Ústí nad Labem
Znak Ústí nad Labem

Web provozuje NSZM ČR

Ústí nad Labem

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)"
1.1 "Místní cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Aktivita"

Zdravotní plán města Ústí nad Labem 2009-2010

1. ZDRAVÍ MLADÝCH

1.1 Prevence úrazů (dopravní výchova) P

1.2 Poruchy příjmu potravin (podpora programů)

1.3 Osvěta v oblasti nikotinových, alkoholových i drogových závislostí a pohlavních nákaz

1.3.1 Podpora neziskových organizací

1.4 Výchova mládeže k duševnímu zdraví

1.4.1 Zainteresovat organizátory všech akcí na plnění vytyčených cílů

1.5 Podpora zdraví ve školách

1.6 Výchova k odpovědnému rodičovství

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 Aktivní stáří P

2.2 Zdravotní péče dostupná pro všechny

2.2.1
2.2.2

2.3 Bezpečnost seniorů

2.3.1 Kvalitní kurzy a semináře pro seniory

2.4 Rozvoj sociálních a zdravotních služeb pro seniory

2.4.1 Optimalizace domácí péče seniorů
2.4.2 Bezbarierové přístupy

2.5 Duševní a fyzické zdraví seniorů (vč. snížení nadužívání léků)

2.5.1

3. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

3.1 Kardiovaskulární onemocnění a diabetes P

3.1.1 Prevence, osvěta
3.1.2

3.2 Onkologická onemocnění

3.2.1 Finanční zajištění a míra spolupráce pro aplikaci výsledků výzkumu u onkologických onemocnění

3.3 Preventivní zdravotní služby a programy ve stomatologii pro děti do věku 15 let

3.3.1 Prevence, osvěta
3.3.2

4. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Vzájemná informovanost o problémech ŽP (vč. většího informování veřejnosti)

4.2 Péče o zdravotně postižené, bariérovost

4.3 Bezpečná doprava

4.3.1 Bezpečná a udržitelná doprava
4.3.2

4.4 Zelené oddychové zóny ve městě

4.4.1 Zelené bezpečné prostředí

4.5 Kvalita ovzduší

4.5.1 Využívání ekologičtějších zdrojů výroby energií
4.5.2 Monitoring znečištění ovzduší

4.6 Hluk

4.6.1 Omezit dopravu ve městech

5. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

5.1 Zvýšení pohybové aktivity P

5.1.1 Motivace ke zvýšení tělesné aktivity a odbourávání stresu
5.1.2 Rozvoj lidských zdrojů v zájmu zdraví /zdravý podnik/
5.1.3 Poradenství, publicita
5.1.4 Sportovní a kulturní nabídka aktivit

5.2 Osvěta v oblasti kouření a drog

5.2.1 Osvěta

5.3 Zdravé stravování (vč. stravování školních dětí)

5.3.1 Bezpečné potraviny - zvyšování jejich produkce,prodeje a užití
5.3.2 Rozšířit nabídku vhodných stravovacích programů pro nejmladší generaci

5.4 Prevence stresu a péče o duševní zdraví

5.4.1

6. SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM,DROGAMI A TABÁKEM

6.1 Snižovat spotřebu a nabídku alkoholu,drog a tabáku

6.1.1 Sociálně zdravotní programy pro uživatele
6.1.2 Prevence na školách
6.1.3 Edukace rodičů
6.1.4 Vhodné působení medií

6.2 Rozvoj lidských zdrojů - vzdělávání, vliv komunit

6.2.1 Spolupráce s městem, univerzitou, školami, NNO

7. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

7.1 Realizace projektu Zdravé město a rozvoj MA21 a Zdraví 21

7.1.1 Podpora partnerství
7.1.2 Zvyšování vzdělanosti a publicita

7.2 Rozšíření projektu škola podporující zdraví v místních podmínkách

7.2.1 Programy prevence od MŠ

7.3 Realizace projektu Podnik podporující zdraví

TISK
i