KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
3. "Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)"
3.1 "Místní cíl"
3.1.1 "Opatření"
3.1.1.1 "Aktivita"

Realizace programu Zdraví 21 v Ústeckém kraji (2006)

3. ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA

3.1 Lepší přístup k prenatální a perinatální péči

3.2 Snížení míry kojenecké úmrtnosti

3.2.1 Rozšířit systém interdisciplinární rané péče jako standardizované služby o perinatálně ohrožené a postižené děti na regionální úrovni.
3.2.2 Podporovat zapojení novorozeneckých oddělení zdravotnických zařízení v regionu do hnutí „baby – friendly hospital“.
3.2.3 Rozšířit koncepci převzetí novorozence do péče praktického lékaře pro děti a dorost o vazbu na prenatální období

3.3 Snížení podílu vrozených vývojových vad na úmrtnosti živě narozených dětí

3.3.1 Podpora programů primární prevence
3.3.2 Vypracovat a realizovat systém fungujících screeningových center v rámci Ústeckého kraje
3.3.3 Léčba vybraných skupin VV na specializovaných pracovištích Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

3.4 Snížení úmrtnost a zdravotní postižení způsobené nehodami a násilím páchaném na dětech mladších 5 let o 50 %

3.4.1 Podpora zavedení do praxe doporučeného postupu pro všechny praktické lékaře při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, včetně komerčního sexuálního zneužívání dětí
3.4.2 Podpora vytváření sociálně preventivních programů zamezujících páchání násilí na dětech

4. ZDRAVÍ MLADÝCH

4.1 Děti a dospívající mládež by měly být způsobilejší ke zdravému životu a měly by získat schopnost dělat zdravější rozhodnutí

4.1.1 Prohlubovat systém vzdělávání a výchovy k zodpovědnosti za zdraví, vč. pokračování ve vytváření podmínek pro zapojení zdravotně oslabených dětí do hodin Zdravotní tělesné výchovy
4.1.2 Kontrolovat dodržování přípustné hladiny hluku a používání laserů na diskotékách a v klubech
4.1.3 Pokračovat v systematické prevenci násilí a šikany ve školách, školských zařízeních a na veřejnosti
4.1.4 Pokračovat ve vytváření podmínek pro volnočasové aktivity pro děti a mládež, aktivity strukturované, definované a organizované (i nepřímým způsobem), včetně aktivit sportovních
4.1.5 Realizovat preventivní program směřující ke snížení výskytu kožních nádorů melanomů u dětí a mladistvých -„Screeningový program tzv. hnědých pigmentů, jako prevence vzniku kožních onkologických onemocnění“.

4.2 Snížit počet úmrtí a invalidity mladých lidí v důsledku násilí a nehod alespoň o 50 %

4.2.1 Rozvíjet vzdělávání osob, které se věnují profesionálně i neprofesionálně výchově dětí a mládeže se zřetelem na snižování úrazů při mimoškolní činnosti ve školním roce i v době školních prázdnin. Zvýšit informovanost veřejnosti o důsledcích násilí a sexuá

4.3 Podstatně snížit podíl mladých lidí, kteří se podílejí na zdraví škodlivých formách chování, ke kterým patří konzumace drog, tabáku a alkoholu

4.3.1 Vzdělávání ohrožené mládeže (zejména SOU, ZVŠ) – různé formy výchovy a vzdělávání směřující k redukci přenosu infekčních chorob – hepatitis, HIV, lues a pod.
4.3.2 Aktivity pro rodiče, které vzdělávají rodiče pro práci s „rizikovým“ dítětem na zachování jeho fyzického a duševního zdraví a pomáhají zajišťovat odborné vedení rodinné jednotky v náročné situaci.
4.3.3 Zvýšit informovanost mládež o nebezpečí související s onemocněním syfilis, která může zanechat trvalé následky i invaliditu.

4.4 Snížit o třetinu počet těhotenství u dospívajících dívek

4.4.1 Pokračovat v rámci vzdělávací oblasti „Výchova ke zdraví“ ve specifické edukaci mládeže této problematiky a prevence rizikového chování
4.4.2 Zajištění vhodných metod kontracepce

5. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

5.1 Zlepšit účinnost a účelnost zdravotnických služeb pro seniory / Vytvořit registr ohrožených – rizikových seniorů

5.1.1 Zvýšení účinnosti a účelnosti zdravotnických služeb pro seniory. Vytvoření registru ohrožených – rizikových seniorů okresu Ústí nad Labem

5.2 Střední délka života a pravděpodobná délka života bez zdravotního postižení by se měla prodloužit u 65letých alespoň o 20% / Stáří jako fyziologická součást života, individuální aktivní přístup, prevence

5.2.1 Přednášková a poradenská činnost, spolupráce s medii a vzdělávání

5.3 Nejméně o 50% zvýšit podíl osob nad 80 let, které dosahují v domácím prostředí takovou úroveň zdraví, která jim umožňuje uchovat si soběstačnost, sebeúctu a své místo ve společnosti

5.3.1 Kvantifikace možných klientů a možností financování včetně spoluúčasti klientů či pečujících - ovlivnění počtu pádů a úrazů v domácím prostředí, rozvoje závislostí ve všedních činnostech a úmrtnosti

7. PREVENCE INFEKČNÍCH NEMOCÍ

7.1 Eliminace dětské obrny z evropského regionu SZO a z globálního pohledu na její úplnou eradikaci

7.2 Eliminace novorozeneckého tetanu

7.3 Eliminace nezavlečených spalniček

7.4 Snížení nemocnosti dalšími závažnými nemocemi, proti kterým se očkuje

7.5 Snížení nemocnosti dalšími významnými a závažnými infekcemi v regionu

8. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

8.1 Snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob mladších 65 let o 40 %

8.2 Úmrtnost u všech typů nádorových onemocnění u osob mladších než 65 let snížit nejméně o 15 %, přičemž úmrtnost u rakoviny plic snížit o 25 %

8.3 Amputace, oslepnutí, poruchy ledvin, těhotenské komplikace a další závažné zdravotní komplikace související s cukrovkou snížit o jednu třetinu

8.4 Snížit nemocnost a výskyt trvalých postižení na nemoci svalové a kosterní soustavy a na další časté chronické nemoci

8.5 Dosáhnout, aby alespoň 80 % dětí ve věku 6 let bylo bez zubního kazu a ve věku 12 let měly děti v průměru maximálně 1,5 KPE zubů (zkažený, chybějící nebo zaplombovaný zub)

9. SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY

9.1 Počty smrtelných a vážných zranění v důsledku dopravních nehod snížit alespoň o 30%

9.2 Počty úmrtí a vážných úrazů na pracovišti, doma a při rekreaci snížit nejméně o 50%

9.3 Úmrtí v důsledku domácího násilí, násilí orientovaného na druhé pohlaví a organizovaného zločinu, stejně jako zdravotní důsledky takto vzniklých zranění snížit alespoň o 25%

10. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10.1 Snížit expozice obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním ovzduší

10.2 Zajistit kvalitní pitnou vodu

10.3 Zajistit vhodnou péči o krajinu

10.4 Omezit vliv dopravy na životní prostředí

11. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

11.1 Rozšířit zdravé chování ve výživě a zvýšit tělesnou aktivitu

11.2 Zvýšit nabídku, cenovou dostupnost a dosažitelnost biologicky hodnotných, hygienicky a zdravotně nezávadných potravin

12. SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM

12.1 Zkvalitnit programy primární prevence užívání drog v Ústeckém kraji

12.2 Snižovat potenciální rizika související s užíváním všech typů drog typů drog na jedince a společnost

12.3 Zajistit realizaci dostupných a kvalitních programů léčby a resocializace uživatelů drog v Ústeckém kraji včetně programů pro specifické cílové skupiny a programů léčby závislosti na alkoholu a tabáku

12.4 Zkvalitnit stávající systém aktivit protidrogové politiky v Ústeckém kraji a vybudovat funkční a přehlednou strukturu založenou na efektivní koordinaci aktivit všech zapojených subjektů

13. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

13.1 Zlepšit bezpečnost a kvalitu domácího prostředí jak rozvojem schopností jednotlivců i rodin chránit a zlepšovat své zdraví, tak snížením vlivu zdravotních rizikových faktorů existujících v domácnostech

13.2 Zajistit, aby nejméně 50 % dětí mělo příležitost zařadit se do mateřských škol podporujících zdraví a 95 % do základních škol podporujících zdraví

13.3 Dosáhnout, aby nejméně 50 % měst, městských oblastí a komunit bylo aktivními členy sítě Zdravých měst či Zdravých komunit

13.4 Zavázat alespoň 10 % středních a velkých firem k dodržování principů zdravé společnosti (firmy)

TISK
i