Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

III-IV/2018

Připravujeme

Diskuse "Zdraví obyvatel - téma před komunálními volbami 2018"

Dne 25. dubna 2018 se na Magistrátu hlavního města Prahy uskuteční inspirativní diskusní blok Zdraví obyvatel - téma před komunálními volbami 2018. Akce proběhne pod záštitou pana Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví.

Zdraví je základní součástí a současně i komplexním ukazatelem kvality života obyvatel. Z politického pohledu se jedná o významnou prioritu úspěšného místního rozvoje. Vedení měst, obcí a regionů se ne vždy daří využívat komunikační potenciál, který v sobě téma zdraví a zdravotního stavu nese.

  • Jak lze zdraví systémově ovlivňovat?
  • Jaké konkrétní nástroje mohou obce v tématu zdraví využívat?
  • Kde získají obce potřebná data pro sledování stavu a trendů zdravotního stavu obyvatel?
  • Existuje dostupná dobrá praxe využitelná v českém prostředí?

Veškeré informace k akci naleznete ZDE.

Za spolupráci na akci děkuje NSZM ČR svým odborným partnerům:
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Ústav pro zdravotní gramotnost
Národní síť podpory zdraví, z.s.
Zdravá Vysočina, z.s. 

 

Den Země 2018, zapojila se i Zdravá města

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, připadá každoročně na 22. duben. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických. V současnosti probíhá kampaň ve 193 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země téměř 30 let.

Také letos se ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konaly osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti. Zdravá města a obce připravila bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost. Na akcích si jejich účastníci mohli zakoupit faitradové výrobky, ale také typické regionální produkty. Do aktivit souvisejících s oslavami Dne Země se zapojila řada partnerů ve městech a regionech.

Programy oslav Dne Země ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.ZdravaMesta.cz/dze

Více informací o mezinárodních souvislostech kampaně: http://www.earthday.org

Upozornění pro Zdravá města, obce a regiony
Informace ke kampani Den Země vložte prostřednictvím terminálu

Stalo se

Chytrá a udržitelná města - nejen o technologiích, o lidech především, potvrdilo MMR

V úterý 22. května 2018 se za účasti téměř 80 osob uskutečnil v Praze celostátní seminář NSZM s názvem Chytré a udržitelné město. Tématem byla „smart“ řešení, která současně podporují udržitelný rozvoj právě v prostředí obcí a měst. Celou akcí rezonoval důraz na občana a jeho aktivní zapojení. Záštitu na akcí převzala paní Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj, které má téma primárně v gesci jako nedílnou součást urbánní politiky, vystoupil pověřený náměstek David Koppitz. Ve své prezentaci představil koncept inteligentních měst z pohledu MMR. Ocenil dlouhodobou spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a Svazem měst a obcí. Hned v úvodu svého vystoupení zmínil, že MMR aktivně pracuje na tom, aby finance z národních zdrojů měly v chystaném období strategičtější směr a zároveň nebyly jediným zdrojem pro financování rozvoje měst a obcí. „Z naší analýzy dotačních titulů pro obce jsme jich identifikovali více než 100, napříč různými resorty. Je zřejmé, že to není ideální stav, hledáme proto způsob zacílení tak, aby rozvoj měst a obcí nebyl řízen jen nabídkou peněz, ale reálnými potřebami a potenciály. Pojďme soustředit dotační podporu do méně témat a cílit na skutečné přínosy investic. Koncept inteligentních měst je toho nedílnou součástí“, doplnil Koppitz. Ve své prezentaci se rovněž zaměřil na nutnost promyšleného dlouhodobého rozvoje, to znamená vědět, kam ta či daná obec směřuje. Na to teprve navazuje zlepšení technologické infrastruktury, digitalizace, lepší mobilita a práce s daty a jejich využití pro predikci vývoje. Dále představil principy Smart Cities, kde vyzdvihl i roli samotných občanů, kteří jsou „koncovými“ zákazníky veřejných služeb a měli by mít více možností podílet se na místním rozvoji. Obdobně to je i se zapojením firem, např. v rámci jejich společenské odpovědnosti. Technologický pokrok by pak měl jít ruku v ruce s kvalitou plánování a řízení na úrovni samospráv. „MMR jako hlavní koordinační a znalostní partner na národní úrovni chce s prosazováním všech zmíněných principů významně pomoci,“ uzavřel Koppitz.  

prezentaci Středočeského inovačního centra zaznělo, jak významná je široká spolupráce a síťování obcí, firem, škol, ale i muzeí, knihoven a všech dalších hráčů. Významné je poptávat výzkum tak, aby byl užitečný pro to, co je v obcích třeba. „Smart city není o technologiích, ale zejména o aktivním zapojení občanů a dosahování podmínek pro kvalitní život lidí“, doplnila ředitelka centra R. Bízková. Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí představil platformu LepšíMěsta.cz a připravovanou „kuchařku“, kde si město či obec může zadat své požadavky, které chce řešit v oblasti dopravy, energetiky či e-governmentu a najít si modelová řešení vytvářená ve spolupráci s partnery ze soukromého a akademického prostředí. Zmínil otázku financování a hledání i dalších možností nežli jen dotačních titulů. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst, který celou akcí provázel, doplnil informace o mezinárodním programu Zdravé město, kde je možné chytrá řešení dobře kloubit s jejich strategickým směřováním, které současně bere v potaz pohled občanů. Hlavní teze z právě vydaného článku v časopisu Urbanismus a územní rozvoj na téma Chytrá a udržitelná města, představil Tomáš Hák z Univerzity Karlovy, Centra pro otázky životního prostředí.

Dále v programu zazněla tato témata:
[na odkazech si můžete stáhnout přednesené prezentace]
-  spolupráce korporátní, municipální a výzkumné sféry a ukázka z praxe města Vídně [prez. České podnikatelské rady pro UR; ČVUT];
-  využitelnost tzv. big dat ve veřejné sféře, jak a proč pracovat s anonymizovanými daty o poloze mobilních telefonních čísel například v oblastech dopravy, záchranného systému či v územním plánování [prez T-mobile];
-  železniční doprava jako součást čisté mobility a pilotní testování v Kraji Vysočina [prez. Dopravní fakulty Univerzity Pardubice];
-  shrnutí průzkumu, co potřebují města a obce, aby se stali „chytrými“, který proběhl na 120 obcích z ČR [prez. Českoněmecké obchodní komory];

S konkrétní praxí pak zazněly zkušenosti z těchto měst ....
- PRAHA: oblast finančního řízení, využití otevřených dat na příkladu uveřejňování smluv v příslušných registrech [prez. Prahy a společnosti Dynatech];
- OSTRAVA: chytrá řešení pro elektromobilitu a udržitelná mobilita obecně jako součást dlouhodobého strategického plánování města, zapojení se do Paktu starostů a primátorů k udržitelné energetice ad. [prez];
- LITOMĚŘICE: oblast udržitelné energetiky a jejího řízení, hlavně stanovení jasné vize a následně i konkrétních kroků, jak jí dosáhnout, využití dat o spotřebě energie, městský fond úspor energie, inovativní projekty z Horizon 2020 a mnohé jiné [prez].

Fotografie a souhrn prezentací z akce naleznete ZDE.

NOVĚ NA NAŠEM WEBU: Co nabízíme

V testovacím provozu jsme spustili nový web NSZM. Jednou z jeho částí je i sekce CO NABÍZÍME - zde pro města, obce a regiony vybíráme aktuální služby a aktivity, do kterých se mohou zapojit. ... poradenství a cílená pomoc pro kvalitu úřadu a postup k udržitelnému rozvoji, podpora metod kvality , školení a kurzy, podpora pro plánování s veřejností, mladá a školní fóra, pocitové mapy, indikátory, hodnotící zprávy a mnohé další. Máte i Vy zájem o spolupráci a inspirace z dalších obcí a měst nejen z Česka?

V Dačicích proběhla jarní Škola ke sdílení zkušeností (nejen) mezi Zdravými městy

První jarní den, 21. 3. 2018, otevřel v Dačicích i jarní Školu Zdravých měst - již tradiční setkání zástupců měst, obcí a regionů i spolupracujících organizací z celé ČR. V Dačicích se sešlo více než 130 účastníků. Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, kultura čistá mobilita, sociální bydlení, bezpečnost mladistvých na webu, péče o nejmladší děti, GDPR apod. Veškeré prezentace či související materiály naleznete na níže uvedených odkazech.

Účastníky přivítali předseda NSZM Petr Hermann a člen rady Jan Sedláček. Oba popřáli účastníkům inspirující pobyt plný příležitostí pro výměnu dobré praxe, ocenili přínosy asociace jak v profesní stránce, tak po stránce otevřené spolupráce. Oficiálního uvítání a představení Zdravého města Dačice a jeho historie i současných aktivit se ujal starosta Karel Macků. Následovala prezentace, ve které se účastníci mohli inspirovat využitím médií pro propagaci Zdravého města.

Resortní blok otevřeli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Účastníky informovali o nejnovějších výzvách OP Zaměstnanost určených pro územní samosprávné celky. Detailně byla probrána výzva č. 80 v oblasti efektivní veřejná správa - ta byla otevřena v nedávných dnech a nabízí řadu možností pro financování aktivit v oblasti strategických dokumentů a jejich řízení, rozvoj kvality a mnohé další. V odpolední části pak mohli účastníci své konkrétní dotazy detailněji se zástupci MPSV diskutovat. Následovala prezentace Ministerstva životního prostředí s informacemi k Paktu starostů a primátorů. Z informací Ministerstva vnitra bylo patrné, že na poli podpory kvality v územních samosprávných celcích uskutečňuje resort řadu aktivit, ať již je to soutěž Přívětivý úřad, obecně oceňování kvality a inovací, metodická podpora pro obce či řada vzdělávacích akcí. Na závěr bloku představil zástupce Ministerstva pro místní rozvoj proces přípravy a smysl Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

Po představení aktualit i širokého portfolia služeb asociace NSZM následoval blok k tématu kultura. Byly představeny dvě inovativní metodiky pro plánování kultury. První se zaměřuje na evaluace kulturních organizací města. Výstupem je přehledný nástroj, který poskytuje návod, jak efektivně rozvíjet kulturní organizace města, stanovovat jejich cíle, hodnotit výstupy jejich práce ad. Druhá metodika se zabývá průmětem kultury do „mapy“, přesněji řečeno do územně analytické a plánovací dokumentace. Zdravá města Jihlava a Litoměřice byla za pilotní testování těchto metodik oceněna razítkem Dobrá praxe.

Z příkladů z praxe jmenujme zajímavou koncepci sociálního bydlení (Křižánky), kampaň „Nebuď blbá!“, která informuje především mládež o nástrahách virtuálního světa (Turnov). Praha 8 prezentovala možnosti udržitelné spotřeby a její využití pro odpovědné nakupování, zkušenosti s GDPR v prostředí malých obcí zaznělo z Vyžlovky. Kampaň Stromy svobody 1918 – 2018, která městům a obcím nabízí odborné ošetření zapomenutých stromů či vysazení zcela nových stromů k výročí 100 let vzniku samostatného Československa prezentovala Nadace Partnerství společně s Valašskými Klobouky. Téma mikrojeslí vč. možnosti získání finanční podpory zaznělo z úst zástupců Zdravých měst Štětí a Chrudim.  Blok dobré praxe ukončilo Zdravé město Tábor společně se společností Kamba nabídkou pro Zdravá města, obce a regiony k zapojení se do projektu Zachraň záda.

Návazné dny Jarní Školy se uskutečnily 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky zaměřené na témata: komunikace s veřejností, zvládání náročných jednání, Základy a systém (nejen) programu Zdravé město - vše s nácvikem dovedností, s řadou metodických doporučení a příkladů z praxe. Závěrečný den proběhl praktický nácvik s info systémem DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Dačice za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

Další informace k jarní Škole jsou k dispozici ZDE.

Městské části z celé republiky sdílely své postupy a dobrou praxi

Setkání (nejen) Zdravých městských částí se uskutečnilo v úterý 6. března 2018 v prostorách pražského magistrátu. Cílem akce bylo sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad realizací aktivit Zdravého města, metodami kvality a nad možnostmi spolupráce. Záštitu na akcí převzali Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl.m.Prahy a Radek Lacko, radní pro oblast zdravotnictví a bydlení. Veškeré prezentace či související materiály naleznete na níže uvedených odkazech.

Akci zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec uvítáním účastníků a následným představením aktivit a služeb asociace. S aktuálně plánovanou výzvou OPZ č. 118, která je určena právě pro městské části seznámily účastníky zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Štěpánka Sýkorová a Klára Šultová.

Následující blok dobrých praxí uvedla koordinátorka Prahy 8 Iva Hájková. Zástupci Zdravých městských částí Prahy 4Prahy 8 a Prahy 7 vystoupili s tématy jako zapojení veřejnosti do tvorby Generelu veřejných prostranství, udržitelná architektura v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, participace občanů na úpravě veřejného prostranství v rámci projektu „PalmovkaTEĎ“, či participativní rozpočtování ve školách ve spolupráci s D21.

Náměstkyně primátorky Petra Kolínská účastníky rovněž přivítala a sdělila, že alokace dotačního programu MHMP pro městské části v oblasti podpory zdraví se zvýšila ze 2 na 5 miliónů Kč. Následně proběhla široká diskuse k představeným tématům. Blok byl zakončen prezentacemi městských částí Praha 10, Praha – Libuš a Praha 14 s tématy věnujícími se zapojení veřejnosti do plánované revitalizace parku Solidarita, zdraví napříč generacemi či participativnímu rozpočtu.

Dalších 5 městských částí se představilo v odpolední části, mezi nimi například i zástupci Brna či Ostravy. Městský obvod Ostrava – Poruba a městské části Brno – střed, Praha 12, Praha 15 a Praha 20 prezentovaly témata týkající se zvýšení efektivnosti systému vzdělávání zaměstnanců, plánování úprav veřejného prostoru se zapojením obyvatel, spolupráce s místními podnikateli prostřednictvím projektu „Podaná ruka“, či systémové práce v rámci Zdravé městské části. V rámci prezentace Jak jsme se na Patnáctce přihlásili k udržitelnému rozvoji a Zdravé MČ vyzdvihl místostarosta a politik Zdravé MČ Milan Ducko přínos Národní sítě Zdravých měst především pro nové, ale i stávající členy a ocenil zejména síťovou pomoc, sdílení know-how, zkušeností a inspirací kolegů politiků i koordinátorů Zdravých měst při zavádění programu Zdravé město či metod kvality.

V závěru akce proběhla diskuse k představeným tématům a dalším oblastem či problémům, se kterými se zástupci městských částí Prahy setkávají.

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům za účast na tomto inspirativním setkání. Přednesené prezentace a fotodokumentace z akce jsou k dispozici ZDE.

V Táboře se proškolili ve facilitačních dovednostech

Nejen úředníci Zdravého města Tábor, ale i vedení města, tajemník či zástupci městské policie se ve dnech 8. a 9. 2. účastnili kurzu facilitačních dovedností. Kurz zajišťovala Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu financovaného z OPZ.

Tématem akce byly metody a techniky zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů města, řízení diskuze, facilitace, jednání s problematickými typy osobností, formy vedení pracovních skupin či efektivní komunikace s médii

Tento kurz, který vychází z potřeby seznámit klíčové aktéry se základními pojmy a dovednostmi, jejichž znalost a uplatňování v praxi vede v dlouhodobém horizontu k udržitelnému rozvoji města (obce, regionu) a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel, proběhl rovněž ve městech Jihlava a Kopřivnice, či v městských částech Prahy. Ze všech těchto míst byla zpětná vazba velice pozitivní.

Jana Lorencová, koordinátorka Zdravého města Tábor o kurzu říká: „Komunikace s veřejností je součást naší každodenní práce. Neustále se ptáme sami sebe, zda umíme komunikovat správně a dostatečně jasně. I proto jsem přivítala nabídku Národní sítě Zdravých měst uspořádat tento seminář. Cílem však nebylo jen zlepšení komunikačních dovedností ve vztahu k občanům či médiím, ale také připomenout kolegům skutečnost, že jim v jejich práci může projekt Zdravé město pomoci. Díky lektorce Daně Divákové, která zaujala i neustálé pochybovače, jsme získali inspiraci, jak náš úřad v oblasti komunikace dále rozvíjet. Nejvíce mě však potěšilo zjištění, že mám kolem sebe na úřadě bezvadné lidi, s nimiž se mi podaří posunout projekt Zdravého města Tábora zas o kousek dál. A za to děkuji.“

NSZM může díky prostředkům OPZ tento kurz nabídnout i dalším zájemcům z řad obcí a měst. Máte-li zájem, prosím neváhejte se nám včas ozvat.

Seminář "Dobrá místa pro život" přinesl nabídku chytrých řešení i vzájemné spolupráce

V pondělí 26. února 2018 od 10 do 15 hodin se uskutečnilo inspirativní setkání Dobrá místa pro život - Chytře a udržitelně pro města a obce.

Seminář, pod záštitou UN Global Compact, organizovala společnost T-Mobile ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst, Česko - německou obchodní a průmyslovou komorou a Nadací Via. Akce byla určena jak zástupcům měst a obcí, tak neziskové i firemní sféry. 

V rámci akce zazněly příspěvky na témata: co města a obce potřebují, partnerství jako jeden z předpokladů udržitelnosti, praktické uplatnění udržitelnosti a využití IT ve městech, chytrá řešení pro města a obce, odpovědné chování firem ve světle energeticko-úsporných opatření, či životaschopná komunita a co pro ni můžeme udělat.

V odpolední části proběhly interaktivní workshopy na téma: jak mohou města/obce, firmy, organizace a občané přispět k přeměně našeho okolí v lepší místo k životu.

Přednesené prezentace a fotodokumentace jsou k dispozici ZDE


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2018

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.