KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)"
1.1 "Místní cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Aktivita"

Program Zdraví 21 pro Kraj Vysočina (2008)

1. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL (CÍL 11 "ZDRAVÍ 21")

1.1 Podpora komplexních programů a aktivity podporující a propagující zdravý životní styl a primární prevenci nemocí

1.2 Propagace zásad zdravé výživy a životosprávy a jejich vlivu na zdraví

1.3 Podpora pohybových, sportovních, tělovýchovných a volnočasových aktivit

1.3.1 Podpora projektů podporující pohybové, sportovní a tělovýchovné aktivity
1.3.2 Rozšiřování nabídky pohybových a sportovních aktivit pro široké skupiny obyvatel vč. Výstavby, rekonstrukcí a úprav sportovišť
1.3.3 Zvyšování pohybových aktivit na všech typech škol
1.3.4 Osvětové kampaně zaměřené na význam pohybu a sportu

1.4 Snižování stresu a psychosomatických onemocnění

1.4.1 Podpora projektů pro snižování stressu a psychosomatických onemocnění, podpora a posilování služeb v této oblasti
1.4.2 Osvěta široké veřejnosti
1.4.3 Vzdělávací kurzy pro specifické skupiny pracovníků, kteří jsou vystavováni nadměrnému stressu
1.4.4 Motivace pro zaměstnavatele při realizaci kurzů ke zvládání stressu

1.5 Prevence kouření a dalších závislostí (užívání alkoholu, drog a dalších návykových látek, gamblerství)

1.5.1 Podpora projektů a komplexních harmonogramů zaměřených na prevenci závislostí cílené zejména na rizikové skupiny (dospívající děti, mládež, těhotné ženy, sociálně rizikové skupiny)
1.5.2 Výchova ke zdraví, zdravotní osvěta a mediální kampaně
1.5.3 Poradenské a konzultační služby v oblasti prevence drogových závislostí
1.5.4 Vzdělávání (semináře, kurzy apod.) pro pedagogy a zdravotníky
1.5.5 Volnočasové aktivity dětí a mládeže
1.5.6 Zmapování služeb v oblasti primární prevence závislostí a vydávání "katalogu" pro širokou veřejnost i rizikové skupiny

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ (CÍL 5 "ZDRAVÍ 21")

2.1 Vytváření podmínek pro aktivní stáří, rozvíjení podmínek pro sportovní a pohybové aktivity a zdravý životní styl seniorů

2.1.1 Podpora komplexních projektů a programů zabývající se zdravým životním stylem seniorů
2.1.2 Podpora programů na téma aktivní příprava pro kvalitní život ve stáří
2.1.3 Volnočasové, vzdělávací a pracovní aktivity pro seniory
2.1.4 Mediální osvěta k tématu
2.1.5 Podpora a rozvoj komunitních aktivit seniorů (kluby seniorů, organizace, které se zabývají činnostmi se seniory ad.)
2.1.6 Aktivity zaměřené na prevenci osteoporózy

2.2 Prevence úrazů seniorů a řešení bezbariérových přístupů

2.2.1 Podpora projektů a programů zaměřených na prevenci úrazů a zvyšování bezpečnosti pro seniory vč.osvěty
2.2.2 Zmapování bariér a budování bezbariérových přístupů do veřejných, státních, zdravotnických, sociálních a dalších institucí
2.2.3 Rozvoj podmínek pro kompenzaci hendikepů prostředí a pro zvyšování jeho bezpečnosti (př. zmapování půjčoven tzv. kompensačních pomůcek ad.)

2.3 Zlepšování duševního zdraví seniorů, zlepšování účinnosti a účelnosti zdravotnických služeb pro seniory

2.3.1 Podpora projektů a programů pro rozvoj duševního zdraví seniorů a zdravotnických služeb pro seniory
2.3.2 Rozvoj zdravotnických služeb pro seniory, vytváření geriatrických pracovišť a podpora jejich činností
2.3.3 Poradenské či konsultační činnosti pro seniory
2.3.4 Aktivity a programy duševního zdraví seniorů
2.3.5 Kvalitní péče v oblasti demence
2.3.6 Osvěta k právní problematice využívání zdravotnických a sociálních služeb a bydlení
2.3.7 Podpora rodin, které se starají o seniory (respitní péče), rozvoj denních stacionářů pro seniory (vč. nemocných Alzheimerovou chorobou)

3. ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA (CÍL 3 "ZDRAVÍ 21")

3.1 Prevence kouření u gravidních žen a matek, prevence dalších závislostí

3.1.1 Podpora projektů a programů zabývající se snižováním počtu kouřících matek a gravidních žen (vč. dalších členů rodiny) vč. prevence jiných závislostí
3.1.2 Osvětové kampaně zaměřené na prevenci kouření u gravidních žen
3.1.3 Poradenské a konzultační služby pro těhotné ženy
3.1.4 Vznik a činnosti centralizovaného pracoviště pro matky závislé na návykových látkách
3.1.5 Školní programy výchovy k rodičovství

3.2 Prevence diabetu (cukrovky) u gravidních žen

3.2.1 Screeningová vyšetření diabetu v graviditě na úrovni ambulantních vyšetření (dodržování doporučení CGPS)

3.3 Bezpečné hračky a bezpečná školní hřiště

3.3.1 Budování nových a adaptace stávajících dětských hřišť, tak aby odpovídaly příslušným bezpečnostním normám
3.3.2 Účinná ochrana pískovišť vůči znečištění a přístupu zvířat
3.3.3 Pravidelná vyšetření hraček a pískovišť na dětských hřištích
3.3.4 Pravidelná a včasná informovanost veřejnosti o nebezpečných a rizikových hračkách

3.4 Zvýšit informovanost o správné péči a výživě novorozenců a kojenců

3.4.1 Systematická informovanost odborné i laické veřejnosti o správném pohybovém vývoji kojenců a malých dětí
3.4.2 Systematická informovanost odborné i laické veřejnosti o významu kojení a zdravé výživy v dětství
3.4.3 Osvěta pro rodiče (matky), týkající se správné výživy novorozenců a kojenců vč. vydávání zdravotně - výchovných materiálů
3.4.4 Činnost mateřských center a spolupráce s nimi

3.5 Řešení problematiky vrozených vývojových vad

3.5.1 Včasná diagnostika vrozených vývojových vad, zvýšený důraz na ultrazvukovou diagnostiku
3.5.2 Vznik centralizovaných pracovišť a screeningových center
3.5.3 Postnatální screening vrozených vad - vyšetřování novorozenců pomocí UZ již v porodnici
3.5.4 Pomoc rodinám, které se starají o dítě s handicapem - raná a respitní péče

4. ZDRAVÍ MLADÝCH (CÍL 4 "ZDRAVÍ 21")

4.1 Aktivní trávení volného času

4.1.1 Podpora projektů, činností a dlouhodobých programů propagující zdravý životní styl dětí a mládeže, zejména v oblasti pohybu, sportu a dalších zájmových aktivit
4.1.2 Činnost institucí, které dlouhodobě pracují s dětmi (např. domy dětí a mládeže, nízkoprahové kluby) a spolupráce s nimi
4.1.3 Systematické zajištění nabídky volnočasových aktivit mládeže a podmínek pro jejich realizaci
4.1.4 Vydávání katalogu a vytvoření webového portálu volnočasových aktivit v kraji Vysočina

4.2 Aktivity zdravého životního stylu a programy podporující zdraví ve školách

4.2.1 Podpora projektů a aktivit zdravého životního stylu
4.2.2 Zavádění programů "Škola podporující zdraví" do dalších škol všech typů
4.2.3 Semináře, workshopy apod. aktivity pro učitele a žáky škol
4.2.4 Zlepšování úrovně stravování ve školách, osvěta pro pracovníky školních jídelen
4.2.5 Prevence vadného držení těla ve školách

4.3 Prevence poruch příjmu potravy u dětí a mládeže (obezita, anorexie, bulimie)

4.3.1 Osvěta a poradenské aktivity o rizicích poruch příjmu potravy a o možnostech prevence

4.4 Prevence závislostí se zaměřením na kouření, užívání alkoholu a dalších návykových látek a gamblerství

4.4.1 Podpora projektů a programů prevence závislostí propojených s nabídkou a aktivitami využívání volného času
4.4.2 Zvýšení kontrolní činnosti konzumace alkoholu nezletilými osobami
4.4.3 Poradny pro odvykání kouření a pro mládež experimentující s návykovými látkami a alkoholem
4.4.4 Informovanost, mediální osvěta a mediální kampaně

4.5 Bezpečné sexuální chování, prevence HIV/AIDS, pohlavních nákaz a virových hepatitid B a C

4.5.1 Podpora zdravotně - výchovných projektů a programů prevence infekčních nemocí pro mládež (HIV/AIDS a pohlavních nákaz)
4.5.2 Osvěta a besedy v oblasti bezpečného sexuálního chování (i ve spojení s prevencí závislostí)
4.5.3 Poradny AIDS, bezplatné a anonymní odběry krve na testování HIV protilátek

5. SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY (CÍL 9 "ZDRAVÍ 21")

5.1 Prevence dětských úrazů

5.1.1 Podpora komplexních projektů a programů prevence dětských úrazů
5.1.2 Realizace "Národního plánu prevence úrazů"
5.1.3 Specifické preventivní programy - např. "Bečzpečná cesta do školy", "Bezpečná komunita" apod.
5.1.4 Mediální osvětová kampaň, osvětové a zdravotně - výchovné akce a aktivity
5.1.5 Zdravotně - výchovné materiály a pomůcky ve školách

5.2 Podpora a propagace používání ochranných pomůcek (před vznikem úrazů)

5.2.1 Podpora programů zaměřených na používání ochranných pomůcek, např. "Na kolo jen s přilbou", "Bezpečná cesta do školy" apod.
5.2.2 Informovanost o používání ochranných pomůcek, propagace ochranných pomůcek, mediální kampaně, osvěta

5.3 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snižování úrazů a úmrtí v důsledku dopravních nehod

5.3.1 Podpora preventivně-výchovných projektů a programů prevence dopravní úrazovosti a k bezpečnosti silničního provozu (s důrazem na nácvik reálných situací u dětí a mládeže)
5.3.2 Specifické programy prevence dopravní úrazovosti, jako např. "Bezpečná cesta do školy", "Bezpečná komunita", "Světlá bez nehod" apod.
5.3.3 Osvěta a mediální kampaně k prevenci dopravní úrazovosti a k bezpečnosti silničního provozu
5.3.4 Kontrola používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů

5.4 Snížení úrazovosti, která je zapříčiněna domácím násilím

5.4.1 Podpora projektů a programů vedoucích ke snížení úrazovosti, která je způsobována násilným chováním
5.4.2 Osvěta a přednášková činnost zejména na téma."Co dělat v případě, že se stanu obětí domácího násilí" (školy, mateřská centra, senioři)
5.4.3 Činnost neziskových organizací, které se podílejí na prevenci domácího násilí a spolupráce s nimi

5.5 Poskytování první pomoci

5.5.1 Kurzy a nácviky poskytování první pomoci na školách
5.5.2 Kurzy a nácviky poskytování první pomoci pro pracovníky firem a pro veřejnost
5.5.3 Mediální kampaně, osvěta a výchova široké veřejnosti

6. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ (CÍL 8 "ZDRAVÍ 21")

6.1 Prevence nádorových onemocnění

6.1.1 Podpora projektů a programů zaměřených na efektivní primární prevenci zhoubných nádorů
6.1.2 Pravidelná analýza a vyhodnocení výskytu a trendu vybraných zhoubných nádorů v kraji Vysočina
6.1.3 Screening vybraných nádorových onemocnění, zejména zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku a karcinomu prsu u žen
6.1.4 Mediální kampaně, osvěta a výchova ke zdraví (zaměřená především na širokou veřejnost, děti a mládež ve školách)
6.1.5 Zdravotně - výchovné materiály a pomůcky ve školách

6.2 Prevence srdečně cévních onemocnění

6.2.1 Podpora projektů a programů zaměřených na efektivní primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění a jejich rizikové faktory - prevence kuřáctví, zdravá výživa a pohybové aktivity
6.2.2 Pravidelná analýza a vyhodnocení výskytu a trendu kardiovaskulárních onemocnění v kraji Vysočina (zavedení registu
6.2.3 Mediální kampaň a osvěta, výchova ke zdraví (zaměřená především na širokou veřejnost, děti a mládež ve školách)

6.3 Prevence nemocí pohybového aparátu

6.3.1 Podpora projektů a programů k rozšiřování nabídky pohybových a sportovních aktivit
6.3.2 Podpora projektů a programů pro zvyšování pohybových aktivit na školách
6.3.3 Prevence vadného držení těla ve školách
6.3.4 Správná ergonomie při práci

6.4 prevence alergických onemocnění

6.4.1 Podpora projektů a programů prevence alergií a snižování jejich rizik, vč. programů pro rodiče alergických dětí
6.4.2 Pravidelná analýza a vyhodnocení výskytu a trendu alergií v dětské populaci, zavedení registru
6.4.3 Pylový monitoring, pravidelná informovanost veřejnosti o aktuálním výskytu pylů v prostředí
6.4.4 Činnost pediatrů a spolupráce s nimi

6.5 Prevence vzniku zubních kazů u dětí

6.5.1 Podpora projektů a programů prevence zubního kazu a zlepšování orálního zdraví dětí a mládeže
6.5.2 Osvěta a zdravotní výchova zaměřená na prevenci zubního kazu, praktické nácviky správného čištění zubů ve školách
6.5.3 Výchova a vzdělávání dentálních hygieniků

7. MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ (CÍL 20 "ZDRAVÍ 21")

7.1 Partnerství organizací s vlivem na zdraví a zdravý životní styl

7.1.1 Sdílení dobré praxe - podpora předávání zkušeností, výměny informací a osvědčených postupů (přednášky, semináře, články, webové stránky)
7.1.2 Motivace a finanční podpora (grantový systém apod.) pro akce a projekty
7.1.3 Propagace komunitních programů WHO (Zdravé město, Bezpečná komunita, projekt Škola podporující zdraví, projekt Zdravé pracoviště) a motivace subjektů (municipality, školy, podniky) k jejich zavádění
7.1.4 Podpora pro projekt Zdravé město WHO jako zásadní systémový nástroj pro práci v území a spolupráce s Národní sítí Zdravých měst ČR v této oblasti

7.2 Zastřešení a koordinace partnerů

7.2.1 Identifikace partnerů v rámci kraje a vytvoření základní komunikační sítě (průběžná distribuce informací, aktuality, možnosti spolupráce)
7.2.2 Nabídka programů a aktivit v oblasti podpory zdraví (možnost využití osvědčených programů a akcí z prostředí NSZM ČR ad.)
7.2.3 Propagace a medializace ukázkových aktivit a postupů partnerů v rámci kraje
7.2.4 Spolupráce a přenos zkušeností a postupů mezi kraji a krajskými úřady v oblasti Zdraví 21a projektu Zdravý kraj WHO

8. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY (CÍL 13 "ZDRAVÍ 21")

8.1 Kvalita vnitřního životního prostředí, zdravé bydlení

8.1.1 Zjišťování a hodnocení úrovně zátěže obyvatel ve vztahu k bydlení a nezbytné zahrnutí radonové problematiky regionu do širších cílů
8.1.2 Zvýšení informovanosti o možných rizicích ovlivňujících zdraví a vytváření zdravého domácího prostředí
8.1.3 Posílení a rozšiřování pozitivních vlivů a zdravotně prospěšných aktivit v oblasti bydlení

8.2 Rozvoj Krajské sítě Škol podporujících zdraví

8.2.1 Podpora aktivit stávajících "škol podporujících zdraví" ve vztahu ke zdravému životnímu stylu a výchovně-vzdělávacímu procesu, koordinace jejich činností a aktivit
8.2.2 Iniciace vzniku dalších škol realizujících program podpory zdraví
8.2.3 Koordinace a obnovování sítě certifikovaných ŠPZ (modelové školy, příklady dobré praxe) - s perspektivou přenosu jejich koordinace z centra na úroveň bývalých okresů
8.2.4 Zavedení tématiky podpory zdraví a metodiku tvorbu školního vzdělávacího programu do programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v pedagogických centrech
8.2.5 Podpora programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory a ochrany zdraví, zdravého životního stylu a prevence nemocí
8.2.6 Informovanost o programech podpory zdraví do sítě škol ČR prostřednictvím zavedených tištěných periodik a webových stránek

8.3 Plánování pro zdraví na regionální i místní úrovni

8.3.1 Podpora vzájemné, celostátní i mezinárodní spolupráce a partnerství v oblasti "zdravých municipalit"
8.3.2 Tvorba expertních "Plánů zdraví" za využití Analýzy zdravotního stavu a výstupů komunitního plánování v oblasti podpory zdraví
8.3.3 Tvorba "Profilů zdraví" jako komplexních materiálů pro popularizaci podpory zdraví pro média, veřejnou správu i širokou veřejnost
8.3.4 Propagace a medializace Zdravých měst, obcí a mikroregionů na místní a regionální úrovni (místní média, regionální státní správa)
8.3.5 Zvyšování počtu obcí, měst a mikroregionů v Národní síti Zdravých měst ČR, aktivní spolupráce s NSZM ČR

8.4 Iniciace a podpora programů a značky "Zdravý podnik, "Zdravý úřad" a "Zdravá nemocnice"

8.4.1 Iniciovat a podporovat programy "Zdravý podnik, "Zdravý úřad" a "Zdravá nemocnice"
8.4.2 Zvýšit propagaci těchto programů zdraví zejména k vyššímu managementu podniků
8.4.3 Zavést pravidelné ocenění organizací, které se více věnují podpoře a ochraně zdraví, zdravotní osvětě a pohodě svých zaměstnanců
TISK
i