Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vsetín

Komunitní plán zdraví a kvality života Vsetín (2006)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / DOPRAVA
A.1 Budou dokončeny započaté a plánované projekty na zlepšení kvality životního prostředí
A.1.1 xxx
A.6.1.7 Zřídit sběrný dvůr
A.6.1.8 Realizovat plynofikaci Janišov
VSI
A.6.1.9 Plynofikace Lázky
VSI
A.1.1.4 Plynofikace Dlůhé
VSI
A.6.1.5 Dokončit vodovod Semetín - III. etapa
VSI
A.6.1.11 Dořešit kompostování ve městě
A.2 Bude k dispozici dostatek objektivních informací o stavu životního prostředí
A.2.1 xxx
A.7.1.1 Prezentovat výsledky a formy monitorování ŽP ve městě
A.7.1.2 Zpracovat a prezentovat hlukové mapy města
A.7.1.3 Sčítat dopravu - získat výsledky od ŘSD
A.7.1.4 Vydat a distribuovat osvětové a informační materiály pro školy, občany o nakládání s odpady
A.7.1.5 Popularizovat životní prostředí formou letáků, map ap.
A.3 Bude uplatňováno aktivní vodní hospodářství
A.3.1 Opatření ke zlepšení kvality vody - projekt Čistá Bečva
A.8.1.2 Připravit Projekt Čistá Bečva II.
A.4 Bude řešena problematika chovu zvířat ve městě
A.4.1 xxx
A.9.1.1 Provozovat městský útulek pro zvířata
A.9.1.2 Rekonstruovat městský útulek pro zvířata
A.9.1.3 Kastrovat psy a kočky v útulku
A.9.1.4 Rozmístit stojany se sáčky na psí exkrementy
A.9.1.5 Deratizovat v městských nemovitostech
A.9.1.6 distribuovat informační a osvětové materiály pro majitele psů
A.5 Bude dopracován systém nakládání s odpady, vč. osvěty obyvatel
A.5.1 xxx
A.4.2.2 Vybudovat závod na zpracování biologického odpadu (LCO 2. etapa)
A.4.2.3 Vyhledávat a likvidovat černé skládky, vč. prevence jejich vzniku
A.4.2.8 Optimalizovat odvoz a likvidovat odpad ze sídlišť
A.4.2.5 Pravidelně likvidovat autovraky pro mikroregion
A.4.2.6 Vybudovat logistické centrum odpadů - II. etapa
A.4.2.7 Pravidelně mobilně sbírat a svážet nebezpečný odpad.
A.6 Bude zlepšována činnost Technických služeb ve městě
A.6.1 xxx
A.10.1.1 Ustanovit pracovníka odpovědného za čistotu a údržbu vybraných částí města
A.10.1.2 Vyhledávat a účastnit se projektů k vícezdrojovému financování
A.7 Město bude podporovat ekologické chování obyvatel, podniků a organizací na území města
A.7.1 xxx
A.5.2.3 Vyvozovat opatření z energetických auditů
VSI
A.5.2.2 Informovat k ekologickému chování- místní tisk
A.8 Proběhne ekologizace dopravy
A.8.1 Oddělit automobilovou dopravu
A.8.1.1 Regulačního plánu centra města - zpracování
A.5.1.1 Rozmístit informační tabule na cykloturistických trasách
A.8.1.3 Cyklostezka z centra města do Rokytnice/Lhoty - zpracování návrhu
VSI
A.8.1.4 Stojany na kola zejména u škol - rozmístění
A.8.1.5 Cyklostezka okolo Bečvy do Lázků, Vesníku a Semetína
VSI
A.5.1.2 Značit cykloturistické trasy
A.8.2 Podporovat hromadnou dopravu
A.5.2.1 Dotovat z rozpočtu města MHD a příměstskou dopravu
A.5.2.2 Dotace na nízkopodlažní autobus
A.8.3 Realizovat akce a aktivity, které přispívají k dodržování předpisů bezpečnosti silničního provozu ze strany cyklistů a chodců
A.5.3.1 Realizovat soutěž BESIP pro žáky 4. tříd ZŠ
A.9 Bude řešena silniční síť, doprava v klidu, chodníky
A.9.1 Budovat bezbariérové přístupy a přejezdy; zvýšit bezpečnost a účelnost přechodů pro chodce
A.3.1.1
A.3.1.4
A.9.2 Řešit parkoviště a garáže
A.1.2.8 Vybudovat parkoviště Rokytnice
VSI
A.1.2.9 Vybudovat parkoviště Hrbová
VSI
A.1.2.10 Vybudovat parkoviště Jasénka
VSI
A.10 Bude řešen nedostatek stavebních míst individuální bytové výstavby
A.10.1 xxx
A.11.1.1 Vybírat vhodné lokality pro výstavbu rodinných domů
VSI
A.11 Občané budou bydlet v příjemném, klidném, zdravém a podnětném prostředí a uvědomí si zodpovědnost za kvalitu životního prostředí, ve kterém žijí
A.11.1 Uchovat stávající a budovat nové klidové a odpočinkové zóny pro občany a návštěvníky města
A.2.2.4 Vybudovat promenádu/odpočinkové zóny kolem Bečvy
VSI
A.2.2.5 Čištit koryta vodních toků od odpadků, sekat a udržovat břehové porosty
A.2.2.6 Přísně postihovat projevy vandalismu a znečišťování veřejného prostranství
MP
A.11.2 Zlepšovat péči o byty, domy a jejich okolí, s aktivním zapojením občanů
A.2.3.2 Ustanovit správce pro každou nemovitost - zodpovídat za čistotu okolí domu
VSI
A.2.3.1 Soutěž "O nejhezčí zahrádku a předzahrádku"
A.11.3 Situovat výrobu do průmyslových zón města, s důrazem na maximální využití stávajících průmyslových zón a objektů
A.2.4.1 Regenerovat "brownfields" - vyhledávat dotační programy, v rámci OPPP
A.11.4 Vybudovat důležité prvky občanské vybavenosti
A.2.5.3 Posoudit možnosti vybudovat veřejné WC, letní kino
A.2.5.4 Doplňovat světelné zdroje a optimalizovat světelnou intenzitu
A.11.5 Provést regeneraci a humanizaci sídlišť a některých objektů
A.2.6.6 Vysadit nové stromy a keře v sídlištích a udržovat stávající porosty
A.2.6.7 Postupně vybudovat kryté autobusové zastávky
A.2.6.8 Pravidelně kontrolovat a udržovat dětské hřiště, pískoviště a lavičky
A.2.6.9 Regenerovat další sídliště -Rokytnice
VSI
A.11.6 Snižovat hlučnost a prašnost ve městě
A.2.1.7 Vysadit nové stromy a keře v místech soustředěné dopravy
A.2.1.5 Řešit hlukovou zátěž v Rokytnici
A.2.1.8 Kropit a čištit město a městské komunikace
A.11.7 Zatraktivnit město pro turisty i občany
A.2.7.2 Vysadit nové stromy a keře
A.2.7.4 Rekreační areál Prameniště Ohrada - zpracovat studie
A.2.7.3 Vybudovat naučné stezky ve Vsetíně a okolí
A.12 Bude zvýšena ekologická stabilita lesa
A.12.1 Uplatňovat i nadále ekologické přístupy lesního hospodaření v městských lesích
A.12.1.1 Ekologicky přístupovat k lesnímu hospodaření v městských lesích
A.12.1.2 Vybudovat Arboretum Semetín
A.12.1.6 Systém kontroly úprav lesních cest po těžbě, vč. sankcí
B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / SOCIÁLNÍ OBLAST
B.1 Město Vsetín ve spolupráci se státními i nestátními subjekty zajistí optimální rozsah sítě sociálních služeb všem skupinám občanů.
B.1.1 Systematická podpora sociálním a dalším zařízením a jejich aktivitám, které řeší naplnění projektu Zdraví 21 a NEHAP.
B.2.1.1 Informace o poskytovaných sociálních službách, vč. kontaktů na poskytovatele
IC
B.2.1.2 Aktualizace seznamu neziskových organizací, služeb a kontaktů na webu města
OSV
B.2.1.3 Komunitní plán sociálních služeb - pokračování
B.2.1.4 Podpora činnost dobrovolnického centra ADOREA
B.2.1.5 Aktualizace grantového schématu
B.2.1.6 Podpora sociálních aktivit Vzdělávacího a komunitního centra Integra Vsetín
B.1.2 Rozšířit počet sociálních bytů pro sociálně slabé občany.
B.2.2.1 Byt vhodný pro resocializaci klientů Azylového domu pro bezdomovce
OSV
B.1.3 Vytvořit podmínky k realizaci výstavby malometrážních bytů pro mladé rodiny.
B.2.3.1 Malometrážní byty pro mladé rodiny - hledání možnosti finančních prostředků
VSI
B.2.3.2 Byty pro mladé rodiny Jiráskova ulice - výstavba
VSI
B.2.3.3 Byty v Rokytnici - výstavba
VSI
B.2 Budou podporovány vzdělávací, výchovné a osvětové programy a projekty na podporu zdravého životního stylu.
B.2.1 Zpracovat koncepci preventivních programů na území města.
B.1.1.1 Zdravotní ústav - odborný garant preventivních programů
B.2.2 Podporovat preventivní programy a aktivity.
B.1.2.3 Podpora preventivních programů zaměřených na prevenci drog a jiných toxikománií, vč. alkoholu
B.1.2.2 Propagace zásad správné výživy a životosprávy
B.2.3 Budou podporovány resocializační programy.
B.1.3.1 Resocializační programy pro alkoholiky a toxikomany - jednání s NNO o realizaci
B.1.3.2 Příprava resocializačního programu - analýza cílové skupiny
OSV
B.2.4 Podporovat osvětové programy.
B.1.4.1 Den zdraví a pohybu a další komunitní kampaně Zdravých měst
B.1.4.2 Den boje proti AIDS, Den bez bariér, Zdravíčko na slovíčko, Zdraví do 100 roků- pro seniorská centra Zdravotní ústav společně s NNO
B.3 Budou vytvářeny podmínky pro aktivní, bezpečný a spokojený život seniorů.
B.3.1 Zlepšit podmínky pro život seniorů na území města.
B.3.1.1 Osvětové programy pro seniory
B.3.1.2 Kulturní a společenské akce pro seniory
B.3.1.3 Rozšířit počet kulturních akcí pro seniory
NNO
B.3.1.4 Zveřejnění nabídky prostor jídelny 1579-80 ke společenským akcím pro seniory
B.3.1.5 Podpora aktivit směřující k prolínání generací
NNO
B.3.1.6 Využití pracovních sil v systému služeb pro seniory
NNO
B.3.1.10 Vytvoření resocializačního programu pro osoby vracející se z výkonu trestu
OSV
B.3.1.9 Podpora domácí zdravotní a hospicové péče (doléčení v domácím prostředí).
B.3.1.7 Podpora aktivit směřujících k řešení Alzheimerovy choroby a jiných typů demence
B.3.1.8 Opakovaná informace o Domech s pečovatelskou službou
OSV
B.3.1.11 Demografická studie v návaznosti na potřeby vybudování Domovů důchodců
OSV
B.3.1.12 Administrace podpory soc.služeb dle výsledků 2.kola grantové výzvy
B.4 Dojde k vytvoření podmínek pro aktivní, bezpečný a spokojený život zdravotně postižených občanů.
B.4.1 Zpracovat koncepci aktivního, bezpečného a spokojeného života zdravotně postižených občanů na území města.
B.4.1.1 Analýza podmínek pro život zdravotně postižených občanů ve městě
B.4.2 Podporovat aktivity usnadňující život postižených spoluobčanů.
B.4.2.1 Osobní asistenční služba pro zdravotně postižené děti i dospělé
B.4.2.2 Chráněné bydlení - hledání možnosti pro vybudování
OSV
B.4.2.3 Tlumočnická služba pro neslyšící
B.4.2.4 Aktualizace webových informací o možnostech využití pomůcek při různých typech postižení
OSV
B.4.2.5 Nabídka hipoterapie na území mikroregionu - zmapování a propagace
OSV
B.4.3 Podporovat fungující zařízení a služby pro zdravotně postižené.
B.4.3.1 Podpora NNO, církevních a jiných organizací
OSV
B.4.4 Aktivity k bezbarierovému městu
B.4.4.1 Usilovat o vytvoření bezbarierového přístupu do institucí a veřejných budov
B.5 Budou vytvářeny podmínky pro soužití s národnostními menšinami.
B.5.1 Vytvořit podmínky pro prezentaci vzájemné odlišnosti tradic, kultury, životního stylu národnostních menšin a toho, co nás spojuje.
B.5.1.1 Akce k prezentaci národnostních menšin
B.5.2 Zaměřit se na intenzivní terénní sociální práci s problémovými skupinami a jednotlivci - příslušníky národnostních menšin a vypracovat koncepci řešení této problematiky se zaměřením na různé oblasti jejich života.
B.5.2.1 Terénní sociální práce
OSV
B.5.2.2 Koncepce řešení problematiky v jednotlivých oblastech - příprava a realizace
OSV
B.5.2.3 Podpora aktivity NNO v této oblasti
OSV
B.6 Budou snížena rizika vzniku úrazů.
B.1.5 Budou snížena rizika vzniku úrazů.
B.1.5.1 Zaměřit se na potírání příčin úrazů
B.1.5.2 Vytipování rizikových míst a návrh opatření pro předcházení úrazů
B.1.5.3 Osvěta v médiích a ve školách
B.1.5.4 Projekt Bezpečná komunita - zpracování a realizace
B.1.5.5 Dny bez úrazů
B.6.2 Zlepšovat podmínky pro zdravá a bezpečná pracoviště na MěÚ a v organizacích řízených městem.
F.2.3.3 Zlepšování pracovního prostředí - zpracování projektu k získání zdrojů z Ministerstva Zdravotnictví
F.2.3.4 Zlepšovat pracovní prostředí, ergonomie pracovišť
B.7 Bude zpracován komunitní plán sociálních služeb
B.8 Bude podporován rodinný život
B.8.1 Podporovat organizace specializující se na rodinný život
B.7.1.1 Podpora Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
OSV
B.7.1.2 Podpora a činnost Rodinného a mateřského centra Sluníčko ve Vsetíně
B.7.1.3 Podpora a činnost Centra Romské matky
B.7.1.4 Podpora a činnost Komunitního centra pro romské rodiny
C. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA
C.1 Vzdělávací a výchovná zařízení budou svým vzhledem a obsahem výchovně vzdělávacích aktivit chloubou města
C.1.1 Výchovně vzdělávací proces orientovat v souladu se současnými trendy.
C.1.2.4 Nabízet školám a školským zařízením výukové programy a projekty "ŠKOLA - místo k životu", projekt M.R.K.E.V., M.R.K.V.I.Č.K.A.
C.1.2.5 Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín"
C.1.2.6 Realizovat projekt "Dobrá škola"
C.1.2.7 Analyzovat a vyhodnotit výsledky zavádění školního vzdělávacího programu v 3. a 8. třídách
C.1.2.8 Realizovat projekt "Učitelky mateřských škol staví evropské mosty"
C.1.2.9 Realizovat kulturní program ke Dni učitelů
C.1.2 Školy a školská zařízení se budou aktivně zapojovat do nabízených projektů v rámci regionu i ČR.
C.1.3.2 Realizovat projekt Zdravá škola
C.1.3.3 Spolupracovat s OS Líska v oblasti EVVO, odborná a metodická pomoc školám a NNO
C.1.3.4 Spolupracovat se středisky ekologické výchovy Pavučina
C.1.3.7 Vyhledávat nové projekty a dotační tituly
C.1.3.8 Realizovat zavedení do dalších škol projekt "Spolu"
C.1.3.5 Realizovat projekt "SUPERSTAR"
C.1.3.9 Realizovat projekt "Hodnocení pohybové aktivity dětí MŠ"
C.1.3 Otevřít školy a školská zařízení veřejnosti a podporovat jejich aktivity.
C.1.4.1 Postupně obnovovat zařízení a podporovat volnočasové aktivity
C.1.4.2 Den bez bariér města Vsetín - den bariér v nás a kolem nás
C.1.4 Realizovat opravy, údržbu a rekonstrukce školských budov včetně příslušenství v souladu s potřebami a rozpočtem města.
C.1.1.2 Realizovat investiční akce, opravy a údržbu ve školských budovách a ostatních PO
C.1.1.3 Podporovat údržby, opravy a modernizace budov příspěvkových organizací města
C.1.1.4 Postupně rekonstruovat školní kuchyně, které nevyhovují hygienickým normám
C.1.1.5 Realizovat projekt Blíž k přírodě, blíž k sobě - revitalizace zahrad u MŠ u ZŠ
C.1.1.6 Realizovat audit "Soulad školních zařízení s hygienickými předpisy"
C.2 Školy a školská zařízení budou vychovávat k šetrnému vztahu k životnímu prostředí a usilovat o ekologizaci svého provozu.
C.2.1 Realizovat a podporovat vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti EVVO.
C.2.1.1 Realizovat semináře pro vedení škol, učitele a správní zaměstnance
C.2.1.2 Navrhnout získání statutu "Krajské ekologické centrum" pro Hájenku Semetín
C.3 Bude probíhat výchova ke zdravému životnímu stylu
C.3.1 Realizovat programy a aktivity k výchově ke zdravému životnímu stylu.
C.3.1.3 Realizovat konferenci v rámci Zdravých měst na aktuální téma ve Vsetíně
C.3.1.4 Realizovat výchovné a osvětové programy Zdravotního ústavu a MěÚ Vsetín
C.3.1.5 Realizovat metodickou činnost projektu "Škola podporující zdraví" pro krajskou úroveň
C.3.1.6 Realizovat setkání Zdravých škol ve Zdravých městech uspořádané ve Vsetíně
C.3.1.7 Realizovat filmový cyklus "Film a škola" pro ZŠ a SŠ
FK
C.3.1.8 Realizovat projekt "Školní klub jako komunitní centrum"
C.3.1.9 Realizovat konferenci "Škola - místo k životu"
C.3.1.21 Realizovat mezinárodní sportovní utkání mezi ZŠ Luh, ZŠ Trenčianské Teplice a RHS Wachau Spitz
C.3.1.10 Podporovat aktivity Dětského parlamentu Vsetín včetně Dětských slyšení
C.3.1.11 Projekt Paragraf 11:55 - pokus o opakování
C.3.1.12 Dětské slyšení
C.3.1.13 Odměňovat nejlepší maturanty
C.3.1.14 Pasovat prvňáčky do čtenářského stavu
C.3.1.15 Realizovat projekt seznámení a spolupráce školek s MVK
MVK
C.3.1.16 Realizovat setkání ředitelek MŠ na zdravé škole ZŠ LUH
C.3.1.20 Podporovat sportovní aktivity ve sportovním klubu v ZŠ Luh
C.4 Organizace na území města budou nabízet vzdělávací programy pro všechny skupiny obyvatel včetně vícegeneračních programů
C.4.1 Podporovat fungující aktivity - vzdělávací programy pro všechny skupiny obyvatel.
C.4.1.2 Podporovat vzdělávací a osvětové programy pro veřejnost
C.4.1.3 Podporovat program celoživotního vzdělávání "Univerzta třetího věku"
C.4.1.4 Podporovat a realizovat vzdělávací a výchovné aktivity jednotlivých NNO
C.4.1.5 Umožnit a podporovat přístup k internetu
C.4.1.6 Projekt "Centrum celoživotního vzdělávání" a projekt "Ženy na trhu práce"
C.4.1.7 Podporovat cyklus Film a škola pro SŠ v rámci školního vyučování
C.5 Bude podporováno funkční propojení školní výuky a praxe.
C.5.1 Spolupracovat s úřadem práce, školami a podnikatelskými subjekty.
C.5.1.1 Realizovat veletrh vzdělávacích a pracovních příležitostí
ÚP
C.5.1.2 Realizovat pracovní setkání zástupců ÚP, ředitelů škol a výchovných poradců ZŠ
ÚP
C.6 Mladí obyvatelé budou motivováni k zájmu o současnost i budoucnost města a o osobní rozvoj
C.6.1 Podporovat pozitivní vztah mladých lidí k městu a k regionu (vhodná motivace k aktivnímu zapojení)
C.6.1.1 Podporovat a realizovat výtvarné a literární soutěže
D. VOLNÝ ČAS / KULTURA / SPORT
D.1 Budou komplexně podporovány volnočasové aktivity
D.1.1 Pokračovat ve stávajícím grantovém systému města
D.5.1.2 Podpořit NNO na území města prostřednictvím grantového systému
D.5.1.4 Podpořit společné akce Zdravých měst
D.1.2 Podporovat volnočasové aktivity na školách a školských zařízeních.
D.5.2.2 Podpořit, aby na všech základních školách působil kvalifikovaný pedagog volného času (vychovatel školního klubu)
D.5.2.3 Podpořit činnosti školních klubů, školních sportovních klubů a školních družin
D.5.2.4 Podpořit činnosti střediska volného času Alcedo
D.5.2.5 Podpořit spolupráci škol a střediska volného času Alcedo
D.5.2.6 Podpořit atletické závody - mezinárodní partnerská města
D.1.3 Zajistit nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy volného času a dobrovolníky pracujícími s dětmi a mládeží.
D.5.3.1 Realizovat vzdělávací programy v rámci projektu "Univerzita volného času"
D.5.3.2 Vzdělávací programy Junáka
D.5.3.3 Kurz ČČK - dobrovolný zdravotník
D.5.3.4 Informovat o nabízených vzdělávacích programech pro NNO - noviny, letáky
D.5.3.5 Vzdělávací programy A-TOM
D.1.4 Zajistit dostupnost informací o nabídce volnočasových aktivit.
D.5.4.1 Prezentovat aktivity neziskových organizací
D.1.5 Přemístění MVK do kvalitnějších a větších prostor.
D.1.5.1 Rekonstrukce budovy č.p. 1356 pro MVK
D.1.5.2 Projekt "Komunitní knihovna"
D.2 Budou budována a spravována hřiště a sportoviště.
D.2.1 xxx
D.2.1.12 Postupně opravovat dětská hřišťě na sídlištích
D.2.1.13
D.2.1.16 Jednat s HC Vsetín o možnosti veřejného bruslení
D.2.1.15 Zajistit provoz venkovní ledové plochy Na Lapači
D.3 Bude podporován sport na rekreační i profesionální úrovni.
D.3.1 xxx
D.3.1.7 Podorovat Běh naděje
D.3.1.8 Podporovat mezinárodní týden turistiky
D.3.1.9 Udržovat a značit turistické trasy
D.3.1.10 Podporovat závody na umělé horolezecké stěně
D.3.1.11 Podpořit sportovní turnaje a závody pro neregistrované hráče (veřejnost)
D.3.1.12 Podpořit závody horských kol mládeže
D.3.1.13 Podpořit vsetínskou padesátku - na hřebenu Vsetínských vrchů
D.3.1.14 Podpořit cyklistické vyjížďky do okolí Vsetína na horských kolech
D.3.1.15 Optimalizovat síť cyklostezek a cyklotras
D.3.1.16 Podpořit činnosti vsetínské floorbalové ligy
D.3.1.17 Podpořit činnost vsetínské hokejbalové ligy
D.3.1.18 Podpořit kulturní kalendář města Vsetína
D.3.1.19 Vytvořit podmínky pro mládežnický a seniorský hokej
D.3.1.20 Propagovat hromadnou dopravu Vsetín-Velké Karlovice a Vsetín-Dušná pro využití lyžařských běžeckých tratí a cyklotras
D.3.1.21 Rekonstruovat koupaliště u SPŠS
D.4 Bude podporováno aktivní zapojení občanů a NNO do kulturních a společenských aktivit.
D.4.1 Podporovat aktivity občanů a zájmových skupin při vytváření akcí pro veřejnost.
D.6.1.5 Podpořit tradiční kulturní a společenské akce pořádané městem Vsetín nebo zahrnuté v rozpočtu města
D.6.1.8 Podpořit komunitní akce - Jede se na rodinný výlet, Živý Betlém aj.
DK
D.6.1.9 Podpořit akce ke Dni dětí
D.6.1.10 Podpořit kampaně Zdravých měst
D.6.1.11 Podpořit týden knihoven
MVK
D.6.1.12 Podpořit projekt Prázdninová knihovna MVK
MVK
D.6.1.13 Uspořádat Reprezentační vševalašský bál
D.6.1.14 Podpořit společné zpívání koled na náměstí
D.6.1.15 Uspořádat soutěž Chrám i tvrz
DK
D.6.1.16 Připravit a realizovat projekty Bijáček, Letní filmový maratón, cyklus „Film a škola“, Filmové informační středisko, Studentský filmový klub, filmové semináře, Filmový cyklus pro seniory.
DK
D.6.1.17 Podpořit soutěž dětských zpěváčků Vsetínský slavíček
D.6.1.18 Podpořit o.s. Lidový dům (amatérské divadlo)
D.4.2 Podporovat výstavní činnost galerií ve městě.
D.6.2.1 Podpořit výstavy v galerii Stará radnice a výstavní síň MěÚ
DK
D.5 Bude podporován neziskový sektor na území města
D.5.1 Podporovat neziskový sektor na území města.
D.4.1.5 Zveřejnit seznam všech NNO s krátkou anotací jejich činnosti
D.4.1.6 Podporovat informační servis pro NNO
D.4.1.7 Vzdělávací a konzultační činnosti pro NNO
D.5.2 Podporovat práci dobrovolníků ve všech oblastech neziskového sektoru.
D.4.2.1 Podpořit setkání vedení města se zástupci z řad dobrovolníků
D.4.2.2 Podpořit činnosti Dobrovolnického centra
D.6 Budou opravovány, udržovány a zvelebovány kulturní památky na území města Vsetína
D.6.1 xxx
D.7.1.1 Podpořit dotační program na opravy a údržbu kulturních památek na území města
E. PODNIKÁNÍ / ZAMĚSTNANOST
E.1 Budou vybudovány nové průmyslové zóny pro místní i cizí investory, pokud možno odděleně od obytných zón
E.1.1 Vybudovat optimální infrastrukturu por průmyslové zóny.
E.3.1.1
VSI
E.3.1.2 Podpořit výstavbu silnice 1/57
E.2 Bude aktivně podporována zaměstnanost
E.2.1 Vytvořit společný program podpory zaměstnanosti.
E.2.2.2 Sledovat a zpracovat projekty podpory zaměstnanosti EU
E.2.2.3 Prohlubovat činnost sociální rehabilitace ( dříve Agentura pro podporované zaměstnávání )
E.2.2.4 Akreditace vzdělávacích programů vytvořených v rámci projektů do OP RLZ
E.2.2.5 Zajistit provoz Podnikatelského inkubátoru a Centra transferu technologií
E.2.2 Vytvořit program pro zapojení nezaměstnaných ve věku 18-25 let.
E.2.3.1 Zpracovávat projekty pro zapojení nezaměstnaných ve věku 18-25 let a nad 50 let
E.2.3.2 Podpořit nespecifické rekvalifikační kursy na MěÚ a v organizacích města pro absolventy za účelem dosažení praxe v závislosti na nové znění zákona o zaměstnanosti
OVS
E.2.3.3 Zabezpečovat vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti pro nezaměstnané a seniory
MVK
E.3 Budou vytvářeny podmínky pro rozvoj podnikání v regionu
E.3.1 Zadávat zakázky místním podnikatelům při respektování zákona a ekonomicky výhodných podmínek.
E.1.2.1 Zadávat zakázky místním podnikatelům při respektování zákona a ekonomicky výhodných podmínek
VSI
E.3.2 Podporovat řemesla a služby požadované na území města.
E.1.1.2 Zohlednit nabízené služby, řemesel, sortimentu zboží při pronajímání nebytových prostor města
VSI
E.1.1.3 Podporovat pracovní schůzky s vedením středních škol a učilišť
E.3.3 Zvýšit informovanost středních podnikatelů v regionu o možnostech získávání finančních zdrojů, obchodních kontaktů a jiných informací souvisejících s podnikáním.
E.1.3.1 Vytvořit pravidelnou rubriku Obchodní hospodářské komory ve Vsetínských novinách
OHK
E.1.3.2 Umístit informační materiály OHK v IC
OHK
E.1.3.3 Činnost OHK a Informačního místa pro podnikatele v nebytových prostorách města
E.1.3.4 Seznámit místní podnikatele s aktivitami města na podporu podnikání na akci OHK Vsetín
E.3.4 Podporovat právnické a fyzické osoby při zavádění a rozvoji technologií šetrných k životnímu prostředí.
E.1.4.1 Podporovat činnost střediska EKIS - energetické a konzultační informační středisko ( původně Městské energetické a poradenské středisko - MEPS)
E.4 Bude podporován rozvoj cestovního ruchu (ubytování, služby, aj.).
E.4.1 Propagovat a prezentovat nabídku aktivit a služeb
E.4.1.1 Účastnit se a prezentovat město na veletrzích a výstávách
E.4.1.2 Vytvořit společné prezentační akce a materiály se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu.
E.4.1.3 Prezentovat služby a aktivity v cestovním ruchu na webu města
E.4.1.4
E.4.1.5 Propagovat akce různými formami (kulturní kalendář, Vsetínské noviny, plakáty)
E.4.1.6 Propagovat měsíční plán kulturních akcí a Vsetínské noviny pravidelně dodávat do hotelů a restaurací na území města
E.4.1.7
E.4.1.8 Podpořit rozšiřování a zkvalitňování služeb v cestovním ruchu -
E.4.1.9
E.4.1.10
E.4.2 Podporovat stávající činnosti a rozvoj služeb poskytovaných IC
E.4.2.1 IC - získávat a poskytovat informace o aktuálním dění a nabídce služeb ve městě
IC
E.4.2.2 Oslovit subjekty na území města s žádostí o poskytování informací IC
E.4.2.3 IC - nabízet možnosti využití internetu
IC
E.4.2.4 IC - sledovat zaměření a četnosti dotazů
IC
E.4.2.5
IC
E.4.2.6
F. VEŘEJNÁ SPRÁVA / STRATEGICKÝ ROZVOJ
F.1 Město se bude rozvíjet v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
F.1.1 Realizovat schválený strategického plánu rozvoje města.
F.1.2.3 Sledovat a vyhodnocovat cíle strategického plánu rozvoje města
F.1.2 Podílet se na metodice indikátorů kvality života dle metodiky společných evropských indikátorů
F.1.3.1 Sledovat a aktualizovat evropské indikátory
F.1.3.2 Sledovat indikátory kvality místního ovzduší
F.1.3.3 Sledování osmi evropských indikátorů z deseti
F.1.3.4 Dopravní studie města Vsetína - prezentování
F.1.3.5 Hluková mapa - prezentování
F.1.3 Aktivně a efektivně využívat možnosti získávání finančních zdrojů.
F.1.4.5 Projekty financované ze zdrojů EU (účast, spoluúčast; min.3)
F.1.4.6 Projekty vyhlašované jednotlivými ministerstvy, krajskými úřady (spolúčast)
F.1.4.2 Úspěšně se zapojit do projektů financovaných z národních a krajských zdrojů.
F.1.4.3 Realizovat grantová schémata města Vsetína
F.1.4.4 Získání finančních prostředků z nadací a jiných nestátních zdrojů na realizaci projektů se zaměřením na NNO
F.2 Městský úřad bude fungovat kvalitně a efektivně
F.2.1 Úřad obhájí certifikát dle ISO 9001 a 14001, bude provedeno sebehodnocení úřadu a Benchmarking
F.2.1.1 Obhájit certifikát dle ISO 9001 a 14001
F.2.1.2 Sebehodnotit dle metody CAF v návaznosti na nové metodiky
F.2.1.3 Pokračovat v projektu Benchmarkingová iniciativa
F.2.1.4 Učinit průzkum mezi starosty mezi starosty správního obvodu města Vsetín o požadavcích na spolupráci s MěÚ Vsetín
F.2.1.5 Šetřit spokojenost občanů s prací zaměstnanců úřadu při vyřizování svých záležitostí
F.2.2 Zlepšit terénní práce úřadu.
F.2.2.1 Asistovat při cestě dětí do školy u vytipovaných přechodů pro chodce
F.3 Město bude mít kvalitní orientační a informační systém
F.3.1 Rozvíjet orientační a informační systém.
F.3.1.3 Aktualizovat orientační a informační značení ve městě
F.3.1.4 Popularizovat životního prostředí formou letáků, map ap.
F.3.1.5 Aktualizovat a rozšířit datové základny IS MěÚ Vsetín (zejména GIS)
F.3.1.8 Pasport budov v majetku města - dokončení
VSI
F.3.2 Naplňovat strategii public relations.
F.3.2.2 Plnit stanovená kriteria strategie PR
F.3.2.3
F.3.3 Poskytovat aktuální informace občanům.
F.3.3.5 Zveřejnit výroční zprávy MěÚ
F.3.3.3 Zveřejňovat aktuální informace na webových stránkách MěÚ
F.3.4 Pokračovat v aktivním dialogu s občany, místními organizacemi a podnikatelskými subjekty.
F.3.4.4 Kulaté stoly, "kotle" se starostou, besedy s občany
F.3.4.5 Nové formy zapojování veřejnosti
G. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
G.1 Bude realizován funkční program prevence sociálně patologických jevů
G.1.1 Aktivity městského úřadu v programu prevence sociálně patologických jevů.
G.2.3.2 Zapojit se do programu prevence kriminality a sociálně patologických jevů v rámci Zlínského kraje
G.2.3.3 Realizovat přednášky pro rodiče i pro školy (min.5)
OSV
G.2.3.4 Prohlubovat spolupráci s Policií ČR, se sociálními kurátory, s Okresním státním zastupitelstvím a především s Probační a mediační službou ve Vsetíně s cílem aktivní terciální prevence.
G.2.3.9 Realizovat projekt Partnerství
G.2.3.5 Informovat o prevenci sociálně patologických jevů ve Vsetínských novinách
G.1.2 Instituce a organizace zapojené v prevenci a jejich aktivity.
G.2.4.2 Programy Pedagogicko-psychologické poradny a oddělení prevence
G.2.4.3 Realizovat výukové programy Alceda ke snížení agresivity, prevence šikany a drogových závislostí.
MP
G.2.4.4 Realizovat preventivní a osvětové programy Policie ČR a MP
G.2.4.5 Realizovat besedy v rámci individuální i kolektivní forma práce MVK - zejména s dětmi a dospívající mládeží
MVK
G.2.4.6 Organizovat soutěž "Proti vandalismu"
G.2.4.7 EKOHRA - 2. dívčí oddíl Junáka Vsetín - sbírat odpadky formou hry
G.2 Bude se zvyšovat bezpečnost obyvatel ve městě
G.2.1 xxx
G.1.2.5 Realizovat aktivity vzešlé z Analýzy pocitu bezpečí obyvatel města Vsetína
G.1.2.6 Uspořádat mezinárodní konferenci k prevenci sociálně patologických jevů
G.1.2.7 Zajistit veřejný pořádek Městskou policií
MP
P. Ostatní a provoz
P.1 xxx
P.1.1 xxx
P.1.1.1 ostatní rozpočtované výdaje
TISK
i