- dokončena jižní větev a bude pokračovat severní větev náhonu (pokud Povodí Labe převede do majetku města)

C.3.1.9 vytváření zelených míst ve městě
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- důležité prvky z hlediska estetického (parky, promenády, tvorba parteru, květinová výzdoba, lavičky, koše, info tabule)

C.3.1.10 zpřístupnění rekreačních lesů v okolí v souladu s územní ochranou zájmových území (Topol a Podhůra, Vrcha)
Odpovědnost:
OIN

Spolupráce:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.3.1.11 rozšíření a vznik vodních ploch v městském prostředí (park u Centrálu, Víta Nejedlého, Michalský park)
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.3.1.12 rekonstrukce Městského parku
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007

C.3.1.13 péče o historické památky ve městě
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

C.3.1.14 studie Tyršova náměstí
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

C.3.1.15 odstranění starých ekologických zátěží
Odpovědnost:
ry

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.3.1.16 zvýšit počet odpadkových košů ve městě
Odpovědnost:
TS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
hokejbalové hřiště, sportoviště
C.3.1.17 řešení pachové zátěže v okolí Lihovaru
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.4 Bude se zlepšovat situace v odpadovém hospodářství města

C.4.1 Opatření pro zlepšení třídění odpadů
C.1.4.3 provoz Sběrného dvora
Odpovědnost:
TS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

C.1.4.4 optimalizace systému sběrných míst
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
TS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.1.4.5 naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství města
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.1.4.6 řešení problematiky třídění a využití bioodpadu
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.5 Zkvalitní se ekologická výchova, osvěta a informovanost

C.5.1 Vytvořit informační systém o stavu životního prostředí
Náměty / Záměry:
- webové stránky s informacemi o stavu ŽP
- obnova hlukových map
- zprovoznění analyzátoru na oxidy dusíku.
C.6.1.2 Ekocentrum Zelený dům s ekotékou, poradenské středisko, spotřebitelské informace pro veřejnost
Odpovědnost:
ČSOP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

C.6.1.3 vypracování rizikových map ve vybraných lokalitách
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
– areál bývalé TRA, Blehovsko, DEPO, EVONA – kalová pole na Cihelně

C.6.1.4 měření znečištění ovzduší
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

C.5.2 Koncepčně realizovat environmentální výchovu a osvětu (EVVO)
C.6.2.1 aktivity dle koncepce EVVO
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

C.6.2.2 projekty směřující k pozitivním změnám životního prostředí ve městě
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:

Spolupráce:
Paleta

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
projekty Zeleného spotřebitelství Ekocentra Palety, komunitní kompostování v sídlišti U Stadionu

C.6.2.3 přednášky EVVO na školách - ZŠ, SŠ, Speciální školy
Odpovědnost:
Paleta

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.2.4 přednášky EVVO v Mama klubu, MŠ
Odpovědnost:
M-klub

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.2.5 informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí
Odpovědnost:
Altus

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.2.6 vypracování rádce občana o problematice životního prostředí
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.2.7 spolupráce s Ekocentrem Paleta Chrudim
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.5.3 Organizovat velké akce k osvětě pro veřejnost
C.6.3.1 Ukliďme svět
Odpovědnost:
Št

Realizace:
, TS,

Spolupráce:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.3.2 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Odpovědnost:
Št

Realizace:
BESIP, , MP, Měst.lesy, TS, Tyflo, Veolia,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.3.3 Den s Technickými službami
Odpovědnost:
TS

Realizace:
Altus

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.3.4 Den Země
Odpovědnost:
Št

Realizace:
OŽP, ČSOP, Paleta, M-klub, , Altus, SZŠaVOŠ, TS,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6 Bude zajištěna čistota toků a protipovodňová ochrana

C.6.1
Náměty / Záměry:
- environmentální technologie při výhledové rekonstrukci ČOV
C.2.5.1 protipovodňová a protierozní ochrana - Na Skřivánku, Píšťovy, Na Šancích – zpracování dokumentace
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.7 Bude zajištěna ochrana obytné funkce města před negativními účinky zemědělské výroby

C.7.1 Podporovat rozvoj ekologického zemědělství
Náměty / Záměry:
- přehlídka nových druhů rostlin pro ekologické zemědělství
C.7.1.1 Biojarmark
Odpovědnost:
Paleta

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.8 Městský úřad a městem zřizované organizace budou příkladem v uplatňování ekologicky šetrném přístupu ve svém provozu

C.8.1 Městský úřad jako vzorová organizace
Náměty / Záměry:
- používání recyklovaného papíru
- úklid ekologickými prostředky
C.8.1.1 zahájení certifikace dle systému EMAS
Odpovědnost:
ST_Mistost

Realizace:
OŽP

Spolupráce:
Št

Roky realizace:
2007, 2008, 2009

C.8.1.2 realizace projektu Zelené úřadování
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
OKT

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.8.1.3 pravidelné provádění ekologického auditu
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.9 Bude zlepšeno soužití obyvatel a zvířat ve městě

C.9.1 Naplňovat vyhlášku o čistotě města
C.4.5.6 pravidelný úklid psích exrementů speciálním "psím" vysavačem
Odpovědnost:
TS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.9.2 Řešení problematiky volně pobíhajících zvířat
C.3.4.2 činnost psího útulku
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
ČSOP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
setkání majitelů psů spojené s výletem do okolí
C.3.4.3 záchytné stanice pro zvířata
Odpovědnost:
ČSOP

Roky realizace:
2006

Náměty / Záměry:
- problematika holubů ve městě

D. VZDĚLÁVÁNÍ / KULTURA / VOLNÝ ČAS (SPORT)

D.1 Bude dostatečná nabídka volnočasových aktivit a možností pro děti a mládež

D.1.1 Optimalizovat hrací místa pro děti P
D.5.2.2 optimalizace hracích míst pro děti na území města Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.1.2 Rozvíjet možnosti volnočasového vyžití pro děti a mládež
D.1.3.1 práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.8.2 integrace - společné akce pro děti zdravé a handicapované
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.8.3 Bambiriáda - přehlídka sdružení dětí a mládeže
Odpovědnost:
Altus

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.8.5 Klub „Klubíčko“
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.2.8.6 Drakiáda
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2008, 2009

D.1.3 Sportoviště a dětská hřiště na území města a místních částí
D.2.9.1 otevřené školní hřiště pro veřejnost
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.2.5 rekonstrukce stávajících hracích míst
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
ulice Topolská,Fibichova,Skřivánek,Víta Nejedlého, Rozhledna,U Stadionu, Vlčnov, Medlešice, Markovice, Větrník, Na Šancích, Palackého, Husova, Leguma

D.2.9.2 skateboardové hřiště
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- dovybaveno lavičkami, odpadkovými koši, přístupovými zpevněnými cestami
- ochranná izolační zeleň

D.2.9.3 zlepšovat technický stav sportovišť v majetku jiných organizací
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.9.4 celková rekonstrukce stadionu SK Chrudim - tréninkové plochy, sociální zařízení pro veřejnost, tribuna
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.9.5 zimní stadion - vybudování ubytovací kapacity turistické kategorie v budově "Klobásov"
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

D.2.8.4 využití dobrovolníků při volnočasových aktivitách
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.9.6 obnova Aeroklubu v Chrudimi a jeho činnosti na letišti
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.9.7 otevření tělocvičen ZŠ pro neziskové organizace dle pravidel pronájmu
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.9.8 dovybavení hřišť v MŠ
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

D.1.4 Provoz a bezpečnost hřišť a sportovišť
D.2.10.3 dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně
Odpovědnost:
SA

Realizace:
ČČK, VZS ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.10.4 průběžná kontrola a údržba hracích míst
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

D.2.10.6 běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

D.1.5 Pořádat zajímavé sportovní akce pro mládež
D.2.6.1 plavecké štafety měst
Odpovědnost:
DDM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.6.2 turnaje, olympiády a akce pro neorganizovanou mládež – rekreační sport
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.6 Estetická kultivace dětí a mládeže
D.1.7.1 akce podporující mezigenerační soužití – společná výstava prací dětí a seniorů
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2 Na školách bude vytvářeno zdravé prostředí a budou využívány kvalitní metody pro výuku

D.2.1 Realizovat projekt Bezpečná cesta do školy P
G.3.1.1 Projekt Bezpečná cesta do školy (Chrudim)
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
Št, OIN, , MP,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

D.2.2 Podporovat vybavení škol
Náměty / Záměry:
- vybavenost odborných učeben ve školách
D.1.3.4 prostředky pro zkvalitnění čistoty a vlhkosti ovzduší na školských zařízeních
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.3.3 rozšířit možnosti pohybových aktivit v MŠ
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:

Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

D.1.3.2 dovybavení škol informační technikou
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.3.1 využívat alternativní zdroje - solární energie
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.2.26 zlepšení podmínek bezbariérovosti škol
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.2.3 Zavádět asistenty pro děti potřebující zvýšenou péči
Náměty / Záměry:
- financování osobních asistentů
D.1.4.1 osobní asistenti na školách ve městě
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.4.2 systémové řešení při využívání poskytovatelů sociálních služeb pro MŠ a ZŠ (integrace)
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:

Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

D.1.4.3 pedagogičtí asistenti na školách ve městě
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.4 Používat efektivní metody výuky
D.3.5.7 projektové učení, Školní kurikulum, dílčí projekty, projektové dny
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
, ,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.5 Využívat reedukační péče pro děti s poruchami učení
D.2.6 Řešit bezpečnost dětí při cestě do školy
D.2.6.1 provést barevné označení bezpečných přístupových cest do škol
Odpovědnost:
ODP

Realizace:
ODP

Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

D.2.6.2 projekt Bezpečná cesta do školy
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.5.8 Rekonstrukce ul. Novoměstská (u ZŠ Dr. Malíka)
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
vybudování chodníku, parkovacích ploch a přechodu u ZŠ Dr.J. Malíka
D.2.7 Využívat nabídky zážitkových seminářů a programů
D.2.7.1 zážitkové semináře a programy Tyflocentra pro MŠ, ZŠ, SŠ
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.7.2 rozvíjet nabídku neformálního vzdělávání profesionálů a paraprofesionálů
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3 Budou dále přibývat programy na podporu zdraví na školách

D.3.1 Dále rozšiřovat projekt Škola podporující zdraví ve městě
D.5.1.1 Škola podporující zdraví – MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální škola
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
- seminář pro ředitele o programu Škola podporující zdraví WHO
- semináře o zdravé výživě na všech typech škol
D.5.1.2 iniciovat zapojení škol do projektu Bezpečná škola
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4 Bude dostatečná nabídka vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie

D.4.1 Posilovat roli rodiny a rodičovské výchovy
D.4.2.1 aktivity Mama klubu
Odpovědnost:
M-klub

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.2.2 vzdělávací cyklus pro rodiče spojený s odbornými poradnami
Odpovědnost:
M-klub

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.1.3 aktivity Centra pro zdravotně postižené
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.2 Nabízet možnosti pro celoživotní vzdělávání obyvatel
Náměty / Záměry:
- spolufinancování pro vzdělávání pedagogických pracovníků
D.4.3.1 přednášky zájmového vzdělávání ve Vodních zdrojích
Odpovědnost:
VZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.2 Chrudimská univerzita třetího věku
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
viz také E.6.1Senioři ve městě budou aktivní

D.4.3.3 školení pedagogů v informačních technologiích
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.4 kurzy ČČK pro pedagogické pracovníky a veřejnost
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.5 vzdělávání pedagogických pracovníků
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.6 setkávání přátel angažovaného učení (PAU)
Odpovědnost:
ZŠ Dr. Malíka

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.2.7 nabídka vzdělávání aktivistů
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3 Umožnit přístup na internet pro širokou veřejnost
D.4.3.1 kampaň Březen - měsíc internetu
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.2 klubový internet v domě Agora
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.4 Zatraktivnit Lesní stezku Na Podhůře
D.2.11.9 dovybavení dětské tělocvičny
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.2.11.10 vybudování tělocvičny pro dospělé (lanová dráha apod.)
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.2.11.11 vybudování občerstvovacího místa (např. u restaurace Na Kometě)
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.2.11.12 vybudování rozhledny se zázemím (občerstvení, dozor apod.)
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.5 Místní kultura ve městě a kulturnost obyvatel se bude rozvíjet

D.5.1 Využívat možnosti Městské knihovny
D.1.9.3 fond mluveného slova pro nevidomé a dyslektiky
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.9.4 besedy o kultuře pro školy
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.9.5 besedy s autory nových knih
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.9.6 pasování mladých čtenářů
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.9.7 internet v dětském oddělení knihovny
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.5.2 Využívat nabídky z oblasti kultury
Náměty / Záměry:
- upravit ceny vstupenek pro seniory
D.1.10.8 výstavy
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.9 koncertní vystoupení, festivaly, festival Yanderov
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.10 přednášková činnost
Odpovědnost:
Muzeum

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.11 dílčí projekty Muzea loutkářských kultur
Odpovědnost:
MLOK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.12 Majáles
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.1.10.13 divadelní představení, divadelní projekty
Odpovědnost:
CHB

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.14 plesy
Odpovědnost:
CHB

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.15 zprovoznění Divadla pro neslyšící i pro vozíčkáře
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.10.16 podporovat produkci svépomocných kulturních aktivit
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.6 Bude nadále fungovat grantový systém města – granty, dotace

E. SOCIÁLNÍ, BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOST

E.1 Bude nadále probíhat výstavba nových bytů, příprava pro individuální bytovou výstavbu, dovybavení a rekonstrukce sídlišť

E.1.1 Výstavba nových bytů, opravy a modernizace
Náměty / Záměry:
- oprava a modernizace bytových domů v majetku města (zejména v lokalitě u autobusového nádraží)
E.4.1.1 pokračování výstavby nájemních a družstevních bytů
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
bytové objekty :DEVELOPER na Skřivánku, VCES, Na Špici, Malecká

E.4.1.2 pokračovat v obnově a modernizaci bytového fondu (FRB)
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

E.1.2 Vybavení sídlišť, inženýrské sítě
Náměty / Záměry:
- revitalizace panelových domů, humanizace a regenerace sídlišť
- občanská vybavenost pro sídliště Stromovka, Větrník, Rozhledna
- nové chodníky v místech, kde si lidé zkracují cestu (U Stadiónu)
- bezbariérové úpravy chodníků
E.4.2.1 rekonstrukce inženýrských sítí vč. venkovního veřejného osvětlení – probíhá průběžně po městě
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
realizují také majitelé sítí

E.4.2.2 zainvestování území pro individuální bytovou výstavbu
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

E.4.2.3 zainvestování inženýrských sítí městem pro individuální bytovou výstavbu a prodej přímo stavebníkovi (bez developerské firmy)
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

E.1.3 Bydlení sociálně slabších obyvatel, krizové bydlení
Náměty / Záměry:
- startovací, malometrážní byty
- chráněné bydlení, výstavba podporovaných bytů, nájemní byty pro příjmově vymezené osoby
- holobyty
- bydlení pro zletilé děti, které se vrací z ústavů a nemají možnost bydlení v rodině
- nový systém výplaty sociálních dávek dle zákona o životním a existenčním minimu a dle zákona o hmotné nouzi
- alternativní bydlení pro mladé dospělé
E.2.3.1 krizová lůžka v rámci ubytovny
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

E.2.3.2 vybudování chráněných bytů – Dům na půli cesty v Malecké ulici
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.2.3.3 provoz ubytovny pro nepřizpůsobivé občany (noclehárna), krizové bydlení
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.2 Budou dostupné sociální služby, poradenství a pomoc ve městě a dobrá informovanost o těchto službách

E.2.1
E.1.2.1 odborné sociální poradenství v souladu se zákonem o sociálních službách
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP, Charita

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.1.2.2 katalog sociálních služeb ve městě Chrudim
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:

Spolupráce:
Tyflo

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

E.1.2.3 občanská poradna
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

E.1.2.4 pečovatelská služba a osobní asistence
Odpovědnost:
Charita

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.1.2.5 sociální šatník
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.1.2.6 sociální služby pro zdravotně postižené
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CPZP, Charita, PODZ, Rytmus, Tyflo

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.1.2.7 komunitní plánování sociálních služeb
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.1.2.8 aktualizace Katalogu sociálních služeb ve městě Chrudim v souladu se zákonem o sociálních službách - brožura, webové stránky, zvuková podoba informační brožury a letáky o sociálních službách
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
rp

Roky realizace:
2006, 2008, 2009

E.1.2.9 kompletní systém nízkoprahových služeb a sociálně právního poradenství pro děti , mládež a mladé dospělé - stacionární program (Futur,Klub pro mladé dospělé Agora), program Kopretina a mobilní komunitní program
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi, Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.1.2.10 programy pro zabránění sociálního vyloučení znevýhodněných občanů
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.3 Zlepší se situace zdravotně postižených občanů

Náměty / Záměry:
- chráněné dílny
- bezbariérové společenské zařízení (např. kavárna, restaurace), bezbariérový vstup na WC
- bezbariérové bydlení
- vybudování domova pro seniory
- chráněné byty – tréninkové byty (mentálně postižené, duševně nemocní), odlehčovací služby
- Centrum pro zdravotně postižené – prodej kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, zavedení sociálních služeb pro sluchově postižené - poradenství, asistence, opravy pomůcek , kulturní a společenské akce pro zdravotně postižené, zajištění služeb osobní asistence, podpora vzniku svazu sluchově postižených
E.3.1
E.3.1.3 Centrum pro zdravotně postižené
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- zajišťování služeb osobní asistence (zvyšování počtu)
- klub Mumínek pro zdravotně postižené děti a jejich rodiče
- terénní práce
- pořádání kulturních a společenských akcí, výletů pro zdravotně postižené a pro veřejnost

E.3.1.4 projekt podporovaného zaměstnávání, tranzitní program, integrace lidí s handicapem do pracovního procesu
Odpovědnost:
Rytmus

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.3.1.5 integrace lidí s handicapem do pracovního procesu
Odpovědnost:
ÚP, Rytmus

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

E.3.1.6 Projekt Putování loutek
Odpovědnost:
MLOK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.3.1.7 TyfloCentrum Pardubice
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- ukázka kompenzačních pomůcek
- klubová činnost
- interní časopis pro zrakově postižené ( i ve zvukové podobě )
- asistenční služba
- odstranění bariér
- denní centrum
- zaměstnanost

E.3.1.8 půjčovna kompenzačních pomůcek
Realizace:
CPZP, CSSP, Tyflo

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.3.1.9 odstraňování architektonických a informačních bariér pro zdravotně postižené občany, program Mobility - bezbariérové přístupy do veřejných buhdov - pošta, divadlo, Muzeum /restaurace, sál)
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
zodpovídají vlastníci nemovitostí,bezbariérový vstup do Muzea, průběžná výstavba bezbariérových přechodů

E.3.1.10 občanské sdružení Péče o duševní zdraví v Chrudimi
Odpovědnost:
PODZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

E.3.1.11 sociální služby poskytované Charitou Chrudim
Odpovědnost:
Charita

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

E.4 Budou dobře zajištěny služby sociálně potřebným a ohroženým občanům

Náměty / Záměry:
- Domov pro seniory
- azylové domy pro ženy
- hospic
E.4.1
E.4.1.1 rozvíjet další aktivity Denního centra pro seniory, nemocné a zdravotně postižené občany
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.4.1.2 vybudování Domova pro seniory u DPS Strojařů
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.4.1.3 Home care(domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ)
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.4.1.4 domy na půl cesty
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

E.4.1.5 program Mobility - bezbariérové přístupy do veřejných budov - pošta, divadlo, muzeum ( restaurace, sál)
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

E.4.1.6 krizové centrum pro handicapované a sociálně znevýhodněné
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.4.1.7 ubytovna z azylového domu
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

E.4.1.8 informační činnost v ubytovně a noclehárně
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

E.5 Budou vznikat nová pracovní místa a bude snižována absence nedostatku praxe

E.5.1 Podporovat vznik nových pracovních míst
Náměty / Záměry:
- absolventská místa
- podporované zaměstnávání pro ZPS
- chráněná dílna
- odborné stáže – Úřad práce
- vytvářet místa pro matky s dětmi
E.5.1.1 rekvalifikační kurzy
Odpovědnost:
ÚP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.5.1.2 projekt První příležitost
Odpovědnost:
ÚP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.5.1.3 vytvoření míst pro nezaměstnané – veřejně prospěšné práce
Odpovědnost:
ÚP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.5.1.4 projekt modelových pozic
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.6 Budou zajištěny podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů

E.6.1 Podpora aktivního života seniorů
Související aktivity
Chrudimská univerzita třetího věku viz.
E.6.1.1 sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením "Aktivizační programy"
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- pracovní terapie, muzikoterapie, trénování paměti, kondiční cvičení, cvičení
ve vodě, filmový klub, čtenářský kroužek, arteterapie, plesy seniorů, besedy, přednášky, koncerty, výstavy, společné rekreace, výlety, procházky pro zdraví

4.1.1.8 rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

4.1.1.9 kulturní a společenské akce pro seniory
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP, CHB, SS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
– návštěvy divadel a kulturních památek

4.1.1.10 sportovní hry seniorů
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

F. SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY

Náměty / Záměry:
- diskuse pro dospělé o sociálních a sociálně – patologických problémech
- minority: rómský poradce, spolupráce s Univerzitou Pardubice (sociální antropologie) - postupné řešení lokalit, kde je zvýšené riziko sociálně patologických jevů (např. Revoluční a Malecká ulice), vyhnout se kumulaci problémových obyvatel do jedné lokality.
- zřízení otevřeného klubu pro mládež bez alkoholu a nikotinu

F.1 Budou poskytovány kvalitní služby v rámci prevence sociálně – patologických jevů

F.1.1 Realizovat Program prevence kriminality ve městě
F.1.2.1 program prevence kriminality
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
problémové lokality : Michalský park, Na Kopanici, podjezd u nádraží, u kostela na Resselově náměstí


F.1.2 Rozvíjet aktivity a služby primární, sekundární a terciální sociální a protidrogové prevence
A.1.2.7 provoz webových stránek komunitního plánování sociálních služeb
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.1.2.2 kompletní systém nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé - stacionární program (Futur, Klub pro mladé dospělé Agora), mobilní místa (např. projekt Kopretina, maringotky)
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

F.1.3.2 návazné bydlení pro různé cílové skupiny
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
rp

Spolupráce:
rp

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.3 tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
rp

Spolupráce:
rp

Roky realizace:
2007, 2009, 2010

F.1.3.4 preventivní programy pro nejmenší
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.5 systém služeb pro podporu potrestaných vykonávající obecně prospěšné práce
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.6 nabídka preventivních a vzdělávacích programů
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
a. programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální školy, seniory
b. sociálně patologické jevy pro pedagogy
c. výchovné postupy pro rodiče (kroužek – výchova jako hobby)

F.1.3.7 vzdělávací program pro profesionály (učitelé, sociální pracovníci) zaměřené na sociální a preventivní práci
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.2.9 street areál s návaznou sociální službou
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.2.10 zvýšená mobilita sociálních služeb – streetwork
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.8 půjčovna videokazet, literatury a pomůcek
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
- téma prevence vzniku závislostí

F.1.2.12 bydlení s utajovanou adresou pro rodiny v tísni
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.9 zážitkové programy pro děti i vyučující, GO projekty, peer programy
Realizace:
SVZ, , ,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.2.14 péče o děti s nařízenou ústavní výchovou a o mladé lidi, kterým byla ukončena ústavní výchova (Dům napůl cesty)
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.2.15 terénní programy snižování rizik pro uživatele drog
Odpovědnost:
K-centrum

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.2.16 dlouhodobé programy drogové primární prevence na školách
Odpovědnost:
K-centrum

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.2.17 zvyšování kompetencí prostřednictvím dobrovolnictví a neformálního vzdělávání
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3 Poradenství v oblasti soc. patologických jevů
F.1.3.1 poradenská zařízení pro děti, mládež a dospělé
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi, CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.2 katalog všech poradenských center města Chrudimě
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2009, 2010

F.2 Snaha o snížení konzumace alkoholu a užívání tabáku

F.2.1 Kontrola nad prodejem alkoholických nápojů a cigaret mladistvým
F.3.1.1 kontrolní činnost Městské policie a Policie ČR, České obchodní inspekce a dalších subjektů
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.3 Ve městě bude zajištěna bezpečnost občanů

Náměty / Záměry:
- zvýšení počtu strážníků MP na potřebný počet
F.3.1
F.2.1.2 kamerový systém a Pult centrální ochrany
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.4 Bude existovat nabídka aktivačních a motivačních zájmových a volnočasových aktivit ve městě

G. DOPRAVA

G.1 Koncepčně řešit dopravu ve městě i v návaznosti na region

G.1.1 Omezit průjezdnost tranzitní dopravy městem P
Náměty / Záměry:
- spolupráce mezi radnicemi Chrudim a Pardubice v řešení otázek dopravy
- prioritně řešit obchvat Chrudimi (silnice I/37)
- rychlé napojení na region všemi druhy dopravy (ČD, MHD, ČSAD, cyklisté, auta)
- zklidnění ulice Na Ostrově
- kruhový objezd – situace cyklistů a aut, přechody pro chodce na kruhovém objezdu přizpůsobit i pro nevidomé)
- prosazovat schválený generel dopravy a řídit se jím
G.1.9.24 okružní křižovatky budovat při výstavbě obchvatu Chrudimě
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

G.1.2 Budovat nové cyklotrasy a cyklostezky P
G.1.3 Zachovat komunikaci kolem kostela ve stávajícím stavu P
G.1.4 Při rozvoji centra města respektovat i dopravní generel města uvnitř městského komunikačního okruhu
G.1.5 Řešit parkování ve městě
Náměty / Záměry:
- zlepšení efektivního vytížení současných parkovišť (úprava vybírání poplatků)
- zvýšení kapacity stávajících parkovišť stavebními úpravami (podzemní, zatravňovací dlaždice např.Na Šancích,Větrníku, U Stadiónu, Víta Nejedlého, Husova)
- nová parkoviště včetně záchytných
- doprovodná parkoviště při nových investicích
- vraky na parkovištích
- průběžné obnovování horizontálního značení na parkovištích
- vytipovat místo k odstavení NA a hledat finanční zdroje na tuto akci
- večerní spoj do Pardubic
- cyklostezka Chrudim – Pardubice
- cyklostezka Chrudim – Podhůra
- záchytné parkoviště Na Podhůře
G.1.6.1 parkování v sídlišti Na Šancích, ulici Malecká, Husova
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

G.1.6 Vytvářet podmínky pro chodce ve městě
D.3.5.10 vybudování chodníku v místní části Vlčnov
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009

D.3.5.11 rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
budou vybudována místa pro přecházení a přechod pro chodce

G.1.7.3 rekonstrukce ulic Erbenova, Smetanova, U Valchy(k AFK)
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2008, 2009

G.1.7.4 vybudování jednostranného chodníku v ulici Ke Hřišti v místní části Markovice
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2008, 2009

G.1.7.5 opravy povrchu chodníků v Chrudimi
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
ulice Škroupova podél hřbitova, Příčná, J.E.Purkyně, S.K.Neumanna, U Valchy

G.2 Zkvalitnit městskou hromadnou dopravu

G.2.1
Náměty / Záměry:
- autobusy na ekologický (plynový) pohon
- optimalizace časového rozložení spojů MHD
- MHD Na Presy
- posílení víkendových spojů MHD
- dopravní obslužnost centra z pohledu MHD
G.5.2.5 večerní spoje MHD z autobusového nádraží
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

G.5.2.6 autobus MHD pro invalidní občany s nástupovou plošinou
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

G.5.2.7 variabilní doprava po městě a příměstských částech (mikrobusy)
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2009, 2010

G.5.2.8 zastřešení zastávek MHD
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

G.3 Zaměřit se na prevenci úrazů v dopravě

Náměty / Záměry:
- přechody na ulici Čáslavská,Na Šancích
- úprava stávajících přechodů na silnicích I. a II. třídy
G.3.1
E.4.1.1 dopravní výchova na školách
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.4.1.2 větší využití a modernizace dopravního hřiště
Odpovědnost:
SA

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

H. PODNIKÁNÍ

H.1 Ve městě bude dostatek pracovních příležitostí a možností podnikat

H.1.1 Průmyslová zóna
H.1.2.1 vybudování, nákup a rekonstrukce silnic v průmyslové zóně, výstavba inženýrských sítí
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

H.1.2.2 příprava přímého napojení průmyslové zóny na I/37 směr Pardubice
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
ÚPR

Spolupráce:
ÚPR

Roky realizace:
2007, 2008

H.1.2.3 jednání s investory
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

H.1.2.4 zintenzivnit propagaci průmyslové zóny
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

H.1.2.5
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006

H.1.2 Vytvářet podmínky pro rozvoj místního podnikání
Náměty / Záměry:
- získat a udržet investory v zóně – co nejširší spektrum
- spolupracovat při řešení situace v bývalém areálu TRA
- zasadit se o získání DEPA
- podporovat stávající podnikání
- informovat o možnostech investic
- povázat činnost komise pro hospodářský rozvoj na další úřady a organizace
- zlepšení spolupráce s Okresní hospodářskou komorou
H.1.3.1 provázat činnost komise hospodářského rozvoje na RM, ZM a vedení města
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

H.2 Město bude centrem cestovního ruchu

H.2.1 Aktivní spolupráce a podpora rozvoje služeb a činností zaměřených na cestovní ruch
H.2.1.1 Podpora města při propagaci podnikatelských aktivit spojených s tercierní sférou zejména na cestovní ruch
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

H.2.1.2 nabízet volné prostory pro takové podnikání, které ve městě chybí
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

H.2.2
H.2.2.1 nabídka volných prostor určených pro podnikání, které ve městě chybí
Odpovědnost:

Spolupráce:

O. OSTATNÍ A PROVOZ

TISK
i