KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Rozbalit detaily

Program Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina 2021-2025

1. Zdravější životní styl

1.1 Podpora a rozvoj komplexních programů a aktivit podporujících a propagujících zdravý životní styl a primární prevenci nemocí

Deskriptory:
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
1.1.1 Podporovat projekty podporující zdravý životní styl a primární prevenci nemocí
1.1.2 Propagovat zdravý životní styl, primární prevenci nemocí, zvyšovat zdravotní gramotnost veřejnosti
1.1.3 Systematicky vzdělávat pedagogy ve výchově ke zdraví, podpoře zdraví a prevenci nemocí na všech stupních škol a školských zařízeních
1.1.4 Podpořit lékaře i ostatní zdravotnické pracovníky při péči o pacienty všech věkových kategorií

1.2 Propagace a podpora zásad správné a bezpečné výživy všech věkových kategorií

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
1.2.1 Podpořit projekty a programy podporující správnou a bezpečnou výživu včetně prevence obezity a poruch příjmu potravy
1.2.2 Podpořit kampaně a aktivity zaměřené na zásady správné a bezpečné výživy
1.2.3 Podpořit bezpečnost ve výživě při výrobě, distribuci, skladování a uvádění potravin a pokrmů do oběhu
1.2.4 Propagovat a podpořit produkci regionálních produktů včetně biopotravin

1.3 Podpora pohybových, sportovních, tělovýchovných a volnočasových aktivit široké veřejnosti

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
1.3.1 Podpořit projekty a pohybové, sportovní a tělovýchovné aktivity
1.3.2 Rozšířit nabídku pohybových a sportovních aktivit pro obyvatele všech věkových kategorií vč. osob se zdravotním omezením
1.3.3 Podpořit aktivní mobilitu a spontánní pohybovou aktivitu
1.3.4 Podpořit správnou ergonomii při práci

1.4 Snižování stresu a psychosomatických onemocnění

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
1.4.1 Podpořit osvětu široké veřejnosti v oblasti předcházení stresu, jeho vlivu na zdraví a účinné redukci stresové zátěže

1.5 Prevence kouření a dalších závislostí (alkoholu, nelegálních návykových látek, nelátkových závislostí jako gamblerství, závislost na sociálních sítích atd.)

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
1.5.1 Podpořit projekty zaměřené na prevenci závislostí, cílené zejména na rizikové skupiny (děti, mládež, těhotné ženy, sociálně rizikové skupiny)
1.5.2 Podpořit výchovu a osvětu v oblasti prevence závislostí vč. mediálních kampaní

2. Zdravé stárnutí

2.1 Vytváření podmínek pro aktivní stáří (rozvíjení podmínek pro pohybové aktivity seniorů a zdravý životní styl, zlepšování duševního zdraví seniorů, zlepšování účinnosti zdravotnických a souvisejících služeb pro seniory)

Deskriptory:
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
2.1.1 Podpořit komplexní projekty a programy podporující zdravý životní styl seniorů
2.1.2 Podpořit projekty a programy s tématikou aktivní přípravy na kvalitní život ve stáří
2.1.3 Podpořit volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory

2.2 Prevence úrazů seniorů a řešení bariérovosti prostředí

Deskriptory:
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
2.2.1 Podpořit projekty a programy zaměřené na prevenci úrazů a zvyšování bezpečnosti seniorů vč. osvěty
2.2.2 Aktualizovat přehled možností zapůjčení kompenzačních pomůcek
2.2.3 Zmapovat bariéry ve veřejných institucích kraje

2.3 Zlepšování duševního zdraví seniorů a účelnosti a účinnosti zdravotnických a souvisejících služeb pro seniory

Deskriptory:
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
2.3.1 Podpořit projekty a programy pro rozvoj duševního zdraví seniorů, rozvoj zdravotnických a souvisejících služeb pro seniory
2.3.2 Vytvořit důstojné a kvalitní podmínky pro těžce nemocné a umírající osoby

3. Zdravý start do života, děti a mládež

3.1 Zlepšit zdraví nejmenších dětí (novorozenců, kojenců, batolat)

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
3.1.1 Zvýšit informovanost o správné péči a výživě novorozenců a kojenců

3.2 Řešení problematiky vrozených vývojových vad

Deskriptory:
IX.b sociální péče
XIII. Zdravotnictví
3.2.1 Zajistit pomoc rodinám, které pečují o dítě se zdravotním postižením

3.3 Řešení problematiky dětí s ADHD a ADD a také s PAS (poruchou autistického spektra)

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
X.d služby pro rodiny a děti
3.3.1 Zvýšit informovanost o včasné diagnostice a zajistit následnou pomoc rodinám a dětem s ADHD a ADD a PAS

3.4 Primární prevence (bezpečné sexuální chování, prevence pohlavně přenosných nemocí)

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
3.4.1 Podpořit zdravotně výchovné projekty a programy zaměřené na bezpečné sexuální chování a prevenci pohlavně přenosných nemocí (infekcí) pro mládež

3.5 Aktivní trávení volného času dětí a mládeže, bezpečná školní hřiště

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
3.5.1 Podpořit projekty, činnosti a dlouhodobé programy propagující zdravý životní styl dětí a mládeže, zejména v oblasti pohybu, sportu a dalších zájmových aktivit (místní a finanční dostupnost aktivit)

3.6 Aktivity zdravého životního stylu a programy podporující zdraví ve školách a školských zařízeních

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
3.6.1 Podpořit programy a aktivity zdravého životního stylu
3.6.2 Zlepšit úroveň stravování na školách a ve školských zařízeních
3.6.3 Podpořit prevenci vadného držení těla ve školách a ve školských zařízeních
3.6.4 Podpořit prevenci rizikového chování mládeže ve školách a ve školských zařízeních (šikana, kyberšikana, záškoláctví)
3.6.5 Podpořit zdatnost, samostatnost a kompetence zdravotní gramotnosti v mateřských školách

4. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

4.1 Prevence dětských úrazů

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
4.1.1 Podpořit programy a projekty zaměřené na prevenci dětských úrazů
4.1.2 Podpořit a propagovat používání ochranných pomůcek ve sportu a dopravě u dětí, mládeže i dospělých

4.2 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snižování úrazů a úmrtí v důsledku dopravních nehod

Deskriptory:
XI.j bezpečnost v dopravě
XIII.e nemocnost a úrazovost
4.2.1 Podpořit programy a projekty zaměřené na prevenci dopravní úrazovosti a k bezpečnosti silničního provozu (s důrazem na nácvik reálných situací u dětí a mládeže)
4.2.2 Vytvoření a podpora bezpečných prostředí všeobecně - cyklostezky, parky, hřiště, chodníky

4.3 Omezení domácího násilí

Deskriptory:
X. Rodinná politika
4.3.1 Podpořit projekty a programy vedoucí k omezení domácího násilí

4.4 Poskytování první pomoci

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
4.4.1 Podpořit kurzy a pravidelné nácviky první pomoci na školách a ve školských zařízeních
4.4.2 Podpořit kurzy a nácviky první pomoci pro veřejnost (děti i dospělé)

5. Snížení výskytu neinfekčních nemocí

5.1 Prevence nádorových onemocnění a následná péče

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.e nemocnost a úrazovost
5.1.1 Podpořit projekty a programy zaměřené na efektivní prevenci zhoubných nádorů
5.1.2 Pravidelně analyzovat a vyhodnocovat výskyt a trend výskytu vybraných zhoubných nádorů v Kraji Vysočina
5.1.3 Zvýšit počet osob, absolvujících screening vybraných nádorových onemocnění, zejména zhoubných nádorů tlustého střeva a karcinomu prsu u žen
5.1.4 Podpořit osvětu v oblasti psychosociálních dopadů neinfekčních nemocí

5.2 Prevence srdečně cévních nemocí

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
5.2.1 Podpořit projekty a programy zaměřené na efektivní primární prevenci srdečně cévních nemocí a jejich rizikové faktory (prevence kouření, správná výživa, pohybová aktivita)
5.2.2 Pravidelně analyzovat a vyhodnocovat výskyt a trend výskytu a úmrtnosti kardiovaskulárních onemocnění v Kraji Vysočina

5.3 Prevence alergických onemocnění

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
5.3.1 Podpořit projekty a programy prevence alergií a snižování jejich rizik, vč. programů pro rodiče alergických dětí

5.4 Prevence diabetu

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
5.4.1 Podpořit zdravotní gramotnost populace v oblasti předcházení diabetu, působení na pacienty s diabetem, aby preventivně působili na své okolí
5.4.2 Podpora screeningu diabetu

5.5 Prevence vzniku zubních kazů u dětí

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
5.5.1 Podpořit projekty a programy prevence zubního kazu a zlepšování orálního zdraví dětí a mládeže

6. Mobilizace partnerů pro zdraví

6.1 Partnerství organizací s vlivem na zdraví a zdravý životní styl

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
6.1.1 Posílit a podpořit spolupráci organizací s vlivem na zdraví a zdravý životní styl
6.1.2 Podpořit projekt Zdravé město WHO jako zásadní systémový nástroj pro práci v území

6.2 Zastřešení a koordinace partnerů

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
6.2.1 Spolupracovat s vytipovanými partnery v rámci kraje, koordinovat tuto spolupráci a průběžně vzájemně distribuovat informace, aktuality a možnosti další spolupráce pomocí vytvořené komunikační sítě
6.2.2 Propagovat a medializovat ukázkové postupy a aktivity parterů v rámci kraje

7. Zdravé místní životní podmínky

7.1 Kvalita životního prostředí, zdravé bydlení

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XVI. Bydlení
7.1.1 Zvýšit informovanost o možných rizikových faktorech a o možnostech vytváření zdravého domácího prostředí

7.2 Rozvoj krajské sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ)

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
7.2.1 Podpořit síť ŠPZ
7.2.2 Podpořit vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění metodiky ŠPZ

7.3 Plánování pro zdraví na regionální úrovni

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.e nemocnost a úrazovost
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
7.3.1 odpořit a rozšířit aktivity "zdravých municipalit"

7.4 Iniciace a podpora vzniku a rozšíření programů a značky "Zdravý podnik", "Zdravý úřad" a "Zdravá nemocnice"

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
7.4.1 Iniciovat a podporovat vznik a rozšíření programů a značky "Zdravý podnik", "Zdravý úřad" a "Zdravá nemocnice"

7.5 Odbourávání bariér mezi většinovou společností a osobami se zdravotním postižením

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
7.5.1 Posílit integraci osob se zdravotním postižením (fyzickým, mentálním, smyslovým) do společnosti

7.6 Zlepšení podmínek pro aktivitní mobilitu

Deskriptory:
XI.i mobilita
7.6.1 Rekonstruovat a upravovat prostředí pro aktivitní mobilitu

8. Prevence infekčních nemocí

8.1 Prevence infekčních nemocí

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
8.1.1 Podpořit osvětu v oblasti prevence infekčních onemocnění
8.1.2 Podpořit a medializovat očkování

8.2 Psychosociální dopady infekčních nemocí

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
8.2.1 Podpořit osvětu v oblasti psychosociálních dopadů infekčních nemocí
TISK
i