Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vsetín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Smart koncepce Vsetín (2020)

1. SMART ECONOMY

1.1 Podpořit chytré podnikání v digitální ekonomice

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů

1.2 Zvýšit spolupráci ze zájmovými skupinami v podnikatelské oblasti

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod

1.3 Vytvořit vhodné prostředí pro začínající firmy a pro investory

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod

1.4 Efektivně vynakládat finanční prostředky pro rozvoj města

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika

2. SMART LIVING

2.1 Zatraktivnit město Vsetín pro zvýšení cestovního ruchu

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch

2.2 Zvýšit dostupnost kultury (eCulture) pro občany Vsetína

Deskriptory:
XV. Kultura

2.3 Vybudovat dostatek bytů se smart prvky - pro mladé rodiny s dětmi, pro začínající podnikatele, pro seniory. Vybudovat zázemí i pro opuštěná zvířata

Deskriptory:
XVI. Bydlení

3. SMART PEOPLE

3.1 Zvýšit vzdělanost ve městě napříč generacemi pomocí chytrého vzdělávání

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

4. SMART GOVERNANCE

4.1 Zkvalitnit a rozšířit smart služby pro seniory

Deskriptory:
IX. Sociální služby

4.2 Zoptimalizovat krizovou komunikaci s využitím moderních nástrojů

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

4.3 Zvýšit bezpečnost pro občany

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

4.4 Zvýšit efektivitu komunikace s občanem pomocí moderních nástrojů, nabízet levnější a dostupnější služby občanům

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.h participace občanů na veřejné správě

4.5 Mít elektronickou veřejnou správu (interně)

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT

4.6 Mít kvalitní ICT vč. využívání chytrých dat

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT

5. SMART MOBILITY

5.1 Zvýšit plynulost, snížit zatížení a zvýšit bezpečnost dopravy (vč. cyklistické)

Deskriptory:
XI.j bezpečnost v dopravě

5.2 Zvýšit možnost (+zlepšit) parkování a snížit dopravní zátěž pomocí smart technologie

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

6. SMART ENVIRONMENT

6.1 Využít potenciál alternativních zdrojů energie (OZE)

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

6.2 Efektivně nakládat s odpady, s energií, zavést efektivní osvětlení pro zvýšení úspor

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
II.d hospodaření a úspory energie

6.3 Zefektivnit nakládání s odpadní vodou, modernizace kanalizace

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
TISK
i