KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategie rozvoje Kraje Vysočina 2021-2027

1. Konkurenceschopná ekonomika a zaměstnanost

1.1 Věda, výzkum a inovace

Deskriptory:
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.c investice do VaVaI
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
IV.h inovační podnikání
IV.j specializované poradenské služby

1.2 Konkurenceschopné podnikatelské prostředí

Deskriptory:
I.d průmyslové zóny
I.e rekonstrukce podnikatelské infrastruktury (brownfileds)
III.a podnikatelské prostředí
III.b podnikatelská infrastruktura
III.c služby pro podnikání
III.d zahraniční obchod a podpora exportu
VII.e mobilita pracovní síly
VII.g agenturní zaměstnávání

1.3 Regionální školství

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.f lidské zdroje VaV
VI.g ústavní a ochranná výchova
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení

1.4 Rozvoj terciárního a dalšího vzdělávání

Deskriptory:
VI.f lidské zdroje VaV
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.h odborné vzdělávání

2. Kvalitní a dostupné veřejné služby

2.1 Lidské zdroje ve zdravotnictví

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VII.h odborné vzdělávání
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb

2.2 Kvalitní, bezpečná a efektivní zdravotní péče

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence
X.c ohrožené děti
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XIII.e nemocnost a úrazovost
XVII.c veřejné služby

2.3 Kvalitní a moderní zdravotnická infrastruktura

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura

2.4 Služby sociální péče

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
IX.a sociální poradenství
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence
IX.d sociální infrastruktura
IX.f transformace sociálních služeb

2.5 Prevence závislostí a sociální začleňování

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.c sociální prevence
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.b kriminalita a prevence kriminality

2.6 Prorodinná a proseniorská politika

Deskriptory:
VIII.d aktivní stárnutí obyvatel
X.a soulad soukromého a pracovního života
X.c ohrožené děti
X.d služby pro rodiny a děti
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel

2.7 Zájmové a neformální vzdělávání a sport

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
XXI.c církve a náboženské společnosti
XXI.d NNO

2.8 Mezinárodní aktivity a mezinárodní spolupráce

Deskriptory:
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.i Evropská unie

2.9 Rozvoj neziskového sektoru

Deskriptory:
XXI.d NNO

2.10 Kvalitní veřejná správa

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XVII.e kvalifikace ve veřejné správě
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVII.h participace občanů na veřejné správě

2.11 Příprava územně plánovací dokumentace

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

3. Moderní infrastruktura a mobilita

3.1 Moderní dopravní infrastruktura

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.c železniční doprava
XI.d letecká doprava
XI.e multimodální doprava
XI.i mobilita

3.2 Zkvalitnění služeb veřejné hromadné dopravy

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.c železniční doprava
XI.e multimodální doprava
XI.f inteligentní dopravní systémy
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

3.3 Bezpečnost silničního provozu a zklidňování dopravy ve městech

Deskriptory:
XI.f inteligentní dopravní systémy
XI.j bezpečnost v dopravě
XI.k nemotorová doprava
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

3.4 Zásobování pitnou vodou

Deskriptory:
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

3.5 Odvádění a čištění odpadních vod

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod

3.6 Infrastruktura ICT

Deskriptory:
V.b vysokorychlostní sítě
V.c infrastruktura ICT

3.7 Elektronické služby veřejného sektoru (eGovernment)

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
V.e interoperabilita

3.8 ICT gramotnost a vzdělávání

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XVII.e kvalifikace ve veřejné správě

3.9 Efektivní krizové řízení a prevence kriminality

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.b kriminalita a prevence kriminality
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

3.10 Úspory a hospodaření s energiemi

Deskriptory:
II.a elektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.b energetické služby
II.c jaderná energetika
II.d hospodaření a úspory energie
II.e obnovitelné zdroje energie
II.h kombinovaná výroba tepla a elektřiny

4. Zdravé životní prostředí a udržitelný venkov

4.1 Obnova a rozvoj venkovského prostoru

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.b podnikatelská infrastruktura
XII.d regenerace znečištěných oblastí
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
XXI.d NNO

4.2 Stabilizace zemědělství a navazujícího zpracovatelského průmyslu

Deskriptory:
VII.h odborné vzdělávání
XVIII.a zemědělství
XVIII.d potravinářství

4.3 Trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství

Deskriptory:
XII.f biodiverzita
XVIII.b lesnictví
XVIII.e myslivost

4.4 Péče o přírodu a krajinu Vysočiny

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XXI.d NNO

4.5 Oběhové hospodářství a ekologické zátěže

Deskriptory:
II.f druhotné zdroje energie
XII.b nakládání s odpady
XII.d regenerace znečištěných oblastí

4.6 Zlepšování kvality ovzduší

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu

4.7 Ochrana před povodněmi a suchem

Deskriptory:
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů

5. Atraktivní kulturní a historické dědictví a cestovní ruch

5.1 Rozvoj cestovního ruchu

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
XI.k nemotorová doprava
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

5.2 Ochrana a zachování kulturních památek

Deskriptory:
XIV.b služby cestovního ruchu
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění

5.4 Rozvoj kultury a kulturní infrastruktury

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XV.c propagace a marketing kultury
TISK
i