Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2006)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. VEŘEJNÁ SPRÁVA / ROZVOJ MĚSTA / URBANISMUS
A.1 Bude se nadále zlepšovat komunikace mezi veřejností a radnicí
A.1.1 O dílčích záměrech rozvoje města v předstihu diskutovat s občany, využívat metody komunitního plánování
A.1.1.11 ankety k dílčím záměrům ve městě a v místních částech, ke strategickému plánu, aktuálním kauzám
A.1.1.12 podpora vzniku a rozvoje místních koalic
A.1.2 Informovanost občanů pomocí médií
A.1.2.3 využívat Chrudimský zpravodaj a webové stránky
A.1.2.5 spolupracovat s dalšími informačními servery
A.1.2.6 webové stránky města: aktuálnost, zavedení redakčního systému, informace z odborů, zóna pro novináře, zveřejňování tiskových zpráv
OKT
A.2 Město se stane centrem cestovního ruchu
A.2.1 Kvalitně urbanisticky rozvíjet město
A.3.1.1 přestavba katastrálního úřadu v obchodní centrum
A.3.1.2 zpracovat adekvátní regulační plán městské památkové zóny
A.3.1.3 oživení centra
A.3.1.4 zaměřit trhy na prodej vlastních výpěstků, zemědělských a lesnických produktů, řemeslných výrobků
OIN
A.2.2 Rozvíjet a propagovat město
A.3.2.1 další rozvoj chrudimského letiště
A.2.2.2 delší provoz informačního centra
A.3.2.4 stálé zlepšování propagace města - zhotovení propagačních materiálů, informace na www stránkách
A.3.2.5 mezinárodní výměnné projekty mládeže
A.3 Hodnoty zdraví a udržitelný rozvoj budou sledovány v rozvoji města
A.3.1 Provázat Strategický plán a mezinárodní dokumenty za pomoci Plánu zdraví a kvality života
A.3.1.3 analýza souvislostí mezi Plánem zdraví a kvality života a Strategickým plánem
A.3.1.4 analýza vazeb mezi aktivitami v Plánu zdraví a mezinárodními dokumenty: Agenda 21, Zdraví 21 a NEHAP
KZM
A.4 Bude nadále dobře probíhat spolupráce s městy na národní i mezinárodní úrovni
A.4.1 Spolupracovat s ostatními Zdravými městy v ČR i zahraničí
A.3.1.1 přenos inspirací z jiných Zdravých měst, krajů a dalších subjektů
A.3.1.2 spolupráce v rámci mikroregionu
A.5 Bude nadále dobře fungovat grantový systém města provázaný s prioritami Plánu zdraví (granty, dotace kulturní, sportovní, ostatní) a prioritami města
A.5.1 grantový systém města
A.6 Bude dobudován komplexní informační systém města
A.6.1 xxx
A.6.1.1 informační tabule, označení ulic
A.6.1.2 sjednocení informačního systému v budovách radnice
A.6.1.3 označení cyklotras, umístění map
A.6.1.4 vybudování naučných stezek „Modrá osa“
OIN
A.7 Bude zájem o aktivní zapojení dětí a mládeže do života města
A.7.1 xxx
A.5.1.2 vznik studentského parlamanetu
A.5.1.3 vznik a rozvoj dobrovolnických projektů ve městě
A.5.1.4 podpora aktivačních programů pro mládež
A.8 Chrudim bude důležitým správním centrem v regionu
A.8.1 xxx
A.9.1.1 v Chrudimi budou významné instituce (VČE, VČP, VAK, Telecom, VZP, OSSZ apod.)
A.9 Bude udržován komplexní informační systém města
B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
B.1 Bude se zlepšovat situace ve zdravotních službách ve městě
B.1.1 Nadále věnovat pozornost home care
B.1.4.1 financování a zajištění home care
B.1.2 zastavit trend omezování zdravotních služeb v okresní nemocnici ve prospěch LDN
B.2.3.2 I. etapa rekonstrukce nemocnice
B.2.3.3 řešit situaci LDN
B.1.3 Podporovat vznik hospice
B.2.4.5 připravena projektová dokumentace, pozemky, veřejná sbírka
B.2 Bude se zvyšovat informovanost občanů prostřednictvím osvěty v oblasti zdraví
B.2.1 Bude zajištěno informování prostřednictvím celorepublikových akcí
B.3.1.1 Dny zdraví
B.3.1.2 Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem
B.3.1.3 Světový den první pomoci
B.3.1.4 Národní dny bez úrazů
B.3.1.5 Světový den Červeného kříže
B.3.1.6 Den seniorů
B.3.1.7 Bílá Pastelka
B.3.1.8 Mezinárodní den neslyšících
B.3.1.9 Pochod generací
B.3 Budou probíhat koncepční preventivní aktivity ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel
B.3.1 Programy a služby pro prevenci civilizačních chorob
B.3.2 Prevence úrazů a výuka první pomoci
D.3.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií
D.3.5.5 osvěta prevence úrazů
D.3.5.6 Projekt Bezpečná komunita Chrudim
KZM
B.3.3 Další programy a služby zdravotní prevence
1.2.1.3 rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami
2.6.1.2 projekt „Jak si udržet zdravé zuby“
1.2.1.4 projekt „Učíme se zdravě sedět a cvičit“
B.4.3.5 projekt „ My nechceme kouřit ani pasivně“
B.4.3.2 program sexuální výchovy dětí a mládeže
B.4.3.7 "ZP" měření tlaku, cholesterolu a krevního cukru
2.6.1.3 projekt „Zdravé zuby“
B.4.3.9 projekt „ Kouření a já“
B.4 Budou probíhat programy a služby pro prevenci civilizačních chorob
B.4.1 Programy a osvěta proti kouření
6.1.2.2 poradna pro odvykání kouření
6.1.2.3 „My nechceme kouřit ani pasivně“
6.1.2.4 „Já kouřit nebudu a vím proč“
6.1.2.5 "Normální je nekouřit"
6.1.2.6 "Kouření a já"
B.4.2 Zlepší se komplexní péče o alergiky a astmatiky
2.3.3.2 údržba zeleně a veřejných ploch ve městě
2.3.3.2 letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky
2.3.3.3 rekondiční pobyty v Čechách
2.3.3.4 speciální třídy v MŠ
B.4.3 Zabývat se problémem obezity u dětí i ostatních věkových skupin
1.4.1.4 skupinové programy snižování nadváhy
1.4.1.5 poradna zdravého životního stylu
1.4.1.6 cvičení pro děti se zaměřením na snižování nadváhy - STOB
B.4.4 Organizovat a podporovat pohybové aktivity k prevenci civilizačních chorob u všech věkových kategorií
B.2.5.3 Běh Terryho Foxe
1.2.1.7 Pochod generací
1.2.1.8 Pohybové akce pro veřejnost
1.2.1.9 Plavání s VZP
SA
C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
C.1 Bude se zlepšovat situace v odpadovém hospodářství města
C.1.1 Opatření pro zlepšení třídění odpadů
C.1.4.3 provoz Sběrného dvora
TS
C.1.4.4 optimalizace systému sběrných míst
C.1.4.5 naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství města
C.1.4.6 řešení problematiky třídění a využití bioodpadu
C.2 Bude zlepšováno prostředí ve městě
C.2.1 Akce ke zlepšení prostředí ve městě
C.3.1.8 revitalizace náhonu - jezová zdrž u stadionu AFK
OIN
C.3.1.9 vytváření zelených míst ve městě
C.3.1.10 zpřístupnění rekreačních lesů v okolí v souladu s územní ochranou zájmových území (Topol a Podhůra, Vrcha)
C.3.1.11 rozšíření a vznik vodních ploch v městském prostředí (park u Centrálu, Víta Nejedlého, Michalský park)
OIN
C.3.1.12 rekonstrukce Městského parku
OIN
C.3.1.13 péče o historické památky ve městě
OIN
C.3.1.14 studie Tyršova náměstí
C.3.1.15 odstranění starých ekologických zátěží
ry
C.3.1.16 zvýšit počet odpadkových košů ve městě
TS
C.3.1.17 řešení pachové zátěže v okolí Lihovaru
C.3 Zkvalitní se ekologická výchova, osvěta a informovanost
C.3.1 Vytvořit informační systém o stavu životního prostředí
C.6.1.3 vypracování rizikových map ve vybraných lokalitách
C.6.1.4 měření znečištění ovzduší
C.3.2 Koncepčně realizovat environmentální výchovu a osvětu (EVVO)
C.6.2.1 aktivity dle koncepce EVVO
C.6.2.3 přednášky EVVO na školách - ZŠ, SŠ, Speciální školy
C.6.2.4 přednášky EVVO v Mama klubu, MŠ
C.6.2.5 informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí
C.6.2.6 vypracování rádce občana o problematice životního prostředí
C.6.2.7 spolupráce s Ekocentrem Paleta Chrudim
C.3.3 Organizovat velké akce k osvětě pro veřejnost
C.6.3.1 Ukliďme svět
C.6.3.2 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
C.6.3.3 Den s Technickými službami
C.4 Bude zajištěna čistota toků a protipovodňová ochrana
C.4.1 xxx
C.2.5.1 protipovodňová a protierozní ochrana - Na Skřivánku, Píšťovy, Na Šancích – zpracování dokumentace
C.5 Bude zajištěna ochrana obytné funkce města před negativními účinky zemědělské výroby
C.5.1 Podporovat rozvoj ekologického zemědělství
C.7.1.1 Biojarmark
C.5.1.2 přehlídka nových druhů rostlin pro ekologické zemědělství
C.6 Městský úřad a městem zřizované organizace budou příkladem v uplatňování ekologicky šetrném přístupu ve svém provozu
C.6.1 Městský úřad jako vzorová organizace
C.8.1.2 realizace projektu Zelené úřadování
C.8.1.3 pravidelné provádění ekologického auditu
C.7 Zlepší se kvalita zeleně a údržba veřejných prostranství
C.7.1 xxx
C.4.6.2 pravidelná údržba zeleně ve městě
C.7.1.2 rekonstrukce a budování nových parkových ploch
OIN
C.4.6.3 plánovací odpoledne,víkendy k městské zeleni
OIN
C.4.6.4 nové výsadby zeleně ve městě
C.7.1.5 pravidelný úklid chodníků a komunikací
TS
C.4.5.5 využívání obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací pro údržbu zeleně a čistoty ve městě
C.8 Bude zlepšeno soužití obyvatel a zvířat ve městě
C.8.1 Naplňovat vyhlášku o čistotě města
C.4.5.6 pravidelný úklid psích exrementů speciálním "psím" vysavačem
TS
C.8.2 Řešení problematiky volně pobíhajících zvířat
C.3.4.2 činnost psího útulku
C.3.4.3 záchytné stanice pro zvířata
D. VZDĚLÁVÁNÍ / KULTURA / VOLNÝ ČAS (SPORT)
D.1 Budou dále přibývat programy na podporu zdraví na školách
D.1.1 Dále rozšiřovat projekt Škola podporující zdraví ve městě
D.5.1.1 Škola podporující zdraví – MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální škola
D.5.1.2 iniciovat zapojení škol do projektu Bezpečná škola
D.2 Bude dostatečná nabídka vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie
D.2.1 Posilovat roli rodiny a rodičovské výchovy
D.4.2.1 aktivity Mama klubu
D.4.2.2 vzdělávací cyklus pro rodiče spojený s odbornými poradnami
D.4.1.3 aktivity Centra pro zdravotně postižené
D.2.2 Nabízet možnosti pro celoživotní vzdělávání obyvatel
D.4.3.1 přednášky zájmového vzdělávání ve Vodních zdrojích
VZ
D.4.3.2 Chrudimská univerzita třetího věku
D.4.3.3 školení pedagogů v informačních technologiích
D.4.3.4 kurzy ČČK pro pedagogické pracovníky a veřejnost
D.4.3.5 vzdělávání pedagogických pracovníků
D.4.3.6 setkávání přátel angažovaného učení (PAU)
D.4.2.7 nabídka vzdělávání aktivistů
D.2.3 Umožnit přístup na internet pro širokou veřejnost
D.4.3.1 kampaň Březen - měsíc internetu
MK
D.4.3.2 klubový internet v domě Agora
D.2.4 Zatraktivnit Lesní stezku Na Podhůře
D.2.11.9 dovybavení dětské tělocvičny
D.2.11.10 vybudování tělocvičny pro dospělé (lanová dráha apod.)
D.2.11.11 vybudování občerstvovacího místa (např. u restaurace Na Kometě)
D.2.11.12 vybudování rozhledny se zázemím (občerstvení, dozor apod.)
D.3 Na školách bude vytvářeno zdravé prostředí a budou využívány kvalitní metody pro výuku
D.3.1 Podporovat vybavení škol
D.1.3.4 prostředky pro zkvalitnění čistoty a vlhkosti ovzduší na školských zařízeních
D.1.3.2 dovybavení škol informační technikou
D.1.3.1 využívat alternativní zdroje - solární energie
D.3.2.26 zlepšení podmínek bezbariérovosti škol
OIN
D.3.2 Zavádět asistenty pro děti potřebující zvýšenou péči
D.1.4.1 osobní asistenti na školách ve městě
D.1.4.3 pedagogičtí asistenti na školách ve městě
D.3.3 Používat efektivní metody výuky
D.3.5.7 projektové učení, Školní kurikulum, dílčí projekty, projektové dny
D.3.4 Využívat reedukační péče pro děti s poruchami učení
D.3.5 Řešit bezpečnost dětí při cestě do školy
D.2.6.2 projekt Bezpečná cesta do školy
D.3.5.8 Rekonstrukce ul. Novoměstská (u ZŠ Dr. Malíka)
OIN
D.3.6 Využívat nabídky zážitkových seminářů a programů
D.2.7.1 zážitkové semináře a programy Tyflocentra pro MŠ, ZŠ, SŠ
D.2.7.2 rozvíjet nabídku neformálního vzdělávání profesionálů a paraprofesionálů
D.4 Místní kultura ve městě a kulturnost obyvatel se bude rozvíjet
D.4.1 Využívat možnosti Městské knihovny
D.1.9.3 fond mluveného slova pro nevidomé a dyslektiky
MK
D.1.9.4 besedy o kultuře pro školy
MK
D.1.9.5 besedy s autory nových knih
MK
D.1.9.6 pasování mladých čtenářů
MK
D.1.9.7 internet v dětském oddělení knihovny
MK
D.4.2 Využívat nabídky z oblasti kultury
D.1.10.8 výstavy
D.1.10.9 koncertní vystoupení, festivaly, festival Yanderov
D.1.10.10 přednášková činnost
D.1.10.11 dílčí projekty Muzea loutkářských kultur
D.1.10.12 Majáles
D.1.10.13 divadelní představení, divadelní projekty
CHB
D.1.10.14 plesy
CHB
D.1.10.15 zprovoznění Divadla pro neslyšící i pro vozíčkáře
OIN
D.1.10.16 podporovat produkci svépomocných kulturních aktivit
D.5 Bude dostatečná nabídka volnočasových aktivit a možností pro děti a mládež
D.5.1 Rozvíjet možnosti volnočasového vyžití pro děti a mládež
D.1.3.1 práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
D.2.8.2 integrace - společné akce pro děti zdravé a handicapované
D.2.8.3 Bambiriáda - přehlídka sdružení dětí a mládeže
D.2.8.5 Klub „Klubíčko“
D.2.8.6 Drakiáda
D.5.2 Sportoviště a dětská hřiště na území města a místních částí
D.2.9.1 otevřené školní hřiště pro veřejnost
D.5.2.2 optimalizace hracích míst pro děti na území města Chrudim
OIN
D.2.2.5 rekonstrukce stávajících hracích míst
D.2.9.2 skateboardové hřiště
OIN
D.2.9.3 zlepšovat technický stav sportovišť v majetku jiných organizací
D.2.9.4 celková rekonstrukce stadionu SK Chrudim - tréninkové plochy, sociální zařízení pro veřejnost, tribuna
OIN
D.2.9.5 zimní stadion - vybudování ubytovací kapacity turistické kategorie v budově "Klobásov"
OIN
D.2.8.4 využití dobrovolníků při volnočasových aktivitách
D.2.9.6 obnova Aeroklubu v Chrudimi a jeho činnosti na letišti
D.2.9.7 otevření tělocvičen ZŠ pro neziskové organizace dle pravidel pronájmu
D.2.9.8 dovybavení hřišť v MŠ
OIN
D.5.3 Provoz a bezpečnost hřišť a sportovišť
D.2.10.3 dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně
D.2.10.4 průběžná kontrola a údržba hracích míst
OIN
D.2.10.6 běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou
OIN
D.5.4 Pořádat zajímavé sportovní akce pro mládež
D.2.6.1 plavecké štafety měst
DDM
D.2.6.2 turnaje, olympiády a akce pro neorganizovanou mládež – rekreační sport
D.5.5 Estetická kultivace dětí a mládeže
D.1.7.1 akce podporující mezigenerační soužití – společná výstava prací dětí a seniorů
D.6 Bude nadále fungovat grantový systém města – granty, dotace
E. SOCIÁLNÍ, BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOST
E.1 Bude nadále probíhat výstavba nových bytů, příprava pro individuální bytovou výstavbu, dovybavení a rekonstrukce sídlišť
E.1.1 Výstavba nových bytů, opravy a modernizace
E.4.1.1 pokračování výstavby nájemních a družstevních bytů
OIN
E.4.1.2 pokračovat v obnově a modernizaci bytového fondu (FRB)
OIN
E.1.2 Vybavení sídlišť, inženýrské sítě
E.4.2.1 rekonstrukce inženýrských sítí vč. venkovního veřejného osvětlení – probíhá průběžně po městě
OIN
E.4.2.2 zainvestování území pro individuální bytovou výstavbu
OIN
E.4.2.3 zainvestování inženýrských sítí městem pro individuální bytovou výstavbu a prodej přímo stavebníkovi (bez developerské firmy)
OIN
E.1.3 Bydlení sociálně slabších obyvatel, krizové bydlení
E.1.3.1 vybudování ubytovny z azylového domu
OIN
E.2.3.2 vybudování chráněných bytů – Dům na půli cesty v Malecké ulici
OIN
E.2.3.3 provoz ubytovny pro nepřizpůsobivé občany (noclehárna), krizové bydlení
OIN
E.2 Budou dostupné sociální služby, poradenství a pomoc ve městě a dobrá informovanost o těchto službách
E.2.1 xxx
E.1.2.1 odborné sociální poradenství v souladu se zákonem o sociálních službách
E.1.2.3 občanská poradna
E.1.2.4 pečovatelská služba a osobní asistence
E.1.2.5 sociální šatník
E.1.2.6 sociální služby pro zdravotně postižené
E.1.2.7 komunitní plánování sociálních služeb
SVZ
E.1.2.8 aktualizace Katalogu sociálních služeb ve městě Chrudim v souladu se zákonem o sociálních službách - brožura, webové stránky, zvuková podoba informační brožury a letáky o sociálních službách
E.1.2.9 kompletní systém nízkoprahových služeb a sociálně právního poradenství pro děti , mládež a mladé dospělé - stacionární program (Futur,Klub pro mladé dospělé Agora), program Kopretina a mobilní komunitní program
E.1.2.10 programy pro zabránění sociálního vyloučení znevýhodněných občanů
E.3 Zlepší se situace zdravotně postižených občanů
E.3.1 xxx
E.3.1.3 Centrum pro zdravotně postižené
E.3.1.4 projekt podporovaného zaměstnávání, tranzitní program, integrace lidí s handicapem do pracovního procesu
E.3.1.5 integrace lidí s handicapem do pracovního procesu
E.3.1.6 Projekt Putování loutek
E.3.1.7 TyfloCentrum Pardubice
E.3.1.8 půjčovna kompenzačních pomůcek
E.3.1.9 odstraňování architektonických a informačních bariér pro zdravotně postižené občany, program Mobility - bezbariérové přístupy do veřejných buhdov - pošta, divadlo, Muzeum /restaurace, sál)
E.3.1.10 občanské sdružení Péče o duševní zdraví v Chrudimi
E.3.1.11 sociální služby poskytované Charitou Chrudim
E.4 Budou dobře zajištěny služby sociálně potřebným a ohroženým občanům
E.4.1 xxx
E.4.1.1 rozvíjet další aktivity Denního centra pro seniory, nemocné a zdravotně postižené občany
E.4.1.2 vybudování Domova pro seniory u DPS Strojařů
OIN
E.4.1.3 Home care(domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ)
E.4.1.4 domy na půl cesty
OIN
E.4.1.5 program Mobility - bezbariérové přístupy do veřejných budov - pošta, divadlo, muzeum ( restaurace, sál)
E.4.1.6 krizové centrum pro handicapované a sociálně znevýhodněné
E.4.1.7 ubytovna z azylového domu
SVZ
E.5 Budou vznikat nová pracovní místa a bude snižována absence nedostatku praxe
E.5.1 Podporovat vznik nových pracovních míst
E.5.1.1 rekvalifikační kurzy
ÚP
E.5.1.2 projekt První příležitost
ÚP
E.5.1.3 vytvoření míst pro nezaměstnané – veřejně prospěšné práce
ÚP
E.5.1.4 projekt modelových pozic
E.6 Budou zajištěny podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů
E.6.1 Senioři ve městě budou aktivní
E.6.1.1 sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením "Aktivizační programy"
4.1.1.8 rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku
4.1.1.9 kulturní a společenské akce pro seniory
4.1.1.10 sportovní hry seniorů
E.7 Budou realizovány komunitní programy pro děti, mládež, mladé dospělé a jejich sociální okolí
E.7.1 xxx
E.7.1.1 program Kopretina a mobilní komunitní program
F. SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY
F.1 Budou poskytovány kvalitní služby v rámci prevence sociálně – patologických jevů
F.1.1 Realizovat Program prevence kriminality ve městě
F.1.2.1 program prevence kriminality
SVZ
F.1.2 Rozvíjet aktivity a služby primární, sekundární a terciální sociální a protidrogové prevence
F.1.2.2 kompletní systém nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé - stacionární program (Futur, Klub pro mladé dospělé Agora), mobilní místa (např. projekt Kopretina, maringotky)
F.1.3.4 preventivní programy pro nejmenší
MP
F.1.3.5 systém služeb pro podporu potrestaných vykonávající obecně prospěšné práce
OIN
F.1.3.6 nabídka preventivních a vzdělávacích programů
SVZ
F.1.3.7 vzdělávací program pro profesionály (učitelé, sociální pracovníci) zaměřené na sociální a preventivní práci
SVZ
F.1.2.9 street areál s návaznou sociální službou
F.1.2.10 zvýšená mobilita sociálních služeb – streetwork
F.1.3.8 půjčovna videokazet, literatury a pomůcek
SVZ
F.1.2.12 bydlení s utajovanou adresou pro rodiny v tísni
F.1.3.9 zážitkové programy pro děti i vyučující, GO projekty, peer programy
F.1.2.14 péče o děti s nařízenou ústavní výchovou a o mladé lidi, kterým byla ukončena ústavní výchova (Dům napůl cesty)
F.1.2.15 terénní programy snižování rizik pro uživatele drog
F.1.2.16 dlouhodobé programy drogové primární prevence na školách
F.1.2.17 zvyšování kompetencí prostřednictvím dobrovolnictví a neformálního vzdělávání
F.1.3 Poradenství v oblasti soc. patologických jevů
F.1.3.1 poradenská zařízení pro děti, mládež a dospělé
F.1.3.2 katalog všech poradenských center města Chrudimě
SVZ
F.2 Ve městě bude zajištěna bezpečnost občanů
F.2.1 xxx
F.2.1.2 kamerový systém a Pult centrální ochrany
MP
F.3 Sníží se konzumace alkoholu a užívání tabáku
F.3.1 Kontrola nad prodejem alkoholických nápojů a cigaret mladistvým
F.3.1.1 kontrolní činnost Městské policie a Policie ČR, České obchodní inspekce a dalších subjektů
MP
F.4 Bude existovat nabídka aktivačních a motivačních zájmových a volnočasových aktivit ve městě
G. DOPRAVA
G.1 Koncepčně řešit dopravu ve městě i v návaznosti na region
G.1.1 Realizovat dopravní generel města uvnitř městského komunikačního okruhu
G.1.2 Zajistit obchvat města
G.1.9.24 okružní křižovatky budovat při výstavbě obchvatu Chrudimě
OIN
G.1.3 Řešit parkování ve městě
G.1.3.1 parkování u hřiště AFK
OIN
G.1.3.2 parkování při cestě na plavecký bazén
OIN
G.1.6.1 parkování v sídlišti Na Šancích, ulici Malecká, Husova
G.1.4 Vytvářet podmínky pro cyklisty a chodce ve městě
G.2 Zkvalitnit městskou hromadnou dopravu
G.2.1 xxx
G.5.2.5 večerní spoje MHD z autobusového nádraží
ODP
G.5.2.6 autobus MHD pro invalidní občany s nástupovou plošinou
ODP
G.5.2.7 variabilní doprava po městě a příměstských částech (mikrobusy)
ODP
G.5.2.8 zastřešení zastávek MHD
OIN
G.3 Zaměřit se na prevenci úrazů v dopravě
G.3.1 xxx
G.3.1.1 Projekt Bezpečná cesta do školy (Chrudim)
E.4.1.1 dopravní výchova na školách
E.4.1.2 větší využití a modernizace dopravního hřiště
SA
H. PODNIKÁNÍ
H.1 Ve městě bude dostatek pracovních příležitostí a možností podnikat
H.1.1 Průmyslová zóna
H.1.2.1 vybudování, nákup a rekonstrukce silnic v průmyslové zóně, výstavba inženýrských sítí
H.1.2.3 jednání s investory
H.1.2.4 zintenzivnit propagaci průmyslové zóny
H.1.2.5
H.1.2 Vytvářet podmínky pro rozvoj místního podnikání
H.1.3.1 provázat činnost komise hospodářského rozvoje na RM, ZM a vedení města
H.2 Město bude centrem cestovního ruchu
H.2.1 Aktivní spolupráce a podpora rozvoje služeb a činností zaměřených na cestovní ruch
O. OSTATNÍ A PROVOZ
TISK
i