KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Program rozvoje Kraje Vysočina (2005)

  2006 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Program rozvoje Kraje Vysočina (2005)
101538 0 101538 VYS-KÚ
A. ZLEPŠENÍ KONKURENČNÍ POZICE EKONOMIKY 24000 0 24000
A.1 Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí 3500 0 3500
A.1.1 Zkvalitnění podnikatelského prostředí 3500 0 3500
A.1.1.1 FV - certifikace - osvědčení 2006 1750 0 1750 ORR
A.1.1.2 FV - výzkum a vývoj pro inovace 2006 1750 0 1750 ORR
A.1.2 Příprava průmyslových a víceúčelových hospodářských zón a infrastruktury podmiňující rozvoj podnikatelských aktivit 0 0 0
A.1.3 Rozvoj mezinárodní a přeshraniční spolupráce 0 0 0
A.1.4 Využití vnitřního rozvojového potenciálu 0 0 0
A.2 Všeobecná podpora malých a středních podniků (MSP) s důrazem na posílení tradičních výrob, na podporu začínajícím podnikatelům a na zvýšení informačních a kvalifikačních předpokladů podnikatelů pro podporu rozvoje vlastních exportních a inovačních aktivit 5500 0 5500
A.2.1 Všeobecná podpora malých a středních podniků 5500 0 5500
A.2.1.1 FV - rozvoj malých podnikatelů 2006 5500 0 5500 ORR
A.3 Ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkční využívání krajiny 9000 0 9000
A.3.1 Restrukturalizace a stabilizace zemědělství, lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu s cílem zvýšení zaměstnanosti na venkově a zabezpečení polyfunkčního využívání krajiny 0 0 0
A.3.2 Využití místních specifik výroby a služeb 0 0 0
A.3.3 Rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělské a lesnické výroby včetně programů revitalizace krajiny a nepotravinářského využití zemědělských produktů 0 0 0
A.3.4 Integrace ekologických a ekonomických rozvojových strategií, cílených na podporu rozvoje venkovských oblastí a uplatňování metody LEADER na venkově 0 0 0
A.3.5 Rozvoj odbytových center a podpora finalizace zemědělských výrobků, zlepšení marketingu 0 0 0
A.3.6 Obnova a rozvoj venkovských sídel 9000 0 9000
A.3.6.1 FV - rozvoj mikroregionů 2006 - projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice 1000 0 1000 ORR
A.3.6.2 FV - rozvoj mikroregionů 2006 - integrované projekty venkovských mikroregionů 5500 0 5500 ORR
A.3.6.3 FV - rozvoj vesnice 2006 2500 0 2500 ORR
A.4 Rozvoj cestovního ruchu 6000 0 6000
A.4.1 Budování turistické organizační struktury a příprava lidských zdrojů 0 0 0
A.4.2 Budování regionálního informačního, rezervačního a monitorovacího systému 0 0 0
A.4.3 Tvorba a marketing turistických produktů a programů, propagace regionu 0 0 0
A.4.4 Budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 6000 0 6000
A.4.4.1 FV - modernizace ubytovacích zařízení 2006 4000 0 4000 ORR
A.4.4.2 FV - doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006 2000 0 2000 ORR
B. ZVÝŠENÍ KVALITY SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 13538 0 13538
B.1 Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil 0 0 0
B.1.1 Rozvoj terciárního vzdělávání a vytváření regionálních struktur celoživotního vzdělávání a učení 0 0 0
B.1.2 Rozvoj systému regionálního vzdělávání, implementace vhodných vzdělávacích programů škol a jejich koordinace s potřebami trhu práce 0 0 0
B.1.3 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na technologické změny 0 0 0
B.2 Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu 0 0 0
B.2.1 Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu 0 0 0
B.3 Zvyšování standardu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik 4500 0 4500
B.3.1 Udržování a zlepšování podmínek v oblasti zdravotní péče 0 0 0
B.3.2 Udržování a zlepšení podmínek v oblasti služeb sociální péče a sociální prevence, rozvíjení mechanizmů boje proti společenské marginalizaci ohrožených skupin obyvatelstva 4500 0 4500
B.3.2.1 FV - dobrovolnictví 2006 1500 0 1500 OSVZ
B.3.2.2 FV - prevence kriminality 2006 1500 0 1500 OSH
B.3.2.3 FV - generely bezbariérových tras 1500 0 1500 OSVZ
B.4 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu 5538 0 5538
B.4.1 Rozvoj aktivit volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné aktivity 2538 0 2538
B.4.1.1 FV - tábory 2006 1000 0 1000 OŠMS
B.4.1.2 FV - jednorázové akce 2006 1538 0 1538 OŠMS
B.4.2 Rozvoj sportu a tělovýchovy 3000 0 3000
B.4.2.1 FV - sportoviště 2006 - drobná údržba sportovišť 1000 0 1000 OŠMS
B.4.2.2 FV - sportoviště 2006 - výstavba a modernizace sportovišť 2000 0 2000 OŠMS
B.4.3 Rozvoj mezinárodních aktivit 0 0 0
B.5 Podpora kultury, kulturního dědictví a kulturních tradic – významný prvek rozvoje duchovního života společnosti 3500 0 3500
B.5.1 Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v regionu 0 0 0
B.5.2 Zachování kultury a kulturních tradic, rozvoj regionálních kulturních aktivit 3500 0 3500
B.5.2.1 FV - klenotnice Vysočiny 2006 1500 0 1500 OKPP
B.5.2.2 FV - edice Vysočiny IV. 2000 0 2000 OKPP
C. ZVÝŠENÍ KVALITY TECHNICKÉHO PROSTŘEDÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY 57800 0 57800
C.1 Rozvoj nadregionální dopravní sítě a zkvalitňování dopravní sítě regionálního významu s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné dopravy 2000 0 2000
C.1.1 Dobudování a modernizace nadřazené silniční sítě v kraji 0 0 0
C.1.2 Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina 2000 0 2000
C.1.2.1 FV - bezpečná silnice 2006 2000 0 2000 ODSH
C.1.3 Modernizace a rekonstrukce železniční sítě 0 0 0
C.1.4 Zlepšení dopravní obsluhy regionu 0 0 0
C.1.5 Rozvoj cyklistické dopravy 0 0 0
C.2 Rozvoj telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky 2500 0 2500
C.2.1 Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií 2500 0 2500
C.2.1.1 FV - metropolitní sítě - V 2500 0 2500 OI
C.2.2 Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS) 0 0 0
C.3 Optimalizace rozvoje energetických a vodohospodářských sítí 53300 0 53300
C.3.1 Zásobování energiemi 0 0 0
C.3.2 Zásobování vodou 5500 0 5500
C.3.2.1 FV - čistá voda 2006 5500 0 5500 OLVHZ
C.3.3 Odvádění a čištění odpadních vod 47800 0 47800
C.3.3.1 dotace na drobné vodohospodářské akce - odvádění a čištění odpadních vod 46700 0 46700 OLVHZ
C.3.3.2 projekt "Čisté povodí Svratky" 1100 0 1100 OLVHZ
C.4 Vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje kraje 0 0 0
C.4.1 Příprava územně - plánovací dokumentace a dokumentů regionálního rozvoje 0 0 0
C.5 Optimalizace rozvoje vodohospodářských sítí 0 0 0
C.5.1 Odvádění a čištění odpadních vod 0 0 0
C.5.2 Zásobování vodou 0 0 0
D. PODPORA ZAVÁDĚNÍ PRINCIPŮ TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE KRAJE 6200 0 6200
D.1 Péče o krajinu Vysočiny 2000 0 2000
D.1.1 Péče o krajinu Vysočiny 2000 0 2000
D.1.1.1 dotace na projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi 2000 0 2000 OLVHZ
D.2 Ekologicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady 4200 0 4200
D.2.1 Nakládání s odpady 4200 0 4200
D.2.1.1 FV - systém sběru a třídění odpadu 2006 2200 0 2200 OŽP
D.2.1.2 FV - bioodpady 2006 2000 0 2000 OŽP
D.3 Úspory energie a rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie 0 0 0
D.3.1 Úspory energie 0 0 0
D.3.2 Rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie 0 0 0
D.4 Rozvoj systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 0 0 0
D.4.1 Rozvoj systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a Agenda 21 0 0 0
D.5 Agenda 21 a místní Agenda 21 0 0 0
D.5.1 Agenda 21 a místní Agenda 21 0 0 0
TISK
i