KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ ÚSTECKÝRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
3.1 Vytváření podmínek pro zlepšení zdraví a životního stylu obyvatel Ústeckého kraje viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝProgram rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020
2.3 Sociální a zdravotnické služby viz dokument »
2.4 Kultura, sport a volný čas viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2024-2028 [akt. 2020]
Cílem je předcházení vzniku a rozvoje závislostního chování, zejména mladými lidmi. viz dokument »
Cílem je snížení míry závislostního chování a podpora úzdravy a sociální integrace osob trpících závislostním chováním. viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji 2023–2033
1.1 Podpořit zapojení škol do projektů a programů zaměřených nejen na primární, ale i sekundární prevenci nemocí viz dokument »
1.2 Podpořit aktivity obcí a dobrovolných svazků obcí při realizaci programů primární a sekundární prevence nemocí viz dokument »
1.3 Úzce spolupracovat a podpořit aktivity prevence nemocí a to jak při realizací národních programů primární a sekundární prevence tak i konkrétních aktivit zdravotních pojišťoven (ve spolupráci s primární péčí) viz dokument »
1.4 Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami navrhnout efektivní model zavádění programů primární a sekundární prevence nemocí u velkých zaměstnavatelů (firemní benefity) viz dokument »
1.5 Vyhodnotit a zvážit podporu vytvoření dostupné sítě mediátorů zdraví ev. koordinátorů/metodiků prevence viz dokument »
1.6 Při realizaci aktivit podpory zdraví (např. i zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za své zdraví) obyvatel úzce spolupracovat se Státním zdravotním ústavem a dalšími institucemi a to i v návaznosti na zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví viz dokument »
2.1 Pravidelně aktualizovat Plán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby viz dokument »
2.2 Rozvíjet úzkou spolupráci se všemi partnery v rámci mezinárodního Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb viz dokument »
3.1 Prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje realizovat prostřednictvím veřejné zakázky na 2–4 roky viz dokument »
3.2 Průběžně vyhodnocovat systém zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení a případně navrhovat organizační či jiná opatření viz dokument »
4.1 Vyhodnotit provoz PZSt v Teplicích v kontextu potřeb celého Ústeckého kraje (ve spolupráci s nemocnicemi, obcemi a odbornou veřejností) viz dokument »
4.2 V návaznosti na vyhodnocení navrhnout a realizovat případné strukturální změny v zajištění PZSt na území kraje viz dokument »
5.1 Definovat spádové oblasti Ústeckým krajem zajišťované a podporované LPS ve vazbě na urgentní příjmy nemocnic s cílem snížit jejich počet, a zvýšit tak jejich průchodnost a kvalitu díky odpovídajícímu zázemí navazujících zdravotních služeb (laboratorní a radiologický komplement, odborná konziliární vyšetření) – koncept ordinace LPS výhradně u nemocnice akutní péče (ideálně s urgentním příjmem). Sjednotit ordinační dobu LPS na území celého Ústeckého kraje viz dokument »
5.2 V přímé návaznosti na reformu primární péče, na vznikající síť a provozní fungování urgentních příjmů, a v úzké vazbě na zjevně nedostatečné kapacity lékařů v primární péče vyhodnotit fungování LPS v kontextu potřeb celého Ústeckého kraje (ve spolupráci s nemocnicemi, obcemi a odbornou veřejností) viz dokument »
5.3 V návaznosti na vyhodnocení navrhnout a realizovat strukturální změny v zajištění LPS na území kraje a vytvořit funkční model pohotovostní služby jako součást urgentních příjmů na úrovni okresních nemocnic vč. funkčního modelu lékárenské pohotovostní služby viz dokument »
6.3 Vytvořit program podpory provozu ordinací registrujících poskytovatelů zdravotních služeb primární péče (vznik nových, udržení provozu stávajících) viz dokument »
6.4 Průběžně vyhodnocovat situaci, priority a opatření v oblasti primární a ambulantní péče a navrhovat další opatření k zajištění dostupnosti primární péče v Ústeckém kraji viz dokument »
7.1 Podporovat investice do udržení ev. i rozvoje potřebných kapacit nemocniční péče u páteřní sítě nemocnic Ústeckého kraje (klíčové nemocnice a centra, zajištění místní dostupnosti) viz dokument »
7.2 Prioritně podporovat investice do nemocnic s urgentním příjmem viz dokument »
8.1 Podporovat investice do posílení a rozvoje potřebných kapacit následné a dlouhodobé péče viz dokument »
8.2 Podporovat investice do posílení a rozvoje potřebných kapacit paliativní a lůžkové hospicové péče a služeb viz dokument »
8.3 Podporovat posílení a rozvoj potřebných kapacit mobilní hospicové péče tím rozvíjet tzv. žádoucí trajektorií péče o pacienty v závěru života viz dokument »
9.1 Realizovat cíle a opatření Krajského plánu péče o duševní zdraví pro Ústecký kraj a průběžně vyhodnocovat jejich realizaci viz dokument »
9.2 Vytvořit pracovní skupinu pro realizaci Krajského plánu péče o duševní zdraví pro Ústecký kraj a aktivit reformy péče o duševní zdraví (navázat na aktivity projektu MULTIDISCIPLINARITA). viz dokument »
9.3 Aktivity reformy péče o duševní zdraví realizovat prostřednictvím Řídícího výboru reformy péče o duševní zdraví projektu MULTIDISCIPLINARITA viz dokument »
10.1 Připravit Koncepci rozvoje zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. (koncepce podnikatelské činnosti) viz dokument »
10.2 Podporovat realizaci konkrétních cílů a opatření Koncepce rozvoje zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. (koncepce podnikatelské činnosti) viz dokument »
10.3 Podporovat realizaci investičních aktivit Krajské zdravotní, a.s. podporujících obnovu a rozvoj infrastruktury péče páteřních nemocnic Ústeckého kraje (v rámci pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu) viz dokument »
11.1 Připravit a v orgánech kraje projednat Koncepci udržitelnosti a rozvoje Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, poskytující zdravotní služby, v jejichž rámci je na základě tísňové výzvy, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života viz dokument »
12.1 Připravit a realizovat plán transformace služeb poskytovaných Kojeneckými ústavy Ústeckého kraje ve vazbě na probíhající legislativní změny v péči o děti do 3 let (vyhotovení konceptu služeb ve vztahu k možnému přesunu do sféry sociálních služeb), analyzovat budoucí využití areálu a navrhnout příslušná opatření viz dokument »
13.1 Definovat koncept role Psychiatrické léčebny Petrohrad nejen v rámci reformy péče o duševní zdraví ale globálně ve vztahu ke struktuře poskytované péče, efektivnímu využití personálních i prostorových kapacit napříč poskytovateli zdravotních služeb kraje (využití synergických efektů dlouhodobé ošetřovatelské péče a péče akutních oddělní nemocnic) viz dokument »
13.2 Aktualizovat a postupně realizovat opatření Transformačního plánu Psychiatrické léčebny Petrohrad v rámci reformy péče o duševní zdraví viz dokument »
14.1 Podpora personálního zajištění zdravotních služeb viz dokument »
14.2 Podpora geografické dostupnosti a kapacit primární péče viz dokument »
14.3 Optimalizace struktury kapacit lůžkové péče viz dokument »
14.5 Kvalita (adekvátní trajektorie) péče v závěru života viz dokument »
14.6 e-Health a elektronizace zdravotnictví viz dokument »
14.7 Prevence nemocí, podpora veřejného zdraví, screening viz dokument »
14.8 Kvalita péče pacientů s chronickým nebo dlouhodobým onemocněním viz dokument »
14.9 Management řízení a udržitelného financování zdravotnictví Ústeckého kraje viz dokument »
14.10 Prosazování realizace národních strategií ve zdravotnictví viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022-2024
2 Zvýšení podílu odpovědnosti obcí na protidrogové politice viz dokument »
2 Zajištění provázanosti programů léčby a resocializace závislých osob a osob ohrožených závislostí se zdravotní péčí viz dokument »
1 Zajištění dostupné a kvalitní péče o osoby závislé a závislostí ohrožené v Ústeckém kraji ve všech oblastech prevence závislostí a udržení potřebné finanční podpory viz dokument »
2 Podpora a rozvoj systému koordinace na místní i krajské úrovni viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝÚstecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025
6.1 Zajistit osobám se zdravotním postižením takovou asistenci, aby mohly uplatnit svá práva ve všech oblastech života. viz dokument »
7.2 Podpora vzniku služeb pro specifické cílové skupiny jako například osoby s poruchou autistického spektra, kombinované diagnózy aj. viz dokument »
9.1 Pokračovat v naplňování databáze bezbariérových zdravotnických zařízení viz dokument »
13.2 Podporovat tvůrčí a umělecký potenciál osob se zdravotním postižením. viz dokument »
13.3 Podpora zapojení osob se zdravotním postižením do sportovních aktivit. viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie protidrogové politiky Ústeckého kraje 2015-2018
1.1 Zajištění realizace kvalitních programů primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
3.2 Zajištění provázanosti programů léčby a resocializace závislých osob a osob ohrožených závislostí se zdravotní péčí viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝPlán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (2015)
1.1 Řešení limitu dosažitelnosti stanovený dojezdovou dobou do 20 minut viz dokument »
TISK
i