Týnec nad Sázavou
Znak Týnec nad Sázavou

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Týnec nad Sázavou

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Zdravotní plán města Týnec nad Sázavou 2021-2023

1. OBLAST ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

1.1 BUDOU PROPAGOVÁNY A PODPOROVÁNY ZÁSADY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
1.1.1 Podporovat zdravé stravování dětí a mládeže
1.1.2 Podporovat prevenci vzniku poruch příjmu potravy
1.1.3 Podporovat pohyb a aktivní trávení volného času dětí a mládeže

1.2 BUDE PODPOROVÁN ZDRAVÝ TĚLESNÝ VÝVOJ DĚTÍ

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
1.2.1 Podpořit správné pohybové návyky u dětí v MŠ a ZŠ

1.3 BUDE POSÍLENA PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
IX. Sociální služby
1.3.1 Posílit osvětovou činnost ve školách
1.3.2 Systematicky podporovat mimoškolní aktivity vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů u mládeže
1.3.3 Posílit podporu psychického zdraví dětí a mládeže

2. OBLAST ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 BUDOU PROPAGOVÁNY A PODPOROVÁNY ZÁSADY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU SENIORŮ

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
VI.i celoživotní učení
2.1.1 Posílit informovanost seniorů v oblasti bezpečnosti a zdravého životního stylu
2.1.2 Podpořit pohybové aktivity širokého okruhu seniorů
2.1.3 Podpořit aktivizační programy pro seniory
2.1.4 Zkvalitnit podmínky života seniorů v DPS

2.2 BUDE PODPOROVÁN ŽIVOT SENIORŮ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
VI.i celoživotní učení
2.2.1 Zvýšit informovanost občanů o možnostech domácí péče o seniory

3. OBLAST SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY

3.1 BUDOU REALIZOVÁNA OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ V DŮSLEDKŮ ÚRAZŮ

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
XI.j bezpečnost v dopravě
VI.i celoživotní učení
3.1.1 Zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti prevence úrazů
3.1.2 Snížit počty úrazů v silničním provozu

3.2 BUDOU REALIZOVÁNA OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ PORANĚNÍ V DŮSLEDKU DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XX.b kriminalita a prevence kriminality
3.2.1 Zvýšit informovanost veřejnosti o provozu sociální poradny

4. OBLAST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

4.1 BUDOU PODPOROVÁNY ZÁSADY SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ VÝŽIVY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
VI.i celoživotní učení
4.1.1 Zvýšit informovanost veřejnosti o zásadách a významu správné výživy pro zdraví člověka

4.2 BUDE PODPOROVÁNO AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
VI.i celoživotní učení
XV. Kultura
4.2.1 Zvýšit informovanost široké veřejnosti o významu aktivního trávení volného času
4.2.2 Podpořit správné pohybové návyky, zdravé sezení
4.2.3 Podpořit volnočasové pohybové aktivity veřejnosti

4.3 BUDE PODPOROVÁNA ZDRAVÁ MOBILITA OBYVATEL

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
XI.k nemotorová doprava
VI.i celoživotní učení
4.3.1 Podpořit zdravější způsob dopravy obyvatel při cestě do zaměstnání, do škol (pěšky, na kole, atp.)

4.4 BUDOU PODPOROVÁNY A ROZVÍJENY PROGRAMY A AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A PRIMÁRNÍ PREVENCI NEMOCÍ

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
VI.i celoživotní učení
4.4.1 Propagovat zdravý životní styl, primární prevenci nemocí, zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatel

5. OBLAST SNÍŽENÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM A NELÁTKOVÝMI ZÁVISLOSTMI

5.1 BUDE OMEZENO UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA ÚZEMÍ MĚSTA

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
VI.i celoživotní učení
5.1.1 Zvýšit osvětu o škodlivosti a následcích užívání návykových látek (kouření, užívání alkoholu a drog)
5.1.2 Posílit opatření ke snížení užívání návykových látek na veřejných místech

5.2 BUDE SNÍŽEN VÝSKYT NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
IX. Sociální služby
5.2.1 Zvýšení osvěty o následcích nelátkových závislostí
TISK
i