Český Brod
Znak Český Brod

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Český Brod

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Český Brod (2017-2018)

1. KO 1 VZHLED MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ + KO 4 BYDLENÍ

1.1 Zajištění kvalitní výsadby a údržby zeleně P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Podrobnosti o stavu prací jsou ve Výroční zprávě Technických služeb.
V 2017 - 2018 bylo vysazeno 40 stromů. Bohužel díky špatným klimatickým podmínkám v 2018 se ukázala obsluha zálivkou obtížná. Nakoupily se vaky a v dalších letech se budou stromky vysazovat nejvíce po 10 - 15 kusech, aby se zajistila jejich dostatečná péče.

Náměty / Záměry:
Rozšíření pracovního týmu Technických služeb města Český Brod.
Příloha:
ts_vyrocni_zprava_2017.pdf [1.4 MB, pdf]

1.2 Výměna povrchu štěrkových ulic P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
V 2018 realizace ulice Na Bělidle.

Náměty / Záměry:
Zmapování aktuálního stavu, vyčíslení finančních nákladů, shánění dotačních prostředků.

2. KO 3 DOPRAVA

2.1 Řešení bezpečného přechodu a výjezdu od nádraží na křižovatce u ZZN P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
13.12.2017 ZM schválilo odkup pozemků a areál ZZN. V 05/2018 bylo setkání s občany a seznámení se stavem areálu. Dále se v 2018 pracuje se na studiích využití. Hledají se fin. prostředky na dílčí projekty v ZZN.

Náměty / Záměry:
Vypracování studie, nákup pozemků a areálu ZZN.

2.2 Umístění přechodu pro chodce v Žižkově ul. (u obchodu Barvy laky) P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
V 2019 - 2020 se chystá celková modernizace Žižkovy ulice. V 2018 zahájeno stavební řízení.

Náměty / Záměry:
Zmapování terénu, projednání záměru na odboru dopravy, vyčíslení nákladů...

3. KO 5 ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.1 Zřízení taxi pro seniory

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Dotovaná služba SENIOR TAXI byla zřízena od 09/2018.

Náměty / Záměry:
Bude realizováno dotazníkové šetření mezi seniory. Dle výsledků se rozhodne o zřízení nové služby.
Příloha:
seniortaxi.pdf [478.1 kB, pdf]

3.2 Rekonstrukce budov v areálu nemocnice P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Realizace 2017, 2018: nová škola, nový NZDM KLub Zvonice, nová zahrada u pavilonu G.

Náměty / Záměry:
Pokračovat v dlouhodobém záměru obnovy rekonstrukce budov s využitím dotačních prostředků.
Příloha:
tz_nemocnice_ceskobrodskyzpravodaj_2018_rijen.pdf [165.9 kB, pdf]

4. KO 6 BEZPEČNOST + KO 9 ŘÍZENÍ ROZVOJE, SPRÁVA MĚSTA A SPOLUPRÁCE

4.1 Proměna parku za nemocnicí na rekreační zónu s cyklostezkami a sportovišti P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Projekt "Živá zahrada"

Náměty / Záměry:
V 2018 zpracován projekt. Realizace 2018/2019.

5. KO 8 VZDĚLÁVÁNÍ

5.1 Rekonstrukce MŠ Kollárova

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
Na jaře 2018 se začaly zpracovávat podmínky arch. soutěže. ZM dne 4.4.2018 uložilo radě města zrušit architektonickou soutěž na výstavbu nové MŠ Kollárova. Zastupitelstvo města vzalo dne 30. 9. 2020 na vědomí informaci o postupu při zadávání veřejné zakázky na pořízení projektové dokumentace na výstavbu. 14. 9. 2020 proběhla prezentace návrhů studie MŠ Kollárova pro veřejnost a pedagogy.

Náměty / Záměry:
Odbor rozvoje připravuje architektonickou soutěž na vybudování nové MŠ.

5.2 Rekonstrukce ZŠ pod domovem Anna

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
V 2018 žádná změna.

Náměty / Záměry:
Hledá se dotační titul.

5.3 Zajištění bezbariérového přístupu do knihovny - výtah (č.p. 1)

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
V 2018 proběhla 1.etapa rekonstrukce objektu. Výtah je plánován na 2. etapu v 2019/2020.

Náměty / Záměry:
Výtah bude vybudován v rámci rekonstrukce budovy čp. 1 na nám. Arnošta z Pardubic.

5.4 Doplnění materiálního vybavení ZŠ Tyršova

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
V 2018 se stav nezměnil.

Náměty / Záměry:
Akce byla financována z rozpočtu města.

6. KO 10 REKREACE, SPORT, KULTURA, AKTIVITY VOLNÉHO ČASU

6.1 Vybudování cyklostezek P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
V 2018 stav nezměněn. Řeší se problém při snaze realizovat chodník a stezku na Klučovské s prodejem pozemků od soukromých subjektů.

Náměty / Záměry:
Hledá se dotační titul. Cyklostezky budou vybudovány ve spolupráci s obcemi v regionu Pošembeří.

6.2 Rekonstrukce sportovního areálu na Kutilce P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
TJ Slavoj díky úspěšným projektům v dotačním řízení realizují v 2018-2020 několik projektů. Viz https://www.tjslavojcb.cz/

Náměty / Záměry:
Je zpracována studie, hledá se investor.

6.3 Rekonstrukce bazénu - koupaliště P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
Rada města doporučila 3. 12. 2019 zastupitelstvu města souhlasit s odstraněním staveb bazénů v areálu koupaliště a s využitím areálu koupaliště v souladu s územním plánem (plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení).

Náměty / Záměry:
Zpracovává se studie na využití pozemku bývalého koupaliště na sportoviště pro širokou veřejnost.

7. PANEL MLADÝCH (VŠECHNY OBLASTI)

7.1 Prohloubení spolupráce školních parlamentů s městem

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
Město průběžně spolupracuje s místními SŠ v rámci aktivit ICM. viz. https://www.cesbrod.cz/icm/

Náměty / Záměry:
Město spolupracuje s místními SŠ v rámci aktivit ICM.

7.2 Vybudování zázemí pro volný čas náctiletých P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
V 06/2017 byl vybudován workout na Škvárovně. viz https://www.cesbrod.cz/item/workout-na-skvarovne

Náměty / Záměry:
Čeká se na vhodný dotační titul. Téma je ve fázi zpracování podkladů.

8. KO 2 PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY + KO 7 CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY

8.1 Rekonstrukce kostela sv.Havla

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
V 2018 beze změny.

Náměty / Záměry:
Město Český Brod je aktivním členem pracovní skupiny, která má za cíl sehnat peníze na opravu kostela. Hledá se právní forma uskupení lidí a subjektů, která by aktivity zaštítila.
TISK
i