Velké Meziříčí
Znak Velké Meziříčí

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Velké Meziříčí

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Velké Meziříčí (2022-2023)

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, STRATEGICKÝ ROZVOJ, URBANISMUS

A.1 Revitalizace lokality bývalého areálu SVIT P

A.2 DOKOUPENÍ ZBÝVAJÍCÍCH ČÁSTI POZEMKU BÝVALÉHO AREÁLU SVITU DO MAJETKU MĚSTA A JEHO REVITALIZACE (ZELEŇ, KLIDOVÁ ZÓNA A PŘIRODNÍ AMFITEáTR)

A.3 Plánovat a řídit investice a rozvoj města dle IPRM napříč volebními obdobími

A.4 Odkoupit novou synagogu - hodnota města; důstojné využití

A.5 Nedostatek stavebních míst zejména v místních částech

A.6 Studie rozvoje bývalého areálu "SVIT"

A.7 Výstavba kompletního obchvatu města od Jihlavy do Brna

A.8 Budou aktualizovány a vytvářeny územní plány města a v rámci regionu

A.9 Bude postupně řešena městská památková zóna podle plánu regenerace

A.10 Grantový systém města bude využíván jako důležitý motivační nástroj k podpoře aktivity občanů a organizací v rámci řešení strategických priorit

A.11 Bude podporováno a rozvíjeno kvalitní strategické plánování a řízení dle standardů

A.12 Bude realizována metoda měření kvality veřejné správy

A.13 Proběhne celková regenerace sídlišť

A.14 Podpora zaměstnanosti

A.15 Revitalizace centra města (Náměstí, Radnická, Komenského, bývalý areál Svit)

B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNICTVÍ

B.1 Ve městě zajistit přítomnost lékaře alergologa, psychologa, dětského psychiatra P

B.2 Více osvětové činnosti formou přednášek, kurzů, seminářů (pro občany vstup zdarma)

B.3 Řešení nedostatku odborných – dětských, zubních a očních lékařů

B.4 Zajištění zubních a očních lékařů v ordinacích ve městě

B.5 Více klidových zón na území města i s lavičkami

B.6 Zajištění zubních lékařů

B.7 Vybudování workoutového hřiště

B.8 Řešit dlouhé čekací doby u lékařů

B.9 Budování odpočinkových zón (nábřeží u Svitu a Domu zdraví)

B.10 Zajištění pravidelných dopravních spojů do bazénu (Třebíč)

B.11 Zajištění služeb lékařské služby první pomoci (LSPP)

Náměty / Záměry:
- rozšíření střediska RZP ve Velké Bíteši pro celý spádový region

B.12 Budou probíhat vzdělávací, výchovné a osvětové programy a projekty na podporu zdravého životního stylu.

B.13 Zviditelnit NNO

jako Klub naděje, Svaz neslyšících, Svaz diabetiků, Svaz těl. postižených, Svaz pacientů s civilizačními chorobami (zdravotně postižení občané)
Náměty / Záměry:
- prezentace na webu - v tisku - kontaktní spojení na představitele a možnosti členství)
- spolupráce těchto NNO (společné přednášky, cvičení)
- účast NNO na Dnech zdraví

B.14 Zkvalitnění výživy školních dětí

Náměty / Záměry:
– propojená i s J4
– odbyt zemědělských produktů (např. jogurty)

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

C.1 Realizovat revitalizaci Čechových a Riegrových sadů P

C.2 Nová pěší přístupová komunikace do Balinského údolí z města

C.3 Monitorování stanovišť pro nádoby na tříděné složky odpadu

C.4 Hledání alternativních způsobů pro odložení odpadů vyprodukovaných ve městě

C.5 Motivace občanů i firem ke snižování množství produkovaných odpadů

C.6 Kontrola zdrojů znečišťování ovzduší (lokální topeniště)

C.7 Kontrola hlukových norem

C.8 Vyhlášení architektonické a ideové soutěže na řešení využití prostoru po bývalém Svitu

C.9 Bude koncepčně řešeno vodní hospodářství, vč. investic v oblasti pitné vody (zdroje a kvalita), řešení odpadních vod a protipovodňových opatření.

Náměty / Záměry:
- Vyřešení otázky nakládání s odpadními vodami v místních částech města

C.10 Bude k dispozici dostatek informací o stavu jednotlivých složek životního prostředí.


Náměty / Záměry:
-poradenství pro veřejnost
-vydávání info materiálů

C.11 Bude podporováno ekologické chování obyvatel, podniků a organizací.

C.12 Bude se snižovat množství nevyužitelných odpadů, bude probíhat recyklace, s důrazem na zpracování bioodpadů.

Náměty / Záměry:
- bude podporováno využití bioodpadů
- nalézt alternativní řešení k nyní dominantnímu skládkování

C.13 Bude zajištěna kvalitní ochrana přírody a krajiny.

Náměty / Záměry:
- monitoring cenných území a lokalit
- ochrana VKP před investiční výstavbou, která není ve veřejném zájmu
- péče o chráněná území
- vyhlašování památných stromů
- vyhlašování významných krajinných prvků

C.14 Bude řešena problematika zvířat ve městě.

C.15 Budou podporovány neziskové subjekty působící v oblasti ŽP.

D. SOCIÁLNÍ VĚCI

D.1 Zajištění výstavby startovacích a sociálních bytů P

D.2 Větší zapojení veřejnosti do komunitního plánování sociálních služeb v roce 2020

D.3 Propagace činnosti nestátních neziskových organizací, jako např. Klub naděje, svaz neslyšících, Svaz diabetiků, Svaz tělesně postižených, svaz pacientů s civilizačními chorobami (zdravotně postižení občané)

D.4 Podpora výstavby nového bydlení ve městě a regionu (důraz na bydlení pro postižené, mladé a seniory)

D.5 Řešit vzrůstající problematiku výskytu drog a alkoholu (nárůst u mladistvých)

D.6 Podpora terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a terénní pomoc sociálně slabým rodinám

D.7 vytvoření pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

D.8 Senior taxi - přeprava seniorů a držitelů ZTP k lékaři, do nemocnice

D.9 vybudování domu s pečovatelskou službou

D.10 Více klidových zón na území města i s lavičkami

D.11 Odlehčovací služba - navýšení míst (úlevová péče pro lidi pečující o své blízké)

D.12 Senior taxi

D.13 Nedostatek sociálních bytů

D.14 Rozvoj navazujících služeb

D.15 Zlepšování kvality sociálních služeb ve městě

D.16 Zajistit dostupnost dětského psychologa

D.17 Zajištění příležitostí pro aktivní život zdravotně postižených

Náměty / Záměry:
-podpora chráněných dílen pro zdravotně postižené
-podpora pracovních příležitostí
-podpora chráněného bydlení pro zdravotně postižené
-ucelená rehabilitace
-osobní asistence
-integrace zdravotně postižených dětí do škol
-vzájemná integrace postižených a zdravých

D.18 Zajištění příležitostí pro možnost žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí

Náměty / Záměry:
-podpora vzniku osobní asistence a pečovatelské služby
-podpora pečujících rodin
-podpora vzniku terénních hospicových služeb
-podpora vzniku domovinky pro seniory

D.19 Rozvoj navazujících služeb

Náměty / Záměry:
-podpora navazujících služeb

D.20 Rozvoj stávajících sociálních služeb

Náměty / Záměry:
-podpora stávajících sociálních služeb

D.21 Podpora péče o rodinu

Náměty / Záměry:
-rozšíření sítě mateřských center
-startovací bydlení
-pomoc rodičům na rodičovské dovolené

D.22 Zajištění bezbariérovosti veřejných prostor

Náměty / Záměry:
- tvorba generelu bezbariérovosti
- zkvalitnění dopravní dostupnosti

D.23 Zlepšení informovanosti o sociálních a navazujících službách

Náměty / Záměry:
- zvýšení informovanosti o poskytovatelích sociálních služeb
- podpora vzniku poradenských služeb
- zřízení informačního systému v oblasti sociálního poradenství pro zdravotně postižené

D.24 Rozvoj prevence

Náměty / Záměry:
- bydlení v krizových životních situacích
- prevence a řešení sociálně-patologických jevů(gemblerství,drogová závislost, vandalismus)

E. VZDĚLÁVÁNÍ

E.1 Modernizace zázemí pro pohybové aktivity studentů Gymnázia Velké Meziříčí (tělocvična + hřiště)

E.2 Zajištění vzdělávání handicapovaných občanů prostřednictvím pracovního uplatnění

E.3 Dokončení realizace venkovní plochy - části hřiště za gymnáziem

E.4 Zavedení dozoru nad chováním žáků ve "školních autobusech"

E.5 Zřízení logopedické třídy MŠ

E.6 Technický stav školních budov

E.7 Bude zajištěna rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávacích zařízení a jejich zázemí.

E.8 Školská zařízení budou budou zavádět ekologizaci svého provozu.

E.9 Školská zařízení a další subjekty budou rozvíjet výchovu ke zdravému životnímu stylu a udržitelnému rozvoji.

Náměty / Záměry:
- alternativní formy vzdělávání na školách
- zavedení jedné třídy s alternativní výukou (např. Montessori, Začít spolu) – možnost volby typu základního vzdělávání.

E.10 Rozvoj celoživotního vzdělávání s důrazem na zpřístupnění IT.

Náměty / Záměry:
- podpora spolupráce vzdělávacích institucí a firem
- podpora absolventských praxí a možnosti dalšího profesního růstu absolventů
- podpora vzdělávání žen na MD
- podpora vzdělávání dostupného pro všechny zájemce bez ohledu na věk či jiného začlenění (možnost podpory růstu osobního potenciálu )

E.11 Bude zajištěna kvalitní ekovýchova (EVVO).

Náměty / Záměry:
- stávající středisko EVVO, nové kapacity přímo v přírodě

F. VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT

F.1 Vybudování cyklostezky propojující Balinské údolí s Nesměřským mino hlavní komunikační trasy (bezpečnost) P

F.2 Výstavba plaveckého bazánu

F.3 Podpora kulturní nabídky pro všechny věkové kategorie o prázdninách

F.4 Vybudování zelených ploch v centru města v rámci řešení úpravy centra

F.5 důstojné využití a rekonstrukce synagog

F.6 vybudování klidových odpočinkových zón a míst v širším centru města (např. nábřeží u Svitu a Domu zdraví)

F.7 Vybudování nových laviček ve městě

F.8 Vybudování cyklotras a pěších tras (směr východ - západ) s napojením na centrum města

F.9 využití zámecké sýpky na rodinné zábavní centrum

F.10 Zjednodušit přístup pro veřejnost na hřiště za GVM

F.11 Cyklostezka - propojení Balinského a Nesměřského údolí s centrem města

F.12 Oprava a rozšíření příjezdové silnice na Fajtův kopec (ke sportovišti)

F.13 Multifunkční letní amfiteátr

F.14 Rozvoj současné a budovat nové kapacity pro kulturu a volný čas (společenský život)

Náměty / Záměry:
-rozšíření kapacity Městské knihovny - nástavba
-zvýšení kapacity Dózy - střediska volného času Velké Meziříčí (přebudování na moderní centrum volného času)
-dostatek příležitosti k aktivnímu zapojení občanů do kulturních a společenský aktivit
-podrobné zmapování kulturních, uměleckých zájmových sdružení
-naučné stezky v Balinském údolí způsobem šetrným vůči této vzácné přírodní lokalitě - podpora
-nízkoprahové zařízení - podpora
-klub pro seniory
-vybudování prostor pro interaktivní výstavy v muzeu (dílny)

F.15 Rozvíjet současné a budovat nové kapacity pro sportovní a menšinové aktivity

Náměty / Záměry:
- centrum volného času, skate in-line centrum, městské sportovní centrum

F.16 Bude podporován sport na rekreační úrovni.

Náměty / Záměry:
- zpřístupnění sportoviště neorganizovaným zájemců

G. PODNIKÁNÍ, SLUŽBY

G.1 nedostatek řemeslníků

G.2 Hledat cestu ke společné prezentaci firem podobného zaměření (orientace na zahraniční trhy)

G.3 Farmářské trhy konané (1xměsíčně)

G.4 Zajištění dostupnosti služeb - opravny obuvi, oděvů, elektra

G.5 Zajištění dostupnosti pracovních sil ve městě

G.6 Bude koncepčně zajištěn rozvoj cestovního ruchu ve městě a mikroregionu.

Náměty / Záměry:
- propagace mikroregionu z hlediska cestovmího ruchu
- marketing sportovních, kulturních a konferenčních aktivit

G.7 Podpora podnikání v regionu

Náměty / Záměry:
-zajištění potřebné infrastruktury
-podpora malému a střednímu podnikání

H. DOPRAVA

H.1 Výstavba nové pěší a cyklistické trasy spojující Čechovy sady s centrem města P

H.2 Dobudování obchvatu Velkého Meziříčí ( přivedení silnice II/360 přímo k dálničnímu exitu Velké Meziříčí – východ)

H.3 Řešit rozšíření parkovacích kapacit v centru města - areál Svit

H.4 Zajištění zastávky rychlíků v Křižanově a zajištění většího počtu autobusových spojů do Prahy

H.5 Silnice II/360 Velké Meziříčí Jihovýchod obchvat - dokončení

H.6 Dostupnost parkování v centru + areál "Svit" - studie

H.7 Řešit přípoje k rychlíkům v Křižanově (zastavování rychlíků a návaznost dalších spojů na ně)

H.8 Protihluková stěna u D1 od mostu "Vysočina" po nadjezd na Fajtův kopec (č.D1-180)

H.9 Studie využití areálu "Svit" + parkování

H.10 Motivace k většímu užívání pěší a cyklistické dopravy na úkor osobních automobilů pro místní obyvatele

H.11 Opravy komunikací (II. a III. třídy), opravy místních komunikací a chodníků

H.12 Zvyšování dopravní bezpečnosti

Náměty / Záměry:
-bezpečné autobusové zastávky, řešení střetů se zvěří
-prvky pro zklidnění dopravy
-tvorby generelů bezbariérovosti
-tvorby bezbariérovosti přechodů pro chodce a u vchodů do domu

H.13 Rozvoj cyklistické dopravy s důrazem na bezpečnost (vč. budování speciálních pruhů a cyklostezek)

Náměty / Záměry:
- vybudování cyklostezky (spojení s ostatními částmi regionu)
- obnovení starých a vybudování nových naučných stezek v mikroregionu

H.14 Bude kvalitně fungovat hromadná doprava ve městě i v regionu.

Náměty / Záměry:
- navýšení kapacity hromadné dopravy (větší počet spojů MHD)
- večerní spojení s Jihlavou
- MHD dojiždět k domovu důchodců a do domu s pečovatelskou službou

H.15 Bude zajištěno parkování v rámci kvalitního dopravního řešení měst a obcí.

I. ZEMĚDĚLSTVÍ, VENKOV

I.1 Bude podporován život na venkově (v místních částech venkovského charakteru) - bydlení, dopravní přístupnost.

Náměty / Záměry:
- revitalizace menších brownfields v malých obcích (využití pro udržení pracovní síly na venkově)
- komplexní pozemkové úpravy

I.2 Zemědělství - zvýšení výkupních cen potravin

I.3 Řešit služby na venkově (pošta, obchod)

I.4 kůrovec - výsadba lesů odolných kůrovci

I.5 Zadržování vody - děšťovky, budování a údržba zelených propustných ploch

I.6 Podpora čerpání peněz do mikroregionů z fondů ČR a EU

I.7 Bude koncepčně řešen odbyt zemědělských produktů - místní produkce

Popis / Komentář:
Větší odbyt výrobků ze zemědělské produkce může zaručit značka „vyrobeno na Vysočině „ ( Tento požadavek již vznesl odbor regionálního rozvoje krajského úřadu kraje Vysočina a momentálně se čeká na podporu Rady kraje Vysočina. )

I.8 Bude se rozvíjet agroturistika

J. STŮL MLADÝCH

J.1 Plochu po starém Svitu využít jako volnočasový park a částečné parkoviště - ne na stavbu kanceláří

J.2 Přechod na ulici Bezděkov za zš SOKOLOVSKÁ

TISK
i