Valašské Klobouky
Znak Valašské Klobouky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Valašské Klobouky

Názvy hierarchických úrovní
01. "Oblast"
01.1 "Všeobecné cíle"
01.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategie města Valašské Klobouky 2030 (2023)

01. VEŘEJNÁ SPRÁVA A ÚZEMNÍ ROZVOJ

01.1 Atraktivní město a územní rozvoj

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
01.1.1 Zrekonstruovat brownfieldy ve městě
01.1.2 Revitalizace Masarykova náměstí
01.1.3 Revitalizace Zákostelí
01.1.4 Výstavba nových bytů, bytových domů, čtvrtí a lokalit pro individuální výstavbu
01.1.5 Revize městské památkové zóny

01.2 Efektivní a hospodárné využívání prostředků

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
01.2.1 Realizace strategických výkupů a vypořádání se se strategickými parcelami ve městě
01.2.2 Hospodárný nákup materiálů a služeb
01.2.3 Realizace sdílených služeb
01.2.4 Realizace benchmarkingové iniciativy

01.3 Participativní řízení města

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
01.3.1 Zavedení systematického participativního plánování rozpočtu
01.3.2 Organizace veřejných fór, veřejných projednávání, kulatých stolů a nových formátů participace
01.3.3 Organizace veřejných projednávání investičních akcí v dotčených lokalitách
01.3.4 Realizace Portálu občana napojeného na jeho celostátní verzi
01.3.5 Dodržovat a rozvíjet komunikační strategii města a vytvořit jednotný vizuální styl pro všechny organizace města

01.4 Údržba a obnova majetku města

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
01.4.1 Revitalizace sídlišť ve městě
01.4.2 Rekonstrukce stávajícího koupaliště
01.4.3 Regenerace a úprava veřejného prostranství a veřejných prostor

02. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

02.1 Snížení emisí a znečištění (voda, ovzduší)

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů

02.2 Adaptace na změnu klimatu a poškozování krajiny

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území

03. UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA

03.1 Oběhové odpadové hospodářství

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

03.2 Udržitelná energetika

Deskriptory:
II.a elektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie

04. DOPRAVA

04.1 Automobilová doprava

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
04.1.1 Optimalizace množství parkovacích míst
04.1.2 Nastavení efektivního parkovacího režimu
04.1.3 Reorganizace dopravy a parkování na náměstí

04.2 Podpora pěší dopravy

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
04.2.1 Zvýšení bezpečnosti chodců

04.3 Podpora cyklistické dopravy

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
04.3.1 Podpora využívání cyklistické dopravy pro cesty do práce, do škol, na úřady

04.4 Optimalizace automobilové dopravy

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
04.4.1 Zvýšení plynulosti dopravy

04.5 Podpora hromadné dopravy

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
04.5.1 Zvýšení využívání/atraktivity veřejné hromadné dopravy

05. ZDRAVÍ

05.1 Realizace preventivních akcí na podporu zdravého životního stylu

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
05.1.1 Vybudování sportovišť a míst a zařízení pro volnočasové aktivity
05.1.2 Podpora sportovních klubů a vytváření podmínek i pro amatérské sportovce
05.1.3 Rozvoj infrastruktury pro volnočasovou pohybovou činnost
05.1.4 Podpora zdravého životního stylu

05.2 Podpora duševního a duchovního zdraví obyvatel

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XXI.c církve a náboženské společnosti
05.2.1 Podpora duševního zdraví a mentální hygieny
05.2.2 Podpora duchovních aktivit
05.2.3 Podpora boje proti všem patologickým jevům a závislostem

05.3 Zajištění zdravotních služeb ve městě

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
05.3.1 Podpora specializovaných pracovišť
05.3.2 Udržení standardu zdravotní péče

06. PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, CESTOVNÍ RUCH

06.1 Ekonomické zhodnocení centra a rozvojových lokalit ve městě

Deskriptory:
I.e rekonstrukce podnikatelské infrastruktury (brownfileds)
I.g stavebnictví
06.1.1 Revitalizace a funkční optimalizace browfieldů
06.1.2 Výstavba udržitelného bydlení na strategických greenfieldech

06.2 Optimalizace infrastruktury pro podnikání

Deskriptory:
III.b podnikatelská infrastruktura
06.2.1 Dokončit infrastrukturu ve stávající průmyslové zóně (bývalý areál JZD)
06.2.2 Změnit plochy pro potencionální průmyslovou zónu v územním plánu na plochy, kde je efektivní ji zřídit a reálně tento záměr uskutečnit z hlediska majetkových vztahů

06.3 Vytvoření nabídky šetrného cestovního ruchu

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
06.3.1 Rozvíjet výkonné struktury cestovního ruchu, efektivní management a ukotvit spolupráci s nadregionálními brandy (Valašsko, jižní Morava, atd.)
06.3.2 Získávat pro spolupráci partnery z byznysu a nevládního sektoru, zajistit stabilní prostředí pro výkon manamegentu
06.3.3 Zbudovat jednu ucelenou lokalitu cestovního ruchu s komplexní nabídkou gastronomie a volnočasových aktivit ve vazbě na tradice a moderní směřování regionu v lokalitě Trhovisko
06.3.4 Rozvíjet glamping a místa pro kempování, jakožto ubytovací kapacity pro žádoucí cílové skupiny v lokalitě Trhovisko, Paseky
06.3.5 Rozvíjet marketingové balíčky cestovního ruchu ve vazbě na nabídku a spolupráci s okolnímu regiony Luhačovicka a slovenského příhraničí, v souvislosti s novými aktéry cestovního ruchu Ploština, Bevlava
06.3.6 Rozvíjet destinační management a marketing značky Valašské Klobucko
06.3.7 Vytvořit orientační systém ve městě v rámci jednotného vizuálního stylu města
06.3.8 Zpracovat koncepci kultury města ve vazbě na nabídku stálých expozic pro turisty

06.4 Podpora regionálních výrobků a jejich producentů

Deskriptory:
III.b podnikatelská infrastruktura
06.4.1 Podporovat řemeslníky v regionu Valašské Klobouky ve vazbě na místní tradice a produkci a nové strat – up.

07. VZDĚLÁVÁNÍ

07.1 Podpora proměny a modernizace cílů, obsahu a způsobu vzdělávání se

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
07.1.1 Podpořit získávání všech kompetencí a dovedností dětí a žáků tak, aby byli plnohodnotně připraveni na život v souladu s principy 21. století
07.1.2 Podporovat badatelskou výuku, pohybovou aktivitu, kulturní a společenské aktivity
07.1.3 Zařazovat do výuky témata udržitelného rozvoje
07.1.4 Učit vést veřejný dialog prostřednictvím podpory práce žákovského parlamentu a organizace školních fór

07.2 Zajištění podmínek pro kvalitní vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných městem

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
07.2.1 Podporovat zvyšování kvality podmínek pro vzdělávání (technická infrastruktura, zázemí, prostředí školy a jejího okolí)

07.3 Podpora spolupráce

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
07.3.1 Podporovat spolupráce všech typů škol ve městě včetně škol s alternativním směrem vzdělávání
07.3.2 Podporovat spolupráci všech typů a úrovní škol mimo město včetně mezinárodní spolupráce
07.3.3 Rozvíjet spolupráci škol a institucí ve městě

08. KULTURA A VOLNÝ ČAS

08.1 Podpora a rozvoj tradičních akcí města a spolkové činnosti

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
08.1.1 Zvýšit využití stávajících historických objektů, jejich oživení a zapojení do propagace a prezentace kulturního dědictví města a regionu
08.1.2 Rozvíjet tradiční akce ve městě, trhy a jarmarky
08.1.3 Trvale podporovat činnost spolků ve městě

08.2 Podpora nově vznikajících kulturních žánrů

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění
08.2.1 Podporovat vznik nových kulturních akcí a aktivit
08.2.2 Rozšířit kulturní aktivity na další lokality města

09. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

09.1 Zajištění prostupné sítě sociálních a souvisejících služeb pro občany regionu Valašskokloboucka

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura
09.1.1 Zajistit primární prevenci sociálně patologických jevů (činnost nízkoprahového zařízení, drogový koordinátor aj.)
09.1.2 Dluhové poradenství – navýšení pracovního úvazku a rozšíření o terénní formu
09.1.3 Zajistit a zachovat dostupnost služeb poradenských a psychologických
09.1.4 Navýšení kapacit Poradny pro rodinu terénní formou o pracovní úvazek
09.1.5 Vznik Centra duševního zdraví Vsetín, Zlín a Valašské Klobouky s nadregionálními dopady
09.1.6 Udržení pozice školního psychologa
09.1.7 Zřízení služby/aktivity Výukový školní asistent – terénní pomoc s doučováním - dobrovolníci
09.1.8 Vznik Střediska výchovné péče ve Val. Kloboukách s kapacitou 8 lůžek
09.1.9 Zřízení pobytové odlehčovací služby pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením

09.2 Budování nových kapacit bytového fondu s podporou

Deskriptory:
IX.b sociální péče
XVI.a bytový fond
09.2.1 Vytvořit optimální kapacitu prostupného bydlení pro mladé lidí, rodiny i seniory
09.2.2 Nastavení sociálního bydlení v adekvátní kapacitě podle potřeby
09.2.3 Vznik chráněného bydlení pro dospělé s chronickým duševním, psychiatrickým onemocněním

09.3 Realizace národních kampaní a iniciativ ve prospěch sociálně ohrožených cílových skupin

Deskriptory:
IX.b sociální péče
09.3.1 Realizovat opatření příznivá pro rodiny s dětmi a seniory (senior point, family point)
09.3.2 Zorganizovat nových kampaní pro nové cílové skupiny
09.3.3 Nastavení systémové podpory a poradenství rodinných pečujících a pozůstalých

10. GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST

10.1 Zapojení města do realizace SDG – strategických rozvojových cílů OSN

Deskriptory:
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
10.1.1 Zvýšit počet aktivit ke společenské odpovědnosti
10.1.2 Navázat partnerství s vybraným strategickými městy
10.1.3 Spočítat agregovaný indikátor Ekologická (uhlíková) stopa města a pracovat na snížení respektive optimalizaci tohoto indikátoru
TISK
i