Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vsetín

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Vsetín (2009)

A. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / DOPRAVA

A.1 Občané budou bydlet v příjemném, klidném, zdravém a podnětném prostředí a uvědomí si zodpovědnost za kvalitu životního prostředí, ve kterém žijí

A.1.1 Snižovat hlučnost a prašnost ve městě P
A.2.1.3 Dosadba stromů a keřů podél komunikací
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
250    

A.2.1.4 Udržovat novou výsadbu
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
600    

A.2.1.5 Řešit hlukovou zátěž v Rokytnici
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá

A.2.1.6 Strojně a ručně čištit město
Odpovědnost:
TSM p.p.

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně

A.2.1.7 Vysadit nové stromy a keře v místech soustředěné dopravy
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno

A.2.1.8 Kropit a čištit město a městské komunikace
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Spolupracující organizace:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně

A.1.2 Uchovat stávající a budovat nové klidové a odpočinkové zóny pro občany a návštěvníky města
A.2.2.4 Vybudovat promenádu/odpočinkové zóny kolem Bečvy
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Popis / Komentář:
Neprobíhá

A.2.2.5 Čištit koryta vodních toků od odpadků, sekat a udržovat břehové porosty
Odpovědnost:
VSI

Realizace:
Správci vodních toků

Spolupracující organizace:
Správci vodních toků

Roky realizace:
2006, 2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno

A.2.2.6 Přísně postihovat projevy vandalismu a znečišťování veřejného prostranství
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá dle možností a identifikace pachatelů

A.1.3 Zlepšit péči o byty, domy a jejich okolí, s aktivním zapojením občanů
A.2.3.1 Soutěž "O nejhezčí zahrádku a předzahrádku"
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2009

Popis / Komentář:
Splněno

A.2.3.2 Ustanovit správce pro každou nemovitost - zodpovídat za čistotu okolí domu
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2006, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Neprobíhá z důvodu privatizace bytového fondu (2. etapa)

A.1.4 Situovat výrobu do průmyslových zón města, s důrazem na maximální využití stávajících průmyslových zón a objektů
A.2.4.1 Regenerovat "brownfields" - vyhledávat dotační programy, v rámci OPPP
Odpovědnost:
AERV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá v rámci přípravy Podnikatelského inkubátoru II - Bobrky

A.1.5 Vybudovat důležité prvky občanské vybavenosti
A.2.5.1 Vybudovat sportoviště - hřiště v sídlištích
Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Probíhá postupně, viz aktivita D.2.2.2

A.2.5.2 Víceúčelové hřiště u SPŠS - podíl města
Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Probíhá projektová příprava

A.2.5.3 Posoudit možnosti vybudovat veřejné WC, letní kino
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Roky realizace:
2006, 2009

Popis / Komentář:
splněno

A.2.5.4 Doplňovat světelné zdroje a optimalizovat světelnou intenzitu
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
3663    

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně

A.1.6 Provést regeneraci a humanizaci sídlišť a některých objektů
A.2.6.1 PD Veřejná zeleň ul. Palackého (ke smuteční síni )
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
50    

Popis / Komentář:
splněno

A.2.6.2 Regenerovat panel. sídliště Jasenka, parkoviště
Roky realizace:
2007

A.2.6.3 Regenerovat panel. sídliště Sychrov
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
5130    

Popis / Komentář:
V roce 2009 splněno

A.2.6.4 Pítko - Dolní náměstí a Panská zahrada
Roky realizace:
2007, 2008

Popis / Komentář:
Splněno

A.2.6.5 Meteorologický sloup - Dolní náměstí
Roky realizace:
2007, 2008

Popis / Komentář:
Splněno

A.2.6.6 Vysadit nové stromy a keře v sídlištích a udržovat stávající porosty
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
850    

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně v intervalu jaro a podzim, rok 2009 splněno

A.2.6.7 Postupně vybudovat kryté autobusové zastávky
Roky realizace:
2006, 2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno

A.2.6.8 Pravidelně kontrolovat a udržovat dětské hřiště, pískoviště a lavičky
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Roky realizace:
2006, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Probíhá

A.2.6.9 Regenerovat další sídliště -Rokytnice
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
5274    

Popis / Komentář:
Probíhá, v roce 2010 realizace 4.etapy regenerace sídliště

A.1.7 Zatraktivnit město pro turisty i občany
A.2.7.1 Zajistit instalaci vánoční výzdoby
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
327    

A.2.7.2 Vysadit nové stromy a keře
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Probíhá, realizace na základě PD (A.11.5.1)

A.2.7.3 Vybudovat naučné stezky ve Vsetíně a okolí
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno

A.2.7.4 Rekreační areál Prameniště Ohrada - zpracovat studie
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Popis / Komentář:
Neplněno - tento záměr naráží na ochranné pásmo vodního zdroje Ohrada

A.2 Bude řešena silniční siť, chodníky, zklidňování dopravy, doprava v klidu

A.3 Bude dopracován systém nakládání s odpady, vč. osvěty obyvatel

A.3.1 Dopracovat systém nakládání s odpady
A.4.2.2 Vybudovat závod na zpracování biologického odpadu (LCO 2. etapa)
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Realizace:
OŽP

Spolupráce:
VSI

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Probíhá

A.4.2.3 Vyhledávat a likvidovat černé skládky, vč. prevence jejich vzniku
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
TSM s.r.o.

Spolupracující organizace:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
200    

Popis / Komentář:
Splněno

A.4.2.4 TS s.r.o. - nakupovat recyklační kontejnery
Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Splněno

A.4.2.5 Pravidelně likvidovat autovraky pro mikroregion
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
30    

Popis / Komentář:
Splněno

A.4.2.6 Vybudovat logistické centrum odpadů - II. etapa
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Probíhá, v roce 2010 viz aktivita A.1.1.2

A.4.2.7 Pravidelně mobilně sbírat a svážet nebezpečný odpad.
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Spolupracující organizace:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
903    

Popis / Komentář:
Splněno

A.4.2.8 Optimalizovat odvoz a likvidovat odpad ze sídlišť
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Spolupracující organizace:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
6669    

Popis / Komentář:
Splněno

A.4 Proběhne ekologizace dopravy

A.4.1 Oddělit motorovou a nemotorovou dopravu
A.5.1.1 Rozmístit informační tabule na cykloturistických trasách
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
KŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno

A.5.1.2 Značit cykloturistické trasy
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
KŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
100    

Popis / Komentář:
Splněno 2009


A.5.1.3 Realizovat ve městě cyklotrasy a cyklostezky na základě zpracované studie
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
1    

Popis / Komentář:
Probíhá

A.4.2 Podporovat hromadnou dopravu
A.5.2.1 Dotovat z rozpočtu města MHD a příměstskou dopravu
Odpovědnost:
OÚPSŘD

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
12800    

Popis / Komentář:
Splněno

A.5.2.2 Dotace na nízkopodlažní autobus
Odpovědnost:
OÚPSŘD

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2015

Finance 2009 [tis. Kc]:
1500    

A.4.3 Realizovat akce a aktivity, které přispívají k dodržování předpisů bezpečnosti silničního provozu ze strany cyklistů a chodců
A.5.3.1 Realizovat soutěž BESIP pro žáky 4. tříd ZŠ
Odpovědnost:
OÚPSŘD

Spolupracující organizace:
PČR, SPKP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
50    

Popis / Komentář:
Splněno

A.5 Budou dokončeny započaté a plánované projekty na zlepšení kvality životního prostředí

A.5.1 Dokončit započaté a plánované projekty na zlepšení kvality životního prostředí
A.6.1.1 STL plynovod Hluboké
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
19    

Popis / Komentář:
splněno

A.6.1.2 Zřídit sběrný dvůr (Kaufland)
Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Probíhá investiční příprava, rok 2010 viz A.4.1.7

A.6.1.3
A.6.1.4 Kogenerační jednotka městské lázně
Roky realizace:
2007, 2008

Popis / Komentář:
Splněno

A.6.1.5 Dokončit vodovod Semetín - III. etapa
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
808    

Popis / Komentář:
Dokončení v roce 2009

A.6.1.6 Realizovat logistické centrum odpadů I.
Roky realizace:
2007, 2008

Popis / Komentář:
Splněno

A.6.1.7 Zřídit sběrný dvůr
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Spolupráce:
VSI

Roky realizace:
2006, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

A.6.1.8 Realizovat plynofikaci Janišov
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2006, 2007

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno

A.6.1.9 Plynofikace Lázky
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2006, 2007

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno

A.6.1.10 Dokončit plynofikace Dlůhé
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2006, 2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Probíhá

A.6.1.11 Dořešit kompostování ve městě
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
probíhá, řešeno v rámci LCO I.
Rozpočet - viz aktivita A.1.1.2

A.6 Bude k dispozici dostatek objektivních informací o stavu životního prostředí

A.6.1 Zajistit dostatek objektivních informací o stavu životního prostředí
A.7.1.1 Prezentovat výsledky a formy monitorování ŽP ve městě
Odpovědnost:
OŽP

Spolupracující organizace:
KŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Probíhá monitoring kvality vody, výsledky jsou prezentovány v médiích, rok 2009 splněno

A.7.1.2 Zpracovat a prezentovat hlukové mapy města
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno

A.7.1.3 Sčítat dopravu - získat výsledky od ŘSD
Odpovědnost:
OÚPSŘD

Spolupracující organizace:
ŘSD

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Popis / Komentář:
Splněno

A.7.1.4 Vydat a distribuovat osvětové a informační materiály pro školy, občany o nakládání s odpady
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2008

Popis / Komentář:
Splněno ve spolupráci s KÚ - BROŽURA Kam s odpadem ve ZK

A.7.1.5 Popularizovat životní prostředí formou letáků, map ap.
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2008

Popis / Komentář:
Splněno

A.7.1.6 Monitorovat studánky
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
50    

Popis / Komentář:
2009 Splněno

A.7 Bude uplatňováno aktivní vodní hospodářství

A.7.1 Opatření ke zlepšení kvality vody - projekt Čistá Bečva
A.8.1.2 Připravit Projekt Čistá Bečva II.
Odpovědnost:
SOMV

Realizace:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Probíhá projektová příprava pro žádost na SFŽP

A.8.1.3 Čistá řeka Bečva I - věcná břemena
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
84    

Popis / Komentář:
probíhá

A.8.1.4 Čistá řeka Bečva I - znalecké posudky
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
4    

Popis / Komentář:
probíhá

A.8.1.5 Čistá řeka Bečva I - úpravy geometrických plánů
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
28    

Popis / Komentář:
probíhá

A.8.1.6
A.8.1.7 Čistá řeka Bečva I - správní poplatky
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
33    

Popis / Komentář:
probíhá

A.8.1.8
A.8.1.9
A.8.1.10 PD Vodovod Malý Skalník
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
příprava akce- projektová dokumentace

A.8.1.11 PD Odvedení dešťových vod Bobrky
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
příprava akce -studie a projektová dokumentace

A.8.1.12 PD Odvedení dešťových vod Hrbová
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
1    

Popis / Komentář:
příprava akce - projektová dkumentace

A.8 Bude řešena problematika chovu zvířat ve městě

Popis / Komentář:
- výkaly, přemnožení, aj.

A.8.1 Řešit problematiku chovu zvířat ve městě
A.9.1.1 Provozovat městský útulek pro zvířata
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně

A.9.1.2 Rekonstruovat městský útulek pro zvířata
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
490    

Popis / Komentář:
Probíhá postupná rekonstrukce, splněno 2009

A.9.1.3 Kastrovat psy a kočky v útulku
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně dle přísunu zvířat a finančních možností

A.9.1.4 Rozmístit stojany se sáčky na psí exkrementy
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Roky realizace:
2006, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno, probíhá v rámci revitalizací sídlišť

A.9.1.5 Deratizovat v městských nemovitostech
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
170    

Popis / Komentář:
Splněno, každý druhý rok ve spolupráci s VaK Vsetín probíhá i velkoplošná deratizace

A.9.1.6 distribuovat informační a osvětové materiály pro majitele psů
Odpovědnost:
OŽP

Spolupracující organizace:
FO

Roky realizace:
2006, 2008

Popis / Komentář:
Splněno

A.9.1.7 Provádět velkoplošné deratizace
Roky realizace:
2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2012

Finance 2009 [tis. Kc]:
170    

Popis / Komentář:
Probíhá periodicky každý druhý rok

A.9 Bude zlepšována činnost Technických služeb ve městě

A.9.1 Zlepšovat podmínky pro činnost Technických služeb ve městě
A.10.1.1 Ustanovit pracovníka odpovědného za čistotu a údržbu vybraných částí města
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Roky realizace:
2006, 2008

Popis / Komentář:
Splněno

A.10.1.2 Vyhledávat a účastnit se projektů k vícezdrojovému financování
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Spolupracující organizace:
OŽP, OVÚPD

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá průběžne

A.10.1.3 Opravovat chodníky, parkoviště, cyklostezeky
Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně dle projektů či požadavků občanů

A.10.1.4 Udržovat místní komunikace
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
3194    

Popis / Komentář:
Splněno

A.10 Město bude podporovat ekologické chování obyvatel, podniků a organizací na území města

A.10.1 Podporovat ekologické chování obyvatel, podniků a organizací na území města
A.5.2.1 EKIS - příspěvek na nájemné č.p.1484
Realizace:
VSI

Roky realizace:
2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
19    

A.5.2.2 Informovat k ekologickému chování- místní tisk
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Splněno

A.5.2.3 Vyvozovat opatření z energetických auditů
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2006, 2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno

A.11 Bude řešen nedostatek stavebních míst individuální bytové výstavby

A.11.1 Řešit nedostatek stavebních míst individuální bytové výstavby
A.11.1.1 Vybírat vhodné lokality pro výstavbu rodinných domů
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá v souladu s přípravou nového územního plánu

A.12 Bude zvýšena ekologická stabilita lesa

A.12.1 Uplatňovat i nadále ekologické přístupy lesního hospodaření v městských lesích
A.12.1.1 Ekologicky přístupovat k lesnímu hospodaření v městských lesích
Odpovědnost:
Měst.lesy

Spolupracující organizace:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně - certifikace

A.12.1.2 Vybudovat Arboretum Semetín
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá

A.12.1.3 Městské lesy - komunikace Poloma
Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Splněno

A.12.1.4 Městské lesy - lesní cesta Hůbočí
Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Splněno

A.12.1.5 Městské lesy - komunikace Dušná-Vsetín
Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Splněno

A.12.1.6 Systém kontroly úprav lesních cest po těžbě, vč. sankcí
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá

B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / SOCIÁLNÍ OBLAST

B.1 Realizace Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany

B.1.1 Zajistit bydlení pro sociálně slabé a ohrožené skupiny obyvatel a rodiny P
B.1.4.2 V rámci realizace IPRM realizovat nové byty v půdní vestavbě domu Tyršova 1271
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
V roce 2009 probíhá příprava akcí, realizace 2010.

B.1.4.3 Podporovat výstavbu technické infrastruktury pro rodinné domy
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
V roce 2009 nebylo realizováno. Na počátku r.2010 jsou evidovány u VSI 3 nové žádosti. Realizace proběhne v r.2010

B.1.2 Realizovat cíle a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany
G.2.1.4 Realizovat cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany
Spolupracující organizace:
neziskové organizace a spolky

G.2.1.5 Zajistit bydlení pro sociálně slabé a ohrožené skupiny obyvatel a rodiny

B.2 Dokončení a realizace Zdravotního plánu města Vsetína

B.2.1 Dokončit a realizovat aktivity Zdravotního plánu města Vsetína
G.1.8.1 Realizovat aktivity Konceptu podpory zdravotnictví a Zdravotního plánu města Vsetína
Spolupracující organizace:
neziskové organizace a spolky

Roky realizace:
2013

B.3 Dotace na činnost NNO v sociální oblasti

Jedná se o provozování grantového titulu Sociální grant města Vsetína
B.3.1 Podporovat dotacemi sociální neziskové organizace města Vsetína
B.3.1.1 Podporovat dotacemi sociální neziskové organizace ve městě Vsetíně
Odpovědnost:
OSV

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
14314    

B.4 Vlastní terénní sociální práce

Popis / Komentář:
Při MěÚ Vsetín zajistit optimální fungování vlastní terénní práce

B.4.1 Zajistit fungování vlastní terénní práce
B.4.1.1 Zajistit fungování vlastní terénní práce
Odpovědnost:
OSV

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
1392    

B.5 Podpora klubové činnosti

Popis / Komentář:
V současnosti se jedná o podporu klubové činnosti seniorů organizovaných v klubech důchodců

B.5.1 Podporovat klubovou činnost seniorů
B.5.1.1 Podporovat činnost klubu důchodců
Odpovědnost:
OSV

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
97    

B.5.1.2
B.5.2 Podporovat spolkovou aktivitu seniorů
B.5.2.1 Podporovat spolkovou činnost seniorů
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2009, 2010

C. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

C.1 Vzdělávací a výchovná zařízení budou svým vzhledem a obsahem výchovně vzdělávacích aktivit chloubou města

C.1.1 Výchovně vzdělávací proces orientovat v souladu se současnými trendy
C.1.2.3 Nabídka výchovně vzdělávacích programů pro školy a školská zařízení
Odpovědnost:
MVK

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
V roce 2011 opět probíhá.

C.1.2.4 Nabízet školám a školským zařízením výukové programy a projekty "ŠKOLA - místo k životu", projekt M.R.K.E.V., M.R.K.V.I.Č.K.A.
Odpovědnost:
ALCEDO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Rok 2010 splněno
Nabízí se výukové programy - Hájenka Semetín,
MRKEV.V roce 2011 probíhá průběžně.

C.1.2.5 Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín"
Odpovědnost:
ZŠ Integra

Realizace:
OŠaK

Spolupracující organizace:
OŠaK

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá, ve fázi hledání zdrojů

C.1.2.6 Realizovat projekt "Dobrá škola"
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
školy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
441    

Popis / Komentář:
Splněno 2010.
V roce 2011 opět probíhá.

C.1.2.7 Analyzovat a vyhodnotit výsledky zavádění školního vzdělávacího programu v 3. a 8. třídách
Odpovědnost:
ZŠ Luh

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
splněno - součást vlastního hodnocení školy

C.1.2.8 Realizovat projekt "Učitelky mateřských škol staví evropské mosty"
Odpovědnost:

Spolupracující organizace:
v rámci projektu SOCRATES

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Projekt ukončen v roce 2009

C.1.2.9 Realizovat kulturní program ke Dni učitelů
Odpovědnost:
DK

Spolupráce:
OŠaK

Realizátor:
vedení škol

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Rok 2010 splněno.
V roce 2011 naplánováno představení na březen.

C.1.2.10 Realizovat energeticky úsporná opatření v ZŠ Luh - zejména výměnu oken
Roky realizace:
2007

Popis / Komentář:
Splněno.

C.1.2 Školy a školská zařízení se budou aktivně zapojovat do nabízených projektů v rámci regionu i ČR.
C.1.3.1 Realizovat projekt Blíž k přírodě, blíž k sobě
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:
vybrané MŠ

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
6920    

Popis / Komentář:
Realizace projektu bude probíhat v letech 2009 až 2011

C.1.3.2 Realizovat projekt Zdravá škola
Odpovědnost:
ZŠ Luh

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Splněno, proběhlo hodnoceni 2004-2008 a nový plán do roku 2012
prostřednictví SZU

C.1.3.3 Spolupracovat s OS Líska v oblasti EVVO, odborná a metodická pomoc školám a NNO
Odpovědnost:
ALCEDO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně

C.1.3.4 Spolupracovat se středisky ekologické výchovy Pavučina
Odpovědnost:
ALCEDO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno, např. pedag. konf. EVVO, akce probíhají průběžně po celý rok.

C.1.3.5 Realizovat projekt "SUPERSTAR"
Odpovědnost:
ZŠ Trávníky

Realizace:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Popis / Komentář:
Splněno - realizováno

C.1.3.6 Realizovat projekt Tančírna - taneční soutěž pro žáky základních škol spádové oblasti Vsetína
Odpovědnost:
ZŠ Trávníky

Roky realizace:
2007, 2008

Popis / Komentář:
Splněno - únor

C.1.3.7 Vyhledávat nové projekty a dotační tituly
Odpovědnost:
ORGANIZACE MĚSTA Vsetín

Spolupracující organizace:
Odbor strategického rozvoje

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Hledají se průběžně dotační tituly.

C.1.3.8 Realizovat zavedení do dalších škol projekt "Spolu"
Odpovědnost:
ZŠ Trávníky

Realizace:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Popis / Komentář:
probíhá od září 2008 - splněno

C.1.3.9 Realizovat projekt "Hodnocení pohybové aktivity dětí MŠ"
Odpovědnost:
vybrané MŠ

Spolupracující organizace:
Fakulta TV UP Olomouc

Roky realizace:
2006, 2007

Popis / Komentář:
Splněno, proběhlo ve 3 MŠ.

C.1.3 Otevřít školy a školská zařízení veřejnosti a podpora volnočasových aktivit
Popis / Komentář:
534.000 Kč na rozvojové programy školám

C.1.4.1 Postupně obnovovat zařízení a podporovat volnočasové aktivity
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
ředitelé

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
534    

Popis / Komentář:
plněno průběžně

C.1.4.2 Den bez bariér města Vsetín - den bariér v nás a kolem nás
Odpovědnost:
ZŠ Integra

Realizátor:
ZŠ Integra

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Akce probíhá v září každého roku v rámci Evropského týdne mobility

C.1.4.3 Usilovat o získání dotace na rekonstrukci školního hřiště u ZŠ Ohrada a ZŠ Sychrov
Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
úkol trvá, na sklonku roku 2009 odeslána žádost o dotace na hřiště u ZŠ Sychrov, uveden rozpočet jako dofinancování předložených projektů

C.1.4 Realizovat opravy, údržbu a rekonstrukce školských budov včetně příslušenství v souladu s potřebami a rozpočtem města.
Popis / Komentář:
rozpočet oprav Mš 1.410.000, zš 1.200.000 Kč, inv. mš 830.000 budovy, 390.000 movitý majetek

C.1.1.2 Realizovat investiční akce, opravy a údržbu ve školských budovách a ostatních PO
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
ZŠ, MŠ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
3830    

Popis / Komentář:
Plněno průběžně dle realizovaných akcí

C.1.1.3 Podporovat údržby, opravy a modernizace budov příspěvkových organizací města
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Popis / Komentář:
Splněno

C.1.1.4 Postupně rekonstruovat školní kuchyně, které nevyhovují hygienickým normám
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
ZŠ, MŠ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
V roce 2009 se rekonstruovala školní kuchyně MŠ Luh a MŠ Trávníky.
V roce 2010: je připravena rekonstrukce kuchyně ZŠ Luh, dále se připravuje projektová dokumentace školní kuchyně ZŠ Ohrada, MŠ Kopeček a Benátky.
V roce 2010 proběhla rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Luh.

C.1.1.5 Realizovat projekt Blíž k přírodě, blíž k sobě - revitalizace zahrad u MŠ u ZŠ
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
ředitelky a ředitelé

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
7744    

Popis / Komentář:
Probíhá, byl podán projekt na revitalizaci zahrad všech MŠ ( kromě Kob) a dvou ZŠ - Luh a Rokytnice

C.1.1.6 Realizovat audit "Soulad školních zařízení s hygienickými předpisy"
Odpovědnost:
,

Spolupracující organizace:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007

Popis / Komentář:
Splněno.

C.1.5 Realizovat šetření spokojenosti se školou (žáci, rodiče, pedagogové)
C.1.5.1 Realizovat šetření spokojenosti se školou mezi žáky, rodiči a pedagogy
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Bude realizována ve IV. Q. 2009 a stejně tak i v roce 2010 a 2011.

C.2 Školy a školská zařízení budou vychovávat k šetrnému vztahu k životnímu prostředí a usilovat o ekologizaci svého provozu.

C.2.1 Realizovat a podporovat vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti EVVO.
Popis / Komentář:
viz C.1.1.1

C.2.1.1 Realizovat semináře pro vedení škol, učitele a správní zaměstnance
Odpovědnost:
ALCEDO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Plněno průběžně

C.2.1.2 Navrhnout získání statutu "Krajské ekologické centrum" pro Hájenku Semetín
Odpovědnost:
ALCEDO

Roky realizace:
2006, 2007

Popis / Komentář:
Splněno 2007.

C.3 Bude probíhat výchova ke zdravému životnímu stylu

C.3.1 Realizovat programy a aktivity k výchově ke zdravému životnímu stylu.
C.3.1.1 Zůčastnit se Mezinárodních atletických závodů žáků základních škol v pořádajícím městě
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
35    

Popis / Komentář:
Akce se uskuteční v květnu 2010

C.3.1.2 Běh kolem MŠ Vsetín, Benátky
Odpovědnost:

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
V roce 2010 bude opět v měsíci květnu.

C.3.1.3 Realizovat konferenci v rámci Zdravých měst na aktuální téma ve Vsetíně
Odpovědnost:
SPKP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno v dubnu 29.4.- konferencí k sociálním službám pro NSZM
rok 2009 - Kampaně Zdravé město - 6 akcí

C.3.1.4 Realizovat výchovné a osvětové programy Zdravotního ústavu a MěÚ Vsetín
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:

Spolupracující organizace:
Zdravotní ústav

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno - Den zdraví a pohybu

C.3.1.5 Realizovat metodickou činnost projektu "Škola podporující zdraví" pro krajskou úroveň
Odpovědnost:
ZŠ Luh

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Splněno.

C.3.1.6 Realizovat setkání Zdravých škol ve Zdravých městech uspořádané ve Vsetíně
Odpovědnost:
ZŠ Luh

Spolupracující organizace:
ZŠ Luh

Roky realizace:
2006, 2007, 2009

Popis / Komentář:
Splněno.

C.3.1.7 Realizovat filmový cyklus "Film a škola" pro ZŠ a SŠ
Odpovědnost:
FK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně, dle požadavku školy se realizují film. představení vzdělávacího charakteru

C.3.1.8 Realizovat projekt "Školní klub jako komunitní centrum"
Odpovědnost:
ZŠ - školní kluby

Roky realizace:
2006, 2007

Popis / Komentář:
Splněno - vč. realizace řady soutěží a turnajů mezi jednotlivými školními kluby

C.3.1.9 Realizovat konferenci "Škola - místo k životu"
Odpovědnost:
ALCEDO

Spolupracující organizace:
MŠ, ZŠ, SŠ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
2009 - splněno - konference byla realizována na jaře.
2010 - konference proběhne v březnu.

C.3.1.10 Podporovat aktivity Dětského parlamentu Vsetín včetně Dětských slyšení
Odpovědnost:
ALCEDO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Plněno průběžně- dětský parlament je podporován Alcedem, má zde klub.
Dětské slyšení v roce 2010 bude v únoru. V roce 2011 v červnu.

C.3.1.11 Projekt Paragraf 11:55 - pokus o opakování
Odpovědnost:
ALCEDO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Popis / Komentář:
v roce 2008 nebylo realizováno

C.3.1.12 Dětské slyšení
Odpovědnost:
ALCEDO

Roky realizace:
2006, 2007

Popis / Komentář:
Proběhlo.

C.3.1.13 Odměňovat nejlepší maturanty
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
38    

Popis / Komentář:
Splněno. Rok 2010. v roce 2011 bude v červnu.

C.3.1.14 Pasovat prvňáčky do čtenářského stavu
Odpovědnost:
MVK

Realizace:
MVK

Spolupracující organizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno, rok 2010.

C.3.1.15 Realizovat projekt seznámení a spolupráce školek s MVK
Odpovědnost:
MVK

Realizátor:
MVK

Spolupracující organizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Seznámení proběhlo, Spolupráce probíhá

C.3.1.16 Realizovat setkání ředitelek MŠ na zdravé škole ZŠ LUH
Odpovědnost:
ZŠ Luh

Spolupracující organizace:

Roky realizace:
2006, 2007

Popis / Komentář:
Proběhlo.

C.3.1.17 Podporovat realizaci sportovních aktivit ve školních sportovních klubech při ZŠ
Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Je plněno průběžně

C.3.1.18 Realizovat sérii sportovních aktivit ve spolupráci se školním sportovním klubem ZŠ Luh
Odpovědnost:
ZŠ Luh

Realizace:
ZŠ Luh

Roky realizace:
2007, 2008

Popis / Komentář:
Splněno, realizuje se ve spolupráci se ŠSK-florbal,lezení

C.3.1.19 Jako partner spolurealizovat projekt Zelená pro Zlínský kraj
Roky realizace:
2007, 2008

Popis / Komentář:
splněno-realizováno

C.3.1.20 Podporovat sportovní aktivity ve sportovním klubu v ZŠ Luh
Odpovědnost:
ZŠ Luh

Roky realizace:
2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Je plněno průběžně.

C.3.1.21 Realizovat mezinárodní sportovní utkání mezi ZŠ Luh, ZŠ Trenčianské Teplice a RHS Wachau Spitz
Odpovědnost:
ZŠ Luh

Roky realizace:
2006, 2007

Popis / Komentář:
Splněno.

C.4 Organizace na území města budou nabízet vzdělávací programy pro všechny skupiny obyvatel včetně vícegeneračních programů

C.4.1 Podporovat fungující aktivity - vzdělávací programy pro všechny skupiny obyvatel.
C.4.1.1 Podporovat Akademický rok pro seniory v MVK
Odpovědnost:
MVK

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Probíhá celoročně.

C.4.1.2 Podporovat vzdělávací a osvětové programy pro veřejnost
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:
MVK

Spolupracující organizace:
NNO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně

C.4.1.3 Podporovat program celoživotního vzdělávání "Univerzta třetího věku"
Odpovědnost:
SPŠS

Realizace:
UTB

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Splněno, probíhá i v roce 2010.

C.4.1.4 Podporovat a realizovat vzdělávací a výchovné aktivity jednotlivých NNO
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:
NNO

Spolupráce:
MVK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Plněno průběžně.

C.4.1.5 Umožnit a podporovat přístup k internetu
Odpovědnost:
MVK

Realizace:

Realizátor:
MVK

Roky realizace:
2006, 2007

Popis / Komentář:
Splněno

C.4.1.6 Projekt "Centrum celoživotního vzdělávání" a projekt "Ženy na trhu práce"
Odpovědnost:
Kostka škola

Roky realizace:
2006, 2007

Popis / Komentář:
Splněno

C.4.1.7 Podporovat cyklus Film a škola pro SŠ v rámci školního vyučování
Odpovědnost:
FK, SPKP

Spolupracující organizace:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Splněno

C.4.1.8 Usilovat o realizaci projektu na rekonstrukci budovy bývalého okresního úřadu a její změnu účelu užívání na pobočku vybrané vysoké školy
Roky realizace:
2007

C.5 Bude podporováno funkční propojení školní výuky a praxe, dále bude usilováno o větší flexibilitu škol s ohledem na poptávku po pracovní síle regionu

C.5.1 Spolupracovat s úřadem práce, školami a podnikatelskými subjekty.
C.5.1.1 Realizovat veletrh vzdělávacích a pracovních příležitostí
Odpovědnost:
ÚP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Veletrh proběhl na podzim roku 2009. Probíhá jednání o realizaci v roce 2010.

C.5.1.2 Realizovat pracovní setkání zástupců ÚP, ředitelů škol a výchovných poradců ZŠ
Odpovědnost:
ÚP

Spolupracující organizace:
vedení škol

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Probíhá každý rok.

Náměty / Záměry:
- vč. případných exkurzí pro výchovné poradce a žáky do vybraných organizací a firem

C.6 Mladí obyvatelé budou motivováni k zájmu o současnost i budoucnost města a o osobní rozvoj

C.6.1 Podporovat pozitivní vztah mladých lidí k městu a k regionu (vhodná motivace k aktivnímu zapojení)
C.6.1.1 Podporovat a realizovat výtvarné a literární soutěže
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:
ALCEDO,

Spolupráce:
MVK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Plněno průběžně.

C.6.2 Podporovat projektové vyučování a osobnostní sociální výchovy
C.6.2.1 Podporovat projektové vyučování a osobnostní sociální výchovu se Střední zdravotnickou školou Vsetín
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:
MVK,

Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Probíhá každým rokem, plní se průběžně.

C.6.3 Podporovat sounáležitost k regionu, obci
C.6.3.1 Podporovat volnočasové aktivity a organizace propagující region, obec.
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:
MVK

Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Plněno průběžně

C.7 Bude podporována integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do podmínek základního školství

C.7.1 Usilovat o vyšší míru spolupráce mezi jednotlivými typy škol, NNO působícími v této oblasti a rodinou
C.7.1.1 Podporovat spolupráci mezi jednotlivými typy škol, NNO působícími v této oblasti a rodinou
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
1934    

Popis / Komentář:
podpora ZŠ Integra rozpočet 2009, 2010

C.7.2 Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace
C.7.2.1 7.2.1 Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín"
Odpovědnost:
ZŠ Integra

Spolupráce:
OŠaK

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Úkol stále trvá.

D. VOLNÝ ČAS / KULTURA / SPORT

D.1 Budou komplexně řešeny a zkvalitněny kulturní, shromažďovací a společenské prostory

D.1.1 Vytvořit vhodné prostory pro spolkovou činnost ve městě P
Popis / Komentář:
Jedná se o prostory Lidového domu, které mají projít celkovou rekonstrukcí.

D.1.2.4 Zpracovat projektovou dokumentaci na stavební úpravy budovy Lidového domu
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
717    

Popis / Komentář:
V prosinci 2009 chválena ZM studie úprav, ale stále se čeká na vynětí LD z konkurzní podstaty.

D.1.2.5 Hledat dotační program na opravu a modernizaci Lidového domu
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Programy jsou vytipovány

D.1.2.6 Vyvázat zástavní práva z Lidového domu
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Úkol splněn

D.1.2.7 Vykoupit nemovitosti od Komerční banky (nutné pro rekonstrukci Lidového domu)
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Úkol stále trtvá.

D.1.2 Komplexně řešit zkvalitnění kulturních, shromažďovacích a společenských prostor
D.1.1.4 Rozšíření kolumbária
Odpovědnost:
TSM p.p.

Roky realizace:
2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
1100    

Popis / Komentář:
Splněno

D.1.1.5 Rekonstrukce budovy Lidového domu
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
4800    

Popis / Komentář:
Připraven projekt, čeká se na zrušení zástavního práva.

D.1.1.6 Rekonstrukce Smuteční obřadní síně
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
146    

Popis / Komentář:
V lednu 2009 rekonstrukce dokončena.

D.1.1.7 Zahájit a realizovat rekonstrukce a modernizace budovy Domu kultury
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
950    

Popis / Komentář:
Probíhá postupně dle dostupnosti zdrojů.

D.1.1.8 Rekonstrukce prostranství před MěÚ Vsetín
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015

D.1.1.9 Hledat dotační program na opravu a modernizaci Lidového domu
Odpovědnost:
Město

Popis / Komentář:
Dotační programy se vyhledávají průběžně, dle možností realizace.

D.1.1.10 Vyhledat dotační titul na rekostrukci a modernizaci kina Vatra
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
800    

Popis / Komentář:
Splněno, základní rekonstrukce kina byla v půli prosince r. 2009 dokončena.

D.2 Budou budována a spravována hřiště a sportoviště.

D.2.1 Zvýšit využití školských sportovišť v sídlištích pro veřejnost P
D.2.2.1 Využívat školní hřiště ZŠ LUH pro veřejnost
Odpovědnost:
ZŠ Luh

Spolupráce:
OŠaK

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Probíhá, mimo vyučování je přístup zajištěn za dohledu školníka školy.

D.2.2.2 Postupně opravovat dětská hřiště na sídlištích
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
1048    

Popis / Komentář:
Splněno 2009. V roce 2010 se vybudují 2 nová hřiště v Rokytnici a jedno v Panské zahradě

D.2.2.3 Dozorovat dětská hřiště v sídlilštích
Odpovědnost:
VSI

Realizace:
OŠaK

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
36    

Popis / Komentář:
Dozory se rozšířily ze tří hřišť (Sychrov, Jasenka, Rybníky) i na Rokytnici a Ohradu.

D.2.2.4 Údržba hřišť a sportovišť při MŠ
Odpovědnost:

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
900    

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně.

D.2.2.5
D.2.2 Podporovat aktivity v rámci správy a budování hřišť a sportovišť
D.2.1.5 Rekonstruovat městské lázně
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
5715    

D.2.1.6
D.2.1.7
D.2.1.8 Opravit fot. hřiště na Tyršově ulici
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
500    

Popis / Komentář:
Na opravách stadionu se bude pokračovat i v roce 2011.

D.2.1.9 Připravit rekonstrukci zimního stadionu Na Lapači
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
3560    

Popis / Komentář:
akce probíhá, stadion se postupně opravuje.

D.2.1.10 Rekonstruovat koupaliště u SPŠS
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Finance 2009 [tis. Kc]:
2450    

Popis / Komentář:
Akce přechází do dalších let - projektová dokumentace hotová, probíhá fáze hledání zdroje na realizaci

D.2.1.11 Údržba hřišť a sportovišť
Odpovědnost:
vybrané MŠ

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
900    

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně.

D.2.1.12 Postupně opravovat dětská hřišťě na sídlištích
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Roky realizace:
2006

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno

D.2.1.13
Odpovědnost:
ZŠ Luh

D.2.1.14 Zajistit pravidelné veřejné bruslení pro veřejnost
Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
zajištěno od srpna 2009

D.2.1.15 Zajistit provoz venkovní ledové plochy Na Lapači
Odpovědnost:
TSM s.r.o.

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Splněno v roce 2009, bude probíhat i v roce 2010.

D.2.1.16 Jednat s HC Vsetín o možnosti veřejného bruslení
Odpovědnost:
2. místostarosta

Roky realizace:
2006

Popis / Komentář:
Splněno.

D.3 Budou komplexně podporovány volnočasové aktivity

D.3.1 Pokračovat ve stávajícím grantovém systému města
D.5.1.1 Podpořit Český svaz bojovníků za svobodu
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
45    

Popis / Komentář:
Probíhá

D.5.1.2 Podpořit NNO na území města prostřednictvím grantového systému
Odpovědnost:
SPKP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
V roce 2010 opět probíhá.

D.5.1.3 Podpořit formou grantů 700. výročí města Vsetína
Odpovědnost:
SPKP

Realizace:
NNO

Spolupráce:
MěÚ

Roky realizace:
2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
splněno

D.5.1.4 Podpořit společné akce Zdravých měst
Odpovědnost:
SPKP

Spolupracující organizace:
NNO, SPKP Vsetín

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Plněno každoročně

D.3.2 Podporovat volnočasové aktivity na školách a školských zařízeních.
D.5.2.2 Podpořit, aby na všech základních školách působil kvalifikovaný pedagog volného času (vychovatel školního klubu)
Odpovědnost:

Spolupracující organizace:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
V roce 2010 splněno, bude dál probíhat i v roce 2011.

D.5.2.3 Podpořit činnosti školních klubů, školních sportovních klubů a školních družin
Odpovědnost:

Spolupracující organizace:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
V roce 2009 splněno.

D.5.2.4 Podpořit činnosti střediska volného času Alcedo
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
2210    

Popis / Komentář:
V roce 2009 splněno. Bude probíhat i v roce 2010 viz aktivita D.1.2.1

D.5.2.5 Podpořit spolupráci škol a střediska volného času Alcedo
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
školy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
V roce 2009 splněno, v roce 2010 viz aktivita D.1.2.1.

D.5.2.6 Podpořit atletické závody - mezinárodní partnerská města
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
59    

Popis / Komentář:
V roce 2011 splněno, 26. - 28. účast na závodech v polském Polaniecu.

D.3.3 Zajistit nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy volného času a dobrovolníky pracujícími s dětmi a mládeží.
D.5.3.1 Realizovat vzdělávací programy v rámci projektu "Univerzita volného času"
Odpovědnost:
ALCEDO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
V roce 2010 splněno. probíhá.

D.5.3.2 Vzdělávací programy Junáka
Odpovědnost:
Junák

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
V roce 2010 splněno.

D.5.3.3 Kurz ČČK - dobrovolný zdravotník
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
V roce 2010 splněno. Bude probíhat i v roce 2011.

D.5.3.4 Informovat o nabízených vzdělávacích programech pro NNO - noviny, letáky
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
ALCEDO, MVK, SPKP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno v roce 2010.

D.5.3.5 Vzdělávací programy A-TOM
Odpovědnost:
A-TOM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
V roce 2010 splněno.

D.3.4 Zajistit dostupnost informací o nabídce volnočasových aktivit.
D.5.4.1 Prezentovat aktivity neziskových organizací
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupráce:
SPKP

Spolupracující organizace:
Vsetínské noviny

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno, medializace nastartována, průběžně probíhá

Náměty / Záměry:
- v Informačním centru, na stránkách Vsetínských novin, v médiích, na webu města, v TV Beskyd

D.4 Bude podporován sport na rekreační i výkonnostní úrovni.

D.4.1 Realizovat a rozšiřovat stávající aktivity
D.3.1.1 Ocenit nejlepšího sportovce města, poháry, medaile
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
65    

Popis / Komentář:
Akce již je zavedena, bude se pořádat každoročně.

D.3.1.2 Připravit rozvojové granty na podporu činnosti sportovních NNO
Odpovědnost:
SPKP

Spolupráce:
MěÚ

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno

D.3.1.3 Podpora šachových turnajů
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
2009 splněno
2011 - probíhá

D.3.1.4 Podporovat tradiční Přebor města Vsetína v šachu
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
2009 splněno

D.3.1.5
D.3.1.6
D.3.1.7 Podorovat Běh naděje
Odpovědnost:
TJ Sokol

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno, do roku 2008 realizováno jako Běh Terryho Foxe

D.3.1.8 Podporovat mezinárodní týden turistiky
Odpovědnost:
KČT

Spolupracující organizace:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
33    

Popis / Komentář:
V roce 2010 splněno.
V roce 2011 bude probíhat 9. - 16. července.

D.3.1.9 Udržovat a značit turistické trasy
Odpovědnost:
KČT

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Splněno, bude probíhat i v dalším roce.

D.3.1.10 Podporovat závody na umělé horolezecké stěně
Realizace:
ZŠ Luh

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Popis / Komentář:
Splněno

D.3.1.11 Podpořit sportovní turnaje a závody pro neregistrované hráče (veřejnost)
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
školy, ALCEDO, NNO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Popis / Komentář:
Splněno

D.3.1.12 Podpořit závody horských kol mládeže
Odpovědnost:
Valašský SK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Popis / Komentář:
Splněno

D.3.1.13 Podpořit vsetínskou padesátku - na hřebenu Vsetínských vrchů
Odpovědnost:
Valašský SK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno I. pololetí v roce 2009. Bude probíhat i v roce 2010.
2011 - pro špatné počasí se nekonala.

D.3.1.14 Podpořit cyklistické vyjížďky do okolí Vsetína na horských kolech
Odpovědnost:
Valašský SK

Spolupracující organizace:
Valašský sportovní klub

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Splněno

D.3.1.15 Optimalizovat síť cyklostezek a cyklotras
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Probíhá kontinuálně.
Cyklostezka Bečva - 4.6. 2011 byla slavnostně otevřena ve své finální délce.

D.3.1.16 Podpořit činnosti vsetínské floorbalové ligy
Odpovědnost:
ALCEDO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno, bude probíhat i v roce 2011.

D.3.1.17 Podpořit činnost vsetínské hokejbalové ligy
Odpovědnost:
Hokejbal. klub

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno, bude probíhat i v roce 2011.

D.3.1.18 Podpořit kulturní kalendář města Vsetína
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
mediální komise

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno, kalendář se začíná připravovat v II. polovině roku.

D.3.1.19 Vytvořit podmínky pro mládežnický a seniorský hokej
Odpovědnost:
MěÚ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno.
V roce 2011 probíhají další opravy zimního stadionu.

D.3.1.20 Propagovat hromadnou dopravu Vsetín-Velké Karlovice a Vsetín-Dušná pro využití lyžařských běžeckých tratí a cyklotras
Odpovědnost:
SOMV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno

D.3.1.21 Rekonstruovat koupaliště u SPŠS
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Projektová dokumentace připravena, dále se hledají dotační tituly.

D.4.2 Ocenit nejlepší sportovce města
Popis / Komentář:
V první polovině roku 2009

D.3.3.1 Ocenit nejlepší sportovce města
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
45    

Popis / Komentář:
Splněno, aktivita bude dále vedena pod bodem D.3.1.1.

D.5 Bude podporováno aktivní zapojení občanů a NNO do kulturních a společenských aktivit.

D.5.1 Podporovat aktivity občanů a zájmových skupin při vytváření akcí pro veřejnost.
D.6.1.1 Podporovat Dům kultury Vsetín
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
6950    

Popis / Komentář:
Dotace na kulturu a programy převzaté z MěÚ - probíhá průběžně

D.6.1.2 Ostatní činnosti v kultuře
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
100    

Popis / Komentář:
Ostatní činnost v kultuře - Oceňování sportovců, Cena města Vsetína, odměny maturantům, pietní akty - průběžně plněno

D.6.1.3 Podporovat tradiční Tříkrálový karneval
Odpovědnost:
ZŠ Integra

Spolupráce:
OŠaK

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
2010 splněno

D.6.1.4
D.6.1.5 Podpořit tradiční kulturní a společenské akce pořádané městem Vsetín nebo zahrnuté v rozpočtu města
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
V roce 2011 probíhá.

D.6.1.6 Realizovat akce zaměřené k výročí 700. let města
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:
ORGANIZACE MĚSTA Vsetín

Spolupráce:
NNO

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
Splněno

D.6.1.7 Uspořádat na školách anketu mapující kulturní preference mládeže
Odpovědnost:
ALCEDO

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
Splněno

D.6.1.8 Podpořit komunitní akce - Jede se na rodinný výlet, Živý Betlém aj.
Odpovědnost:
DK

Spolupracující organizace:
MVK, KOS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Rodinný výlet r. 2009 zrušen, ostatní splněno. Akce budou probíhat i v roce 2011.

D.6.1.9 Podpořit akce ke Dni dětí
Odpovědnost:
NNO

Realizace:
ALCEDO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno. Bude probíhat i v dalším roce.

D.6.1.10 Podpořit kampaně Zdravých měst
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:
SPKP

Spolupracující organizace:
NNO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
226    

Popis / Komentář:
Splněno, bude probíhat i v roce 2011.

D.6.1.11 Podpořit týden knihoven
Realizace:
MVK

Realizátor:
MVK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno, bude probíhat i v roce 2011.

D.6.1.12 Podpořit projekt Prázdninová knihovna MVK
Odpovědnost:
MVK

Realizátor:
MVK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno v roce 2010, bude probíhat i letos.

D.6.1.13 Uspořádat Reprezentační vševalašský bál
Odpovědnost:
DK

Spolupráce:
MěÚ

Realizátor:
OS Vsacan a Jasénka

Spolupracující organizace:
Vsacan, Jasénka, FOS, VALFOS

Roky realizace:
2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno

D.6.1.14 Podpořit společné zpívání koled na náměstí
Odpovědnost:
Vsacan, Jasénka

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

D.6.1.15 Uspořádat soutěž Chrám i tvrz
Odpovědnost:
DK

Spolupracující organizace:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno

D.6.1.16 Připravit a realizovat projekty Bijáček, Letní filmový maratón, cyklus „Film a škola“, Filmové informační středisko, Studentský filmový klub, filmové semináře, Filmový cyklus pro seniory.
Odpovědnost:
DK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Od roku 2010 budou filmové programy probíhat v jiném programovém schématu - Projekce pro seniory, Filmáček Žabáček (místo Bijáčku), jiné hrací časy.

D.6.1.17 Podpořit soutěž dětských zpěváčků Vsetínský slavíček
Odpovědnost:
Vsacan

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno

D.6.1.18 Podpořit o.s. Lidový dům (amatérské divadlo)
Odpovědnost:
Divadlo v LD

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno, bude probíhat i letos.

D.5.2 Podporovat činnost galerií ve městě.
D.6.2.1 Podpořit výstavy v galerii Stará radnice a výstavní síň MěÚ
Odpovědnost:
DK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
510    

Popis / Komentář:
Od roku 2009 odpovídá za plnění Dům kultury. Bude probíhat i v roce 2011.

D.6 Bude podporován neziskový sektor na území města

D.6.1 Podporovat neziskový sektor na území města.
Popis / Komentář:
viz D.1.1.1
viz D.4.1.4

D.4.1.1 Podporovat činnost a provoz NNO
Odpovědnost:
SPKP

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
9352    

Popis / Komentář:
Splněno v roce 2010, bude probíhat i nadále.

D.4.1.2 Podpora sportu NNO
Realizace:
SPKP

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
4473    

Popis / Komentář:
V roce 2009 splněno, bude probíhat i v dalším roce.

D.4.1.3 Podpořit činnost rodinného a mateřského centra Sluníčko
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
470    

Popis / Komentář:
V roce 2009 splněno, bude probíhat i nadále.

D.4.1.4 Dotace neziskovým organizacím na nájem pozemků
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
26    

Popis / Komentář:
Splněno

D.4.1.5 Zveřejnit seznam všech NNO s krátkou anotací jejich činnosti
Odpovědnost:
OVS

Realizace:
SPKP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
splněno Vsetínské noviny 11.2.2011

Náměty / Záměry:
- ve Vsetínských novinách jednou ročně zveřejnit seznam všech neziskových organizací s krátkou anotací jejich činnosti a vyčlenit sloupek pro prezentaci aktivit NNO
D.4.1.6 Podporovat informační servis pro NNO
Odpovědnost:
SPKP

Spolupráce:
ALCEDO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno, v roce 2011 probíhá průběžně.

D.4.1.7 Vzdělávací a konzultační činnosti pro NNO
Odpovědnost:
SPKP

Spolupráce:
MVK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
2009 - splněno

2011 - probíhá průběžně.

D.6.2 Podporovat práci dobrovolníků ve všech oblastech neziskového sektoru.
D.4.2.1 Podpořit setkání vedení města se zástupci z řad dobrovolníků
Odpovědnost:
SPKP

Spolupracující organizace:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Náměty / Záměry:
Probíhá každoročně.
D.4.2.2 Podpořit činnosti Dobrovolnického centra
Odpovědnost:
SPKP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Splněno

D.7 Budou opravovány, udržovány a zvelebovány kulturní památky na území města Vsetína

D.7.1 Podporovat opravu a údržbu kulturních památek na území města
D.7.1.1 Podpořit dotační program na opravy a údržbu kulturních památek na území města
Odpovědnost:
OÚPSŘD

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
819    

Popis / Komentář:
Rok 2010 - na opravy a údržbu památek v majetku města se vynaložilo 173. 557 Kč.
Rok 2011 - opraven Pomník revolučních tradic v Rokytnici - cca 80 tisíc.

E. PODNIKÁNÍ / ZAMĚSTNANOST

Náměty / Záměry:
- Zlepšit informovanost o nabídce příležitostí Vsetína a okolí pro návštěvníky města.
- Hledat a vytvářet atraktivity města – zvýšit nabídky turistům.
- Zlepšit PR města včetně webové prezentace.
- Umístit informační reklamy místních firem na webové stránky města.
- Zapojit podnikatele do dění města, alespoň vyhové zaměstnavatele.

E.1 Bude aktivně podporována zaměstnanost

E.1.1 Vytvořit společný program podpory zaměstnanosti. P
E.2.2.2 Sledovat a zpracovat projekty podpory zaměstnanosti EU
Odpovědnost:
SPKP

Spolupráce:
ÚP

Spolupracující organizace:
NNO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá v závislosti na nabídce dotačních titulů

E.2.2.3 Prohlubovat činnost sociální rehabilitace ( dříve Agentura pro podporované zaměstnávání )
Odpovědnost:
ELIM

Spolupracující organizace:
OSV,ÚP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
250    

Popis / Komentář:
2009 Splněno

E.2.2.4 Akreditace vzdělávacích programů vytvořených v rámci projektů do OP RLZ
Odpovědnost:
SPKP

Spolupracující organizace:
OKS, ÚP

Roky realizace:
2006

E.2.2.5 Zajistit provoz Podnikatelského inkubátoru a Centra transferu technologií
Odpovědnost:
AERV

Spolupráce:
OVS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
3999    

Popis / Komentář:
Plněno každoročně

E.1.2 Vytvořit program pro zapojení nezaměstnaných ve věku 18-25 let a nad 50 let.
E.2.3.1 Zpracovávat projekty pro zapojení nezaměstnaných ve věku 18-25 let a nad 50 let
Odpovědnost:
SPKP

Spolupracující organizace:
ÚP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Splněno 2009 - Projekt "Sociální facilitace - úřady bez hranic". Plněno v závislosti na potřebách města a NNO a nabídce možných finančních zdrojů

E.2.3.2 Podpořit nespecifické rekvalifikační kursy na MěÚ a v organizacích města pro absolventy za účelem dosažení praxe v závislosti na nové znění zákona o zaměstnanosti
Odpovědnost:
OVS

Spolupracující organizace:
ÚP, SPKP Vsetín o.p.s.

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Průběžně plněno

E.2.3.3 Zabezpečovat vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti pro nezaměstnané a seniory
Odpovědnost:
MVK

Realizátor:
MVK

Spolupracující organizace:
ÚP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně

E.2.3.4 Nadále zajišťovat zdarma přístup na internet
Roky realizace:
2007, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Plněno v rámci činnosti IC.

E.2 Budou vybudovány nové průmyslové zóny pro místní i cizí investory, pokud možno odděleně od obytných zón

E.2.1 Vybudovat optimální infrastrukturu pro průmyslové zóny. P
E.3.1.1
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2006

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- tzn. vytvoření předpokladů pro její výstavbu (město nebude investorem jednotlivých průmyslových areálů)

E.3.1.2 Podpořit výstavbu silnice 1/57
Odpovědnost:
SOMV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Politická podpora. Probíhá

E.3 Bude podporován rozvoj cestovního ruchu (ubytování, služby, aj.).

E.3.1 Propagovat a prezentovat nabídku aktivit a služeb
E.4.1.1 Účastnit se a prezentovat město na veletrzích a výstávách
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupráce:
MVK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
345    

Popis / Komentář:
Plněno každoročně

E.4.1.2 Vytvořit společné prezentační akce a materiály se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu.
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Plněno průběžně dle potřeby a aktuálních zásob materiálů

E.4.1.3 Prezentovat služby a aktivity v cestovním ruchu na webu města
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupráce:
MVK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Splněno

E.4.1.4
Odpovědnost:
SOMV

Realizace:
OŠaK

Roky realizace:
2006

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

E.4.1.5 Propagovat akce různými formami (kulturní kalendář, Vsetínské noviny, plakáty)
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:
VN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
250    

Popis / Komentář:
Splněno

E.4.1.6 Propagovat měsíční plán kulturních akcí a Vsetínské noviny pravidelně dodávat do hotelů a restaurací na území města
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Plněno každoročně

E.4.1.7
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

E.4.1.8 Podpořit rozšiřování a zkvalitňování služeb v cestovním ruchu -
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
SPKP Vsetín o.p.s, OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Turistické a cykloturistické trasy - značení,oprava naučných stezek, plněno průběžně

E.4.1.9
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:
MVK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Splněno,20.10.2008 proběhl slavnostní křest knihy,její
název je Vsetín-město a čas, a byla dána do prodeje

E.4.1.10
Odpovědnost:
AERV

Roky realizace:
2006, 2007

E.4.1.11
Odpovědnost:
MVK

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
Splněno v dubnu 2008

E.4.1.12 Realizovat opatření vyplývající z urbanistických studií vybraných lokalit města Vsetín
Odpovědnost:
VSI

Spolupráce:
SPKP

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
probíhá

E.3.2 Podporovat stávající činnosti a rozvoj služeb poskytovaných IC
E.4.2.1 IC - získávat a poskytovat informace o aktuálním dění a nabídce služeb ve městě
Realizace:
IC

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá

E.4.2.2 Oslovit subjekty na území města s žádostí o poskytování informací IC
Odpovědnost:
MVK

Realizace:
IC

Spolupracující organizace:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Průběžně plněno

E.4.2.3 IC - nabízet možnosti využití internetu
Realizace:
IC

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Průběžně plněno

E.4.2.4 IC - sledovat zaměření a četnosti dotazů
Realizace:
IC

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
V roce 2009 navštívilo IC 17 551 osob s různými dotazy a 506 osob bylo cizinců - splněno.

E.4.2.5
Realizace:
IC

Spolupracující organizace:
OŽÚ

Roky realizace:
2006

E.4.2.6
Realizátor:
MVK

Spolupracující organizace:
OŠaK

Roky realizace:
2006

E.4.2.7 Prodej zajimavých a nápaditých regionálních výrobků v prostorách IC
Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá dle nabídky od výrobců

E.4.2.8 Prezentovat tradiční valašské zvyky v prostorách IC
Odpovědnost:
MVK

Realizace:
MVK

Spolupráce:
MVK

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Splněno

E.4.2.9 Spolupracovat IC s portálem Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu
Odpovědnost:
MVK

Realizace:
MVK

Spolupráce:
MVK

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá

E.4 Budou vytvářeny podmínky pro rozvoj podnikání v regionu

E.4.1 Zadávat zakázky místním podnikatelům při respektování zákona a ekonomicky výhodných podmínek.
E.1.2.1 Zadávat zakázky místním podnikatelům při respektování zákona a ekonomicky výhodných podmínek
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

Popis / Komentář:
probíhá

E.4.2 Podporovat řemesla a služby požadované na území města.
E.1.1.2 Zohlednit nabízené služby, řemesel, sortimentu zboží při pronajímání nebytových prostor města
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
probíhá

E.1.1.3 Podporovat pracovní schůzky s vedením středních škol a učilišť
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Plněno každoročně

E.4.3 Zvýšit informovanost středních podnikatelů v regionu o možnostech získávání finančních zdrojů, obchodních kontaktů a jiných informací souvisejících s podnikáním.
E.1.3.1 Vytvořit pravidelnou rubriku Obchodní hospodářské komory ve Vsetínských novinách
Odpovědnost:
OHK

Spolupracující organizace:
VSI

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Pravidelná rubrika do r. 2008, v roce 2009 rubrika nefunkční, neosvědčila se, nerealizováno

E.1.3.2 Umístit informační materiály OHK v IC
Odpovědnost:
OHK

Spolupracující organizace:
MVK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Plněno průběžně

E.1.3.3 Činnost OHK a Informačního místa pro podnikatele v nebytových prostorách města
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
61    

Popis / Komentář:
příspěvek na nájem, 2009 splněno

E.1.3.4 Seznámit místní podnikatele s aktivitami města na podporu podnikání na akci OHK Vsetín
Odpovědnost:
SPKP

Spolupráce:
AERV

Spolupracující organizace:
OHK,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.4.4 Podporovat právnické a fyzické osoby při zavádění a rozvoji technologií šetrných k životnímu prostředí.
E.1.4.1 Podporovat činnost střediska EKIS - energetické a konzultační informační středisko ( původně Městské energetické a poradenské středisko - MEPS)
Odpovědnost:
MEPS

Spolupracující organizace:
OKS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Příspěvek na nájem.

E.4.5 Podporovat zakládání chráněných dílen zaměřených na tradiční výrobky Vsetína a okolí.
E.1.5.1 Podporovat zakládání chráněných dílen zaměřených na tradiční výrobky Vsetína a okolí.
Realizace:
NNO

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Plněno dle možností NNO

E.5 Spolupráce s podnikateli města při získávání finančních prostředků k podnikání.

E.5.1 Setkávání vedení města se zástupci podnikatelské sféry města a okolí
E.5.1.1 Setkávání vedení města se zástupci podnikatelské sféry města a okolí
Odpovědnost:
starosta

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Průběžně plněno.

F. VEŘEJNÁ SPRÁVA / STRATEGICKÝ ROZVOJ

F.1 Městský úřad bude fungovat kvalitně a efektivně

F.1.1 Zlepšovat podmínky pro zdravá a bezpečná pracoviště na MěÚ a v organizacích řízených městem. P
F.2.3.1 Zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební úpravy budovy MěÚ, Svárov 1080
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
70    

Popis / Komentář:
probíhá

F.2.3.2 Realizovat samostatný el. přívod do servrovny budovy MěÚ, Svárov 1080
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
68    

Popis / Komentář:
splněno

F.2.3.3 Zlepšování pracovního prostředí - zpracování projektu k získání zdrojů z Ministerstva Zdravotnictví
Realizátor:
OKS

Spolupracující organizace:
OŽP

Roky realizace:
2006

Popis / Komentář:
Neprobíhá

F.2.3.4 Zlepšovat pracovní prostředí, ergonomie pracovišť
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
645    

Popis / Komentář:
Probíhá dle potřeb pracovníků

F.1.2 Úřad obhájí certifikát dle ISO 9001 a 14001, bude provedeno sebehodnocení úřadu a Benchmarking
F.2.1.1 Obhájit certifikát dle ISO 9001 a 14001
Odpovědnost:
Matochová Radmila

Spolupracující organizace:
MěÚ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
80    

Popis / Komentář:
Platnost certifikátů 3 roky. 2009 obhájeno ISO EN 9001.

F.2.1.2 Sebehodnotit dle metody CAF v návaznosti na nové metodiky
Odpovědnost:

Spolupracující organizace:
MěÚ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

F.2.1.3 Pokračovat v projektu Benchmarkingová iniciativa
Odpovědnost:

Spolupracující organizace:
MěÚ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
40    

Popis / Komentář:
Probíhá

F.2.1.4 Učinit průzkum mezi starosty mezi starosty správního obvodu města Vsetín o požadavcích na spolupráci s MěÚ Vsetín
Odpovědnost:

Spolupracující organizace:
MěÚ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.2.1.5 Šetřit spokojenost občanů s prací zaměstnanců úřadu při vyřizování svých záležitostí
Odpovědnost:

Spolupracující organizace:
MěÚ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2010

Popis / Komentář:
V roce 2010 bude obnoveno šetření.

F.1.3 Zlepšit terénní práce úřadu.
Popis / Komentář:
viz B.5.2.1

F.2.2.1 Asistovat při cestě dětí do školy u vytipovaných přechodů pro chodce
Odpovědnost:
OŠaK

Realizace:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
132    

Popis / Komentář:
Probíhá v době školní docházky; 60% školních dnů po celý rok 2008

F.2 Město se bude rozvíjet v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

F.2.1 Vytvořit územní plán Vsetína zohledňující principy trvale udržitelného rozvoje
F.1.1.1 Pořídit územní plán Vsetína včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Odpovědnost:
OÚPSŘD

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
2000    

Popis / Komentář:
probíhá

F.2.2 Realizovat schválený strategického plánu rozvoje města.
F.1.2.2 Podpořit činnost Společnosti pro komunitní práci Vsetín
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
2745    

Popis / Komentář:
2009 splněno

F.1.2.3 Sledovat a vyhodnocovat cíle strategického plánu rozvoje města
Odpovědnost:
OSRM

Spolupracující organizace:
Správci měřítek

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
probíhá

F.1.2.4 Vyhledat finanční zdroj pro zpracování dynamického strategického plánu města
Odpovědnost:
OSRM

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
probíhá (možnost financovat z projektu Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska)

F.2.3 Podílet se na metodice indikátorů kvality života dle metodiky společných evropských indikátorů
F.1.3.1 Sledovat a aktualizovat evropské indikátory
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
probíhá (součást projektu Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska)

F.1.3.2 Sledovat indikátory kvality místního ovzduší
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007

Popis / Komentář:
Neprobíhá

F.1.3.3 Sledování osmi evropských indikátorů z deseti
Odpovědnost:
OŽP

Spolupracující organizace:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
probíhá (součást projektu Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska)

F.1.3.4 Dopravní studie města Vsetína - prezentování
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Popis / Komentář:
splněno

F.1.3.5 Hluková mapa - prezentování
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007

Popis / Komentář:
Splněno

F.2.4 Aktivně a efektivně využívat možnosti získávání finančních zdrojů.
F.1.4.1 Úspěšně zapojit úřad, NNO a další organizace do alespoň tří projektů financovaných ze zdrojů EU.
Odpovědnost:
OSRM

Spolupracující organizace:
SPKP Vsetín o.p.s., AERV o.p.s

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
splněno

F.1.4.2 Úspěšně se zapojit do projektů financovaných z národních a krajských zdrojů.
Odpovědnost:
Město

Spolupracující organizace:
SPKP, AERV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá

F.1.4.3 Realizovat grantová schémata města Vsetína
Odpovědnost:
SPKP

Spolupracující organizace:
OŠaK, ÚP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
3850    

Popis / Komentář:
Probíhá

F.1.4.4 Získání finančních prostředků z nadací a jiných nestátních zdrojů na realizaci projektů se zaměřením na NNO
Odpovědnost:
SPKP

Spolupracující organizace:
OKS, ÚP

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá

F.1.4.5 Projekty financované ze zdrojů EU (účast, spoluúčast; min.3)
Odpovědnost:
SPKP, AERV

Spolupracující organizace:
OSRM, OŠAK

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá

F.1.4.6 Projekty vyhlašované jednotlivými ministerstvy, krajskými úřady (spolúčast)
Odpovědnost:
OSRM

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
probíhá

F.3 Město bude mít kvalitní orientační a informační systém

F.3.1 Rozvíjet orientační a informační systém.
Náměty / Záměry:
- informační tabule pro veřejnost v centru města
F.3.1.1 Správa web prostoru pro PIAP metropolitní sítě
Odpovědnost:
Odbor informatiky

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
132    

Popis / Komentář:
2009 splněno

F.3.1.2 Rozšířit spisovou službu - e-Government
Odpovědnost:
Odbor informatiky

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
400    

Popis / Komentář:
2009 splněno

F.3.1.3 Aktualizovat orientační a informační značení ve městě
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupracující organizace:
mediální komise

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
70    

Popis / Komentář:
splněno

F.3.1.4 Popularizovat životního prostředí formou letáků, map ap.
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2010

Popis / Komentář:
Spněno

F.3.1.5 Aktualizovat a rozšířit datové základny IS MěÚ Vsetín (zejména GIS)
Odpovědnost:
Odbor informatiky

Realizátor:
OKS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
260    

Popis / Komentář:
V roce 2009 se jedná o aktualizaci územních identifikací a mapových podkladů GIS - splněno

F.3.1.6 Zavést wifi technologie do veřejných budov
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2008

F.3.1.7 Rozšířit metropolitní síť do středních škol ve městě
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
Neprobíhá

F.3.1.8 Pasport budov v majetku města - dokončení
Odpovědnost:
VSI

Spolupracující organizace:
OKS

Roky realizace:
2006, 2007

F.3.2 Naplňovat strategii public relations
F.3.2.1 Plnit komunikační strategie
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
2015    

Popis / Komentář:
Vysílání Tv Beskyd kompletně - splněno

F.3.2.2 Plnit stanovená kriteria strategie PR
Odpovědnost:
pracovník vztahů k veřejnosti

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
1517    

Popis / Komentář:
Vsetínské noviny - splněno

F.3.2.3
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

F.3.3 Poskytovat aktuální informace občanům.
Popis / Komentář:
viz E.4.2

F.3.3.1 vydávání Vsetínských novin - náklady
Odpovědnost:
VSI

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2009 [tis. Kc]:
981    

Popis / Komentář:
2009 splněno

F.3.3.2 Zpřehlednit kontakty na pracovníky MěÚ na webových stránkách města Vsetín
Odpovědnost:
Koňaříková Radka

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
splněno, úprava internetových stránek města,probíhá pravidelná aktualizace kontaktů

F.3.3.3 Zveřejňovat aktuální informace na webových stránkách MěÚ
Odpovědnost:
pracovník vztahů k veřejnosti

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
298    

Popis / Komentář:
Probíhá průběžně

F.3.3.4 Instalovat webovou kameru využitelnou pro obyvatele i návštěvníky města
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
Splněno

F.3.3.5 Zveřejnit výroční zprávy MěÚ
Odpovědnost:
OVS

Realizace:
OŠaK

Roky realizace:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
splněno 17.4.2009

F.3.4 Pokračovat v aktivním dialogu s občany, místními organizacemi a podnikatelskými subjekty.
F.3.4.1 Realizovat efektivní formy dialogu a spolurozhodování s občany
Odpovědnost:
SPKP

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
2009 splněno

F.3.4.2 Najít způsoby odborného a kvalitní sběru informací a podnětů od občanů, systematizace, koordinace, komplexnost dotazníkových šetření města a jeho organizací
Odpovědnost:
SPKP

Spolupracující organizace:
Oddělení PR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá

F.3.4.3 Uspořádat pravidelné setkávání starosty s občany jednotlivých městských částí
Odpovědnost:
starosta

Roky realizace:
2005, 2006, 2008, 2009, 2010

F.3.4.4 Kulaté stoly, "kotle" se starostou, besedy s občany
Odpovědnost:
SPKP

Spolupracující organizace:
MVK, ALCEDO, MěÚ

Roky realizace:
2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá

F.3.4.5 Nové formy zapojování veřejnosti
Odpovědnost:
SPKP

Spolupracující organizace:
MěÚ, OHK

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Probíhá

G. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

G.1 Bude realizován funkční program prevence sociálně patologických jevů

G.1.1 Regulovat výherní hrací automaty ve městě P
G.2.1.1 Kontrolovat dodržování pravidel provozu výherních hracích automatů
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Plněno průběžně městskou policií

G.2.1.2 Schválit vyhlášku na regulaci provozu výherních hracích automatů ve městě
Odpovědnost:
OF

Roky realizace:
2009

Popis / Komentář:
Splněno 2009

G.1.2 Aktivity městského úřadu v programu prevence sociálně patologických jevů.
G.2.3.1
G.2.3.2 Zapojit se do programu prevence kriminality a sociálně patologických jevů v rámci Zlínského kraje
Odpovědnost:
Terénní sociální práce - organizační složka

Spolupracující organizace:
komise PK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Finance 2009 [tis. Kc]:
200    

Popis / Komentář:
Splněno

G.2.3.3 Realizovat přednášky pro rodiče i pro školy (min.5)
Odpovědnost:
OSV

Spolupracující organizace:
ing. Plšek

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
splněno

G.2.3.4 Prohlubovat spolupráci s Policií ČR, se sociálními kurátory, s Okresním státním zastupitelstvím a především s Probační a mediační službou ve Vsetíně s cílem aktivní terciální prevence.
Odpovědnost:

Spolupracující organizace:
OSV, TS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Plněno peůběžně dle potřeby.

G.2.3.5 Informovat o prevenci sociálně patologických jevů ve Vsetínských novinách
Odpovědnost:
OŠaK, VN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Plněno průběžně.

Náměty / Záměry:
- v rámci samostatné rubriky
G.2.3.6 I nadále zajišťovat dozor na přechodech při cestě dětí do škol
Odpovědnost:
Oddělení školství

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Plněno průběžně každý rok.

G.2.3.7 Aktivně řešit problematiku gamblingu
Roky realizace:
2007, 2008

Popis / Komentář:
probíhá kontrola ze strany Městské policie na žáky ZŠ

G.2.3.8 Řešit problematiku akoholismu mládeže
Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Splněno - Městská policie provádí kontroly. Rok 2010 zvoleno jako jeden z problémů TOP 10 (viz G.1.1)

G.2.3.9 Realizovat projekt Partnerství
Odpovědnost:
OŠaK, OSV

Spolupracující organizace:
OŠaK, OSV

Roky realizace:
2006

G.1.3 Instituce a organizace zapojené v prevenci a jejich aktivity.
G.2.4.1 Realizovat preventivní aktivity v oblasti potírání domácího násilí
Odpovědnost:
NNO

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
Splněno - plněno průběžně dle potřeby a grantových zdrojů

G.2.4.2 Programy Pedagogicko-psychologické poradny a oddělení prevence
Odpovědnost:
OPPP

Spolupracující organizace:
OSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Průběžně splněno

G.2.4.3 Realizovat výukové programy Alceda ke snížení agresivity, prevence šikany a drogových závislostí.
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Průběžně se plní.

G.2.4.4 Realizovat preventivní a osvětové programy Policie ČR a MP
Odpovědnost:
PČR, MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Plněno průběžně

G.2.4.5 Realizovat besedy v rámci individuální i kolektivní forma práce MVK - zejména s dětmi a dospívající mládeží
Odpovědnost:
MVK

Realizátor:
MVK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
Průběžně se plní

G.2.4.6 Organizovat soutěž "Proti vandalismu"
Odpovědnost:
OŠaK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

G.2.4.7 EKOHRA - 2. dívčí oddíl Junáka Vsetín - sbírat odpadky formou hry
Odpovědnost:
Junák

Spolupracující organizace:
Splněno

Roky realizace:
2006, 2008, 2009

Popis / Komentář:
Splněno

G.2 Bude se zvyšovat bezpečnost obyvatel ve městě

G.2.1 Bezpečnost obyvatel ve městě
G.1.2.1 Realizovat městské programy prevence kriminality - granty
Roky realizace:
2009

G.1.2.2 Zajistit činnost komise prevence kriminality
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupráce:
MP

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
200    

Popis / Komentář:
Plněno průběžně

G.1.2.3 Rozšíření kamerového systému
Odpovědnost:
MP

Spolupráce:
OŠaK

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
Splněno

G.1.2.4 Podporovat prevenční aktivity zaměřené na seniory - projekt Bezpečí našim seniorům
Odpovědnost:

Spolupráce:
OŠaK

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Projekt se realizuje.

G.1.2.5 Realizovat aktivity vzešlé z Analýzy pocitu bezpečí obyvatel města Vsetína
Odpovědnost:

Spolupracující organizace:
OSV

Roky realizace:
2006, 2007

G.1.2.6 Uspořádat mezinárodní konferenci k prevenci sociálně patologických jevů
Odpovědnost:
OŠaK

Spolupráce:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
2009 splněno

G.1.2.7 Zajistit veřejný pořádek Městskou policií
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2009 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Průběžně se plní, v roce 2010 zařazeno i v TOP 10 problémů - G.2.2.1

TISK
i