KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ ÚSTECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)

1. PRIORITNÍ OSA I: EFEKTIVNÍ EKONOMIKA A ZAMĚSTNANOST

1.1 Posílení ekonomické základny Ústeckého kraje a rozvoj podnikatelského prostředí

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
XVIII.a zemědělství
1.1.1 Vytváření podmínek pro účinnou spolupráci samosprávy s podnikatelským prostředím v reálném čase (A)
1.1.2 Zjednodušení legislativního prostředí a snížení byrokratické zátěže podnikání (B)
1.1.3 Vytváření podmínek pro rozvoj perspektivních odvětví průmyslu respektující potřeby sídel a krajiny (A, B)
1.1.4 Zlepšení politického a ekonomického prostředí pro příliv nových investic s dlouhodobou perspektivou setrvání v regionu (B)
1.1.5 Udržení a další rozvoj malých a středních podniků jako žádoucího doplňku a rozšíření ekonomické základny kraje (B)
1.1.6 Podpora spotřeby regionální produkce (B)

1.2 Rozvoj inovačního prostředí a modernizace výrobních technologií, snižovaní materiálové a energetické náročnosti ekonomiky Ústeckého kraje a zlepšení nakládání s odpady

Deskriptory:
II.e obnovitelné zdroje energie
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
XII.b nakládání s odpady
1.2.1 Využívání energeticky a materiálově efektivních technologií (B)
1.2.2 Rozvoj inovací (a eko-inovací) a výrob a služeb s vysokou přidanou hodnotou (A i B)
1.2.3 Propojení vysokých škol a výzkumných pracovišť s podnikovou sférou (B)
1.2.4 Podpora institucí zabývajících se výzkumem a vývojem a přípravou nových odborníků (A i B)
1.2.5 Zavádění a provozování nejlepších dostupných technik (BAT, respektive BATNEEC) prostřednictvím dostupných nástrojů (B)
1.2.6 Úspora energií a využívání obnovitelných zdrojů energie (A i B)
1.2.7 Zvyšování podílu separace, recyklace, materiálového a energetického využití odpadů (A i B)
1.2.8 Rozvoj zpracovatelských kapacit integrovaného sytému třídění, separace a následné recyklace a materiálového a energetického využití komunálních odpadů na území Ústeckého kraje (B)
1.2.9 Rozvoj systému sběru a zpracování bioodpadu (B)
1.2.10 Rozvoj a uplatňování moderních metod řízení včetně environmentální a sociální zodpovědnosti firem (B)

1.3 Zvyšováním kvality dopravní infrastruktury a dopravních služeb, podporovat udržitelný ekonomický růst a pracovní mobilitu

Deskriptory:
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
XI.h veřejná doprava
XI.j bezpečnost v dopravě
XI.k nemotorová doprava
1.3.1 Dobudování nezbytné dopravní infrastruktury, zejména páteřní silniční sítě a obchvatů měst (podle správce infrastruktury A i B)
1.3.2 Vytvoření kvalitních integrovaných dopravních systémů, jejichž základem bude železniční a autobusová přeprava osob na střední a dlouhé vzdálenosti. Páteřní systém musí být na vhodných místech doplňován nemotorovými druhy dopravy (A i B)
1.3.3 Zajištění managementu systému kombinované dopravy na území Ústeckého kraje a vytvoření podmínek pro převedení zejména transitní nákladní dopravy na železnici (A i B)
1.3.4 Zajištění bezpečného parkování na odstavných parkovištích s dostatečnou kapacitou v dosahu hromadné dopravy – systém “park and ride”(B)
1.3.5 Zkvalitnění inteligentního dopravního systému zvyšující bezpečnost a ochranu obyvatelstva (B)
1.3.6 Zajištění dostupnosti prostředků veřejné dopravy pro osoby se specifickými potřebami (osoby se zhoršenou schopností pohybu a orientace) (A i B)

1.4 Snižovat nezaměstnanost s cílem dosáhnout v období 2010 – 2020 rovnovážného stavu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce

Deskriptory:
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VII.b nezaměstnanost
1.4.1 Vytváření nových pracovních příležitostí a udržení stávajících pracovních míst, zejména s využitím lokální a regionální produkce v rámci podpory malého a středního podnikání (A i B)
1.4.2 Zkvalitnění systému rekvalifikací a celoživotního vzdělávání s ohledem na vyvíjející se potřeby zaměstnavatelů a zvýšení uplatnění obyvatel na trhu práce doplňováním jejich kompetencí, znalostí a dovedností (B)
1.4.3 Zvýšení uplatnění občanů ze skupiny osob obtížně uplatnitelných na trhu práce (B)
1.4.4 Zapojení především dlouhodobě nezaměstnaných do realizace veřejně prospěšných prací (B)
1.4.5 Programy veřejně prospěšných prací pro osoby odsouzené k výkonu alternativních trestů připravené ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR (B)
1.4.6 Úprava fungování systému poskytování sociálních dávek tak, aby se omezilo riziko jeho zneužívání, a aby motivoval příjemce k aktivnímu přístupu k řešení jejich sociální situace (B)

1.5 Zvýšit vzdělanost, kvalifikaci a konkurenceschopnost obyvatelstva Ústeckého kraje na trhu práce

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
1.5.1 Realizace přípravných programů pro děti předškolního věku ze sociálně slabých skupin populace a motivovat jejich rodiny ke spolupráci při zajištění školní docházky dětí (B)
1.5.2 Rozvoj volnočasových aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (A i B)
1.5.3 Dlouhodobé zlepšování čtenářské gramotnosti žáků základních škol (B)
1.5.4 Zavedení motivačního systému (stipendia, odměny) pro nejlepší žáky ze sociálně slabých rodin (B)
1.5.5 Zvýšení spolupráce škol, rodičů, informačních a poradenských středisek pro volbu povolání na úřadech práce a orgánů sociální péče (B)
1.5.6 Zvýšení počtu uchazečů o studium v oborech požadovaných trhem práce (A i B)
1.5.7 Motivace zaměstnavatelů k participaci na vzdělávání (B)
1.5.8 Zlepšení spolupráce mezi zaměstnavateli a školami (A i B)
1.5.9 Zlepšení odborné úrovně pedagogických pracovníků a materiálního vybavení škol (A i B)
1.5.10 Rozšíření nabídky terciárního vzdělávání dle potřeb trhu práce v kraji (B)
1.5.11 Rozvoj dalšího vzdělávání dospělých (B)
1.5.11.1 Vytváření podmínek pro návrat uchazečů o zaměstnání do školského systému
1.5.11.2 Rozšíření příležitostí pro neformální vzdělávání

1.6 Rozvíjet potenciál kraje v oblasti cestovního ruchu a zvýšit povědomí o kraji jakožto cíli pro cestovní ruch

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
1.6.1 Rozvoj infrastruktury a produktů environmentálně šetrného turistického ruchu s ohledem na specifika Ústeckého kraje (A i B)
1.6.2 Vytvoření kvalitního managementu cestovního ruchu fungujícího na základě spolupráce veřejného sektoru a poskytovatelů služeb v cestovním ruchu (A i B)
1.6.3 Podpora podnikatelského využití nevyužitých kulturních a technických památek (A i B)
1.6.4 Zvýšení objemu investic na obnovu kulturních a technických památek (A i B)
1.6.5 Posílení „image“ kraje jako destinace pro cestovní ruch (A i B)

2. PRIORITNÍ OSA II: UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

2.1 Aktivní účast kraje v diskusích a rozhodování o územních limitech těžby

Deskriptory:
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
2.1.1 Vytvoření platformy pro zohlednění postojů všech zainteresovaných subjektů (např. výsledky místních referend) pro vyjednávání se státem (A)
2.1.2 Aktivní účast kraje při projednávání příslušných dokumentů jako např. státní energetická a surovinová koncepce, Politika územního rozvoje (A)
2.1.3 Aktivní pomoc kraje místním samosprávám v prosazování zájmů obyvatel Ústeckého kraje při jednáních a rozhodováních o územních limitech těžby (A)
2.1.4 Posílení spolupráce mezi všemi dotčenými subjekty při plnění úkolů stanovených Politikou územního rozvoje, zejména pro specifické oblasti Mostecko a Krušné hory (B)

2.2 Zlepšit stav měst a obcí

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
2.2.1 Revitalizace nevyužívaných zdevastovaných ploch a objektů, tzv. brownfields (B)
2.2.2 Revitalizace center a problémových částí měst (ekologicky, sociálně, bezpečnostně, apod.), zajištění ploch a infrastruktury pro relaxaci a volný čas obyvatel a návštěvníků měst (B)
2.2.3 Řešení dopravy v klidu ve městech, podpora rozvoje systémů veřejné dopravy a posilování její atraktivity ve srovnání s individuální automobilovou dopravou (B)
2.2.4 Dokončení sanací zbývajících starých ekologických zátěží na území kraje (A i B)
2.2.5 Snižování energetické náročnosti budov, podpora energetických úspor ve veřejném sektoru i při individuální výstavbě či rekonstrukci bydlení (A i B)
2.2.6 Zlepšováním infrastruktury a zajištěním veřejných služeb vytvářet podmínky pro udržení stability osídlení, zejména ve venkovských a periferních oblastech kraje (A i B)
2.2.7 Podpora výstavby nového nebo transformace současného bytového fondu na byty s nízkými provozními náklady, které by byly využitelné např. jako „startovací“ byty pro mladé rodiny s dětmi apod. (B)
2.2.8 Odstranění bariér ve veřejných a veřejně přístupných prostorech a objektech pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (A i B)

2.3 Využít nástrojů územního plánování k snižování dopravní náročnosti obsluhy území

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
2.3.1 Regulace rozptýlené bytové a komerční zástavby mimo současně zastavěné území obcí a mimo dosah systémů hromadné dopravy osob a nákladů (B)
2.3.2 Striktní regulace výstavby nových průmyslových zón na volných plochách mimo již zastavěná území obcí a mimo multimodální logistické uzly (B)
2.3.3 Regulace výstavby nových velkoplošných obchodních center na okrajích administrativních území měst mimo obytné zóny (B)

2.4 Zlepšit ekologické funkce krajiny a posílit její ochranu (zejména ZPF) před zástavbou

Deskriptory:
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
2.4.1 Preference využití nevyužívaných zdevastovaných ploch a objektů ("brownfields") před výstavbou na “zelené louce” zejména v souvislosti s novými stavebními záměry (A i B)
2.4.2 Zlepšení kvality lesů a optimalizace jejich druhové skladby a zajištění únosnosti využívání lesů pro rekreační i zájmové aktivity (B)
2.4.3 Využití rekultivovaných ploch pro pěstování biomasy jakožto alternativy k pěstování biomasy na zemědělské půdě (B)
2.4.4 Využívání obnovitelných zdrojů energie tak, aby nedocházelo k ničení celkového rázu krajiny a biodiverzity, např. v souvislosti s výstavbou větrných a slunečních elektráren (A i B)
2.4.5 Efektivní postup při využívání neobnovitelných přírodních zdrojů s cílem snížit negativní dopady na životní prostředí a společnost a uplatňování oprávněných kompenzací. (B)
2.4.6 Zlepšení retenčních schopností krajiny a snižování rizik povodní (A i B)

3. PRIORITNÍ OSA III: ZDRAVÁ A SOUDRŽNÁ SPOLEČNOST

3.1 Vytváření podmínek pro zlepšení zdraví a životního stylu obyvatel Ústeckého kraje

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
3.1.1 Pozitivní změna životního stylu obyvatel Ústeckého kraje (B)
3.1.2 Koordinace přípravy systému preventivních opatření v oblasti zdraví včetně osvěty (A i B)
3.1.3 Zlepšení systému sexuální a rodinné výchovy (včetně zařazení tématu rodinných financí) na základních a středních školách Ústeckého kraje (A i B)
3.1.4 Rozvoj systému prevence a pomoci v obtížných životních situacích souvisejících s těhotenstvím, porodem a péčí o děti (B)
3.1.5 Předcházení sociálnímu vyloučení různých skupin obyvatel prostřednictvím systému vhodných sociálních služeb (A i B)
3.1.6 Podpora poskytování kvalitní zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních na území kraje (A i B)

3.2 Snížit výskyt rizikového chování v populaci a snížit kriminalitu na území Ústeckého kraje

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality
3.2.1 Vytváření středisek volného času pro děti ze znevýhodněného prostředí a nabídka dětem smysluplně trávit volný čas (B)
3.2.2 Posílení znalostí a dovedností pracovníků ve školství v oblasti problematiky sociálně nežádoucích jevů a jejich prevence (A i B)
3.2.3 Zlepšování spolupráce rodiny se vzdělávacími organizacemi a posílení schopnosti rodičů vnímat změny v chování dítěte, které ukazují na možný výskyt nežádoucích jevů a zvyšování jejich informovanost o možnostech pomoci (B)
3.2.4 Rozvoj vhodných programů sociální prevence v kraji (B)
3.2.5 Realizace smysluplných opatření v oblasti situační prevence v obcích včetně opatření zaměřených na informování občanů o možných rizicích a o možnostech individuální ochrany před trestnou činností (B)
3.2.6 Prevence vzniku sociálně vyloučených lokalit (B)
3.2.7 Zvýšené nasazení příslušníků městské policie a Policie ČR zejména v problémových lokalitách, zvýšení jejich kvalifikace a vybavení, a důsledný postup při ochraně pořádku a zákonnosti (B)

3.3 Zajištění rovných příležitostí pro občany kraje při vstupu do vzdělávání a na trh práce

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VII.b nezaměstnanost
VIII.b ohrožené skupiny
3.3.1 Zajištění odpovídající nabídky rekvalifikačních kurzů i pro nezaměstnaností nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva – zejména čerstvé absolventy škol, matky s malými dětmi, dlouhodobě nezaměstnané a občany se sníženou pracovní schopností (B)
3.3.2 Nabídka resocializačních programů pro matky, kterým končí mateřská dovolená a dlouhodobě nezaměstnané s cílem zvýšit jejich sociální, komunikační a právní znalosti a dovednosti. (A i B)

3.4 Zlepšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy a zajistit efektivní nakládání s veřejnými prostředky

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.h participace občanů na veřejné správě
3.4.1 Zapojení měst, obcí a regionů do aktivit a procesů směřujících k udržitelnému rozvoji jako je MA21, NSZM, Timur apod. (A i B)
3.4.2 Úprava legislativního rámce k výběru a přerozdělování daní (B)
3.4.3 Zajištění transparentnosti realizace veřejných zakázek (A i B)
3.4.4 Posílení vzdělání úředníků veřejné správy v oblasti udržitelného rozvoje (A i B)
3.4.5 Podpora vzniku rad pro udržitelný rozvoj území dle stavebního zákona (A i B)
3.4.6 Zkvalitnění systému krizového řízení a zajištění ochrany obyvatelstva v krizových situacích (A i B)

3.5 Zlepšit „image“ kraje jako místa pro kvalitní život

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
XVII.h participace občanů na veřejné správě
3.5.1 Vytvoření uceleného systému poskytování informací o kraji a to ve spolupráci s podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem a dalšími partnery (A i B)

3.6 Zdokonalení systému reakce Ústeckého kraje na zdravotní a bezpečnostní rizika

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
3.6.1 Zdokonalení systému varování a informování obyvatelstva, vyrozumění orgánů krizového řízení a složek IZS (A i B)
3.6.2 Zlepšení finanční, organizační a materiální podpory složek ISZ (A i B)
3.6.3 Zvýšení připravenosti obyvatel, veřejné správy a složek IZS k řešení dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb a rizik (A i B)

4. PRIORITNÍ OSA IV: KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Zlepšit kvalitu ovzduší v Ústeckém kraji

Deskriptory:
II.e obnovitelné zdroje energie
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
4.1.1 Zpracování místních programů ke zlepšení kvality ovzduší ve všech obcích v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (B)
4.1.2 Využívání alternativních pohonných hmot v systémech hromadné dopravy a individuální dopravy a řešit bezpečnost a rozšíření sítě čerpacích jednotek alternativních paliv jako CNG, případně dalších (A i B)
4.1.3 Omezení znečišťování ovzduší z mobilních i stacionárních zdrojů, uplatnění tohoto postoje i při výstavbě nových průmyslových podniků (A i B)
4.1.4 Rozšíření „zelených“ veřejných ploch a zamezení likvidace stávajících „zelených“ ploch v obcích a městech (B)
4.1.5 Zklidnění a omezení dopravy v obytných zónách a centrech měst (Tempo 30) a podpora vzniku pěších zón (B)
4.1.6 Preference dosažení ekologické stability revitalizovaných území zasažených těžbou uhlí (B)
4.1.7 Zavádění moderních systémů kogenerace, neboli společné výroby tepla a elektřiny a využívání odpadního tepla (B)
4.1.8 Snížení ztrát CZT systémů a vytvoření podmínek motivujících k využívání CZT (B)
4.1.9 Regulace znečištění z malých lokálních zdrojů (B)

4.2 Zajištění efektivní ochrany životního prostředí včetně odpovídajícího financování ochrany životního prostředí

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
4.2.1 Aktivně usilovat o naplňování závazků státu vůči Ústeckému kraji vyplývajících z existujících historicky vzniklých environmentálních zátěží, usilovat o systémové řešení těchto kompenzací (A i B)
4.2.2 Zohlednění existujících environmentálních nákladů vznikajících na území kraje v důsledku jeho specifického postavení v ekonomické struktuře ČR, např. v rámci pravidel rozpočtového určení daní, využít tyto prostředky na aktivní regionální politiku (A i B)
4.2.3 Zajištění odpovídajícího růstu prostředků vyčleňovaných v rámci veřejných rozpočtů (kraj, města a obce) na ochranu životního prostředí (A i B)
4.2.4 Dobudování kanalizačních systémů s koncovou čistírnou odpadních vod v obcích (A i B)
4.2.5 Podpora vyhlášení, popř. rozšíření velkoplošných chráněných území na území Ústeckého kraje (A i B)
4.2.6 Posílení ochrany obyvatelstva před hlukem (A i B)

4.3 Motivovat soukromý sektor k vyšší odpovědnosti za stav životního prostředí v kraji

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
XII. Životní prostředí
4.3.1 Zlepšení komunikace mezi orgány ochrany životního prostředí a soukromým sektorem (A i B)
4.3.2 Zajištění souladu cílů environmentálních politik podniků s cíli environmentálních politik kraje a obcí (A i B)

4.4 Rozvoj environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
4.4.1 Soustavné zvyšování povědomí veřejnosti o problematice ochrany životního prostředí (A i B)
4.4.2 Zvýšení počtu škol se zpracovanými a realizovanými školními programy EVVO dle metodického pokynu MŠMT (A i B)
4.4.3 Zvýšení objemu podpory EVVO ze zdrojů kraje, zejména pro školy, školská zařízení a dále pro nestátní neziskové organizace, jejichž náplní činnosti je EVVO (A)
4.4.4 Zvýšení počtu středisek EV a ekologických poraden pravidelně podporovaných z městské, krajské či celostátní úrovně (A i B)
TISK
i