Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vsetín

Komunitní plán zdraví a kvality života Vsetín (2009-2010)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / DOPRAVA
A.1 Bude řešena silniční siť, chodníky, zklidňování dopravy, doprava v klidu
A.1.1 Řešit parkoviště a garáže
A.1.2.1 Sjednotit parkovací poplatky
A.1.2.2 Vybudovat Parkovací dům na Sychrově
A.1.2.3 Vybudovat nová parkovací místa na ul.: Zahradní, Havlíčkova, Kobzáňova a Žerotínova
A.1.2.4 Zvýšit kapacitu parkovacích míst ve městě
A.1.2.5 Vykoupit pozemky od Českých drah
VSI
A.1.2.6 PD a stavební úpravy místních komunikací a parkoviště na ul. Zahradní, Havlíčkova, Kobzáňova a Žerotínova (Dolní město)
VSI
A.1.2.7 Řešit parkoviště a obslužné komunikace čp. 1126
VSI
A.1.2.8 Vybudovat parkoviště Rokytnice
VSI
A.1.2.9 Vybudovat parkoviště Hrbová
VSI
A.1.2.10 Vybudovat parkoviště Jasénka
VSI
A.1.2 Výkup pozemků Českých drah
A.1.3.1 Výkup pozemků MÚK I/57-I/69
VSI
A.1.3.2 Výkup pozemků Bobrky
VSI
A.1.3.3
A.1.3.4
A.1.3.5
A.1.3.6 Opravy místních komunikací-Moskva, Jabloňová,Na Hrázi, Machalův dvůr
VSI
A.1.3.7 Opravy mostů - VS-01u Kovárny, Vs-01 Ohrada, VS-06Sem u č.p. 471
VSI
A.1.3.8 IPRM-PD stavební úpravy Jiráskova ul., podjezd
VSI
A.1.3.9 IPRM- PD stavební úpravy MK a parkoviště za č.p. 1351
VSI
A.1.3 Zkvalitňovat podmínky pro komfortní a bezbariérovou pěší dopravu
A.1.4.1 PD stavební úpravy ul. Svárov
VSI
A.1.4.2 Zpracovat projektovou dokumentaci a stavební úpravy náměstí Svobody
VSI
A.1.4.3
A.1.4.4 PD a oprava chodníku Mládí (u azylového domu)
VSI
A.1.4.5 Chodník Rokytnice mezi ul. Pod Bečevnou a Moskva
VSI
A.1.4.6 IPRM - PD parkoviště J. Sousedíka
VSI
A.1.4.7 Parkoviště a obslužná komunikace u č.p. 1126
VSI
A.1.4.8 PD parkoviště Luh u č.p.1805 a 1806
VSI
A.1.4.9 Stavebně upravit schody na ulici Palackého
VSI
A.1.4.10 Zpracovat projektovou dokumentaci k opravám chodníků
VSI
A.1.4.11 Opravit chodník Ohrada od č.p. 1837 po č.p. 1851
VSI
A.1.4.12 Opravit chodník Svornosti u č.p. 1811, 1906 - 1908
VSI
A.1.4.13 Oprava - chodník Ohrada - Luční
VSI
A.1.4.14 Opravit schody k ZŠ Ohrada
VSI
A.1.4.15 Zpracovat projektovou dokumentaci pro chodník od lávky k zámku
VSI
A.1.4.16 Zpracovat odborné posudky k opravám chodníků
VSI
A.1.4 Zkvalitňovat a zklidňovat dopravu na místních komunikacích
VSI
A.1.5.1 Vykoupit pozemky pro průtah Vsetínem (silnice III/05736 Vsetín)
VSI
A.1.5.2 Řešit zjednosměrnění ulice "Na Dolansku" dle výsledku dopravních studií a požadavků občanů z této lokality
A.1.5.3 Provádět měření rychlosti (statické, mobilní)
MP
A.1.5.4 Oslovit dopravní firmy v souvislosti s dodržováním rychlosti
A.1.5.5 Realizovat preventivní opatření ke zpomalení vozidel (radar, cedule „měřený úsek")
A.1.5.6 Ověřit možnosti přemístění firem zatěžující obyvatele hlukem a imisemi do průmyslových areálů
A.2 Město bude podporovat ekologické chování obyvatel, podniků a organizací na území města
A.2.1 Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie včetně dopravy
A.5.1.1 Dokončit energetické audity budov v majetku města
A.5.1.2 Zpracovat Akční plán udržitelné energetiky v rámci tzv. Norských fondů
A.5.1.3 Investiční akce "Fotovoltaický systém na ZŠ Vsetín, Rokytnice 436
A.5.1.4 Vybudovat kogenerační jednotku na zimním stadionu
A.5.1.5 Zpracovat studii "Udržitelná doprava ve Vsetíně"
A.5.1.6
A.2.2 Podporovat ekologické chování obyvatel, podniků a organizací na území města
A.5.2.1 EKIS - příspěvek na nájemné č.p.1484
VSI
A.5.2.2 Informovat k ekologickému chování- místní tisk
A.5.2.3 Vyvozovat opatření z energetických auditů
VSI
A.3 Občané budou bydlet v příjemném, klidném, zdravém a podnětném prostředí a uvědomí si zodpovědnost za kvalitu životního prostředí, ve kterém žijí
A.3.1 Snížovat zátěž z dopravy (emise, hluk, životní zábor)
A.2.1.1 Zavést měření rychlosti v postižených oblastech
A.2.1.2 Jednat s majetkovými správci komunikací o dalších opatřeník ke snížování zátěze z dopravy
A.2.1.3 Dosadba stromů a keřů podél komunikací
A.2.1.4 Udržovat novou výsadbu
A.2.1.5 Řešit hlukovou zátěž v Rokytnici
A.2.1.6 Strojně a ručně čištit město
A.2.1.7 Vysadit nové stromy a keře v místech soustředěné dopravy
A.2.1.8 Kropit a čištit město a městské komunikace
A.3.2 Uchovat stávající a budovat nové klidové a odpočinkové zóny pro občany a návštěvníky města
A.2.2.1
A.2.2.2 Dětské hřiště Panská zahrada
VSI
A.2.2.3 IPRM - PD hřiště pro seniory Trávníky
VSI
A.2.2.4 Vybudovat promenádu/odpočinkové zóny kolem Bečvy
VSI
A.2.2.5 Čištit koryta vodních toků od odpadků, sekat a udržovat břehové porosty
A.2.2.6 Přísně postihovat projevy vandalismu a znečišťování veřejného prostranství
MP
A.3.3 Zlepšit péči o byty, domy a jejich okolí, s aktivním zapojením občanů
A.2.3.1 Soutěž "O nejhezčí zahrádku a předzahrádku"
A.2.3.2 Ustanovit správce pro každou nemovitost - zodpovídat za čistotu okolí domu
VSI
A.3.4 Situovat výrobu do průmyslových zón města, s důrazem na maximální využití stávajících průmyslových zón a objektů
A.2.4.1 Regenerovat "brownfields" - vyhledávat dotační programy, v rámci OPPP
A.3.5 Vybudovat důležité prvky občanské vybavenosti
A.2.5.1 Vybudovat sportoviště - hřiště v sídlištích
A.2.5.2 Víceúčelové hřiště u SPŠS - podíl města
A.2.5.3 Posoudit možnosti vybudovat veřejné WC, letní kino
A.2.5.4 Doplňovat světelné zdroje a optimalizovat světelnou intenzitu
A.3.6 Provést regeneraci a humanizaci sídlišť a některých objektů
A.2.6.1 PD Veřejná zeleň ul. Palackého (ke smuteční síni )
VSI
A.2.6.2 Regenerovat panel. sídliště Jasenka, parkoviště
A.2.6.3 Regenerovat panel. sídliště Sychrov
VSI
A.2.6.4 Pítko - Dolní náměstí a Panská zahrada
A.2.6.5 Meteorologický sloup - Dolní náměstí
A.2.6.6 Vysadit nové stromy a keře v sídlištích a udržovat stávající porosty
A.2.6.7 Postupně vybudovat kryté autobusové zastávky
A.2.6.8 Pravidelně kontrolovat a udržovat dětské hřiště, pískoviště a lavičky
A.2.6.9 Regenerovat další sídliště -Rokytnice
VSI
A.3.7 Zatraktivnit město pro turisty i občany
A.2.7.1 Zajistit instalaci vánoční výzdoby
A.2.7.2 Vysadit nové stromy a keře
A.2.7.3 Vybudovat naučné stezky ve Vsetíně a okolí
A.2.7.4 Rekreační areál Prameniště Ohrada - zpracovat studie
A.4 Bude dopracován systém nakládání s odpady, vč. osvěty obyvatel
A.4.1 Dopracovat systém nakládání s odpady
A.4.2.1
A.4.2.2 Vybudovat závod na zpracování biologického odpadu (LCO 2. etapa)
A.4.2.3 Vyhledávat a likvidovat černé skládky, vč. prevence jejich vzniku
A.4.2.4 TS s.r.o. - nakupovat recyklační kontejnery
A.4.2.5 Pravidelně likvidovat autovraky pro mikroregion
A.4.2.6 Vybudovat logistické centrum odpadů - II. etapa
A.4.2.7 Pravidelně mobilně sbírat a svážet nebezpečný odpad.
A.4.2.8 Optimalizovat odvoz a likvidovat odpad ze sídlišť
A.5 Proběhne ekologizace dopravy
A.5.1 Oddělit motorovou a nemotorovou dopravu
A.5.1.1 Rozmístit informační tabule na cykloturistických trasách
A.5.1.2 Značit cykloturistické trasy
A.5.1.3 Realizovat ve městě cyklotrasy a cyklostezky na základě zpracované studie
VSI
A.5.2 Podporovat hromadnou dopravu
A.5.2.1 Dotovat z rozpočtu města MHD a příměstskou dopravu
A.5.2.2 Dotace na nízkopodlažní autobus
A.5.3 Realizovat akce a aktivity, které přispívají k dodržování předpisů bezpečnosti silničního provozu ze strany cyklistů a chodců
A.5.3.1 Realizovat soutěž BESIP pro žáky 4. tříd ZŠ
A.6 Budou dokončeny započaté a plánované projekty na zlepšení kvality životního prostředí
A.6.1 Dokončit započaté a plánované projekty na zlepšení kvality životního prostředí
A.6.1.1 STL plynovod Hluboké
VSI
A.6.1.2 Zřídit sběrný dvůr (Kaufland)
A.6.1.3
A.6.1.4 Kogenerační jednotka městské lázně
A.6.1.5 Dokončit vodovod Semetín - III. etapa
VSI
A.6.1.6 Realizovat logistické centrum odpadů I.
A.6.1.7 Zřídit sběrný dvůr
A.6.1.8 Realizovat plynofikaci Janišov
VSI
A.6.1.9 Plynofikace Lázky
VSI
A.6.1.10 Dokončit plynofikace Dlůhé
VSI
A.6.1.11 Dořešit kompostování ve městě
A.7 Bude k dispozici dostatek objektivních informací o stavu životního prostředí
A.7.1 Zajistit dostatek objektivních informací o stavu životního prostředí
A.7.1.1 Prezentovat výsledky a formy monitorování ŽP ve městě
A.7.1.2 Zpracovat a prezentovat hlukové mapy města
A.7.1.3 Sčítat dopravu - získat výsledky od ŘSD
A.7.1.4 Vydat a distribuovat osvětové a informační materiály pro školy, občany o nakládání s odpady
A.7.1.5 Popularizovat životní prostředí formou letáků, map ap.
A.7.1.6 Monitorovat studánky
A.8 Bude uplatňováno aktivní vodní hospodářství
A.8.1 Opatření ke zlepšení kvality vody - projekt Čistá Bečva
A.8.1.1 Plán obnovy vodovodu a kanalizace (průmyslová zóna)
VSI
A.8.1.2 Připravit Projekt Čistá Bečva II.
A.8.1.3 Čistá řeka Bečva I - věcná břemena
VSI
A.8.1.4 Čistá řeka Bečva I - znalecké posudky
VSI
A.8.1.5 Čistá řeka Bečva I - úpravy geometrických plánů
VSI
A.8.1.6
A.8.1.7 Čistá řeka Bečva I - správní poplatky
VSI
A.8.1.8
A.8.1.9
A.8.1.10 PD Vodovod Malý Skalník
VSI
A.8.1.11 PD Odvedení dešťových vod Bobrky
VSI
A.8.1.12 PD Odvedení dešťových vod Hrbová
VSI
A.9 Bude řešena problematika chovu zvířat ve městě
A.9.1 Řešit problematiku chovu zvířat ve městě
A.9.1.1 Provozovat městský útulek pro zvířata
A.9.1.2 Rekonstruovat městský útulek pro zvířata
A.9.1.3 Kastrovat psy a kočky v útulku
A.9.1.4 Rozmístit stojany se sáčky na psí exkrementy
A.9.1.5 Deratizovat v městských nemovitostech
A.9.1.6 distribuovat informační a osvětové materiály pro majitele psů
A.9.1.7 Provádět velkoplošné deratizace
A.10 Bude zlepšována činnost Technických služeb ve městě
A.10.1 Zlepšovat podmínky pro činnost Technických služeb ve městě
A.10.1.1 Ustanovit pracovníka odpovědného za čistotu a údržbu vybraných částí města
A.10.1.2 Vyhledávat a účastnit se projektů k vícezdrojovému financování
A.10.1.3 Opravovat chodníky, parkoviště, cyklostezeky
A.10.1.4 Udržovat místní komunikace
VSI
A.11 Bude řešen nedostatek stavebních míst individuální bytové výstavby
A.11.1 Řešit nedostatek stavebních míst individuální bytové výstavby
A.11.1.1 Vybírat vhodné lokality pro výstavbu rodinných domů
VSI
A.12 Bude zvýšena ekologická stabilita lesa
A.12.1 Uplatňovat i nadále ekologické přístupy lesního hospodaření v městských lesích
A.12.1.1 Ekologicky přístupovat k lesnímu hospodaření v městských lesích
A.12.1.2 Vybudovat Arboretum Semetín
A.12.1.3 Městské lesy - komunikace Poloma
A.12.1.4 Městské lesy - lesní cesta Hůbočí
A.12.1.5 Městské lesy - komunikace Dušná-Vsetín
A.12.1.6 Systém kontroly úprav lesních cest po těžbě, vč. sankcí
B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / SOCIÁLNÍ OBLAST
B.1 Realizace Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany
B.1.1 Zajistit kvalitní bydlení pro seniory
B.1.3.1 Podpořit vybudování Domu seniorů se zvláštním režimem Strmá
B.1.3.2 Informovat o možnostech bydlení pro seniory ve Vsetínských novinách
B.1.3.3 IPRM - stavební úpravy DPS č.p. 1579-1580
VSI
B.1.2 Zvýšit počet sociálních bytů
B.1.4.1 Hledat možnosti a finanční zdroje pro vybudování ubytovny
B.1.4.2 V rámci realizace IPRM realizovat nové byty v půdní vestavbě domu Tyršova 1271
VSI
B.1.4.3 Podporovat výstavbu technické infrastruktury pro rodinné domy
VSI
B.1.3 Realizovat cíle a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany
G.2.1.3 Zpracovat návazný 2. komunitní plán soc. služeb a péče o občany Vsetínska
G.2.1.4 Realizovat cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany
G.2.1.5 Zajistit bydlení pro sociálně slabé a ohrožené skupiny obyvatel a rodiny
B.2 Dokončení a realizace Zdravotního plánu města Vsetína
B.2.1 Dokončit a realizovat aktivity Zdravotního plánu města Vsetína
G.1.8.1 Realizovat aktivity Konceptu podpory zdravotnictví a Zdravotního plánu města Vsetína
B.3 Dotace na činnost NNO v sociální oblasti
OSV
B.3.1 Podporovat dotacemi sociální neziskové organizace města Vsetína
B.3.1.1 Podporovat dotacemi sociální neziskové organizace ve městě Vsetíně
OSV
B.4 Vlastní terénní sociální práce
OSV
B.4.1 Zajistit fungování vlastní terénní práce
B.4.1.1 Zajistit fungování vlastní terénní práce
OSV
B.5 Podpora klubové činnosti
B.5.1 Podporovat klubovou činnost seniorů
B.5.1.1 Podporovat činnost klubu důchodců
OSV
B.5.1.2
B.5.2 Podporovat spolkovou aktivitu seniorů
MVK
B.5.2.1 Podporovat spolkovou činnost seniorů
C. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA
C.1 Vzdělávací a výchovná zařízení budou svým vzhledem a obsahem výchovně vzdělávacích aktivit chloubou města
C.1.1 Výchovně vzdělávací proces orientovat v souladu se současnými trendy
C.1.2.1 Analyzovat a vyhodnotit výsledky zavádění ŠVP 4. a 9. tříd v ZŠ Luh
C.1.2.2 Realizovat projekt "Dětská literatura jako spojnice vzájemného poznávání českých a německých dětí
C.1.2.3 Nabídka výchovně vzdělávacích programů pro školy a školská zařízení
MVK
C.1.2.4 Nabízet školám a školským zařízením výukové programy a projekty "ŠKOLA - místo k životu", projekt M.R.K.E.V., M.R.K.V.I.Č.K.A.
C.1.2.5 Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín"
C.1.2.6 Realizovat projekt "Dobrá škola"
C.1.2.7 Analyzovat a vyhodnotit výsledky zavádění školního vzdělávacího programu v 3. a 8. třídách
C.1.2.8 Realizovat projekt "Učitelky mateřských škol staví evropské mosty"
C.1.2.9 Realizovat kulturní program ke Dni učitelů
C.1.2.10 Realizovat energeticky úsporná opatření v ZŠ Luh - zejména výměnu oken
C.1.2 Školy a školská zařízení se budou aktivně zapojovat do nabízených projektů v rámci regionu i ČR.
C.1.3.1 Realizovat projekt Blíž k přírodě, blíž k sobě
C.1.3.2 Realizovat projekt Zdravá škola
C.1.3.3 Spolupracovat s OS Líska v oblasti EVVO, odborná a metodická pomoc školám a NNO
C.1.3.4 Spolupracovat se středisky ekologické výchovy Pavučina
C.1.3.5 Realizovat projekt "SUPERSTAR"
C.1.3.6 Realizovat projekt Tančírna - taneční soutěž pro žáky základních škol spádové oblasti Vsetína
C.1.3.7 Vyhledávat nové projekty a dotační tituly
C.1.3.8 Realizovat zavedení do dalších škol projekt "Spolu"
C.1.3.9 Realizovat projekt "Hodnocení pohybové aktivity dětí MŠ"
C.1.3 Otevřít školy a školská zařízení veřejnosti a podpora volnočasových aktivit
C.1.4.1 Postupně obnovovat zařízení a podporovat volnočasové aktivity
C.1.4.2 Den bez bariér města Vsetín - den bariér v nás a kolem nás
C.1.4.3 Usilovat o získání dotace na rekonstrukci školního hřiště u ZŠ Ohrada a ZŠ Sychrov
C.1.4 Realizovat opravy, údržbu a rekonstrukce školských budov včetně příslušenství v souladu s potřebami a rozpočtem města.
C.1.1.2 Realizovat investiční akce, opravy a údržbu ve školských budovách a ostatních PO
C.1.1.3 Podporovat údržby, opravy a modernizace budov příspěvkových organizací města
C.1.1.4 Postupně rekonstruovat školní kuchyně, které nevyhovují hygienickým normám
C.1.1.5 Realizovat projekt Blíž k přírodě, blíž k sobě - revitalizace zahrad u MŠ u ZŠ
C.1.1.6 Realizovat audit "Soulad školních zařízení s hygienickými předpisy"
C.1.5 Realizovat šetření spokojenosti se školou (žáci, rodiče, pedagogové)
C.1.5.1 Realizovat šetření spokojenosti se školou mezi žáky, rodiči a pedagogy
C.2 Školy a školská zařízení budou vychovávat k šetrnému vztahu k životnímu prostředí a usilovat o ekologizaci svého provozu.
C.2.1 Realizovat a podporovat vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti EVVO.
C.2.1.1 Realizovat semináře pro vedení škol, učitele a správní zaměstnance
C.2.1.2 Navrhnout získání statutu "Krajské ekologické centrum" pro Hájenku Semetín
C.3 Bude probíhat výchova ke zdravému životnímu stylu
C.3.1 Realizovat programy a aktivity k výchově ke zdravému životnímu stylu.
C.3.1.1 Zůčastnit se Mezinárodních atletických závodů žáků základních škol v pořádajícím městě
C.3.1.2 Běh kolem MŠ Vsetín, Benátky
C.3.1.3 Realizovat konferenci v rámci Zdravých měst na aktuální téma ve Vsetíně
C.3.1.4 Realizovat výchovné a osvětové programy Zdravotního ústavu a MěÚ Vsetín
C.3.1.5 Realizovat metodickou činnost projektu "Škola podporující zdraví" pro krajskou úroveň
C.3.1.6 Realizovat setkání Zdravých škol ve Zdravých městech uspořádané ve Vsetíně
C.3.1.7 Realizovat filmový cyklus "Film a škola" pro ZŠ a SŠ
FK
C.3.1.8 Realizovat projekt "Školní klub jako komunitní centrum"
C.3.1.9 Realizovat konferenci "Škola - místo k životu"
C.3.1.10 Podporovat aktivity Dětského parlamentu Vsetín včetně Dětských slyšení
C.3.1.11 Projekt Paragraf 11:55 - pokus o opakování
C.3.1.12 Dětské slyšení
C.3.1.13 Odměňovat nejlepší maturanty
C.3.1.14 Pasovat prvňáčky do čtenářského stavu
C.3.1.15 Realizovat projekt seznámení a spolupráce školek s MVK
MVK
C.3.1.16 Realizovat setkání ředitelek MŠ na zdravé škole ZŠ LUH
C.3.1.17 Podporovat realizaci sportovních aktivit ve školních sportovních klubech při ZŠ
C.3.1.18 Realizovat sérii sportovních aktivit ve spolupráci se školním sportovním klubem ZŠ Luh
C.3.1.19 Jako partner spolurealizovat projekt Zelená pro Zlínský kraj
C.3.1.20 Podporovat sportovní aktivity ve sportovním klubu v ZŠ Luh
C.3.1.21 Realizovat mezinárodní sportovní utkání mezi ZŠ Luh, ZŠ Trenčianské Teplice a RHS Wachau Spitz
C.4 Organizace na území města budou nabízet vzdělávací programy pro všechny skupiny obyvatel včetně vícegeneračních programů
C.4.1 Podporovat fungující aktivity - vzdělávací programy pro všechny skupiny obyvatel.
C.4.1.1 Podporovat Akademický rok pro seniory v MVK
MVK
C.4.1.2 Podporovat vzdělávací a osvětové programy pro veřejnost
C.4.1.3 Podporovat program celoživotního vzdělávání "Univerzta třetího věku"
C.4.1.4 Podporovat a realizovat vzdělávací a výchovné aktivity jednotlivých NNO
C.4.1.5 Umožnit a podporovat přístup k internetu
C.4.1.6 Projekt "Centrum celoživotního vzdělávání" a projekt "Ženy na trhu práce"
C.4.1.7 Podporovat cyklus Film a škola pro SŠ v rámci školního vyučování
C.4.1.8 Usilovat o realizaci projektu na rekonstrukci budovy bývalého okresního úřadu a její změnu účelu užívání na pobočku vybrané vysoké školy
C.5 Bude podporováno funkční propojení školní výuky a praxe, dále bude usilováno o větší flexibilitu škol s ohledem na poptávku po pracovní síle regionu
C.5.1 Spolupracovat s úřadem práce, školami a podnikatelskými subjekty.
C.5.1.1 Realizovat veletrh vzdělávacích a pracovních příležitostí
ÚP
C.5.1.2 Realizovat pracovní setkání zástupců ÚP, ředitelů škol a výchovných poradců ZŠ
ÚP
C.6 Mladí obyvatelé budou motivováni k zájmu o současnost i budoucnost města a o osobní rozvoj
C.6.1 Podporovat pozitivní vztah mladých lidí k městu a k regionu (vhodná motivace k aktivnímu zapojení)
C.6.1.1 Podporovat a realizovat výtvarné a literární soutěže
C.6.2 Podporovat projektové vyučování a osobnostní sociální výchovy
C.6.2.1 Podporovat projektové vyučování a osobnostní sociální výchovu se Střední zdravotnickou školou Vsetín
C.6.3 Podporovat sounáležitost k regionu, obci
C.6.3.1 Podporovat volnočasové aktivity a organizace propagující region, obec.
C.7 Bude podporována integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do podmínek základního školství
C.7.1 Usilovat o vyšší míru spolupráce mezi jednotlivými typy škol, NNO působícími v této oblasti a rodinou
C.7.1.1 Podporovat spolupráci mezi jednotlivými typy škol, NNO působícími v této oblasti a rodinou
C.7.2 Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace
C.7.2.1 7.2.1 Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín"
C.7.2.2 Naplňovat podmínky titulu Zdravý podnik
C.7.2.3 Realizovat vzdělávací aktivity v rámci projektu "Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín"
D. VOLNÝ ČAS / KULTURA / SPORT
D.1 Budou budována a spravována hřiště a sportoviště.
D.1.1 Podporovat aktivity v rámci správy a budování hřišť a sportovišť
D.2.1.1 Připravit a podat projekt na rekonstrukci hřiště u Kostka školy
D.2.1.2 Připravit rekonstrukci sportovní haly Na Lapači
D.2.1.3 PD+stavební úpravy fotbalových šaten Semetín
VSI
D.2.1.4 PD stavebních úprav hřiště u SPŠS
VSI
D.2.1.5 Rekonstruovat městské lázně
D.2.1.6
D.2.1.7
D.2.1.8 Opravit fot. hřiště na Tyršově ulici
D.2.1.9 Připravit rekonstrukci zimního stadionu Na Lapači
D.2.1.10 Rekonstruovat koupaliště u SPŠS
D.2.1.11 Údržba hřišť a sportovišť
D.2.1.12 Postupně opravovat dětská hřišťě na sídlištích
D.2.1.13
D.2.1.14 Zajistit pravidelné veřejné bruslení pro veřejnost
D.2.1.15 Zajistit provoz venkovní ledové plochy Na Lapači
D.2.1.16 Jednat s HC Vsetín o možnosti veřejného bruslení
D.1.2 Zvýšit využití školských sportovišť v sídlištích pro veřejnost
D.2.2.1 Využívat školní hřiště ZŠ LUH pro veřejnost
D.2.2.2 Postupně opravovat dětská hřiště na sídlištích
VSI
D.2.2.3 Dozorovat dětská hřiště v sídlilštích
D.2.2.4 Údržba hřišť a sportovišť při MŠ
D.2.2.5
D.2 Budou komplexně řešeny a zkvalitněny kulturní, shromažďovací a společenské prostory
D.2.1 Zlepšovat prostorové, materiální a finanční podmínky pro činnost neziskových subjektů
D.1.2.1 Dokončit pasportizaci sportovních a herních ploch v mateřských, základních a středních školách na území města Vsetín
D.1.2.2 Podpořit NNO prostřednictvím Rozvojového grantu
D.1.2.3 Provést dotazníkové šetření spokojenosti NNO s grantovým systémem města
D.1.2.4 Zpracovat projektovou dokumentaci na stavební úpravy budovy Lidového domu
VSI
D.1.2.5 Hledat dotační program na opravu a modernizaci Lidového domu
D.1.2.6 Vyvázat zástavní práva z Lidového domu
D.1.2.7 Vykoupit nemovitosti od Komerční banky (nutné pro rekonstrukci Lidového domu)
VSI
D.2.2 Komplexně řešit zkvalitnění kulturních, shromažďovacích a společenských prostor
D.1.1.4 Rozšíření kolumbária
D.1.1.5 Rekonstrukce budovy Lidového domu
VSI
D.1.1.6 Rekonstrukce Smuteční obřadní síně
VSI
D.1.1.7 Zahájit a realizovat rekonstrukce a modernizace budovy Domu kultury
D.1.1.8 Rekonstrukce prostranství před MěÚ Vsetín
D.1.1.9 Hledat dotační program na opravu a modernizaci Lidového domu
D.1.1.10 Vyhledat dotační titul na rekostrukci a modernizaci kina Vatra
D.3 Budou komplexně podporovány volnočasové aktivity
D.3.1 Pokračovat ve stávajícím grantovém systému města
D.5.1.1 Podpořit Český svaz bojovníků za svobodu
D.5.1.2 Podpořit NNO na území města prostřednictvím grantového systému
D.5.1.3 Podpořit formou grantů 700. výročí města Vsetína
D.5.1.4 Podpořit společné akce Zdravých měst
D.3.2 Podporovat volnočasové aktivity na školách a školských zařízeních.
D.5.2.1 Podpořit činnost střediska volného času Alceda a jeho spolupráci se školami
D.5.2.2 Podpořit, aby na všech základních školách působil kvalifikovaný pedagog volného času (vychovatel školního klubu)
D.5.2.3 Podpořit činnosti školních klubů, školních sportovních klubů a školních družin
D.5.2.4 Podpořit činnosti střediska volného času Alcedo
D.5.2.5 Podpořit spolupráci škol a střediska volného času Alcedo
D.5.2.6 Podpořit atletické závody - mezinárodní partnerská města
D.3.3 Zajistit nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy volného času a dobrovolníky pracujícími s dětmi a mládeží.
D.5.3.1 Realizovat vzdělávací programy v rámci projektu "Univerzita volného času"
D.5.3.2 Vzdělávací programy Junáka
D.5.3.3 Kurz ČČK - dobrovolný zdravotník
D.5.3.4 Informovat o nabízených vzdělávacích programech pro NNO - noviny, letáky
D.5.3.5 Vzdělávací programy A-TOM
D.3.4 Zajistit dostupnost informací o nabídce volnočasových aktivit.
D.5.4.1 Prezentovat aktivity neziskových organizací
D.4 Bude podporován sport na rekreační i výkonnostní úrovni.
D.4.1 Realizovat a rozšiřovat stávající aktivity
D.3.1.1 Ocenit nejlepšího sportovce města, poháry, medaile
D.3.1.2 Připravit rozvojové granty na podporu činnosti sportovních NNO
D.3.1.3 Podpora šachových turnajů
D.3.1.4 Podporovat tradiční Přebor města Vsetína v šachu
D.3.1.5
D.3.1.6
D.3.1.7 Podorovat Běh naděje
D.3.1.8 Podporovat mezinárodní týden turistiky
D.3.1.9 Udržovat a značit turistické trasy
D.3.1.10 Podporovat závody na umělé horolezecké stěně
D.3.1.11 Podpořit sportovní turnaje a závody pro neregistrované hráče (veřejnost)
D.3.1.12 Podpořit závody horských kol mládeže
D.3.1.13 Podpořit vsetínskou padesátku - na hřebenu Vsetínských vrchů
D.3.1.14 Podpořit cyklistické vyjížďky do okolí Vsetína na horských kolech
D.3.1.15 Optimalizovat síť cyklostezek a cyklotras
D.3.1.16 Podpořit činnosti vsetínské floorbalové ligy
D.3.1.17 Podpořit činnost vsetínské hokejbalové ligy
D.3.1.18 Podpořit kulturní kalendář města Vsetína
D.3.1.19 Vytvořit podmínky pro mládežnický a seniorský hokej
D.3.1.20 Propagovat hromadnou dopravu Vsetín-Velké Karlovice a Vsetín-Dušná pro využití lyžařských běžeckých tratí a cyklotras
D.3.1.21 Rekonstruovat koupaliště u SPŠS
D.4.2 Ocenit nejlepší sportovce města
D.3.3.1 Ocenit nejlepší sportovce města
D.5 Bude podporováno aktivní zapojení občanů a NNO do kulturních a společenských aktivit.
D.5.1 Podporovat aktivity občanů a zájmových skupin při vytváření akcí pro veřejnost.
D.6.1.1 Podporovat Dům kultury Vsetín
D.6.1.2 Ostatní činnosti v kultuře
D.6.1.3 Podporovat tradiční Tříkrálový karneval
D.6.1.4
D.6.1.5 Podpořit tradiční kulturní a společenské akce pořádané městem Vsetín nebo zahrnuté v rozpočtu města
D.6.1.6 Realizovat akce zaměřené k výročí 700. let města
D.6.1.7 Uspořádat na školách anketu mapující kulturní preference mládeže
D.6.1.8 Podpořit komunitní akce - Jede se na rodinný výlet, Živý Betlém aj.
DK
D.6.1.9 Podpořit akce ke Dni dětí
D.6.1.10 Podpořit kampaně Zdravých měst
D.6.1.11 Podpořit týden knihoven
MVK
D.6.1.12 Podpořit projekt Prázdninová knihovna MVK
MVK
D.6.1.13 Uspořádat Reprezentační vševalašský bál
D.6.1.14 Podpořit společné zpívání koled na náměstí
D.6.1.15 Uspořádat soutěž Chrám i tvrz
DK
D.6.1.16 Připravit a realizovat projekty Bijáček, Letní filmový maratón, cyklus „Film a škola“, Filmové informační středisko, Studentský filmový klub, filmové semináře, Filmový cyklus pro seniory.
DK
D.6.1.17 Podpořit soutěž dětských zpěváčků Vsetínský slavíček
D.6.1.18 Podpořit o.s. Lidový dům (amatérské divadlo)
D.5.2 Podporovat činnost galerií ve městě.
D.6.2.1 Podpořit výstavy v galerii Stará radnice a výstavní síň MěÚ
DK
D.6 Bude podporován neziskový sektor na území města
D.6.1 Podporovat neziskový sektor na území města.
D.4.1.1 Podporovat činnost a provoz NNO
D.4.1.2 Podpora sportu NNO
D.4.1.3 Podpořit činnost rodinného a mateřského centra Sluníčko
D.4.1.4 Dotace neziskovým organizacím na nájem pozemků
VSI
D.4.1.5 Zveřejnit seznam všech NNO s krátkou anotací jejich činnosti
D.4.1.6 Podporovat informační servis pro NNO
D.4.1.7 Vzdělávací a konzultační činnosti pro NNO
D.6.2 Podporovat práci dobrovolníků ve všech oblastech neziskového sektoru.
D.4.2.1 Podpořit setkání vedení města se zástupci z řad dobrovolníků
D.4.2.2 Podpořit činnosti Dobrovolnického centra
D.7 Budou opravovány, udržovány a zvelebovány kulturní památky na území města Vsetína
D.7.1 Podporovat opravu a údržbu kulturních památek na území města
D.7.1.1 Podpořit dotační program na opravy a údržbu kulturních památek na území města
E. PODNIKÁNÍ / ZAMĚSTNANOST
E.1 Bude aktivně podporována zaměstnanost
E.1.1 Vytvořit společný program podpory zaměstnanosti.
E.2.2.1
E.2.2.2 Sledovat a zpracovat projekty podpory zaměstnanosti EU
E.2.2.3 Prohlubovat činnost sociální rehabilitace ( dříve Agentura pro podporované zaměstnávání )
E.2.2.4 Akreditace vzdělávacích programů vytvořených v rámci projektů do OP RLZ
E.2.2.5 Zajistit provoz Podnikatelského inkubátoru a Centra transferu technologií
E.1.2 Vytvořit program pro zapojení nezaměstnaných ve věku 18-25 let a nad 50 let.
E.2.3.1 Zpracovávat projekty pro zapojení nezaměstnaných ve věku 18-25 let a nad 50 let
E.2.3.2 Podpořit nespecifické rekvalifikační kursy na MěÚ a v organizacích města pro absolventy za účelem dosažení praxe v závislosti na nové znění zákona o zaměstnanosti
OVS
E.2.3.3 Zabezpečovat vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti pro nezaměstnané a seniory
MVK
E.2.3.4 Nadále zajišťovat zdarma přístup na internet
E.2 Budou vybudovány nové průmyslové zóny pro místní i cizí investory, pokud možno odděleně od obytných zón
E.2.1 Vybudovat optimální infrastrukturu pro průmyslové zóny.
E.3.1.1
VSI
E.3.1.2 Podpořit výstavbu silnice 1/57
E.3 Bude podporován rozvoj cestovního ruchu (ubytování, služby, aj.).
E.3.1 Propagovat a prezentovat nabídku aktivit a služeb
E.4.1.1 Účastnit se a prezentovat město na veletrzích a výstávách
E.4.1.2 Vytvořit společné prezentační akce a materiály se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu.
E.4.1.3 Prezentovat služby a aktivity v cestovním ruchu na webu města
E.4.1.4
E.4.1.5 Propagovat akce různými formami (kulturní kalendář, Vsetínské noviny, plakáty)
E.4.1.6 Propagovat měsíční plán kulturních akcí a Vsetínské noviny pravidelně dodávat do hotelů a restaurací na území města
E.4.1.7
E.4.1.8 Podpořit rozšiřování a zkvalitňování služeb v cestovním ruchu -
E.4.1.9
E.4.1.10
E.4.1.11
MVK
E.4.1.12 Realizovat opatření vyplývající z urbanistických studií vybraných lokalit města Vsetín
E.3.2 Podporovat stávající činnosti a rozvoj služeb poskytovaných IC
E.4.2.1 IC - získávat a poskytovat informace o aktuálním dění a nabídce služeb ve městě
IC
E.4.2.2 Oslovit subjekty na území města s žádostí o poskytování informací IC
E.4.2.3 IC - nabízet možnosti využití internetu
IC
E.4.2.4 IC - sledovat zaměření a četnosti dotazů
IC
E.4.2.5
IC
E.4.2.6
E.4.2.7 Prodej zajimavých a nápaditých regionálních výrobků v prostorách IC
E.4.2.8 Prezentovat tradiční valašské zvyky v prostorách IC
E.4.2.9 Spolupracovat IC s portálem Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu
E.4 Budou vytvářeny podmínky pro rozvoj podnikání v regionu
E.4.1 Zadávat zakázky místním podnikatelům při respektování zákona a ekonomicky výhodných podmínek.
E.1.2.1 Zadávat zakázky místním podnikatelům při respektování zákona a ekonomicky výhodných podmínek
VSI
E.4.2 Podporovat řemesla a služby požadované na území města.
E.1.1.2 Zohlednit nabízené služby, řemesel, sortimentu zboží při pronajímání nebytových prostor města
VSI
E.1.1.3 Podporovat pracovní schůzky s vedením středních škol a učilišť
E.4.3 Zvýšit informovanost středních podnikatelů v regionu o možnostech získávání finančních zdrojů, obchodních kontaktů a jiných informací souvisejících s podnikáním.
E.1.3.1 Vytvořit pravidelnou rubriku Obchodní hospodářské komory ve Vsetínských novinách
OHK
E.1.3.2 Umístit informační materiály OHK v IC
OHK
E.1.3.3 Činnost OHK a Informačního místa pro podnikatele v nebytových prostorách města
E.1.3.4 Seznámit místní podnikatele s aktivitami města na podporu podnikání na akci OHK Vsetín
E.4.4 Podporovat právnické a fyzické osoby při zavádění a rozvoji technologií šetrných k životnímu prostředí.
E.1.4.1 Podporovat činnost střediska EKIS - energetické a konzultační informační středisko ( původně Městské energetické a poradenské středisko - MEPS)
E.4.5 Podporovat zakládání chráněných dílen zaměřených na tradiční výrobky Vsetína a okolí.
E.1.5.1 Podporovat zakládání chráněných dílen zaměřených na tradiční výrobky Vsetína a okolí.
NNO
E.5 Spolupráce s podnikateli města při získávání finančních prostředků k podnikání.
E.5.1 Setkávání vedení města se zástupci podnikatelské sféry města a okolí
E.5.1.1 Setkávání vedení města se zástupci podnikatelské sféry města a okolí
F. VEŘEJNÁ SPRÁVA / STRATEGICKÝ ROZVOJ
F.1 Město se bude rozvíjet v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
F.1.1 Vytvořit územní plán Vsetína zohledňující principy trvale udržitelného rozvoje
F.1.1.1 Pořídit územní plán Vsetína včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
F.1.2 Realizovat schválený strategického plánu rozvoje města.
F.1.2.1
F.1.2.2 Podpořit činnost Společnosti pro komunitní práci Vsetín
F.1.2.3 Sledovat a vyhodnocovat cíle strategického plánu rozvoje města
F.1.2.4 Vyhledat finanční zdroj pro zpracování dynamického strategického plánu města
F.1.3 Podílet se na metodice indikátorů kvality života dle metodiky společných evropských indikátorů
F.1.3.1 Sledovat a aktualizovat evropské indikátory
F.1.3.2 Sledovat indikátory kvality místního ovzduší
F.1.3.3 Sledování osmi evropských indikátorů z deseti
F.1.3.4 Dopravní studie města Vsetína - prezentování
F.1.3.5 Hluková mapa - prezentování
F.1.4 Aktivně a efektivně využívat možnosti získávání finančních zdrojů.
F.1.4.1 Úspěšně zapojit úřad, NNO a další organizace do alespoň tří projektů financovaných ze zdrojů EU.
F.1.4.2 Úspěšně se zapojit do projektů financovaných z národních a krajských zdrojů.
F.1.4.3 Realizovat grantová schémata města Vsetína
F.1.4.4 Získání finančních prostředků z nadací a jiných nestátních zdrojů na realizaci projektů se zaměřením na NNO
F.1.4.5 Projekty financované ze zdrojů EU (účast, spoluúčast; min.3)
F.1.4.6 Projekty vyhlašované jednotlivými ministerstvy, krajskými úřady (spolúčast)
F.2 Městský úřad bude fungovat kvalitně a efektivně
F.2.1 Úřad obhájí certifikát dle ISO 9001 a 14001, bude provedeno sebehodnocení úřadu a Benchmarking
F.2.1.1 Obhájit certifikát dle ISO 9001 a 14001
F.2.1.2 Sebehodnotit dle metody CAF v návaznosti na nové metodiky
F.2.1.3 Pokračovat v projektu Benchmarkingová iniciativa
F.2.1.4 Učinit průzkum mezi starosty mezi starosty správního obvodu města Vsetín o požadavcích na spolupráci s MěÚ Vsetín
F.2.1.5 Šetřit spokojenost občanů s prací zaměstnanců úřadu při vyřizování svých záležitostí
F.2.2 Zlepšit terénní práce úřadu.
F.2.2.1 Asistovat při cestě dětí do školy u vytipovaných přechodů pro chodce
F.2.3 Zlepšovat podmínky pro zdravá a bezpečná pracoviště na MěÚ a v organizacích řízených městem.
F.2.3.1 Zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební úpravy budovy MěÚ, Svárov 1080
VSI
F.2.3.2 Realizovat samostatný el. přívod do servrovny budovy MěÚ, Svárov 1080
VSI
F.2.3.3 Zlepšování pracovního prostředí - zpracování projektu k získání zdrojů z Ministerstva Zdravotnictví
F.2.3.4 Zlepšovat pracovní prostředí, ergonomie pracovišť
F.3 Město bude mít kvalitní orientační a informační systém
F.3.1 Rozvíjet orientační a informační systém.
F.3.1.1 Správa web prostoru pro PIAP metropolitní sítě
F.3.1.2 Rozšířit spisovou službu - e-Government
F.3.1.3 Aktualizovat orientační a informační značení ve městě
F.3.1.4 Popularizovat životního prostředí formou letáků, map ap.
F.3.1.5 Aktualizovat a rozšířit datové základny IS MěÚ Vsetín (zejména GIS)
F.3.1.6 Zavést wifi technologie do veřejných budov
F.3.1.7 Rozšířit metropolitní síť do středních škol ve městě
F.3.1.8 Pasport budov v majetku města - dokončení
VSI
F.3.2 Naplňovat strategii public relations
F.3.2.1 Plnit komunikační strategie
F.3.2.2 Plnit stanovená kriteria strategie PR
F.3.2.3
F.3.3 Poskytovat aktuální informace občanům.
F.3.3.1 vydávání Vsetínských novin - náklady
VSI
F.3.3.2 Zpřehlednit kontakty na pracovníky MěÚ na webových stránkách města Vsetín
F.3.3.3 Zveřejňovat aktuální informace na webových stránkách MěÚ
F.3.3.4 Instalovat webovou kameru využitelnou pro obyvatele i návštěvníky města
F.3.3.5 Zveřejnit výroční zprávy MěÚ
F.3.4 Pokračovat v aktivním dialogu s občany, místními organizacemi a podnikatelskými subjekty.
F.3.4.1 Realizovat efektivní formy dialogu a spolurozhodování s občany
F.3.4.2 Najít způsoby odborného a kvalitní sběru informací a podnětů od občanů, systematizace, koordinace, komplexnost dotazníkových šetření města a jeho organizací
F.3.4.3 Uspořádat pravidelné setkávání starosty s občany jednotlivých městských částí
F.3.4.4 Kulaté stoly, "kotle" se starostou, besedy s občany
F.3.4.5 Nové formy zapojování veřejnosti
G. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
G.1 Bude realizován funkční program prevence sociálně patologických jevů
G.1.1 Řešit problematiku alkoholismu a požívání lehkých drog u osob mladších 18 let
G.2.2.1 Pravidelně kontrolovat dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let
G.2.2.2 Provádět kontrolní akce zaměřené na kontrolu požívání lehkých drog
MP
G.2.2.3 Připravit a realizovat projekt prevence kriminality v rámci grantového systému MV ČR zaměřenéhé na konzumenty i prodejce
G.1.2 Regulovat výherní hrací automaty ve městě
G.2.1.1 Kontrolovat dodržování pravidel provozu výherních hracích automatů
MP
G.2.1.2 Schválit vyhlášku na regulaci provozu výherních hracích automatů ve městě
OF
G.1.3 Aktivity městského úřadu v programu prevence sociálně patologických jevů.
G.2.3.1
G.2.3.2 Zapojit se do programu prevence kriminality a sociálně patologických jevů v rámci Zlínského kraje
G.2.3.3 Realizovat přednášky pro rodiče i pro školy (min.5)
OSV
G.2.3.4 Prohlubovat spolupráci s Policií ČR, se sociálními kurátory, s Okresním státním zastupitelstvím a především s Probační a mediační službou ve Vsetíně s cílem aktivní terciální prevence.
G.2.3.5 Informovat o prevenci sociálně patologických jevů ve Vsetínských novinách
G.2.3.6 I nadále zajišťovat dozor na přechodech při cestě dětí do škol
G.2.3.7 Aktivně řešit problematiku gamblingu
G.2.3.8 Řešit problematiku akoholismu mládeže
G.2.3.9 Realizovat projekt Partnerství
G.1.4 Instituce a organizace zapojené v prevenci a jejich aktivity.
G.2.4.1 Realizovat preventivní aktivity v oblasti potírání domácího násilí
NNO
G.2.4.2 Programy Pedagogicko-psychologické poradny a oddělení prevence
G.2.4.3 Realizovat výukové programy Alceda ke snížení agresivity, prevence šikany a drogových závislostí.
MP
G.2.4.4 Realizovat preventivní a osvětové programy Policie ČR a MP
G.2.4.5 Realizovat besedy v rámci individuální i kolektivní forma práce MVK - zejména s dětmi a dospívající mládeží
MVK
G.2.4.6 Organizovat soutěž "Proti vandalismu"
G.2.4.7 EKOHRA - 2. dívčí oddíl Junáka Vsetín - sbírat odpadky formou hry
G.2 Bude se zvyšovat bezpečnost obyvatel ve městě
G.2.1 Regulovat negativní chování osob ve věku 15 - 21 let
G.1.1.1 Zajistit veřejný pořádek Městskou policií
MP
G.1.1.2 Pravidelně provádět kontrolní akce zaměřené na problémové skupiny mládeže
MP
G.1.1.3 Připravit a realizovat projekt prevence kriminality v rámci grantového schématu MV ČR zaměřeného na alkoholismus mládeže
G.2.2 Bezpečnost obyvatel ve městě
G.1.2.1 Realizovat městské programy prevence kriminality - granty
G.1.2.2 Zajistit činnost komise prevence kriminality
G.1.2.3 Rozšíření kamerového systému
G.1.2.4 Podporovat prevenční aktivity zaměřené na seniory - projekt Bezpečí našim seniorům
G.1.2.5 Realizovat aktivity vzešlé z Analýzy pocitu bezpečí obyvatel města Vsetína
G.1.2.6 Uspořádat mezinárodní konferenci k prevenci sociálně patologických jevů
G.1.2.7 Zajistit veřejný pořádek Městskou policií
MP
TISK
i