Týnec nad Sázavou
Znak Týnec nad Sázavou

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Týnec nad Sázavou

Rozbalit detaily

Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou (2022)

1. Cíle strategie

1.1 Eliminace extrémních hydrologických jevů

Deskriptory:
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
1.1.1 Snižování počtu ohrožených objektů povodněmi
1.1.2 Zákaz výstavby v záplavových územích
1.1.3 Eliminace splachu ornice
1.1.4 Podporovat a udržovat stávající a postupně rozšiřovat chybějící části územního systému ekologické stability a krajinné prvky
1.1.5 Podporovat, případně iniciovat revitalizace a renaturace vodních toků
1.1.6 Podporovat a podněcovat realizaci komplexních pozemkových úprav na zemědělské půdě
1.1.7 Zpomalování odtoku a zadržování vody v krajině

1.2 Eliminace negativních vlivů extrémních teplot

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
1.2.1 Zvyšování podílu zelených ploch v zástavbě
1.2.2 Sdružování technické infrastruktury do ucelených koridorů nebo multikanálů pro datové sítě
1.2.3 Zajištění kvalitní péče o stávající zeleň
1.2.4 Výsadba nových stromů
1.2.5 Podpora zelených střech a zelených fasád
1.2.6 Revitalizace nevyužívaných průmyslových a zemědělských objektů
1.2.7 Využití odrazivých povrchů
1.2.8 Využití světlých odstínů barev pro eliminaci pohlcování tepla
1.2.9 Stínící prvky
1.2.10 Budování vodních prvků
1.2.11 Vypracování koncepčních dokumentů

1.3 Zvýšení efektivity nakládání se srážkovými vodami

Deskriptory:
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XVIII.f vodní hospodářství
1.3.1 Zvyšování podílu propustných ploch oproti nepropustným
1.3.2 Podpora využívání srážkových vod (v budovách a pro zalévání)
1.3.3 Podpora zasakování srážkových vod
1.3.4 Vypracování manuálu pro výstavbu a rekonstrukce staveb a prostranství ve vlastnictví města
1.3.5 Sledování vlivu nové zástavby a ekosystémových prvků na lokální i celoměstský stav
1.3.6 Možnost zpoplatnění odvádění dešťových vod

1.4 Snižování energetické náročnosti města

Deskriptory:
II.a elektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.d hospodaření a úspory energie
II.e obnovitelné zdroje energie
1.4.1 Zateplování budov
1.4.2 Recyklace a zpětné využití dešťové a šedé vody
1.4.3 Podporovat místně dostupné obnovitelné zdroje energie v budovách
1.4.4 Obnova osvětlení za energeticky efektivní systém
1.4.5 Využití inteligentních systémů řízení budov a vytvoření centrálního sledování spotřeby energií v městských objektech
1.4.6 Podpora projektů pro renovace budov ve vysokém energetickém standardu
1.4.7 Pravidelná obnova vodovodní sítě vedoucí k eliminaci ztrát vody
1.4.8 Pravidelná obnova kanalizační sítě pro eliminaci odtoku balastních vod na ČOV

1.5 Zvyšování připravenosti krizového řízení

Deskriptory:
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
1.5.1 Monitoring a včasná výstraha
1.5.2 Analýza a případné zajištění záložních zdrojů elektrické energie
1.5.3 Analyzovat a případně zdokonalit systém zabezpečení vodohospodářských objektů
1.5.4 Kontrola a případná aktualizace krizových dokumentací
1.5.5 Pravidelná cvičení orgánů krizového řízení pro případ vzniku krizových situací nebo mimořádných událostí

1.6 Udržitelná mobilita

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.g drážní doprava
XI.h veřejná doprava
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
1.6.1 Podpora veřejné hromadné a železniční dopravy
1.6.2 Podpora cyklistiky a pěších
1.6.3 Podpora dopravy využívající bezuhlíkové zdroje energie ve veřejné i individuální dopravě

1.7 Podpora osvěty samosprávy a veřejnosti o změně klimatu a zaměření se na environmentální vzdělávání

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
1.7.1 Vypracování doporučení pro stavebníky pro budoucí výstavbu
1.7.2 Začlenění doporučených opatření do územní dokumentace
1.7.3 Vytvoření metodického manuálu pro stavební úřad
1.7.4 Různé programy enviromentálního vzdělávání
1.7.5 Zapojení veřejnosti do adaptačních opatření na změnu klimatu
1.7.6 Publicita realizovaných projektů
1.7.7 Zpětná vazba občanů na adaptační opatření
1.7.8 Sledování ekologické stopy města
1.7.9 Sledování celkových nákladů na adaptační opatření
TISK
i