KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
2.1 Aktivní účast kraje v diskusích a rozhodování o územních limitech těžby viz dokument »
2.2 Zlepšit stav měst a obcí viz dokument »
2.3 Využít nástrojů územního plánování k snižování dopravní náročnosti obsluhy území viz dokument »
3.4 Zlepšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy a zajistit efektivní nakládání s veřejnými prostředky viz dokument »
3.5 Zlepšit „image“ kraje jako místa pro kvalitní život viz dokument »
3.6 Zdokonalení systému reakce Ústeckého kraje na zdravotní a bezpečnostní rizika viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
P.1 Zvýšit sociální kapitál území viz dokument »
R.3 Zvýšit sounáležitost obyvatel s územím a sladit zájmy jednotlivých aktérů v území viz dokument »
O.1 Zajistit optimální vybavenost, zlepšená dostupnost a rovnoměrnější rozvoj regionu viz dokument »
S.1 Optimalizovat vybavenost a dopravní dostupnost regionu viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝProgram rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020
2.5 Veřejná správa viz dokument »
4.1 Veřejná prostranství a občanská vybavenost viz dokument »
5.1 Hospodářská aktivita na venkově viz dokument »
5.2 Služby a veřejná vybavenost na venkově viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝKrajská koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji 2022-2030
1.1 Pevně zakotvit EVVO v rámci struktur ÚK viz dokument »
1.2 Zvýšit koordinaci, informovanost a spolupráci aktérů viz dokument »
1.3 Zajistit finanční podporu na realizaci EVVO aktivit viz dokument »
2.3 Zvýšit EVVO uvědomění ve veřejné správě viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030
1.2 Podpora kulturní činnosti na území Ústeckého kraje viz dokument »
1.4 Oceňování významných počinů v oblasti kultury viz dokument »
1.5 Kulturní a kreativních odvětví viz dokument »
2.2 Zachování, obnova a využití kulturního dědictví na území Ústeckého kraje viz dokument »
2.4 Oceňování významných počinů v oblasti památkové péče na území kraje viz dokument »
3.1 Podpora a rozvoj kulturních organizací zřizovaných a zakládaných Ústeckým krajem viz dokument »
3.2 Spolupráce viz dokument »
3.3 Zavádění digitalizace a aplikace inovačních technologií viz dokument »
3.4 Zlepšení dostupnosti organizací pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace viz dokument »
4.1 Přehled, statistika, evidence viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022-2024
1 Zajištění kvalitních a dostupných programů léčby a resocializace závislých osob a osob ohrožených závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje 2017-2021
1 Informace o systému prevence dostupné veřejnosti, podpora k aktivnímu přístupu viz dokument »
2 Spolupráce všech partnerů jako základní pilíř pro kvalitní prevenci viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje (2019) [akt. 2019]
Zachování ekonomicky udržitelného rozsahu soustav zásobování tepelnou energií za
konkurenceschopné ceny.
- Zvyšování účinnosti výroby tepla ve zdrojích SZTE.
viz dokument »
Realizace ekonomického potenciálu úspor v konečné spotřebě energie a v primární spotřebě
energie ve všech sektorech s maximálním využitím dotačních prostředků.
- Realizace potenciálu úspor v budovách veřejného sektoru uplatňováním dotací z OPŽP, Zelené
úsporám a využíváním EPC v majetku obcí a kraje.
viz dokument »
Podílet se na projektech definovaných v Národním akčním plánu Smart Grids (NAP SG). viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝÚstecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025
3.1 Přístupné dokumenty veřejné správy. viz dokument »
3.2 Přístupné webové stránky a elektronické služby institucí veřejné správy. viz dokument »
3.3 Lepší komunikace veřejné správy s lidmi se zdravotním postižením viz dokument »
3.4 Zaměstnanci veřejné správy vzdělaní v tématech týkajících se zdravotního postižení. viz dokument »
4.1 Zajištění informovanosti osob se zdravotním postižením o mimořádných událostech a krizových situacích. viz dokument »
5.1 Vyšší podíl péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí. viz dokument »
11.1 Pokračovat v organizování pravidelných konferencí pro OZP a seniory na aktuální
téma pod záštitou hejtmana kraje 2 x do roka
viz dokument »
12.1 Lidé se zdravotním postižením se podílejí na správě věcí veřejných viz dokument »
14.1 Každoroční kontrola plnění opatření viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝRegionální inovační strategie Ústeckého kraje (2020)
D.1 Smart cities / smart region / smart veřejné služby viz dokument »
D.2 Krajsky specifická území pro inovace viz dokument »
E.3 Marketing inovačního ekosystému viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024
1 Snižovat nerovnosti a podporovat rovné příležitosti v předškolním vzdělávání viz dokument »
2 Snižovat nerovnosti a podporovat rovné příležitosti v základním vzdělávání viz dokument »
3 Zvýšení podílu žáků vzdělávajících se v podporovaných oborech středního vzdělání, zejména pak - oborech kategorie dosaženého vzdělání L/0 a M skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů a 53 Zdravotnictví - oborech kategorie dosaženého vzdělání H, L/0 a M skupiny oborů 36Stavebnictví, geodézie a
kartografie
viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2020-2023
3 Zvýšení informovanosti veřejnosti o protidrogové politice v kraji a o síti protidrogových služeb viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie protidrogové politiky Ústeckého kraje 2015-2018
2.2 Zvýšení podílu odpovědnosti obcí na protidrogové politice viz dokument »
2.3 Zvýšení informovanosti veřejnosti o významu nízkoprahových služeb viz dokument »
4.2 Podpora a rozvoj systému koordinace na místní i krajské úrovni viz dokument »
4.3 Motivace obcí k spoluúčasti na financování protidrogové politiky viz dokument »
4.4 Zvýšení informovanosti veřejnosti o protidrogové politice v kraji a o síti protidrogových služeb viz dokument »
TISK
i