Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vsetín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Priorita"
1.1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023

1. Podnikatelské prostředí

1.1 Zvyšovat konkurenceschopnost podniků a kvalitu podnikání města Vsetína

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
1.1.1 Spolupráce s místními podniky/zaměstnavateli v oblasti informovanosti, síťování a propagace
1.1.2 Spolupráce s místními podniky/zaměstnavateli a vzdělávacími organizacemi při rozvoji lidských zdrojů
1.1.3 Spolupráce s místními podniky/zaměstnavateli při řešení problémů parkování, dopravní dostupnosti a osvětlení
1.1.4 Spolupráce s místními podniky/zaměstnavateli při utváření nabídky bydlení pro zaměstnance
1.1.5 Realizace projektů místních podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zvyšování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, modernizace hmotného majetku a dalších produkčních faktorů konkurenceschopnosti místních podniků

1.2 Rozvíjet podnikatelství na území města Vsetína a podporovat příchod nových investorů

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
1.2.1 Utváření funkčního systému podpory start-ups ve vazbě na podnikatelský inkubátor města
1.2.2 Zvyšování kvality nabídky rozvojových ploch pro příchod nových investorů
1.2.3 Propagace města vůči novým investorům

1.3 Rozvíjet cestovní ruch na území města Vsetína s důrazem na zážitkovost, spolupráci a tematickou profilaci

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch
1.3.1 Utváření nových atraktivit cestovního ruchu, a to včetně vazby na obnovu historického centra města
1.3.2 Podpora sportovních a kulturně-historických akcí zaměřených na příjezd návštěvníků
1.3.3 Zlepšování nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
1.3.4 Zlepšování propagace území města jako turistické destinace

2. Sociální prostředí a lidské zdroje

2.1 Zajistit rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání na území města Vsetína v souladu se vzdělávacími potřebami, znalostmi a dovednostmi dětí/žáků/studentů a dalších účastníků ve vzdělávání, a to včetně terciárního vzdělávání na území města Vsetína

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
VI.i celoživotní učení
2.1.1 Modernizace vnitřního i vnějšího prostředí škol a školských zařízení, včetně školních hřišť a sportovišť a bezbariérových komunitních center vzdělávání
2.1.2 Zvyšování kvality vzdělávacích programů a zlepšování výsledků žáků/studentů v klíčových kompetencích/základních gramotnostech, včetně rozvoje přírodovědného a technického vzdělávání, EVVO, výchovy ke zdraví a aktivnímu občanství a zájmového vzdělávání
2.1.3 Rozvoj vzdělávání k sociální integraci dětí/žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků s nadáním
2.1.4 Rozvoj lidských zdrojů ve vzdělávání
2.1.5 Podpora realizace projektů zaměřených na další vzdělávání a celoživotní učení
2.1.6 Stabilizace sítě mateřských a základních škol na základě každoročního zhodnocení potřeb v souladu s demografickým vývojem a legislativou

2.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb, sociálního bydlení a služeb prevence kriminality na území města Vsetína v souladu s cíli komunitního plánu a souvisejících koncepcí města Vsetína a s důrazem na terénní a ambulantní služby

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
IX. Sociální služby
XX.b kriminalita a prevence kriminality
2.2.1 Zachování stávajících sociálních a zdravotních služeb, rozvoj terénních a rezidenčních sociálních služeb
2.2.2 Vytvoření chybějících nových/doplňujících sociálních služeb
2.2.3 Rozvoj aktivizačních programů a podpora integrace, včetně bezbariérových komunitních center
2.2.4 Rekonstrukce, modernizace a nová výstavba objektů sociálních a zdravotních služeb a zajištění materiální vybavenosti
2.2.5 Zajištění potřeb sociálního bydlení v souladu s koncepcí bydlení města Vsetína
2.2.6 Podpora aktivit ke snižování výskytu sociálně-patologických jevů v souladu s plánem prevence kriminality
2.2.7 Rozvoj lidských zdrojů v oblasti sociálních a zdravotních služeb a prevence kriminality včetně rozvoje dobrovolnictví

2.3 Zvyšovat pracovní uplatnitelnost nezaměstnaných osob, včetně znevýhodněných skupin osob, na trhu práce na území města Vsetína

Deskriptory:
VII. Zaměstnanost a trh práce
VIII. Sociální začleňování
2.3.1 Podpora rozvoje služeb na podporu lokální zaměstnanosti pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, aktivní politika zaměstnanosti
2.3.2 Podpora rozvoje sociální ekonomiky, včetně sociálního podnikání

2.4 Zlepšovat stav infrastruktury sportu, kultury a volného času a realizaci sportovních a volnočasových aktivit na území města Vsetína, a to včetně vazby na posilování sociální soudržnosti

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV. Kultura
VIII. Sociální začleňování
2.4.1 Modernizace infrastruktury sportu, kultury a volného času v souladu s definovanými prioritami
2.4.2 Zachování či zvyšování finanční podpory pro organizaci sportovních, kulturních a dalších volnočasových aktivit
2.4.3 Podpora vytváření infrastruktury komunitních center a zajištění široké nabídky aktivit komunitního života pro posilování sociální soudržnosti

3. Doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

3.1 Zvyšovat urbanistickou kvalitu prostředí města Vsetína při respektování principů udržitelného rozvoje a v návaznosti na Koncepci bydlení města Vsetína

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVI. Bydlení
3.1.1 Podpora projektů regenerace historického centra, včetně zvyšování kvality veřejných prostranství
3.1.2 Realizace projektů regenerace sídlišť, včetně zvyšování kvality veřejných prostranství
3.1.3 Realizace projektů regenerace sociálně deprivovaných území
3.1.4 Podpora výstavby technické infrastruktury v lokalitách nové individuální výstavby při respektování minimalizace negativních zásahů do životního prostředí

3.2 Zlepšovat dopravní dostupnost, zvyšovat kvalitu silnic a pozemních komunikací a zlepšovat nabídku parkovacích míst na území města Vsetína

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
3.2.1 Spolupráce při výstavbě přeložky silnice I/57 a úpravě křížení silnic I/69 a I/57 („rampa Mostecká“), podpora realizace propojení rychlostních komunikací R48 a R49
3.2.2 Řešení závad na dopravním skeletu města - stavební úpravy mostu Pionýrů (č. 05735-1), silnice III/05736, stavební úpravy podjezdu na ulici Jiráskova (tzv. „Myší díra“), okružní křižovatka a silnice Generála Klapálka, ulice Nádražní a další
3.2.3 Obnova pozemních komunikací ve vlastnictví města
3.2.4 Realizace koncepce řešení problematiky parkovacích míst na území města s důrazem na významné lokality přestupů na veřejnou dopravu či poskytování veřejných služeb (např. lokalita nemocnice), včetně zhodnocení přínosností budování záchytných parkovišť s...
Popis / Komentář:
... navazujícím systémem veřejné dopravy

3.3 Rozvíjet udržitelné formy dopravy na území města Vsetína

Deskriptory:
XI. Doprava
II.e obnovitelné zdroje energie
3.3.1 Spolupráce při řešení přednádražního prostoru v návaznosti na rekonstrukci železničních tratí číslo 280 a 282 - rekonstrukce vlakového nádraží, výstavba nového multimodálního terminálu kombinované dopravy a související opatření
3.3.2 Spolupráce při zajištění dopravní obslužnosti města ve vazbě na integrované dopravní systémy Zlínského kraje
3.3.3 Modernizace autobusových zastávek na území města
3.3.4 Obnova vozového parku veřejné dopravy s důrazem na environmentální a sociální aspekty problematiky
3.3.5 Rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras na území města s návaznosti na regionální síť a s budováním doprovodné infrastruktury

3.4 Rozvíjet kvalitu a kapacitu technické infrastruktury v souladu s potřebami rozvoje města Vsetína

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XI.a silniční doprava
3.4.1 Dostavba vodovodních a kanalizačních sítí, rozvodů tepla a dalších sítí technické infrastruktury dosud neřešených lokalit města
3.4.2 Rekonstrukce a modernizace stávajících vodovodních a kanalizačních sítí, rozvodů tepla a dalších sítí technické infrastruktury
3.4.3 Vytvoření pasportizace kanalizací na území města
3.4.4 Využití umělé infiltrace pro zkapacitnění zdrojů podzemních vod na prameništi Vsetín-Ohrada v suchých obdobích
3.4.5 Svoz odpadních vod fekálními vozy v málo dostupných lokalitách města
3.4.6 Zlepšování internetové konektivity území města

3.5 Snižovat míru znečištění životního prostředí a posilovat hospodárné nakládání s přírodními zdroji na území města Vsetína

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
II.d hospodaření a úspory energie
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
3.5.1 Řešení problémů sesuvů
3.5.2 Snižování znečištění ovzduší a hlukového znečištění výsadbou izolační zeleně a intervencemi směřovanými na lokální zdroje znečištění, včetně ekologizace zdrojů tepla
3.5.3 Zvyšování kvality funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
3.5.4 Rozšiřování a modernizace kapacit pro odstraňování odpadů v souladu s hierarchií preferovaných způsobů nakládání s odpady
3.5.5 Zavedení energetického managementu na území města, realizace projektů energetických úspor v sektorech bydlení, podnikání a veřejném sektoru (včetně opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení) a využití obnovitelných zdrojů energie
3.5.6 Realizace protipovodňových opatření, včetně péče o vodní toky
3.5.7 Zřízení útulku pro opuštěná zvířata, včetně vazby na péči o handicapovaná zvířata a environmentální výchovu a vzdělávání

4. Řízení a správa města

4.1 Zvyšovat efektivitu, otevřenost a transparentnost veřejné správy města Vsetína

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
4.1.1 Realizace dalšího vzdělávání pracovníků městského úřadu a dalších organizací města Vsetína se zvýšením odborných znalostí a dovedností pracovníků
4.1.2 Optimalizace procesů organizace aktivit městského úřadu a dalších organizací města Vsetína, včetně implementace moderních metod řízení kvality a správy města s důrazem na efektivitu, otevřenost a občanskou participaci
4.1.3 Rozvoj e-governmentu, tj. využití informačních technologií v řízení města a v poskytování služeb občanům
4.1.4 Zvyšování kvality ICT vybavení a zlepšování materiálního vybavení městského úřadu a dalších organizací města Vsetína, včetně bezpečnostních složek
4.1.5 Zvyšování kvality budov pro činnost městského úřadu

4.2 Implementovat horizontální témata napříč jednotlivých priorit a cílů Strategického plánu rozvoje města Vsetína

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
4.2.1 Prevence sociálního vyloučení a podpora mezigeneračních vazeb
4.2.2 Redukce bariérovosti města
4.2.3 Podpora projektů regionální, meziregionální, přeshraniční i nadnárodní spolupráce
4.2.4 Utváření image města Vsetína v souladu s vhodnými tématy profilace
TISK
i