KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Dílčí cíl"
1.1.1 "Opatření"

Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina 2016-2020

1. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

1.1 Podpora a rozvoj komplexních programů a aktivit podporujících a propagujících zdravý životní styl a primární prevenci nemocí

1.1.1 Podporovat projekty podporující zdravý životní styl a primární prevenci nemocí
1.1.2 Propagovat zdravý životní styl, primární prevenci nemocí, zvyšovat zdravotní gramotnost veřejnosti
1.1.3 Systematicky vzdělávat pedagogy ve výchově ke zdraví, podpoře zdraví a prevenci nemocí na všech stupních škol a školských zařízeních
1.1.4 Podpořit lékaře i ostatní zdravotnické pracovníky při péči o pacienty všech věkových kategorií

1.2 Propagace a podpora zásad správné a bezpečné výživy všech věkových kategorií

1.2.1 Podpořit projekty a programy podporující správnou a bezpečnou výživu včetně prevence obezity a poruch příjmu potravy
1.2.2 Podpořit kampaně a aktivity zaměřené na zásady správné a bezpečné výživy
1.2.3 Podpořit bezpečnost ve výživě při výrobě, distribuci, skladování a uvádění potravin a pokrmů do oběhu
1.2.4 Propagovat a podpořit produkci regionálních produktů včetně biopotravin

1.3 Podpora pohybových, sportovních, tělovýchovných a volnočasových aktivit široké veřejnosti

1.3.1 Podpořit projekty a pohybové, sportovní a tělovýchovné aktivity
1.3.2 Rozšířit nabídku pohybových a sportovních aktivit pro obyvatele všech věkových kategorií vč. osob se zdravotním omezením
1.3.3 Podpořit aktivní mobilitu a spontánní pohybovou aktivitu
1.3.4 Podpořit správnou ergonomii při práci

1.4 Snižování stresu a psychosomatických onemocnění

1.4.1 Podpořit osvětu široké veřejnosti v oblasti předcházení stresu, jeho vlivu na zdraví a účinné redukci stresové zátěže

1.5 Prevence kouření a dalších závislostí (alkoholu, nelegálních návykových látek, nelátkových závislostí jako gamblerství atd.)

1.5.1 Podpořit projekty zaměřené na prevenci závislostí, cílené zejména na rizikové skupiny (děti, mládež, těhotné ženy, sociálně rizikové skupiny)
1.5.2 Podpořit výchovu a osvětu v oblasti prevence závislostí vč. mediálních kampaní

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 Vytváření podmínek pro aktivní stáří (rozvíjení podmínek pro pohybové aktivity seniorů a zdravý životní styl, zlepšování duševního zdraví seniorů, zlepšování účinnosti zdravotnických a souvisejících služeb pro seniory)

2.1.1 Podpořit komplexní projekty a programy podporující zdravý životní styl seniorů
2.1.2 Podpořit projekty a programy s tématikou aktivní přípravy na kvalitní život ve stáří
2.1.3 Podpořit volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory

2.2 Prevence úrazů seniorů a řešení bariérovosti prostředí

2.2.1 Podpořit projekty a programy zaměřené na prevenci úrazů a zvyšování bezpečnosti seniorů vč. osvěty
2.2.2 Aktualizovat přehled možností zapůjčení kompenzačních pomůcek
2.2.3 Zmapovat bariéry ve veřejných institucích kraje

2.3 Zlepšování duševního zdraví seniorů a účelnosti a účinnosti zdravotnických a souvisejících služeb pro seniory

2.3.1 Podpořit projekty a programy pro rozvoj duševního zdraví seniorů, rozvoj zdravotnických a souvisejících služeb pro seniory
2.3.2 Vytvořit důstojné a kvalitní podmínky pro těžce nemocné a umírající osoby

3. ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA, DĚTI A MLÁDEŽ

3.1 Zlepšit zdraví nejmenších dětí (novorozenců, kojenců, batolat)

3.1.1 Zvýšit informovanost o správné péči a výživě novorozenců a kojenců

3.2 Řešení problematiky vrozených vývojových vad

3.2.1 Zajistit pomoc rodinám, které pečují o dítě se zdravotním postižením

3.3 Řešení problematiky dětí s ADHD a ADD

3.3.1 Zvýšit informovanost o včasné diagnostice a zajistit následnou pomoc rodinám a dětem s ADHD a ADD

3.4 Primární prevence (bezpečné sexuální chování, prevence pohlavně přenosných nemocí)

3.4.1 Podpořit zdravotně výchovné projekty a programy zaměřené na bezpečné sexuální chování a prevenci pohlavně přenosných nemocí (infekcí) pro mládež

3.5 Aktivní trávení volného času dětí a mládeže, bezpečná školní hřiště

3.5.1 Podpořit projekty, činnosti a dlouhodobé programy propagující zdravý životní styl dětí a mládeže, zejména v oblasti pohybu, sportu a dalších zájmových aktivit (místní a finanční dostupnost aktivit)

3.6 Aktivity zdravého životního stylu a programy podporující zdraví ve školách a školských zařízeních

3.6.1 Podpořit programy a aktivity zdravého životního stylu
3.6.2 Zlepšit úroveň stravování na školách a ve školských zařízeních
3.6.3 Podpořit prevenci vadného držení těla ve školách a ve školských zařízeních
3.6.4 Podpořit prevenci rizikového chování mládeže ve školách a ve školských zařízeních (šikana, kyberšikana, záškoláctví)
3.6.5 Podpořit zdatnost, samostatnost a kompetence zdravotní gramotnosti v mateřských školách

4. SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY

4.1 Prevence dětských úrazů

4.1.1 Podpořit programy a projekty zaměřené na prevenci dětských úrazů
4.1.2 Podpořit a propagovat používání ochranných pomůcek ve sportu a dopravě u dětí, mládeže i dospělých

4.2 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snižování úrazů a úmrtí v důsledku dopravních nehod

4.2.1 Podpořit programy a projekty zaměřené na prevenci dopravní úrazovosti a k bezpečnosti silničního provozu (s důrazem na nácvik reálných situací u dětí a mládeže)
4.2.2 Vytvoření a podpora bezpečných prostředí všeobecně - cyklostezky, parky, hřiště, chodníky

4.3 Omezení domácího násilí

4.3.1 Podpořit projekty a programy vedoucí k omezení domácího násilí

4.4 Poskytování první pomoci

4.4.1 Podpořit kurzy a pravidelné nácviky první pomoci na školách a ve školských zařízeních
4.4.2 Podpořit kurzy a nácviky první pomoci pro veřejnost (děti i dospělé)

5. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

5.1 Prevence nádorových onemocnění

5.1.1 Podpořit projekty a programy zaměřené na efektivní prevenci zhoubných nádorů
5.1.2 Pravidelně analyzovat a vyhodnocovat výskyt a trend výskytu vybraných zhoubných nádorů v Kraji Vysočina
5.1.3 Zvýšit počet osob, absolvujících screening vybraných nádorových onemocnění, zejména zhoubných nádorů tlustého střeva a karcinomu prsu u žen

5.2 Prevence srdečně cévních nemocí

5.2.1 Podpořit projekty a programy zaměřené na efektivní primární prevenci srdečně cévních nemocí a jejich rizikové faktory (prevence kouření, správná výživa, pohybová aktivita)
5.2.2 Pravidelně analyzovat a vyhodnocovat výskyt a trend výskytu kardiovaskulárních onemocnění v Kraji Vysočina

5.3 Prevence alergických onemocnění

5.3.1 Podpořit projekty a programy prevence alergií a snižování jejich rizik, vč. programů pro rodiče alergických dětí

5.4 Prevence diabetu

5.4.1 Podpořit zdravotní gramotnost populace v oblasti předcházení diabetu, působení na pacienty s diabetem, aby preventivně působili na své okolí
5.4.2 Podpora screeningu diabetu

5.5 Prevence vzniku zubních kazů u dětí

5.5.1 Podpořit projekty a programy prevence zubního kazu a zlepšování orálního zdraví dětí a mládeže

6. MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ

6.1 Partnerství organizací s vlivem na zdraví a zdravý životní styl

6.1.1 Posílit a podpořit spolupráci organizací s vlivem na zdraví a zdravý životní styl
6.1.2 Podpořit projekt Zdravé město WHO jako zásadní systémový nástroj pro práci v území

6.2 Zastřešení a koordinace partnerů

6.2.1 Spolupracovat s vytipovanými partnery v rámci kraje, koordinovat tuto spolupráci a průběžně vzájemně distribuovat informace, aktuality a možnosti další spolupráce pomocí vytvořené komunikační sítě
6.2.2 Propagovat a medializovat ukázkové postupy a aktivity partnerů v rámci kraje

7. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

7.1 Kvalita životního prostředí, zdravé bydlení

7.1.1 Zvýšit informovanost o možných rizikových faktorech a o možnostech vytváření zdravého domácího prostředí

7.2 Rozvoj krajské sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ)

7.2.1 Podpořit síť ŠPZ
7.2.2 Podpořit vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění metodiky ŠPZ

7.3 Plánování pro zdraví na regionální úrovni

7.3.1 Podpořit a rozšířit aktivity "zdravých municipalit"

7.4 Iniciace a podpora vzniku a rozšíření programů a značky "Zdravý podnik", "Zdravý úřad" a "Zdravá nemocnice"

7.4.1 Iniciovat a podporovat vznik a rozšíření programů a značky "Zdravý podnik", "Zdravý úřad" a "Zdravá nemocnice"

7.5 Odbourávání bariér mezi většinovou společností a osobami se zdravotním postižením

7.5.1 Posílit integraci osob se zdravotním postižením (fyzickým, mentálním, smyslovým) do společnosti

7.6 Zlepšení podmínek pro aktivní mobilitu

7.6.1 Rekonstruovat a upravovat prostředí pro aktivní mobilitu

8. PREVENCE INFEKČNÍCH NEMOCÍ

8.1 Prevence infekčních nemocí

8.1.1 Podpořit a medializovat očkování
8.1.2 Posílit prevenci střevních infekcí
8.1.3 Podpořit osvětu a poradenství a bezplatné anonymní testování HIV/AIDS
TISK
i