KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Ústecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025

1. Obecné požadavky a osvětová činnost

1.1 Nediskriminující prostředí pro osoby se zdravotním postižením

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
1.1.2 Při tvorbě strategických materiálů zohledňovat dopady na lidi se zdravotním postižením a jejich případné specifické požadavky.

1.2 V rámci krajské samosprávy dodržovat princip rovnosti a nediskriminace lidí se zdravotním postižením.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.c sociální prevence
1.2.1 Podporovat přípravu, realizaci a průběžné monitorování krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
1.2.2 Poskytovat metodické vedení samosprávným úřadům týkající se problematiky lidí se zdravotním postižením v působnosti daného gestora.

2. Přístupnost staveb, dopravy a komunikací

2.1 Vyšší počet bezbariérových veřejných budov a komunikací

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
2.1.1 Provést analýzu přístupnosti všech budov ve vlastnictví a pronájmu gestora (včetně příspěvkových a dalších krajských organizací).
2.1.2 Na základě analýzy přístupnosti budov ve vlastnictví a pronájmu gestora zveřejnit na webových stránkách informace o přístupnosti daných objektů.
2.1.3 Na základě analýzy přístupnosti budov ve vlastnictví a pronájmu gestora vytvořit plán
zpřístupňování těchto budov. Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025 5
2.1.4 Důsledně vyžadovat stanoviska konzultačních středisek NIPI ČR na projekty financované krajem a samosprávami, s ohledem na principy bezbariérovosti a mobility.

2.2 Prevence proti vzniku bariérových budov

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
2.2.1 Provádět metodickou činnost vůči obecným stavebním úřadům v oblasti obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
2.2.2 Minimálně jedenkrát ročně zařazovat na poradách se stavebními úřady blok týkající se
problematiky zpřístupňování staveb pro osoby se zdravotním postižením
2.2.3 Uspořádat seminář projektantům k otázkám zpřístupňování staveb, při dodržování platných norem a to ve spolupráci s jejich komorou, odborem ÚPS ÚK a NRZP ČR, NIPI jednou za dva roky.
2.2.4 Podporovat rozšiřování eurozámků a euroklíčů prostřednictvím dotační podpory ročně 200 tis. Kč

2.3 Veřejná doprava přístupná pro všechny skupiny lidí se zdravotním postižením.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.c sociální prevence
2.3.1 Vyhodnocovat provedení zakázek krajů týkajících se veřejné dopravy z hlediska zajištění bezbariérové dopravy.
2.3.2 Najít řešení zajištění bezbariérové dopravy u komerčních dopravců.

2.4 Vyšší počet bezbariérových dopravních staveb

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.c sociální prevence
2.4.1 Ve své působnosti zajišťovat konzultační a poradenskou činnost v oblasti bezbariérového užívání dopravních staveb a dopravních prostředků.
2.4.2 Kraj zajistí koordinaci mezi různými přepravci na silnicích i kolejích.
2.4.3 Zajišťovat označení nízkopodlažních vozidel a bezbariérových zastávek a stanic v jízdních řádech schvalovaných Odborem dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje.
2.4.4 Zřídit dispečink pro Ústecký kraj s nepřetržitým provozem pro dopravu v kraji.

3. Přístupnost informací a elektronických služeb

3.1 Přístupné dokumenty veřejné správy.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
XVII.c veřejné služby
XVII.d digitalizace agend veřejné správy

3.2 Přístupné webové stránky a elektronické služby institucí veřejné správy.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
XVII.c veřejné služby
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XVII.h participace občanů na veřejné správě
3.2.1 Provozovat web projektu Česko-saské pohraničí bez barier poslouží k rozšiřování důležitých informací pro OZP.
3.2.2 Pořádat pravidelně vzdělávací akce týkající se například počítačové gramotnosti, elektronické pošty, internetového bankovnictví atd.

3.3 Lepší komunikace veřejné správy s lidmi se zdravotním postižením

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
XVII.c veřejné služby
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XVII.h participace občanů na veřejné správě
3.3.1 Zhotovit nové reportáže pro osoby se sluchovým postižením ve stávajícím formátu, tj. s
tlumočníkem znakového jazyka pro neslyšící, titulky pro osoby nedoslýchavé a později ohluchlé a mluveným komentářem pro další OZP.
3.3.2 Provozovat email s názvem handicap@kr-ustecky.cz, v rámci kterého odbor sociálních věcí komunikuje a odpovídá na dotazy občanů z řad zdravotně postižených a seniorů. Na email je možné zasílat veškeré dotazy/požadavky z činnosti krajského úřadu a Ústeckého kraje.
3.3.3 Rozšiřovat povědomí veřejnosti o aktivitách zdravotně postižených lidí, vytvořit na
webových stránkách Ústeckého kraje prostor pro prezentování organizací osob se zdravotním

3.4 Zaměstnanci veřejné správy vzdělaní v tématech týkajících se zdravotního postižení.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.c sociální prevence
XVII.c veřejné služby
XVII.e kvalifikace ve veřejné správě

4. Mimořádné události a krizové situace

4.1 Zajištění informovanosti osob se zdravotním postižením o mimořádných událostech a krizových situacích.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
XVII.c veřejné služby
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek

5. Nezávislý život

5.1 Vyšší podíl péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.b sociální péče
XVII.c veřejné služby

6. Rovnost před zákonem a přístup ke spravedlnosti

6.1 Zajistit osobám se zdravotním postižením takovou asistenci, aby mohly uplatnit svá práva ve všech oblastech života.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.a sociální poradenství
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence
IX.d sociální infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb

7. Život v rodině

7.1 Podpora neformálních pečujících

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.a sociální poradenství
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence

7.2 Podpora vzniku služeb pro specifické cílové skupiny jako například osoby s poruchou autistického spektra, kombinované diagnózy aj.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.a sociální poradenství
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence
IX.d sociální infrastruktura
X.a soulad soukromého a pracovního života
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb

7.3 Podpora volnočasových aktivit a aktivit navazujících na sociální služby pro odlehčení
pečujících členů rodiny

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.c sociální prevence
IX.d sociální infrastruktura
X.a soulad soukromého a pracovního života
X.d služby pro rodiny a děti
XXI.d NNO

8. Vzdělávání a školství

8.1 Kvalitní práce školských poradenských zařízení, včetně zkrácení dodržování zákonné
lhůty na provedení vyšetření.

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti

8.2 Kvalitní příprava a podpora všech pedagogických profesí
při výuce dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením.

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VIII.a aktivní začleňování
VIII.c rovné příležitosti

8.3 Kvalitní vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením s respektem vůči
individuálním potřebám

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.h odborné vzdělávání
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
8.3.1 Zpracovat přehled bezbariérových středních škol dle jednotlivých míst poskytovaného vzdělávání na území Ústeckého kraje a následně ho zveřejnit na webových stránkách kraje.
8.3.2 Podporovat všechny formy vzdělávání občanů se zdravotním postižením včetně celoživotního vzdělávání občanů se zdravotním postižením
8.3.3 Vytvoření „Databáze pomůcek“, která by byla určena pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
8.3.4 Prostřednictvím Poradenského a edukačního centra (PECKA) poskytovat poradenskou činnost znevýhodněným osobám a také těm, kteří se znevýhodněnými pracují

9. Zdraví a zdravotní péče

9.1 Pokračovat v naplňování databáze bezbariérových zdravotnických zařízení

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
XIII.a zdravotnická infrastruktura

10. Zaměstnávání a podpora podnikání osob se zdravotním
postižením

10.1 Vyšší počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením ve veřejném sektoru.

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VII.c služby zaměstnanosti
VII.d adaptabilita pracovní síly
VII.f pružné formy zaměstnávání
VII.h odborné vzdělávání
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti

11. Sociální zabezpečení a sociální ochrana

11.1 Pokračovat v organizování pravidelných konferencí pro OZP a seniory na aktuálnítéma pod záštitou hejtmana kraje 2 x do roka

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
XVII.c veřejné služby
XVII.h participace občanů na veřejné správě

12. Participace osob se zdravotním postižením a jejich
organizací na správě věcí veřejných

12.1 Lidé se zdravotním postižením se podílejí na správě věcí veřejných

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
XVII.h participace občanů na veřejné správě
12.1.1 Spolupracovat se zástupci organizací osob se zdravotním postižením při formulování opatření veřejné správy a při přípravě podkladů pro mezinárodní jednání, která se týkají osob se zdravotním postižením. Pokračovat v aktivitách POHÚK, jak v řešení koncepčních, tak i operativních věcí a plánů.
12.1.2 Zařazovat zástupce OZP do komisí a výborů ÚK v oblastech sociální, zdravotní, regionálního rozvoje, dopravy, školství, kultury a stavební.

13. Přístup ke kulturnímu dědictví a účast na kulturním
životě

13.1 Vyšší podíl přístupných památek, divadel, muzeí, kin, knihoven a dalších kulturních zařízení, včetně jejich služeb.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu
XV.b kulturní památky a umění
13.1.1 Vyžadovat zajištění bezbariérových toalet na venkovních kulturních akcích (např. festivaly, koncerty).
13.1.2 Podporovat zpřístupnění expozic v muzeích a galeriích osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace v rámci zajištění standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií pro osoby se zdravotním postižením ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podílet se na zpřístupnění památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu a dalších kulturních zařízení. Instalace euro zámků.
13.1.3 Podporovat digitalizaci národního kulturního bohatství a jeho zpřístupnění technologiemi umožňujícími dálkový přístup a různé typy prezentace dle zdravotního postižení osob
13.1.4 Pokračovat ve zpřístupňování památek v majetku kraje.

13.2 Podporovat tvůrčí a umělecký potenciál osob se zdravotním postižením.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
VIII.d aktivní stárnutí obyvatel
IX.d sociální infrastruktura
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
XXI.d NNO
13.2.1 Spoluvytvářet prostor, v němž se umožní osobám se zdravotním postižením uspokojovat své kulturní potřeby, realizovat vlastní tvorbu, a to podporou kulturních aktivit právnických a fyzických osob.

13.3 Podpora zapojení osob se zdravotním postižením do sportovních aktivit.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.a sociální poradenství
IX.c sociální prevence
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
13.3.1 Posílit finanční podporu sportovců se zdravotním postižením a jejich svazů.

14. Koordinace a monitorování plnění

14.1 Každoroční kontrola plnění opatření

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.c veřejné služby
XVII.h participace občanů na veřejné správě
TISK
i