Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vsetín

Rozpočet města Vsetína 2009 [závěrečný účet - výdajová část]

GesceSpolugesceSpolupráce
A. KAPITOLA 001 - FINANČNÍ ODBOR
A.1 Bydlení a územní rozvoj včetně pojištění majetku
A.1.1 Pojištění majetku města
A.1.1.1 Pojištění lesy
OF
A.1.1.2 Pojištění světelná křižovatka u Růžičků
OF
A.1.1.3 Pojištění vysílače TV
OF
A.1.1.4 Pojištění - bytový fond
OF
A.1.1.5 Pojištění - budovy
OF
A.1.1.6 Pojištění - Metropolitní síť
OF
A.1.2 Daně
A.1.2.1 Daň z převodu nemovitostí
OF
A.1.2.2 Obecná odpovědnost
OF
A.1.2.3 Daň z převodu nemovitostí II
OF
A.1.2.4 Daň z nemovitosti
OF
A.1.3 Členské příspěvky
A.1.3.1 Svaz měst a obcí
OF
A.1.3.2 Národní síť zdravých měst
OF
A.1.3.3 Sdružení hasičů ČMaS
OF
A.1.3.4 Asociace mediátorů
OF
A.1.3.5 Sdružení měst a obcí Východní Moravy
OF
A.1.3.6 Členský příspěvek - DSO Mikroregion Vsetínsko
OF
A.1.3.7 Členský příspěvek - Valašsko-Horní Vsacko
OF
A.2 Zastupitelstva obcí
A.2.1 Zastupitelsto města
A.2.1.1 Refundace
OF
A.2.1.2 Odměny členům komisí
OF
A.2.1.3 Odměny uvolněným členům
OF
A.2.1.4 Odměny neuvolněným členům
OF
A.2.1.5 Pojistné na sociální zabezpečení
OF
A.2.1.6 Povinné pojistné na zdravotní pojištění
OF
A.2.1.7 Pojistné na úrazové pojištění
OF
A.2.1.8 Ostatní pojistné placené
OF
A.2.1.9 Pojištění vozidel
OF
A.2.1.10 Služby školení a vzdělávání
OF
A.2.1.11 Cestovné
OF
A.2.1.12 Poplatky na konference
OF
A.2.1.13 Náhrady zastupitelům
OF
A.3 Činnost místní správy
A.3.1 Platy zaměstnanců
A.3.1.1 Platy zaměstnanců
OF
A.3.1.2 Ostatní osobní výdaje
OF
A.3.1.3 Odstupné
OF
A.3.1.4 Sociální zabezpečení
OF
A.3.1.5 Zdravotní pojištění
OF
A.3.1.6 Pojistné na úrazové pojištění
OF
A.3.1.7 Realizované kurzové ztráty
OF
A.3.1.8 Bankovní služby
OF
A.3.1.9 Pojištění movitých věcí
OF
A.3.1.10 Pojištění vozidel
OF
A.3.1.11 Poradenské služby, posudky
OF
A.3.1.12 Cestovné
OF
A.3.1.13 Fond vedoucího
OF
A.3.1.14 Odvody-za zdravotně postižené
OF
A.4 Finanční operace
A.4.1 Půjčka SFŽP (splátka úroků)
A.4.1.1 Půjčka SFŽP (splátka úroků)
OF
A.4.2 Půjčka LCO I. - ČSOB (splátka úroků)
A.4.2.1 Půjčka LCO I. - ČSOB (splátka úroků)
OF
A.4.3 Daň z příjmu právnických osob
A.4.3.1 Daň z příjmu právnických osob
OF
A.5 Ostatní činnosti - projekty
A.5.1 Kolky
A.5.1.1 Kolky
OF
A.5.2 Výkup pozemků
A.5.2.1 Výkup pozemků
OF
A.5.3 Účelové rozpočtové rezervy na projekty
A.5.3.1 Projekt IOP - regenerace území, projektová dokumentace
OF
A.5.3.2 Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - projekt ROP
OF
A.5.3.3 Stavební úpravy kina Vatra - v čp. 1080
OF
A.5.3.4 Podpora výstavby infrastruktury pro rodinné domy
OF
A.5.3.5 Regenerace sídliště Sychrov 4. etapa
OF
A.5.3.6 Regenerace sídliště Rokytnice 2. etapa
OF
A.5.3.7 Studie a PD zaměřené na programy EU
OF
A.5.3.8 Náklady na účast a podklady k přihláškám do soutěží
OF
A.5.3.9 Projekt dopravní obslužnosti
OF
B. KAPITOLA 002 - ÚDRŽBA MAJETKU
B.1 Vodní hospodářství
B.1.1 Přístup k vodárenským zařízení
B.1.1.1 Přístup k vodárenským zařízením
B.1.2 Věcná břemena - Čistá řeka Bečva
B.1.2.1 Věcná břemena - Čistá řeka Bečva
B.1.3 Úpravy geometrických plánů - Čistá řeka Bečva
B.1.3.1 Úpravy geometrických plánů - Čistá řeka Bečva
B.1.4 Mlýnský náhon - osazení vodních hatí
B.1.4.1 Mlýnský náhon - osazení vodních hatí
B.2 Bydlení a územní rozvoj
B.2.1 Fond údržby neprodaných bytů
B.2.1.1 Fond údržby neprodaných bytů
B.2.2 Fond údržby čp. 814 - 27 b.j. x 9.780
B.2.2.1 Fond údržby čp. 814 - 27 b.j. x 9.780
B.2.3 Vytápění volných nebytových prostor čp. 53,362,413
B.2.3.1 Vytápění volných nebytových prostor čp. 53,362,413
B.3 Činnost místní správy (provoz budov MěÚ)
B.3.1 Studená voda
B.3.1.1 Studená voda čp. 1080
B.3.1.2 Studená voda čp. 303
B.3.2 Teplo
B.3.2.1 Teplo čp. 1080
B.3.2.2 Teplo čp. 303
B.3.3 Elektrická energie
B.3.3.1 Elektrická energie čp.1080
B.3.3.2 Elektrická energie čp. 303
B.3.4 Teplá voda
B.3.4.1 Teplá voda čp. 1080
B.3.4.2 Teplá voda čp. 303
B.3.5 Služby
B.3.5.1 Služby čp. 1080
B.3.5.2 Služby čp. 303
C. KAPITOLA 003 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY
C.1 Obchod, služby, doprava
C.1.1 Podpora cestovního ruchu
C.1.1.1 Účast na veletrzích a výstavách
C.1.1.2 Propagace města
C.1.1.3 Příprava grantů cestovního ruchu
C.1.1.4 Propagace cestovního ruchu - podíl města
C.1.2 Potisk propagačních předmětů znakem
C.1.2.1 Potisk propagačních předmětů znakem
C.1.3 Kulturní kalendář
C.1.3.1 Kulturní kalendář
C.1.4 Značení turistických a cykloturistických tras
C.1.4.1 Značení turistických a cykloturistických tras
C.1.5 Úpravy zimních turistických tras - podíl města
C.1.5.1 Úpravy zimních turistických tras - podíl města
C.1.6 Provoz sněžné rolby sezóna 2008 - podíl města
C.1.6.1 Provoz sněžné rolby sezóna 2008 - podíl města
C.1.7 Obchodní hospodářská komora
C.1.7.1 Obchodní hospodářská komora
C.1.8 Dopravní obslužnost - zpracování žádosti
C.1.8.1 Dopravní obslužnost - zpracování žádosti
C.2 Mateřské školy - město
C.2.1 Rekonstrukce MŠ Kobzáňova
C.2.1.1 Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - zpracování žádosti
C.2.1.2 Konzultační činnost k projektové dokumentaci
C.2.1.3 PD rekonstrukce MŠ Kobzáňova
C.3 Předškolní zařízení - mateřské školy
C.3.1 MŠ Ohrada
C.3.1.1 Dodávka energií
C.3.1.2 Provozní náklady 56.000/třída
C.3.1.3 Zpracování mezd
C.3.1.4 Internet
C.3.1.5 Odpisy movitých věcí
C.3.1.6 Odpisy nemovitého majetku
C.3.1.7 Účelové prostředky - vybavení
C.3.1.8 Výměna podlahové krytiny - I.etapa
C.3.1.9 Výnosy - předškolní vzdělávání
C.3.1.10 Plynový sporák
C.3.2 MŠ Luh
C.3.2.1 Dodávka energií
C.3.2.2 Provozní náklady 56.000/třída
C.3.2.3 Zpracování mezd
C.3.2.4 Internet
C.3.2.5 Logopedie - mzdy
C.3.2.6 Účelové prostředky - vybavení
C.3.2.7 Revize budovy
C.3.2.8 Odpisy movitých věcí
C.3.2.9 Odpisy nemovitého majetku
C.3.2.10 Výnosy - předškolní vzdělávání
C.3.2.11 PD rekonstrukce školní jídelny
C.3.2.12 Rekonstrukce sociálního zařízení
C.3.3 MŠ Kobzáňova
C.3.3.1 Dodávka energií
C.3.3.2 Provozní náklady 56.000/třída
C.3.3.3 Zpracování mezd
C.3.3.4 Internet
C.3.3.5 Účelové prostředky - vybavení
C.3.3.6 Preventivní prohlídky
C.3.3.7 Revize budovy
C.3.3.8 Odpisy nemovitého majetku
C.3.3.9 Výnosy - předškolní vzdělávání
C.3.4 MŠ Trávníky
C.3.4.1 Dodávka energií
C.3.4.2 Provozní náklady 56.000/třída
C.3.4.3 Zpracování mezd
C.3.4.4 Výročí MŠ
C.3.4.5 Internet
C.3.4.6 Účelové prostředky - vybavení
C.3.4.7 Odpisy movitých věcí
C.3.4.8 Odpisy nemovitého majetku
C.3.4.9 Oprava plotu ze strany čp.1505
C.3.4.10 Výnosy - předškolní vzdělávání
C.3.4.11 Výměna myčky nádobí
C.3.5 MŠ Benátky
C.3.5.1 Dodávka energií
C.3.5.2 Provozní náklady 56.000/třída
C.3.5.3 Zpracování mezd
C.3.5.4 Internet
C.3.5.5 Logopedie - mzdy
C.3.5.6 Účelové prostředky - vybavení
C.3.5.7 Oprava školního asfaltového hřiště
C.3.5.8 Odpisy nemovitého majetku
C.3.5.9 Výnosy - předškolní vzdělávání
C.3.6 MŠ Jasenka
C.3.6.1 Dodávka energií
C.3.6.2 Provozní náklady 56.000/třída
C.3.6.3 Zpracování mezd
C.3.6.4 Revize budovy
C.3.6.5 Internet
C.3.6.6 Účelové prostředky - vybavení
C.3.6.7 Odpisy nemovitého majetku
C.3.6.8 Oprava rozvodů vody včetně opravy WC
C.3.6.9 Výnosy - předškolní vzdělávání
C.3.7 MŠ Rokytnice
C.3.7.1 Dodávka energií
C.3.7.2 Provozní náklady 56.000/třída
C.3.7.3 Zpracování mezd
C.3.7.4 Internet
C.3.7.5 Účelové prostředky - vybavení
C.3.7.6 Odpisy movitých věcí
C.3.7.7 Odpisy nemovitého majetku
C.3.7.8 Opravy - výměna podlahové krytiny
C.3.7.9 Revize budovy
C.3.7.10 Výnosy - předškolní vzdělávání
C.3.7.11 Preventivní prohlídky
C.3.7.12 Elektrický sporák
C.3.8 MŠ Sychrov
C.3.8.1 Dodávka energií
C.3.8.2 Provozní náklady 56.000/třída
C.3.8.3 Zpracování mezd
C.3.8.4 Preventivní prohlídky
C.3.8.5 Internet
C.3.8.6 Revize budovy
C.3.8.7 Logopedie - mzdy
C.3.8.8 Účelové prostředky - vybavení
C.3.8.9 Odpisy movitých věcí
C.3.8.10 Odpisy nemovitého majetku
C.3.8.11 Oprava plotu zadní části zahrady
C.3.8.12 Výnosy - předškolní vzdělávání
C.3.9 MŠ Kopeček
C.3.9.1 Dodávka energií
C.3.9.2 Provozní náklady 56.000/třída
C.3.9.3 Zpracování mezd
C.3.9.4 Výměna dlažby přístupového chodníku
C.3.9.5 Internet
C.3.9.6 Účelové prostředky - vybavení
C.3.9.7 Odpisy nemovitého majetku
C.3.9.8 Výnosy - předškolní vzdělávání
C.3.9.9 Rekonstrukce školní zahrady
C.4 Základní školy - město
C.4.1 Dozor přechodu u škol
C.4.1.1 Dozor přechodu u škol
C.4.1.2 Dozor přechody: vesty a terče
C.4.2 Ostatní provoz ZŠ
C.4.2.1 Sociální zabezpečení (ZŠ)
C.4.2.2 Zdravotní pojištění (ZŠ)
C.4.2.3 Odvoz a likvidace vyřazeného majetku
C.4.3 Optimalizace solárních kolektorů - ZŠ
C.4.3.1 Optimalizace solárních kolektorů
C.4.4 Projekt Dobrá škola - 2304 žáků x 200 Kč
C.4.4.1 Projekt Dobrá škola - 2304 žáků x 200 Kč
C.5 Základní školství
C.5.1 ZŠ Integra
C.5.1.1 Dodávka energií
C.5.1.2 Provozní náklady - absolutní částky
C.5.1.3 Provozní náklady 750/žák
C.5.1.4 Rozvojový program 6 tis./třída
C.5.1.5 Účelové prostředky- vybavení
C.5.1.6 Dotace ve výši odpisů
C.5.2 ZŠ Ohrada
C.5.2.1 Dodávka energií
C.5.2.2 Provozní náklady - fixní
C.5.2.3 Provozní náklady 750/žák
C.5.2.4 Rozvojový program 6 tis./třída
C.5.2.5 Účelové prostředky - vybavení
C.5.2.6 Odpisy movitých věcí
C.5.2.7 Odpisy nemovitého majetku
C.5.2.8 Účelové náklady - projekt "Správci"
C.5.2.9 Výnosy - školní družina
C.5.2.10 Rekonstrukce školního hřiště - I. etapa
C.5.3 ZŠ Trávníky
C.5.3.1 Dodávka energií
C.5.3.2 Provozní náklady - fixní
C.5.3.3 Provozní náklady 750/žák
C.5.3.4 Rozvojový program 6 tis./třída
C.5.3.5 Výuka plavání
C.5.3.6 Účelové prostředky - vybavení
C.5.3.7 Odpisy movitých věcí
C.5.3.8 Odpisy nemovitého majetku
C.5.3.9 Účelové prostředky projekt "Správci"
C.5.3.10 Výnosy - školní družina
C.5.3.11 Oprava kanalizace v areálu školy
C.5.4 ZŠ Luh
C.5.4.1 Dodávka energií
C.5.4.2 Provozní náklady - fixní
C.5.4.3 Provozní náklady 750/žák
C.5.4.4 Rozvojový program 6 tis./třída
C.5.4.5 Účelové prostředky - vybavení
C.5.4.6 Odpisy movitých věcí
C.5.4.7 Odpisy nemovitého majetku
C.5.4.8 Účelové prostředky projekt "Správci"
C.5.4.9 Výnosy - školní družina
C.5.4.10 PD rekonstrukce školní kuchyně
C.5.5 ZŠ Sychrov
C.5.5.1 Dodávka energií
C.5.5.2 Provozní náklady - fixní
C.5.5.3 Provozní náklady 750/žák
C.5.5.4 Rozvojový program 6 tis./třída
C.5.5.5 Účelové prostředky - vybavení
C.5.5.6 Odpisy movitých věcí
C.5.5.7 Odpisy nemovitého majetku
C.5.5.8 Účelové prostředky - projekt "Správci"
C.5.5.9 Výnosy - školní družina
C.5.6 ZŠ Rokytnice
C.5.6.1 Dodávka energií
C.5.6.2 Provozní náklady - fixní
C.5.6.3 Provozní náklady 750/žák
C.5.6.4 Rozvojový program 6 tis./třída
C.5.6.5 Účelové prostředky - vybavení
C.5.6.6 Odpisy movitých věcí
C.5.6.7 Odpisy nemovitého majetku
C.5.6.8 Výměna PVC a oprava schodiště - dlažba
C.5.6.9 Výměna 4 oken ve školní jídelně
C.5.6.10 Účelové prostředky - projekt "Správci"
C.5.6.11 Výnosy - školní družina
C.5.6.12 Konvektomat
C.6 Masarykova veřejná knihovna
C.6.1 Masarykova veřejná knihovna - provoz a činnost
C.6.1.1 Výnosy z vedlejší činnosti - MVK
C.6.1.2 Spotřeba materiálu - MVK
C.6.1.3 Spotřeba energií MVK
C.6.1.4 Opravy a udržování - MVK
C.6.1.5 Mzdy - MVK
C.6.1.6 Ostatní osobní výdaje - MVK
C.6.1.7 Zákonné pojištění, FKSP - MVK
C.6.1.8 Odpisy - MVK
C.6.1.9 Ostatní náklady - MVK
C.6.1.10 Kniha o Vsetíně
C.6.1.11 Vybavení dětských knihoven - MVK
C.6.1.12 Výnosy - MVK
C.6.1.13 Regionální funkce - MVK
C.7 Kultura
C.7.1 Kulturní akce
C.7.1.1 Filmový klub - příspěvek nájemné
C.7.1.2 Vlastní výstavní činnost
C.7.1.3 Sociální zabezpečení
C.7.1.4 Zdravotní pojištění
C.7.1.5 Nákup materiálu
C.7.1.6 Vlastní výstavní činnost
C.7.1.7 Vlastní výstavní činnost - technické zajištění
C.7.1.8 Příjmy ze vstupného
C.7.1.9 Předtaneční výchova
C.7.1.10 Akce k výročím
C.7.1.11 Atletické závody ZŠ
C.7.1.12 Cena města Vsetín
C.7.1.13 Dramaturgie
C.7.1.14 Chrám i tvrz
C.7.1.15 Jazzový festival
C.7.1.16 Akademie MŠ
C.7.1.17 Interfotoklub
C.7.1.18 Valašské záření
C.7.1.19 Vsetínský krpec
C.7.1.20 Vánoční programy
C.7.1.21 Kulturní akce technická obsluha o víkendech
C.7.1.22 Oslavy výročí - pracovní skupina
C.7.1.23 Sociální zabezpečení
C.7.1.24 Zdravotní pojištění
C.7.1.25 Nákup stánků
C.7.1.26 Nákup stolů a laviček
C.7.1.27 Nákup stanu
C.7.1.28 Diplomy, stužky, tašky
C.7.1.29 Dramaturgie
C.7.1.30 Interfotoklub
C.7.1.31 Jazzový festival
C.7.1.32 Kurzy a vzdělávání
C.7.1.33 Valašské záření
C.7.1.34 Vsetínský krpec
C.7.1.35 Pojištění sbírkových předmětů
C.7.1.36 Cena města Vsetín
C.7.1.37 Zdravé město
C.7.1.38 Kampaně Zdravé město (6 akcí)
C.7.1.39 Energetický audit budovy čp.1055 - dům kultury
C.7.1.40 Vsetínský krpec - technické zajištění
C.7.1.41 Vsetínský krpec
C.7.1.42 Akce k výročím
C.7.1.43 Atletické závody základních škol
C.7.1.44 Cena města Vsetín
C.7.1.45 Den boje proti AIDS
C.7.1.46 Dny umění slabozrakých a nevidomých
C.7.1.47 Dostaveníčka před radnicí
C.7.1.48 Dramaturgie
C.7.1.49 Reprezentační vševalašský ples
C.7.1.50 Divadelní představení pro učitele
C.7.1.51 Jazzový festival včetně služeb domu kultury
C.7.1.52 Kurzy a vzdělávání
C.7.1.53 Léto v Panské zahradě
C.7.1.54 Fešák pes
C.7.1.55 Mezinárodní týden turistiky
C.7.1.56 Družební kontakty
C.7.1.57 Programy pro školy
C.7.1.58 Evropský den hudby
C.7.1.59 Přehlídka "Starý dobrý western"
C.7.1.60 Program pro seniory
C.7.1.61 Valašské záření včetně služeb domu kultury
C.7.1.62 Valašské záření - technické zajištění
C.7.1.63 Vánoční programy
C.7.1.64 Vánoční programy - technické zajištění
C.7.1.65 Silvestr 2007
C.7.1.66 Interfotoklub
C.7.1.67 Tlumočení, překlady
C.7.1.68 Tisk a výlep plakátů
C.7.1.69 Akce pro náctileté
C.7.1.70 Novoroční koncert
C.7.1.71 Atletické závody ZŠ
C.7.1.72 Zdravé město - 6 akcí
C.7.1.73 Družební kontakty
C.7.1.74 Kulturní a společenské záležitosti
C.7.1.75 Valašské záření
C.7.1.76 Vsetínský krpec
C.7.1.77 Setkání významných rodáků
C.7.1.78 Poplatky OSA, DILIA, INTERGRAM
C.7.1.79 Atletické závody ZŠ
C.7.1.80 Cena města Vsetín - plastika
C.7.1.81 Drobné propagační předměty
C.7.1.82 Dramaturgie
C.7.1.83 Propagace Zdravé město
C.7.1.84 Květiny
C.7.1.85 Kurzy a vzdělávání
C.7.1.86 Poháry a medaile
C.7.1.87 Valašské záření
C.7.1.88 Kampaň Zdravé město - 6 akcí
C.7.1.89 Ocenění nejlepších sportovců
C.7.1.90 Akademie MŠ
C.7.1.91 Vsetínský krpec
C.7.1.92 Setkání významných rodáků
C.7.1.93 Dotace na ztrátu Domu kultury Vsetín, s.r.o.
C.7.1.94 Příspěvek souborům zájmové umělecké činnosti
C.7.1.95 Vsacan - správa budovy čp. 53
C.7.1.96 Vsacan - dodávka energií
C.7.1.97 Vsacan - služby
C.7.1.98 Jasenka - správa budovy čp. 53
C.7.1.99 Jasenka - dodávka energií
C.7.1.100 Jasenka - služby
C.7.1.101 Divadlo v Lidovém domě - dodávka energií
C.7.1.102 Divadlo v Lidovém domě - služby
C.7.1.103 Správa budovy Lidového domu
C.7.1.104 Dodávka energií - Lumír, Jazzevčík
C.7.1.105 Služby - Lumír, Jazzevčík
C.7.1.106 Veselá bída - nájemné - čp. 61
C.7.1.107 Rekonstrukce prostoru restaurace domu kultury
C.7.1.108 Modernizace sociálního zařízení domu kultury
C.7.1.109 Drobné opravy památek
C.7.1.110 Oprava pomníku na hřbitově - II. etapa
C.7.1.111 Ostatní opravy uměleckých děl
C.7.1.112 Vysilač Bečevná - VaK
C.7.1.113 Nájem prostor VaK Vsetín
C.7.1.114 Vysílání TV Beskyd
C.7.1.115 BPlus - revize, zkoušky, kmitočty
C.7.1.116 4M Rožnov - servis, správa
C.7.1.117 BPlus-revize, zkoušky, kmitočty
C.7.1.118 4M Rožnov - servis, správa
C.7.1.119 Opravy televizních vysilačů
C.7.1.120 TV Beskyd - příspěvek na nájem
C.7.1.121 SPOZ - materiál
C.7.1.122 SPOZ - služby
C.7.1.123 SPOZ - pohoštění
C.7.1.124 SPOZ - věcné dary
C.8 Tělovýchova a zájmová činnost
C.8.1 Zpracování koncepce sportu
C.8.1.1 Zpracování koncepce sportu
C.8.2 Koupaliště u SPŠS
C.8.2.1 Koupaliště u SPŠS - zpracování žádosti
C.8.2.2 PD rekonstrukce koupaliště u SPŠS - projekt ROP
C.8.3 Hřiště Tyršova - oprava střechy
C.8.3.1 Hřiště Tyršova - oprava střechy
C.8.4 Kogenerační jednotka městské lázně - dokončení
C.8.4.1 Kogenerační jednotka městské lázně - dokončení
C.8.5 Příspěvky na činnost tělovýchovných a zájmových organizací
C.8.5.1 FC Vsetín - příspěvek na činnost
C.8.5.2 FC Vsetín - příspěvek na nájemné
C.8.5.3 HC Vsetín - příspěvek na energie
C.8.5.4 SK Policie ČR - příspěvek na energie
C.8.5.5 SK Policie ČR - příspěvek na nájemné
C.8.5.6 Klub českých turistů - příspěvek na nájemné
C.8.5.7 Nohejbal Klub - Austin Cup
C.8.5.8 Minigolf klub Vsetín - nájem pozemku
C.8.5.9 TOM - projekt "Stáž"
C.8.5.10 Příspěvek kraji na olympiádu mládeže
C.8.5.11 OS Den - příspěvek na nájemné
C.8.5.12 Junák - projekt "Stáž"
C.8.5.13 OS Royal Ranger - příspěvek na nájemné
C.9 Městské lázně - provozní příspěvek
C.9.1 Městské lázně - provozní příspěvek
C.9.1.1 Spotřeba materiálu
C.9.1.2 Dodávka energií
C.9.1.3 Opravy a udržování
C.9.1.4 Mzdy
C.9.1.5 Zákonné pojištění, FKSP
C.9.1.6 Odpisy
C.9.1.7 Ostatní
C.9.1.8 Výnosy z hlavní činnosti
C.9.1.9 Výnosy z vedlejší činnosti
C.10 ALCEDO - středisko volného času - příspěvek
C.10.1 Městské lázně - provozní příspěvek
C.10.1.1 Spotřeba materiálu
C.10.1.2 Spotřeba energií
C.10.1.3 Opravy a udržování
C.10.1.4 Mzdy
C.10.1.5 Zákonné pojištění, FKSP
C.10.1.6 Odpisy nemovitých věcí
C.10.1.7 Ostatní náklady
C.10.1.8 Výuka plavání
C.10.1.9 Úhrada energií - SK policie
C.10.1.10 Výnosy z hlavní činnosti
C.11 Prevence kriminality
C.11.1 Prevence kriminality
C.11.1.1 Nákup materiálu
C.11.1.2 Nákup služeb
C.11.1.3 Cestovné
C.11.1.4 Pohoštění
C.11.1.5 Účelová rezerva
C.12 Občanské sdružení Sluníčko
C.12.1 Občanské sdružení Sluníčko - příspěvek
C.12.1.1 Náklady na mzdy
C.12.1.2 Dodávka energií
C.12.1.3 Příspěvek na nájemné
C.12.2 Projekt "Vstávat, jde se do práce"
C.12.2.1 Projekt "Vstávat, jde se do práce"
C.13 Ostatní činnosti odboru školství a kultury
C.13.1 Fond vedoucího
C.13.1.1 Fond vedoucího
C.13.2 Ing. Jurečka - nájemné (Vesník)
C.13.2.1 Ing. Jurečka - nájemné (Vesník)
C.13.3 Jan Šťastný - nájemné (Janišov)
C.13.3.1 Jan Šťastný - nájemné (Janišov)
C.13.4 Dotace SPKP Vsetín, o.p.s.
C.13.4.1 Dotace SPKP Vsetín, o.p.s.
C.13.5 Český svaz bojovníků - nájemné
C.13.5.1 Český svaz bojovníků - nájemné
C.13.6 MA 21 - program MŽP
C.13.6.1 MA 21 - program MŽP
D. KAPITOLA 004 - INVESTIČNÍ VÝSTAVBA
D.1 Podpora rozvoje průmyslových zón
D.1.1 Průmyslová zóna Bobrky
D.1.1.1 Průmyslová zóna Bobrky, TI (Colora)
D.1.1.2 Průmyslová zóna Bobrky, TI (Colora) - spoluúčast města
D.2 Pozemní komunikace
D.2.1 Odborné posudky
D.2.1.1 Odborné posudky
D.2.2 Rekonstrukce náměstí Svobody a ulice Svárov
D.2.2.1 Rekonstrukce náměstí Svobody a ulice Svárov
D.2.2.2 PD - rekonstrukce náměstí Svobody a ulice Svárov
D.2.3 Opravy místních komunikací
D.2.3.1 Oprava MK Na Výšině (Hrbová) - frézování + živice
D.2.3.2 Oprava MK Na Plavisku
D.2.3.3 Oprava MK Velký Skalník - recyklát 15 cm + odvodnění
D.2.3.4 Oprava MK Bobrky u č.p. 1005 - recyklát 10 cm
D.2.3.5 Oprava MK Červenka (výtluky) - oprava recyklátem 10 cm
D.2.3.6 Oprava MK Jasenice od točny - frézování + živice
D.2.3.7 Oprava MK Tyršova podél Bečvy - frézování + živice
D.2.3.8 Oprava MK Pod Strání k bytovce - recyklát 10 cm
D.2.3.9 Oprava MK Hluboké - Trojúhelník - recyklát + odvodnění
D.2.3.10 Opravy místních komunikací - rezerva
D.2.4 Silnice III/05736, Vsetín, průtah (ul. 4. Května)
D.2.4.1 Silnice III/05736, Vsetín, průtah (ul. 4. Května)
D.2.5 PD - úprava ploch za čp. 1351
D.2.5.1 PD - úprava ploch za čp. 1351
D.2.6 Opravy a výstavba chodníků a parkovišť
D.2.6.1 PD oprav chodníků a komunikací
D.2.6.2 Opravy chodníků a parkovišť - rezerva
D.2.6.3 Stavební úpravy ul. Jiráskova - chodník u ČOV
D.2.6.4 PD zastřešení rampy parkoviště Jasenka
D.2.6.5 Parkoviště a obslužná komunikace - čp. 1126
D.2.6.6 Chodník Sychrov u čp. 53
D.2.6.7 Chodník Ohrada (u pošty od autobusové zastávky)
D.2.6.8 PD chodník Rokytnice
D.2.7 Demolice objektu garáží před nádražím ČD
D.2.7.1 Demolice objektu garáží před nádražím ČD
D.3 Vodní hospodářství
D.3.1 Vodovod Semetín - III. etapa
D.3.1.1 Vodovod Semetín - III. etapa
D.3.2 Odborné posudky
D.3.2.1 Odborné posudky
D.3.3 Projekt Čistá řeka Bečva
D.3.3.1 ČŘB II PD DUR splašková kanalizace Rokytnice
D.3.3.2 ČŘB II PD splašková kanalizace Rokytnice - DSO MV
D.3.3.3 ČŘB II PD splašková kanalizace Dlúhé - DSO MV
D.3.3.4 ČŘB II PD splašková kanalizace Vesník - DSO MV
D.3.3.5 ČŘB II PD splašková kanalizace Hrbová - DSO MV
D.3.3.6 ČŘB II PD splašková kanalizace H. Jasenka - DSO MV
D.3.3.7 ČŘB II PD splašková kanalizace Za Díly - DSO MV
D.3.3.8 ČŘB II PD splašková kanalizace Malý Skalník - DSO MV
D.3.3.9 ČŘB II PD splašková kanalizace Semetín - DSO MV
D.3.3.10 Čistá řeka Bečva - Mikroregion Vsetínsko
D.4 Tělovýchova, bydlení a územní rozvoj
D.4.1 Výstavba sportovišť
D.4.1.1 Výstavba sportovišť- hřiště v sídlištích
D.4.1.2 Odborné posudky
D.4.2 PD stavební úpravy Lidového domu
D.4.2.1 PD stavební úpravy Lidového domu
D.5 Likvidace odpadů a péče o vzhled obce
D.5.1 Likvidace odpadů
D.5.1.1 LCO I. - administrace projektu
D.5.1.2 LCO I. - nákup prefabrikované opěrné stěny
D.5.1.3 LCO I. - dokončení stavby
D.5.1.4 LCO II. - projektová dokumentace
D.5.2 Regenerace panelových sídlišť
D.5.2.1 PD - DUR,DSP RDS - regenerace Sychrov 4. etapa
D.5.2.2 PD - DUR,DSP RDS - regenerace Rokytnice 2. etapa
D.5.2.3 PD regenerace Sychrov, vyhodnocení 3. etapy
D.5.2.4 PD regenerace sídliště Rokytnice vyhodnocení 1. etapy
D.6 Sociální služby
D.6.1 PD rekonstrukce Strmá čp. 26, 34
D.6.1.1 PD rekonstrukce Strmá čp. 26, 34
D.7 Činnost místní správy
D.7.1 PD stavební úpravy čp. 1080
D.7.1.1 PD stavební úpravy čp. 1080
D.7.2 Čp. 1080 - PD č. 218 včetně PD opravy zvukové techniky
D.7.2.1 Čp. 1080 - PD č. 218 včetně PD opravy zvukové techniky
D.7.3 Stavební úpravy čp. 1080 - klimatizace OSA
D.7.3.1 Stavební úpravy čp. 1080 - klimatizace OSA
D.8 Ostatní činnosti
D.8.1 Investiční rezerva
D.8.1.1 Investiční rezerva
E. KAPITOLA 005 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
E.1 Zdravotnictví
E.1.1 Dotace na provozní výdaje
E.1.1.1 Nemocnice Vizovice
OSV
E.1.1.2 Agarta - Kontaktní centrum Klíč - nájemné
OSV
E.2 Bydlení a územní rozvoj
E.2.1 Správa budovy Čekanka Rokytnice
E.2.1.1 Revize - Čekanka Rokytnice
OSV
E.2.1.2 Odstranění závad po revizích (Čekanka Rokytnice)
OSV
E.2.2 Náklady pohřbu
E.2.2.1 Náklady pohřbu
OSV
E.3 Sociální dávky a podpory
E.3.1 Sociální dávky a podpory
E.3.1.1 Sociální dávky a podpory
E.4 Sociální péče
E.4.1 Dary a dotace do sociální sféry
E.4.1.1 Centrum AuXilium - nájem čp. 96
OSV
E.4.1.2 Centrum AuXilium - nájem čp. 97
OSV
E.4.1.3 Centrum pro zdravotně postižené ZK - nájem
OSV
E.4.1.4 Dárky dětem v náhradní péči
OSV
E.4.1.5 Dary dětem při návštěvě v úst.
OSV
E.4.1.6 Diakonie ČCE - nájem Ohrada
OSV
E.4.1.7 Diakonie ČCE - nájemné čp. 34
OSV
E.4.1.8 Diakonie ČCE - nájemné Poschla čp. 988
OSV
E.4.1.9 ELIM - nájemné
OSV
E.4.1.10 Charita - nájemné
OSV
E.4.1.11 Mikroregion Vsetínsko - projekt KIC
OSV
E.4.1.12 OS Naděje-Kobzáňova - nájem
OSV
E.4.1.13 OS Naděje-Rokytnice - nájem
OSV
E.4.1.14 OS Stacionář - nájem
OSV
E.4.1.15 Podíl města na projektu "Podpora terénní soc. práce"
OSV
E.4.1.16 Příprava pěstounů a osvojitelů
OSV
E.4.1.17 Sjednocená organizace nevidomých - nájem
OSV
E.4.1.18 Sjednocená organizace nevidomých - služby
OSV
E.4.1.19 Sociální půjčky
OSV
E.4.1.20 Svaz diabetiků - nájem
OSV
E.4.1.21 Svaz diabetiků - služby
OSV
E.4.1.22 Svaz tělesně postižených v ČR - příspěvek na nájemné
OSV
E.4.1.23 Svaz tělesně postižených v ČR - příspěvek na služby
OSV
E.4.1.24 VKCI - projekt KIC
OSV
E.4.1.25 Vrácené příspěvky na výživu
OSV
E.4.2 Dům soustředěné péče
E.4.2.1 Úklid - DPS
OSV
E.4.2.2 Sociální zabezpečení - DPS
OSV
E.4.2.3 Zdravotní pojištění - DPS
OSV
E.4.2.4 Nákup materiálu - DPS
OSV
E.4.2.5 Studená voda - DPS
OSV
E.4.2.6 Teplo - DPS
OSV
E.4.2.7 Plyn - DPS
OSV
E.4.2.8 Elektrická energie - DPS
OSV
E.4.2.9 Teplá voda - čp. 1579
OSV
E.4.2.10 Úklid sněhu, revize
OSV
E.4.2.11 Běžná údržba, opravy po revizích
OSV
E.4.3 Klub důchodců
E.4.3.1 Odměna předsedovi klubu, přednášky
OSV
E.4.3.2 Sociální zabezpečení - klub důchodců
OSV
E.4.3.3 Zdravotní pojištění - klub důchodců
OSV
E.4.3.4 Studená voda - klub důchodců
OSV
E.4.3.5 Teplo - klub důchodců
OSV
E.4.3.6 Elektrická energie - klub důchodců
OSV
E.4.3.7 Teplá voda - klub důchodců
OSV
E.4.3.8 Služby telekomunikací - klub důchodců
OSV
E.4.3.9 Zájezdy členů klubu důchodců
OSV
E.4.3.10 Vánoční besídka
OSV
E.4.4 Sociální péče ostatní
E.4.4.1 Znalecké posudky, tlumočnické služby
OSV
E.4.4.2 Úhrady zdravotních výkonů
OSV
E.5 Činnost místní správy
E.5.1 Fond vedoucího
E.5.1.1 Fond vedoucího
OSV
E.6 Příspěvky na činnost neziskových organizací
E.6.1 Agarta (Příspěvek na činnost)
E.6.1.1 Agarta - Kontaktní centrum Klíč
OSV
E.6.1.2 Agarta - terénní program
OSV
E.6.2 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. (Příspěvek na činnost)
E.6.2.1 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.
OSV
E.6.3 Centrum pro zdravotně postižené ZK (Příspěvek na činnost)
E.6.3.1 Centrum pro zdravotně postižené ZK
OSV
E.6.4 Diakonie ČCE (Příspěvek na činnost)
E.6.4.1 Diakonie ČCE - denní stacionář
OSV
E.6.4.2 Diakonie ČCE - domácí péče
OSV
E.6.4.3 Diakonie ČCE - MOZAIKA, aktivizační služby pro děti
OSV
E.6.4.4 Diakonie ČCE - RUBIKON, nízkoprahové zařízení
OSV
E.6.5 ELIM (Příspěvek na činnost)
E.6.5.1 ELIM - Azylový dům, noclehárna a byt na půl cesty ELIM
OSV
E.6.5.2 ELIM - sociální rehabilitace, agentura
OSV
E.6.6 Charita (Příspěvek na činnost)
E.6.6.1 Charita - denní stacionář pro seniory
OSV
E.6.6.2 Charita - charitní pečovatelská služba
OSV
E.6.6.3 Charita - osobní asistenční služba
OSV
E.6.6.4 Charita - ZRNKO, nízkoprahové zařízení
OSV
E.6.7 Klub AuXilium (Příspěvek na činnost)
E.6.7.1 Klub AuXilium - odlehčovací služby
OSV
E.6.7.2 Klub AuXilium - ranná péče
OSV
E.6.7.3 Klub AuXilium - sociálně aktivizační služby
OSV
E.6.7.4 Klub AuXilium - sociálně aktivizační služby osob se ZP
OSV
E.6.8 Letokruhy (Příspěvek na činnost)
E.6.8.1 Letokruhy - Klíč, odlehčovací služby, denní stacionář
OSV
E.6.9 NADĚJE (Příspěvek na činnost)
A.4.1.1 NADĚJE - denní stacionář - Kobzáňova
A.4.1.2 NADĚJE - denní stacionář - Rokytnice
E.6.9.3 NADĚJE - osobní asistence - Rokytnice
OSV
E.6.10 Občanské sdružení NA CESTĚ - CENTRUM ARCHA (Příspěvek na činnost)
E.6.10.1 Občanské sdružení NA CESTĚ - CENTRUM ARCHA
OSV
E.6.11 Stacionář (Příspěvek na činnost)
E.6.11.1 Stacionář - odlehčovací služby
OSV
E.6.11.2 Stacionář - služby týdenního stacionáře
OSV
E.6.12 Zdislava, o.p.s. (Příspěvek na činnost)
E.6.12.1 Zdislava, o.p.s. - terénní pečovatelská služba
OSV
E.7 Ostatní činnosti
E.7.1 ČČK - příspěvek na nájemné
E.7.1.1 ČČK - příspěvek na nájemné
OSV
E.7.2 Dotace na činnost neziskových organizací
E.7.2.1 Dotace na činnost neziskových organizací
OSV
F. KAPITOLA 006 - ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND
F.1 Nebytové hospodářství
F.1.1 Právní služby
F.1.1.1 Právní služby
F.1.2 Nákup kolků
F.1.2.1 Nákup kolků
F.1.3 Platby daní a poplatků
F.1.3.1 Platby daní a poplatků
F.2 Činnost místní správy
F.2.1 Květinová výzdoba - obřady
F.2.1.1 Květinová výzdoba - obřady
F.2.2 Znalečné
F.2.2.1 Znalečné
F.2.3 Tlumočnické úkony
F.2.3.1 Tlumočnické úkony
F.2.4 Likvidace dokladů
F.2.4.1 Likvidace dokladů
F.2.5 Fond vedoucího
F.2.5.1 Fond vedoucího
F.2.6 Matrika
F.2.6.1 Matrika
F.2.7 Ošatné matrika
F.2.7.1 Ošatné matrika
F.2.8 Svědečné
F.2.8.1 Svědečné
F.2.9 Věcné dary - svatební obřady
F.2.9.1 Věcné dary - svatební obřady
G. KAPITOLA 007 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
G.1 Ostatní záležitosti lesnictví
G.1.1 Opatření proti přemnožení hmyzu
G.1.1.1 Opatření proti přemnožení hmyzu
G.1.2 Znalecké posudky
G.1.2.1 Znalecké posudky
G.1.3 Porostní mapy
G.1.3.1 Porostní mapy
G.1.4 Typologické mapy
G.1.4.1 Typologické mapy
G.1.5 Výstava trofejí
G.1.5.1 Výstava trofejí
G.2 Pozemní komunikace - doprava
G.2.1 Vynětí pozemků z lesního fondu - Dlúhé
G.2.1.1 Vynětí pozemků z lesního fondu - Dlúhé
G.2.2 Vynětí pozemků z půdního fondu - zóna Bobrky
G.2.2.1 Vynětí pozemků z půdního fondu - zóna Bobrky
G.2.3 Běžná údržba místních komunikací
G.2.3.1 Běžná údržba místních komunikací
G.2.4 Zimní údržba komunikací
G.2.4.1 Zimní údržba komunikací
G.2.5 Prohlídky mostních objektů
G.2.5.1 Prohlídky mostních objektů
G.2.6 Odtahy vraků
G.2.6.1 Odtahy vraků
G.2.7 Spoluúčast - úrazy na MK
G.2.7.1 Spoluúčast - úrazy na MK
G.2.8 Pozemky Českých drah
G.2.8.1 Pozemky Českých drah
G.2.9 Ostatní výkupy pod komunikacemi
G.2.9.1 Ostatní výkupy pod komunikacemi
G.2.10 Pozemky pod komunikacemi Rybníky
G.2.10.1 Pozemky pod komunikacemi Rybníky
G.2.11 Jasenka-Kotrla pod čekárnou
G.2.11.1 Jasenka-Kotrla pod čekárnou
G.2.12 Bobrky - přístup k přípojce VN
G.2.12.1 Bobrky - přístup k přípojce VN
G.2.13 Světelná křižovatka u Růžičků
G.2.13.1 Světelná křižovatka u Růžičků
G.2.14 Ostatní nájemné
G.2.14.1 Ostatní nájemné
G.3 Vodní hospodářství - veřejné osvětlení
G.3.1 Rozbory vod
G.3.1.1 Rozbory vod
G.3.2 Provoz a údržba veřejného osvětlení
G.3.2.1 Provoz a údržba veřejného osvětlení
G.3.3 Vánoční osvětlení
G.3.3.1 Vánoční osvětlení
G.4 Technické služby, p.o.
G.4.1 Technické služby, p.o.
G.4.1.1 Spotřeba materiálu
G.4.1.2 Spotřeba energií
G.4.1.3 Opravy a udržování
G.4.1.4 Mzdy
G.4.1.5 Zákonné pojištění, FKSP
G.4.1.6 Odpisy
G.4.1.7 Služby, DHM, stravování, ostatní
G.4.1.8 Výnosy z vlastní činnosti
G.4.1.9 Dotace úřadu práce
G.5 Odpadové hospodářství
G.5.1 Odpadové hospodářství
G.5.1.1 Sběr odpadu
G.5.1.2 Havárie
G.5.1.3 Provoz sběrného dvoru
G.5.1.4 Svoz odpadu
G.5.1.5 Provoz sběrného dvoru-občané
G.5.1.6 Hromadné svozy
G.5.1.7 Svoz odpadových košů
G.5.1.8 Odpad ze zeleně, stavební sutě
G.5.1.9 TS s.r.o. - nákup odpadových košů
G.5.1.10 Sběrný dvůr
G.5.1.11 Havárie
G.5.1.12 Překladiště, úložné
G.5.1.13 Využívání a likvidace ostatních odpadů
G.5.1.14 Recyklace odpadů
G.5.1.15 Sanace černých skládek
G.6 Péče o vzhled obcí
G.6.1 Péče o veřejnou zeleň
G.6.1.1 Frézování pařezů
G.6.1.2 Ořezy a kácení stromů a keřů
G.6.1.3 Ořezy kolem MK
G.6.1.4 Dosadby stromů a keřů
G.6.1.5 Zatravnění pozemků
G.6.1.6 Údržba nových výsadeb
G.6.1.7 Sečení zeleně
G.6.1.8 Hlídací služba - park
G.6.2 Čistění města
G.6.2.1 Smlouva TS - čištění města
G.6.3 Ostatní
G.6.3.1 Památné stromy a krajinné prvky
G.6.3.2 Monitoring - studánky, pískoviště
G.6.3.3 Budování naučných stezek - spoluúčast
G.7 Činnost orgánu krizového řízení na uzemní úrovni
G.7.1 Krizové řízení
G.7.1.1 Refundace
G.7.1.2 Ostatní pojistné placené
G.7.1.3 Prádlo, oděv a obuv
G.7.1.4 Vybavení krizového štábu
G.7.1.5 Revize vyrozumívacího zařízení
G.7.1.6 Správa domény www
G.8 Požární ochrana
G.8.1 Požární ochrana
G.8.1.1 HZS ZK - dotace na investici
G.8.1.2 Refundace
G.8.1.3 Ostatní pojistné placené
G.8.1.4 Prádlo, oděv a obuv
G.8.1.5 Hadice, proudnice, sací koše
G.8.1.6 Materiál na údržbu
G.8.1.7 Studená voda
G.8.1.8 Elektrická energie
G.8.1.9 Pohonné hmota a maziva
G.8.1.10 Služby telekomunikací a radiokomunikací
G.8.1.11 Služby školení a vzdělávání
G.8.1.12 Technické pohlídky - STK
G.8.1.13 Zdravotní prohlídky
G.8.1.14 Opravy vozidel, čerpadel
G.9 Činnost místní správy a ostatní činnosti
G.9.1 Ochranné pomůcky
G.9.1.1 Ochranné pomůcky
G.9.2 Prádlo, oděv a obuv
G.9.2.1 Prádlo, oděv a obuv
G.9.3 Fond vedoucího
G.9.3.1 Fond vedoucího
G.9.4 Rezerva - nájem pozemků
G.9.4.1 Rezerva - nájem pozemků
H. KAPITOLA 008 - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
H.1 Fond vedoucího
H.1.1 Fond vedoucího
H.1.1.1 Fond vedoucího
I. KAPITOLA 009 - ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
I.1 Záležitosti silniční dopravy
I.1.1 Městská a příměstská doprava
I.1.1.1 Městské hromadná doprava
I.1.1.2 krytí provozní ztráty dopravce
I.1.1.3 dotace na pořízení nového autobusu
I.1.1.4 Příměstská doprava
I.1.2 Ostatní náležitosti silniční dopravy
I.1.2.1 Věcné dary
I.1.2.2 Znalečné
I.1.2.3 Odstraňování nepovolených reklam
I.1.2.4 Náhrady svědkům (na úseku dopravy)
I.2 Územní rozvoj
I.2.1 Podpora obnovy kulturních památek
I.2.1.1 Podpora obnovy kulturních památek
I.2.2 Územně analytické podklady
I.2.2.1 Územně analytické podklady
I.2.3 Posudky, územně plánovací podklady
I.2.3.1 Posudky, územně plánovací podklady
I.2.4 Územně plánovací dokumentace - koncept
I.2.4.1 Územně plánovací dokumentace - koncept
I.2.5 Projekt "Cesta k udržitelnému rozvoji" - Norské fondy
I.2.5.1 Projekt "Cesta k udržitelnému rozvoji" - Norské fondy
I.3 Činnost místní správy
I.3.1 Výkon rozhodnutí
I.3.1.1 Výkon rozhodnutí
I.3.2 Fond vedoucího
I.3.2.1 Fond vedoucího
I.3.3 Náhrady svědkům - svědečné (na úseku stavebního řádu)
I.3.3.1 Náhrady svědkům - svědečné (na úseku stavebního řádu)
J. KAPITOLA 010 - MĚSTSKÁ POLICIE
J.1 Městská policie
J.1.1 Osobní náklady Městské policie
J.1.1.1 MP - Platy zaměstnanců
MP
J.1.1.2 Sociální zabezpečení
MP
J.1.1.3 Zdravotní pojištění
MP
J.1.1.4 Pojistné na úrazové pojištění
MP
J.2 provozní náklady Městské policie
J.2.1 Ostatní provozní náklady Městské policie
J.2.1.1 Ostatní provozní náklady Městské policie
MP
J.3 Prevence a bezpečnost
J.3.1 Obnova radiového systému I. fáze
J.3.1.1 Obnova radiového systému I. fáze
J.3.2 Obnova kamerového systému
J.3.2.1 Obnova kamerového systému
K. KAPITOLA 011 - ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
K.1 Rozvoj podnikání a komunální služby
K.1.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska
K.1.1.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska
OVS
K.1.2 Internet do PIAP kiosků
K.1.2.1 Internet do PIAP kiosků
OVS
K.1.3 Metropolitní síť - nájemné
K.1.3.1 Metropolitní síť - nájemné
OVS
K.2 Zastupitelstva obcí
K.2.1 Insignie
K.2.1.1 Insignie
OVS
K.2.2 Pohonné hmoty a maziva
K.2.2.1 Pohonné hmoty a maziva
OVS
K.2.3 Mytí vozidel
K.2.3.1 Mytí vozidel
OVS
K.2.4 Příspěvek na stravné
K.2.4.1 Příspěvek na stravné
OVS
K.2.5 Opravy vozidel
K.2.5.1 Opravy vozidel
OVS
K.3 Činnost místní správy (materiálové služby)
K.3.1 Oddělení informatiky
K.3.1.1 Tiskárny (12 kusů)
K.3.1.2 Síťové rozvaděče
K.3.1.3 Počítače (13 kusů)
K.3.1.4 Notebook - zápisy rady a zastupitelstva
K.3.1.5 Magnetické nosiče, pásky, flasch disky, tonery
K.3.1.6 Náhradní díly, klávesnice, myši
K.3.1.7 Síťové rozvaděče a kabely
K.3.1.8 Materiál pro tisk na plotteru
K.3.1.9 Správa domén www stránek města
K.3.1.10 Služby webmaster
K.3.1.11 Internet - roční poplatky
K.3.1.12 Vismo - roční poplatky
K.3.1.13 Web prostor pro PIAP
K.3.1.14 E-merite - měření návštěvnosti stránek
K.3.1.15 Odborné systémové konzultace
K.3.1.16 Radnice VERA
K.3.1.17 Prostředí GENERO pro Radnici VERA
K.3.1.18 Radnice Oxtex
K.3.1.19 Stavební úřad
K.3.1.20 Právní systém CODEXIS
K.3.1.21 Databázový systém (Cobol)
K.3.1.22 PC Info- SW a HW audit
K.3.1.23 GEOVAP - ISSA - sociální dávky
K.3.1.24 NOEL-Plus, objednávkový systém
K.3.1.25 Gordic - výkaznictví
K.3.1.26 Spisová služba
K.3.1.27 SW aplikace GISel,T-MAP, Hotline
K.3.1.28 Arc View
K.3.1.29 Mikrostation
K.3.1.30 Docházkový systém
K.3.1.31 PUKNi, LHK - lesní hospodářství
K.3.1.32 Ovzduší
K.3.1.33 Evidence odpadů a správní řízení
K.3.1.34 Yamaco - doprava, myslivost
K.3.1.35 SW Kerio Win Route a mail ser
K.3.1.36 Monitoring tisku
K.3.1.37 T-Mapy podpora Red Hat Linux
K.3.1.38 Územní plán - změny
K.3.1.39 Registr oznámení - paušál
K.3.1.40 Online IDENTIFIKACE VOZIDEL - ICARIS EXPERT
K.3.1.41 Firewall CISCO ASA
K.3.1.42 Územní identifikace budov
K.3.1.43 Územní identifikace čp.
K.3.1.44 Územní identifikace adresních bodů
K.3.1.45 Územní identifikace uličních úseků
K.3.1.46 Pasport komunikací - aktualizace
K.3.1.47 Pasport zeleně - aktualizace
K.3.1.48 Aktualizace blokové mapy - zpracování objektů
K.3.1.49 Zapracování digitální katastrální mapy
K.3.2 Oddělení informatiky - pokračování
K.3.2.1 Údržba projektů T-MAP serveru
K.3.2.2 Převody rastrových map od KÚ
K.3.2.3 Instalační a servisní systémové práce
K.3.2.4 Správa DTMV - KÚ Zlín
K.3.2.5 Revize elektrospotřebičů
K.3.2.6 Opravy kopírek - servis
K.3.2.7 Opravy výpočetní techniky
K.3.2.8 Pozáruční servis hlavního serveru
K.3.2.9 Pozáruční servis Proxy serveru
K.3.2.10 Servis zálohovacího systému oprava do 24 h
K.3.2.11 Pozáruční servis klimatizace v servrovně
K.3.2.12 MS Office 10 ks
K.3.2.13 Registr oznámení
K.3.2.14 Vidimace a legalizace
K.3.2.15 Generování grafických výstupů z měřící stanice www
K.3.2.16 Programové aplikace, technická zařízení
K.3.2.17 Koordinovaná stanoviska
K.3.2.18 Antivirový systém ESET NOD32
K.3.2.19 SW Stavební úřad
K.3.2.20 Pokročilý výběr prvků v mapě pro Twist
K.3.2.21 Spisová služba - rozšíření jádra
K.3.2.22 Webová kamera včetně napojení
K.3.2.23 Kopírovací stroj
K.3.2.24 Výměna hlavního serveru
K.3.2.25 Projektor do zasedací místnosti č. 505
K.3.2.26 Projektor do zasedací místnosti č. 218
K.3.3 Odddělení vnitřní správy
K.3.3.1 Knihy, učební pomůcky a tisk
K.3.3.2 Mobilní telefony - obměna
K.3.3.3 Telefonní přístroje
K.3.3.5 Skartovačky
K.3.3.6 Ostatní
K.3.3.7 Registrační skříně OSV
K.3.3.8 Záclony
K.3.3.9 Vybavení pracovišť
K.3.3.10 Pokladní doklady
K.3.3.11 Etikety - spisová služba, frank.
K.3.3.12 Kancelářský materiál
K.3.3.13 CD - přestupkové řízení
K.3.3.14 Pohonné hmoty a maziva
K.3.3.15 Služby pošt
K.3.3.16 Telekomunikační výdaje - úřad
K.3.3.17 GPS - měsíční poplatky
K.3.3.18 Služby školení a vzdělávání
K.3.3.19 Mytí vozidel
K.3.3.20 Stravné
K.3.3.21 Servisní smlouvy
K.3.3.22 Zdravotní prohlídky
K.3.3.23 Zhotovování razítek, vizitek
K.3.3.24 Inzerce
K.3.3.25 Fotopráce, kopírování, klíče
K.3.3.26 Čištění koberců, čalounění
K.3.3.27 Poštovní poukázky - tisk
K.3.3.28 Zakázková výroba tiskopisů
K.3.3.29 Ostatní
K.3.3.30 Přepravní výkony
K.3.3.31 Správa PIAP kiosků metropolitní sítě
K.3.3.32 Poplatky za rozhlas a televizi
K.3.3.33 Přečalounění křesel I. podlaží
K.3.3.34 Korektury výroční zprávy
K.3.3.35 Opravy vozidel
K.3.3.36 Podlahové krytiny
K.3.3.37 Opravy psacích, kalkulačních strojů, faxů, frank. stroje
K.3.3.38 Montáž GPS 1 x
K.3.3.39 Fond tajemníka
K.3.3.40 Fond vedoucího
K.3.3.41 Konference
K.3.3.42 Věcné dary - tajemník
K.3.3.44 Platba ČUZK za ověřování výpisů katastru nemovitostí
K.3.3.45 Roční dálniční známky - 13 ks
K.3.3.46 Dům kultury - splátka kupní ceny
L. KAPITOLA 012 - STAROSTA
L.1 xxx
L.1.1 Krizový štáb a Bezpečnost.rada - pohoštění
L.1.1.1 Krizový štáb a Bezpečnost.rada - pohoštění
L.1.2 Pohoštění
L.1.2.1 Pohoštění
L.1.3 Věcné dary
L.1.3.1 Věcné dary
L.1.4 Cena města Vsetín - dary
L.1.4.1 Cena města Vsetín - dary
L.1.5 Nejlepší maturanti - dary
L.1.5.1 Nejlepší maturanti - dary
M. KAPITOLA 013 - I. ZÁSTUPCE STAROSTY
M.1 xxx
M.1.1 Pohoštění
M.1.1.1 Pohoštění
M.1.2 Věcné dary
M.1.2.1 Věcné dary
N. KAPITOLA 014 - II. ZÁSTUPCE STAROSTY
N.1 xxx
N.1.1 Pohoštění
N.1.1.1 Pohoštění
N.1.2 Věcné dary
N.1.2.1 Věcné dary
O. KAPITOLA 015 - III. ZÁSTUPCE STAROSTY
O.1 xxx
O.1.1 Pohoštění
O.1.1.1 Pohoštění
O.1.2 Věcné dary
O.1.2.1 Věcné dary
P. KAPITOLA 016 - ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
P.1 Bydlení a územní rozvoj
P.1.1 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek - bytový fond)
P.1.1.1 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek - bytový fond)
P.1.2 Služby exekutorů
P.1.2.1 Služby exekutorů
P.1.3 Služby advokátů
P.1.3.1 Služby advokátů
P.1.4 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek - ostatní)
P.1.4.1 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek - ostatní)
P.1.5 Výpisy z katastru (doklady k soudu)
P.1.5.1 Výpisy z katastru (doklady k soudu)
P.2 Činnost místní správy
P.2.1 Dohledový audit
P.2.1.1 Dohledový audit
P.2.2 Benchmarkingová iniciativa
P.2.2.1 Benchmarkingová iniciativa
P.2.3 Fond vedoucího
P.2.3.1 Fond vedoucího
Q. KAPITOLA 017 - VSETÍNSKÁ SPRÁVNÍ A INVESTIČNÍ
Q.1 Pozemní komunikace
Q.1.1 VSI - pozemní komunikace
Q.1.1.1 Náklady na platy zaměstnanců
VSI
Q.1.1.2 Zákonné pojistné a tvorba FKSP
VSI
Q.1.2 VSI - provoz parkovišť
Q.1.2.1 Výnosy z provozu parkovišť
Q.1.2.2 Náklady na provoz parkovišť
VSI
Q.2 Vodní hospodářství
Q.2.1 VSI - Vodní hospodářství
Q.2.1.1 Ostatní osobní výdaje
VSI
Q.2.2 Zákonné pojistné
Q.2.2.1 Zákonné pojistné
VSI
Q.2.3 Provozní náklady (údržba kolem mlýnského náhonu)
Q.2.3.1 Provozní náklady (údržba kolem mlýnského náhonu)
VSI
Q.3 Vsetínské noviny
Q.3.1 Náklady na platy zaměstnanců
Q.3.1.1 Náklady na platy zaměstnanců
VSI
Q.3.2 Ostatní osobní výdaje
Q.3.2.1 Ostatní osobní výdaje
VSI
Q.3.3 Zákonné pojistné a FKSP
Q.3.3.1 Zákonné pojistné a FKSP
VSI
Q.3.4 Náklady na vydávání Vsetínských novin
Q.3.4.1 Náklady na vydávání Vsetínských novin
VSI
Q.3.5 Příjmy z reklamy
Q.3.5.1 Příjmy z reklamy
VSI
Q.4 Dětská hřiště v sídlištích (veřejně přístupná)
Q.4.1 Dětská hřiště v sídlištích (veřejně přístupná)
Q.4.1.1 Náklady na platy zaměstnanců
VSI
Q.4.1.2 Zákonné pojistné a FKSP
VSI
Q.4.1.3 Oprava hřišť a sportovišť
VSI
Q.5 Bytové hospodářství
Q.5.1 Bytové hospodářství - osobní náklady
Q.5.1.1 Náklady na platy zaměstnanců
VSI
Q.5.1.2 Ostatní osobní výdaje
VSI
Q.5.1.3 Zákonné pojistné a FKSP
VSI
Q.5.2 Bytové hospodářství - ostatní náklady
Q.5.2.1 Materiál pro údržbu
VSI
Q.5.2.2 Vodné,stočné - přístřeší Poschla
VSI
Q.5.2.3 El.energie - přístřeší Poschla
VSI
Q.5.2.4 Tržní ocenění
VSI
Q.5.2.5 Revize
VSI
Q.5.2.6 Deratizace, dezinsekce, desinfekce
VSI
Q.5.2.7 Servisní poplatek Cooptherm
VSI
Q.5.2.8 Servisní poplatek ISTA
VSI
Q.5.2.9 Privatizace bytového fondu - poplatky realitním kancelářím
VSI
Q.5.2.10 Obstaravatelský poplatek RK A+G
Q.5.2.11 Obstaravatelský poplatek RK H&B REAL
Q.5.2.12 Ostatní
VSI
Q.5.2.13 Dluhy nájemníků - vyúčtování RK A+G
Q.5.2.14 Privatizace čp. 1780 - poplatky RK
Q.5.2.15 Neobsazené prostory - ztráty RK A+G
Q.5.2.16 Neobsazené prostory - ztráty RK H&B REAL
Q.5.2.17 Soudní stěhování
VSI
Q.5.2.18 Čistění kanalizace, sklenářské práce, malby
VSI
Q.5.2.19 Doplnění hasicích přístrojů
VSI
Q.5.2.20 Mytí oken společných prostor - plošinou
VSI
Q.5.3 Bytové hospodářství - opravy a údržba
Q.5.3.1 Běžná údržba - 578 b.j. x 1200
VSI
Q.5.3.2 Odstraňování sněhu - čp. 1272,1330,1331,1335
VSI
Q.5.3.3 Čp. 1579,1580 - GO střech včetně klempířských prvků
VSI
Q.5.3.4 Čp. 252 - údržba náhradního zdroje včetně výměny oleje
VSI
Q.5.3.5 Čp. 252,253,1330,1331,1335 reklamační závady
VSI
Q.5.3.6 Čp. 1335 výměna rozvodů TUV v suterénu domu - havárie
VSI
Q.5.3.7 Čp. 253 výměna rozvodů TUV v suterénu domu - havárie
VSI
Q.5.3.8 Obstaravatel poplatek čp.814
VSI
Q.5.3.9 Obstaravatel. poplatek čp.1271
Q.5.3.10 Čp. 1729 - výměna 12 oken v nebytových prostorech
VSI
Q.5.3.11 Údržba bytového fondu - 173 b.j. x 1200 Kč
VSI
Q.5.3.12 Čp. 814 - nátěr střešních oken
VSI
Q.5.3.13 Shoz sněhu čp.464-467,1701,1126,2082,2083
VSI
Q.5.3.14 Nátěr střešních oken (464)
VSI
Q.5.3.15 Čp.1 701 - oprava omítky
VSI
Q.5.3.16 Zprovoznění obytného souboru Rokytnice
VSI
Q.5.3.17 Údržba bytového fondu - 36 b.j. x 1200 Kč - Poschla
VSI
Q.5.3.18 Zprovoznění domu Poschla čp. 2004
VSI
Q.5.3.19 Údržba bytového fondu 70 b.j. x 1200 Kč - čp. 1271
VSI
Q.5.3.20 Odstranění závad po revizích
VSI
Q.5.3.21 Oprava klempířských prvků, střechy, žlaby čp. 1271
VSI
Q.5.3.22 Oprava upevnění skl. stěny na pavlačích včetně omítek
VSI
Q.5.3.23 Nátěr rámů a zatmelení skel pavlačí
VSI
Q.5.3.24 Odstranění sněhu čp.1271
VSI
Q.5.3.25 Osazení madel na pavlačích čp.1271
VSI
Q.5.3.26 Poplatky za výpis z katastru nemovitostí - privatizace
VSI
Q.5.3.27 Náhrady nájemníkům za škody
VSI
Q.5.3.28 Ostatní opravy bytových domů
VSI
Q.6 Nebytové hospodářství
Q.6.1 Nebytové hospodářství - náklady
Q.6.1.1 Náklady na platy zaměstnanců
VSI
Q.6.1.2 Ostatní osobní výdaje
VSI
Q.6.1.3 Zákonné pojistné a FKSP
VSI
Q.6.1.4 Náklady nebytového hospodářství
VSI
Q.6.1.5 Odvoz odpadu
VSI
Q.6.1.6 Odpisy
VSI
Q.6.1.7 Platy zaměstnanců - nebytové hospodářství
VSI
Q.6.1.8 Ostatní osobní výdaje
VSI
Q.6.1.9 Zákonné pojištění a FKSP - nebytové hospodářství
VSI
Q.6.1.10 Náklady nebytové hospodářství
VSI
Q.6.1.11 Odvoz odpadu
VSI
Q.6.1.12 Odstranění sněhu ze střech, klempířské prvky
VSI
Q.6.1.13 Čistění prosklených plášťů budov
VSI
Q.6.1.14 Neobsazené prostory
VSI
Q.6.2 Příjmy z nebytového hospodářství
Q.6.2.1 Příjmy z pronájmu nemovitostí
VSI
Q.6.2.2 Příjmy z pronájmu parkovacích boxů
VSI
Q.6.2.3 Vymáhání pohledávek minulých let
VSI
Q.6.2.4 Příjmy z pronájmu vývěsních skříněk
VSI
Q.6.2.5 Příjmy ze služeb - odpad, úklid
VSI
Q.6.2.6 Příjmy z reklamy
VSI
Q.6.3 Čp. 1
Q.6.3.1 Čp. 1 - energie
VSI
Q.6.4 Čp. 31
Q.6.4.1 Čp. 31 - energie
VSI
Q.6.4.2 Čp. 31 - klempířské opravy okapových žlabů a svodů
VSI
Q.6.5 Čp. 53
Q.6.5.1 Čp. 53 - oprava elektroinstalace, osvětlení chodby I. PP
VSI
Q.6.5.2 Čp. 53 - malování společných prostor
VSI
Q.6.6 Čp. 61
Q.6.6.1 Čp. 61 - oprava rampy, zábradlí a výroba branky
VSI
Q.6.7 Čp. 341
Q.6.7.1 Čp. 341 - oprava elektroinstalace
VSI
Q.6.8 Čp. 413
Q.6.8.1 Čp. 413 - oprava střechy
VSI
Q.6.8.2 Čp. 413 - výměna bojlerů
VSI
Q.6.8.3 Čp. 413 - oprava vjezdu
VSI
Q.6.8.4 Čp. 413 - oprava odpadů
VSI
Q.6.8.5 Čp. 413 - malování po zatečení
VSI
Q.6.8.6 Čp. 413 - oprav copylitu a zasklení
VSI
Q.6.8.7 Čp. 413 - oprava rampy
VSI
Q.6.8.8 Čp. 413 - oprava elektroinstalace po revizi
VSI
Q.6.8.9 Odstraňování sněhu ze střech čp. 413, 1080
VSI
Q.6.8.10 Úklid čp. 413,303,1080
VSI
Q.6.9 Čp. 1056
Q.6.9.1 Čp. 1056 - nátěr schodišť
VSI
Q.6.9.2 Čp. 1056 - oprava střechy
VSI
Q.6.9.3 Čp. 1056 - oprava regulace topení
VSI
Q.6.10 Čp. 1080
Q.6.10.1 Čp. 1080 - stavební a údržbářské práce
VSI
Q.6.10.2 Čp. 1080 - oprava v obřadní síni
VSI
Q.6.11 Čp. 1137
Q.6.11.1 Čp. 1137 - malování společných prostor
VSI
Q.6.12 Čp. 1356
Q.6.12.1 Čp. 1356 - úklid
VSI
Q.6.12.2 Čp. 1356 - energetický audit
VSI
Q.6.12.3 Čp. 1356 - servis a opravy potoka na náměstí
VSI
Q.6.13 Čp. 1484
Q.6.13.1 Čp. 1484 - opravy sádrokartonových příček a dveří
VSI
Q.6.13.2 Čp. 1484 - požární zpráva, protipožární opatření
VSI
Q.6.13.3 Čp. 1484 - pohledávky
VSI
Q.6.13.4 Čp. 1484 - vystěhování dlužníků
VSI
Q.6.13.5 Čp. 1484 - výtápění neobsazených ploch
VSI
Q.6.13.6 Čp. 1484 - obstaravatelský poplatek
VSI
Q.6.13.7 Čp. 1484 - oprava rozvaděčů pro odsávání bytů
VSI
Q.6.13.8 Čp. 1484 - odstranění závad z revizní zprávy
VSI
Q.6.13.9 Čp. 1484 - repase kotle 260 KW
VSI
Q.6.13.10 Čp. 1484 - výměna expanzních nádob TS
VSI
Q.6.13.11 Čp. 1484 - kontrola a údržba dieselagregátu
VSI
Q.6.13.12 Čp. 1484 - oprava střechy nad hlavním vstupem
VSI
Q.6.13.13 Čp. 1484 - oprava a údržba výtahu
VSI
Q.6.13.14 Čp. 1484 - oprava kotle a topného systému
VSI
Q.6.13.15 Čp. 1484 - instalatérské práce
VSI
Q.6.13.16 Čp. 1484 - revize a odstranění závad
VSI
Q.6.13.17 Čp. 1484 - ostatní opravy
VSI
Q.6.13.18 Čp. 1484 - oprava bytů
VSI
Q.6.13.19 Čp. 1484 - běžné opravy ochozů
VSI
Q.6.13.20 Čp. 1484 - dezinsekce
VSI
Q.6.13.21 Čp. 1484 - úklid okolo kontejnerů
VSI
Q.6.14 Čp. 1658
Q.6.14.1 Čp. 1658 - Žebračka oprava hlavního uzávěru vody
VSI
Q.6.15 Čp. 1864
Q.6.15.1 Čp. 1864 - oprava kanalizace
VSI
Q.6.15.2 Čp. 1864 - oprava napojení lapolu
VSI
Q.6.15.3 Čp. 1864 - oprava oplocení
VSI
Q.6.15.4 Čp. 1864 - venkovní mobiliář
VSI
Q.6.15.5 Čp. 1864 - oprava WC v budově školky
VSI
Q.6.15.6 Čp. 1864 - výměna bojleru
VSI
Q.6.15.7 Čp. 1864 - výměna ventilů na rozvodů teplé vody
VSI
Q.6.15.8 Čp. 1864 - oprava odsávání kuchyně
VSI
Q.7 Pohřebnictví
Q.7.1 Pohřebnictví
Q.7.1.1 Náklady na platy zaměstnanců
VSI
Q.7.1.2 Ostatní osobní výdaje
VSI
Q.7.1.3 Zákonné pojistné a FKSP
VSI
Q.7.1.4 Náklady na provoz smuteční obřadní síně
VSI
Q.7.1.5 Výnosy z provozu smuteční síně
VSI
Q.7.2 PD + rekonstrukce smuteční obřadní síně
Q.7.2.1 PD + rekonstrukce smuteční obřadní síně
VSI
Q.8 Komunální služby
Q.8.1 Komunální služby
Q.8.1.1 Náklady na platy zaměstnanců správy
VSI
Q.8.1.2 Ostatní osobní výdaje
VSI
Q.8.1.3 Zákonné pojistné a FKSP
VSI
Q.8.1.4 Náklady na správu organizace
VSI
Q.8.2 Dotace - projekt "Vstávat, jde se do práce"
Q.8.2.1 Dotace - projekt "Vstávat, jde se do práce"
VSI
Q.9 Ochrana obyvatelstva
Q.9.1 Ochrana obyvatelstva
Q.9.1.1 Náklady na platy zaměstnanců
VSI
Q.9.1.2 Zákonné pojistné a FKSP
VSI
Q.9.1.3 Náklady na správy CO krytů
VSI
R. KAPITOLA 030 - SOCIÁLNÍ FOND
R.1 xxx
R.1.1 Sociální fond
R.1.1.1 Pohoštění
OF
R.1.1.2 Stravné
OF
R.1.1.3 Drobné dárky zaměstnancům
OF
R.1.1.4 Odměny při životních výročích
OF
R.1.1.5 Penzijní připojištění
OF
S. KAPITOLA 031 - FOND ROZVOJE BYDLENÍ
S.1 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
S.1.1 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
S.1.1.1 Půjčky společenství vlastníků
OF
S.1.1.2 Půjčky obyvatelstvu
OF
T. KAPITOLA 032 - FOND VEŘEJNÉ PODPORY
T.1 xxx
T.1.1 Fond veřejné podpory
T.1.1.1 Projekty velkých grantů
T.1.1.2 Projekty malých grantů
T.1.1.3 Spoluúčast města na projektech
T.1.1.4 Příspěvek na dopravu
T.1.1.5 Podpora rozšíření činnosti neziskových organizací
T.1.1.6 Ostatní dotace v kompetenci rady města
T.1.1.7 700. výročí Vsetína
TISK
i