Ústí nad Labem
Znak Ústí nad Labem

Web provozuje NSZM ČR

Ústí nad Labem

Zdravotní plán města Ústí nad Labem 2008-2009

1. ZDRAVÍ MLADÝCH

1.1 Osvěta v oblasti nikotinových, alkoholových i drogových závislostí a pohlavních nákaz

1.1.1 Podpora neziskových organizací

1.2 Výchova mládeže k duševnímu zdraví

1.2.1 Zainteresovat organizátory všech akcí na plnění vytyčených cílů

1.3 Podpora zdraví ve školách

1.4 Prevence úrazů (dopravní výchova)

1.5 Výchova k odpovědnému rodičovství

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 Zdravotní péče dostupná pro všechny

2.1.1
2.1.2

2.2 Bezpečnost seniorů

2.2.1 Kvalitní kurzy a semináře pro seniory

2.3 Rozvoj sociálních a zdravotních služeb pro seniory

2.3.1 Optimalizace domácí péče seniorů
2.3.2 Bezbarierové přístupy

2.4 Duševní zdraví seniorů

2.4.1

3. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

3.1 Kardiovaskulární onemocnění a diabetes

3.1.1 Prevence, osvěta
3.1.2

3.2 Onkologická onemocnění

3.2.1 Finanční zajištění a míra spolupráce pro aplikaci výsledků výzkumu u onkologických onemocnění

3.3 Školní preventivní zdravotní služby ve stomatologii pro děti do věku 15 let

3.3.1 Prevence, osvěta
3.3.2

4. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Bezpečná doprava

4.1.1 Bezpečná dopravní cesta
4.1.2

4.2 Zelené oddychové zóny ve městě

4.2.1 Zelené bezpečné prostředí

4.3 Kvalita ovzduší

4.3.1 Využívání ekologičtějších zdrojů výroby energií
4.3.2 Monitoring znečištění ovzduší

4.4 Hluk

4.4.1 Omezit dopravu ve městech

5. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

5.1 Zvýšení pohybové aktivity

5.1.1 Motivace ke zvýšení tělesné aktivity a odbourávání stresu
5.1.2 Rozvoj lidských zdrojů v zájmu zdraví /zdravý podnik/
5.1.3 Poradenství, publicita
5.1.4 Sportovní a kulturní nabídka aktivit

5.2 Osvěta v oblasti kouření a drog

5.2.1 Osvěta

5.3 Zdravé stravování

5.3.1 Bezpečné potraviny - zvyšování jejich produkce,prodeje a užití
5.3.2 Rozšířit nabídku vhodných stravovacích programů pro nejmladší generaci

5.4 Prevence stresu

5.4.1

6. SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM,DROGAMI A TABÁKEM

6.1 Snižovat spotřebu a nabídku alkoholu,drog a tabáku

6.1.1 Sociálně zdravotní programy pro uživatele
6.1.2 Prevence na školách
6.1.3 Edukace rodičů
6.1.4 Vhodné působení medií

6.2 Rozvoj lidských zdrojů - vzdělávání, vliv komunit

6.2.1 Spolupráce s městem, univerzitou, školami, NNO

7. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

7.1 Realizace projektu Zdravé město a rozvoj MA21 a Zdraví 21

7.1.1 Podpora partnerství
7.1.2 Zvyšování vzdělanosti a publicita

7.2 Aplikace projektu Zdravá škola v místních podmínkách

7.2.1 Programy prevence od MŠ

7.3 Dodržování zákonných norem v oblasti ŽP

7.3.1 Lokální sledování a vyhodnocování situace v krizových odvětvích, přijímání opatření
7.3.2 Průběžně řešit zátěže z chemického průmyslu

7.4 Péče o zdravotně postižené, bezbariérovost

7.4.1 Spoluvytváření podmínek pro jejich začleňování
7.4.2
TISK
i