Třebíč
Znak Třebíč

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Třebíč

Komunitní plán zdraví a kvality života Třebíč (2005)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. Veřejná správa
A.1 Zlepší se vzájemná komunikace veřejnosti a radnice, bude dobrá informovanost občanů a subjektů.
A.1.1 Opatření ke zlepšení vzájemné komunikace a informovanosti veřejnosti
A.1.1.1 Zpravodaj města Třebíče
A.1.1.2 Webové stránky města a redakční systém Vismo
A.1.1.3 Besedy vedení města s veřejností v různých částech města
A.1.1.4 Sběr námětů a připomínek veřejnosti
A.1.1.5 Názorové průzkumy a dotazníková šetření
A.1.1.6 Průběžné informace města
A.1.1.7 Propagace aktivit ve městě v rámci Projektu ZM
A.1.1.8 Novoroční setkání se Zdravým městem
A.1.1.9 Studentský parlament
A.1.1.10 Projekt „ Nové formy komunikace“ - prostřednictvím internetu pro veřejnost
A.1.1.11 Studentský časopis Rozhraní
A.1.1.12 Rozvoj debatování na základních a středních školách
A.1.1.13 Besedy s občany pořádané Městskou knihovnou
A.1.1.14 Jak se chovat v krizových situacích
A.1.1.15 Občanská poradna Třebíč – právní poradenství
A.1.1.16 Poskytování poradenství
A.1.1.17 Webové stránky – zdroj informací pro veřejnost
A.1.1.18 Informační mosty
A.2 Bude se zvyšovat zájem veřejnosti o město a zapojení veřejnosti do diskusí o rozvojových záměrech města a regionu
A.2.1 Rozvíjet velké osvětové akce pro veřejnost ve městě, využívat je ke komunikaci a získávání zpětné vazby od občanů
A.2.1.1 Dny zdraví
A.2.1.3 30 dní pro občanský sektor
A.2.1.4 Cesta za čistým vzduchem – Světový den bez tabáku
A.2.1.5 Národní dny bez úrazů
A.2.1.6 Evropský den bez aut
A.2.1.7 Běh Terryho Foxe
A.2.2 Vysvětlovat přínos nevládních neziskových organizací (NNO) pro město, podporovat jejich rozvoj
A.2.2.1 Akce „30 dní pro občanský sektor“
A.2.2.2 Grantový systém Zdravého města – podpora NNO
A.2.2.3 Finanční podpora neziskových organizací z rozpočtu města Třebíče
A.2.2.4 Projekt zapojení občanů a NNO do zdravého rozvoje regionu
A.2.2.5 Poradenské centrum pro rozvoj neziskového sektoru
A.2.2.6 Katalog neziskových organizací
A.2.2.7 Třeb. unie mládeže
A.2.3 Vytvářet a dodržovat vizuální styl města – zejména na prezentacích a tiskových výstupech
A.3 Grantový systém města bude využíván jako důležitý motivační nástroj k podpoře aktivity občanů a organizací v rámci priorit Strategie a Plánu zdraví a kvality života
A.3.1 Rozvoj Grantového systému Zdravého města
A.3.1.1 Realizace Grantového systému v rámci Projektu Zdravé město
A.3.1.2 Příspěvek kultura (GP)
A.3.1.3 Příspěvek sport (GP)
A.3.1.4 Přísp. pro živ. prostředí (GP)
EKO
A.3.1.5 Prevence kriminality GP
A.3.1.6 Přísp. ost. činnosti (GP)
A.4 Bude se zlepšovat strategické plánování a řízení ve městě a regionu
A.4.1 Dokončit Strategický plán rozvoje města
A.4.1.1 Úkoly související se strategickým plánováním: dopracování Strategického plánu rozvoje města, realizace, související činnosti
A.4.1.2 Zapojení veřejnosti do procesu přípravy Strategie
A.4.2 Provázat Strategii a mezinárodní dokumenty prostřednictvím Plánu zdraví
A.4.2.1 Analýza vazeb mezi aktivitami v Plánu zdraví a mez.dokumenty - Agenda 21, Zdraví 21 a NEHAP
A.4.3 Zavádět indikátory udržitelného rozvoje
A.5 Mezinárodní aktivity probíhající ve městě budou využívány k propagaci a image města vůči důležitým partnerům i návštěvníkům města
A.5.1 Formy propagace
A.5.1.1 Využití zápisu do UNESCO k propagaci města, PR, turismu
A.5.1.2 Členský příspěvek – „UNESCO“, Sdružení historických sídel
A.5.1.3 Finanční příspěvek z rozpočtu města – obnova kult. památek
A.5.1.4 Využití Projektu Zdravé město v PR a turismu města – konkrétní formy
A.5.1.5 Akce Národní sítě Zdravých měst v Třebíči: Letní škola Zdravých měst, seminář „LEHAP ve Zdravém městě, obci, regionu“, sekce „zdravá škola“, sekce „komunitní plánování sociálních služeb“
A.6 Budou využívány služby Národní sítě Zdravých měst ČR a jejích partnerů, bude probíhat spolupracovat s ostatními Zdravými městy a regiony
A.6.1 Konkrétní služby NSZM využité městem Třebíč, formy spolupráce s ostatními Zdravými městy
A.6.1.1 Služby NSZM ČR v Třebíči
A.6.1.2 Město Třebíč v souladu se stanovami NSZM ČR hradí členský příspěvek NSZM ČR
A.7 Krizový systém bude funkční pro předcházení i řešení krizových situací.
A.7.1 Krizové řízení efektivně funguje
A.7.1.1 Pož.ochrana-profes.část-investiční transfery stát. rozpočtu -Hasiči
A.7.2 Uskutečňují se technická opatření pro předcházení krizovým situacím.
A.8 Jsou vytvářeny a spravovány kvalitní informační systémy pro správu města
A.8.1 Funkční Geografický informační systém (GIS)
A.8.1.1 Zavedení a správa GIS
A.8.1.2 Zpracování geologické mapy města
A.9 Veřejná správa bude nadále zvyšovat svoji kvalitu a efektvivitu.
B. Zdravý životní styl / Zdravotnické služby
B.1 Budou realizovány kampaně a programy vedoucí ke zvýšení zájmu a zodpovědnost občanů za zdraví své i nejbližších lidí
B.1.1 Zaměřit se zdravotní priority ve městě a regionu
B.1.1.1 Prevence onkologických onemocnění
B.1.1.2 Prevence kardiovaskulárních onemocnění
B.1.1.3 Problematika alergií
B.1.1.4 Stravování a pohybová aktivita
B.1.1.5 Duševní zdraví
B.1.1.6 Úrazy a první pomoc
B.1.1.7 Zdraví nejmladších dětí
B.1.1.8 Zdraví seniorů – aktivní stáří
B.1.1.9 Prevence závislostí
B.1.1.10 Prevence infekčních nemocí
B.1.2 Zajistit informovanost veřejnosti v oblasti podpory zdraví
B.2 Bude podporován zdravý začátek života – zdraví nejmladších dětí
B.2.1 Rozvíjet pohybové aktivity nejmenších dětí
B.2.1.1 Aktivity o.s. Pernula
B.2.1.2 Projekt "Aerobiková přípravka pro děti od čtyř let"
B.2.1.3 Cvičení dětí ml. školního věku, Projekt „Pohyb pro radost a zdraví ve volném čase“, „Zdravé děti ve zdravém městě“, Zlepšení zdraví a kvality života v Třebíči – spolupráce škol“
B.2.2 Podporovat prevenci zubního kazu u dětí
B.2.2.1 projekt na podporu prevence zubního kazu
B.2.3 Řešit problematiku dětské obezity
B.3 Zvýší se pohybová aktivita
B.3.1 Projekty pro pohybovou aktivitu občanů
B.3.1.1 projekt "Zdravý životní styl – Wellness"
B.3.1.2 aktivity Sokola Třebíč
B.3.1.3 aktivity o.s. Pernula
B.3.1.4 Klíč k harmonii těla (cvičení pro veřejnost)
B.3.1.5 V pohybu je radost, v pohybu je život
B.3.1.6 S malým míčem pro zdraví a krásu našich dětí
B.3.1.7 Zdravá záda
B.3.1.8 Pohybem a hrou k prevenci vadného držení těla
B.3.1.9 Program pro rodiny s malými dětmi
B.3.2 Rozvíjet sportovní aktivity ve městě, vytvářet podmínky pro sport (kvalitní hřiště, více sportovišť, údržba)
B.3.2.1 Hřiště ZŠ ul. Benešova
B.3.2.2 ZŠ Horka – Domky – hřiště, projektová dokumentace
B.3.2.3 Zimní stadion – rekonstrukce soc. zařízení, vzduchotechnika
B.3.2.4 sportovní akce otevřené pro nejširší veřejnost
B.3.2.5 Gymnastická škola - Škola pohybu
B.3.2.6 SK Baver – Tanečnice
B.3.2.7 Projekty a činnosti podpořené v rámci Grantového programu „SPORT ve městě – 2004“
B.3.3 Věnovat pozornost prevenci nemocím pohybového ústrojí
B.3.3.1 rehabilitačně-léčebný tábor pro děti s vadami páteře
B.3.3.2 projekt "Zdravá záda - cvičení na velkých míčích"
B.3.3.3 Projekt „Zdravá záda“
B.3.3.4 Projekt „Prevence vadného držení těla“ pro MŠ, ZŠ
B.3.3.5 Zdravá záda
B.3.4 Zlepšit podmínky pro pohybové aktivity dětí
B.3.5 Rozvíjet pohybové aktivity nejmenších dětí
B.4 Zlepší se prevence úrazů a znalost první pomoci
B.4.1 Projekty a aktivity k prevenci úrazů a znalost první pomoci
B.4.1.1 Národní dny bez úrazů – souhrn aktivit
B.4.1.2 Aktivity k prevenci úrazů - bezpečnost v silničním provozu
B.4.1.3 preventivní aktivity proti úrazům seniorů v DD Týn
B.4.1.4 ochrana proti utonutí, vč. osvěty
B.4.1.5 projekt Bezpečná cesta do školy
B.4.1.6 projekty "Podpora zdraví ve vybraných oblastech",“Prevence úrazů, otrav a násilí u dětí a starších spoluobčanů“
B.4.1.7 Prevencí proti úrazovosti
B.4.1.8 zábradlí pro omezení vstupu ke skalám v Haskově zahradě
B.4.2 Upravit bezpečně dětská hřiště a sportoviště
B.5 Posílí se duševní zdraví
B.5.1 Projekty k posílení duševního zdraví
B.5.1.1 klub pro duševně nemocné
B.5.1.2 projekt "Duševní pohoda"
B.5.1.3 projekt "Duševní pohoda – cvičení, hry"
B.5.1.4 spolupráce se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým
B.5.1.5 Animoterapie
B.5.1.6 Canisterapie v Třebíči
B.5.2 Předcházet stresu u dětí ve školách
B.6 Zlepší se kvalita stravování
B.6.1 Zkvalitnit školní stravování
B.6.1.1 software pro tvorbu jídelníčků
B.6.1.2 Sladce, ale zdravě, Zdravou výživou proti obezitě
B.6.1.3 Medové mlsání
B.7 Budou realizovány mezinárodní programy a projekty podpory zdraví
B.7.1 Realizovat komunitní projekty podpory zdraví WHO
B.7.1.1 Škola podporující zdraví
B.7.1.2 Zdravé pracoviště
B.8 Zlepší se prevence nádorových onemocnění
B.8.1 Konkrétní formy prevence
B.8.1.1 program onkologické prevence – samovyšetřování
B.8.1.2 programy zdravotní výchovy – onkologická prevence
B.8.1.3 „Květinový den“ – onkologická prevence
B.8.1.4 Běh Terryho Foxe., Se Sokolem Třebíč proti rakovině
B.8.1.5 Aktivity sdružení „Violka“
B.9 Bude zajištěna prevence závislostí u obyvatel města, zejména drog - jak nelegálních, tak alkoholu a tabáku.
B.9.1 Realizovat osvětové akce pro veřejnost k omezení tabáku
D.6.4.1 Cesta za čistým vzduchem – Světový den bez tabáku
D.6.4.2 Projekt „Proti kouření školní mládeže“
D.6.4.3 Opravdu nám kouření škodí?
B.10 Budou probíhat osvěta a programy prevence srdečních a cévních onemocnění
B.10.1 Konkrétní formy prevence a osvěty
B.10.1.1 program CINDI WHO
B.10.1.2 programy zdravotní výchovy – kardiovaskulární prevence
B.11 Problematika alergií – zavádění preventivních opatření
C.5.1 Pravidelně udržovat zelené plochy, místní komunikace a chodníky ve městě.
C.5.1.1 pravidelná údržba veřejných ploch ve městě
C.5.1.2 Ozelenění obvodových zdí areálu KG
C.5.1.3 Komunikace za plovárnou
C.5.1.4 Dyje I - Jiráskova ul.
C.5.1.5 Parkoviště Dvořeckého ul.-PD
C.5.1.6 Veřejné parkovací plochy u zimního stadionu
C.5.1.7 Chodník Hrotovická - PD
C.5.1.8 Lávka Polanka - založení
C.5.1.9 Místní komunikace - opravy
C.5.1.10 Ul. Budíkovická (chodníky + obrubníky)
C.5.1.11 Lávka pro pěší - ul. Rafaelova - PD
C.5.1.12 Areál pro parkování vraků
C.5.1.13 Ul. Průmyslová - II.etapa (rekonstrukce)
C.5.1.14 Oprava a údržba MK
C.5.1.15 Oprava dešťových vpustí
C.5.1.16 Oprava chodníků a parkovišť
C.5.1.17 Oprava dopravního značení
C.5.1.18 Opravy schodišť, ramp apod.
C.5.1.19 Oprava a údržba kanalizace a dešťových vpustí
B.11.2 Spolupracovat s rodiči a školami v oblasti prevence alergií a pomoci alergikům.
B.11.2.1 aktivity stacionáře Rolnička
B.12 Senioři budou prožívat zdravé a aktivní stáří
B.12.1 Projekty na podporu zdravého a aktivního stáří
B.12.1.1 aktivity o.s. Pernula
B.12.1.2 Podpora aktivního života seniorů v Třebíči
B.12.1.3 Senior a moderní komunikační projekty
B.12.1.4 Společné tvoření se seniory
B.12.1.5 domácí péče - "Home Care"
B.12.1.6 preventivní aktivity v DD Týn – prevence úrazů seniorů
B.12.1.7 projekty "Akademie III. věku" a „Psychologie pro seniory“
B.12.1.8 projekt "Podpora aktivního stáří ve stacionáři Domovinka"
B.12.1.9 projekt "Podpora zdravého a aktivního stáří", dílčí akce Třebíč z ptačí perspektivy a jiné
B.12.1.10 Studovat se dá i ve stáří
B.12.1.11 Most ke stáří
B.13 Bude zajištěna informovanost veřejnosti v oblasti podpory zdraví
B.13.1 Velké osvětové akce pro veřejnost
D.6.4.1 Cesta za čistým vzduchem – Světový den bez tabáku
B.13.2 Zajistit informovanost cílových skupin
B.13.2.1 Studentské centrum pro výchovu ke zdraví a prevenci chorob
B.13.2.2 edukační programy pro diabetiky
B.13.2.3 herní terapie
B.13.2.4 soubor přednášek a besed zdravého životního stylu
B.13.2.5 průběžné informace v místních médiích
B.13.2.6 projekt "Zdraví pro děti", „Zdravá strava- šance pro všechny, Prevence úrazů, otrav a násilí u dětí a starších spoluobčanů“
B.13.2.7 poradna pro zdraví v místním tisku
B.13.2.8 programy zdravotní výchovy
B.13.2.9 projekty "Adresné informační služby pro neziskový sektor", „Podpora zdraví ve vybraných oblastech“
B.13.2.10 akce „Sladce, ale zdravě“, informace o zdravém stravování
B.13.2.11 Poradenství pro ženy, dívky a partnerské vztahy
B.13.2.12 Plán zdraví a kvality života s Třebíčským centrem
B.13.2.13 Oblastní kolo hlídek mladých zdravotníků
B.14 Bude probíhat prevence infekčních nemocí
B.14.1 Konkrétní formy prevence
B.14.1.1 poradna HIV/AIDS
B.15 Sníží se užívání legálních drog (alhohol, tabák)
B.16 Zlepší se kvalita zdravotních služeb
C. Životní prostředí
C.1 Bude zajištěna ochrana a revitalizace půd vč. řešení starých ekologických zátěží
C.2 Bude komplexně řešeno nakládání s odpady ve městě
C.2.1 Koncepčně řešit odpadové hospodářství
C.2.1.1 Strategie odpadového hospodářství
C.2.2 Účinně likvidovat odpady ve městě
C.3 Občané budou mít informace o stavu životního prostředí
C.3.1 Koncepčně rozvíjet environmentální výchovu a osvětu
C.3.2 Realizovat akce a programy k environmentální osvětě a k podpoře aktivity pro širokou veřejnost
C.3.2.1 Provozování videotéky s filmy o životním prostředí pro širokou veřejnost
C.3.2.2 EkoTřebíč 2005 - přehlídka filmů s ekologickou tématikou
C.3.2.4 soutěž "O nejkrásnější květinovou výzdobu"
C.3.2.6 projekty o.s. Pernula
C.3.2.7 Týden pro Zemi
C.3.2.8 propagace třídění (soutěž)
C.3.3 Zajistit informovanost pro obyvatele o stavu ŽP ve městě
C.3.3.1 pravidelné informace o problematice a stavu ŽP
C.3.3.2 registr aktivit v městě s vlivem na ŽP
C.3.3.3 vyhodnocení nejlepších ekologických činů - záměr
C.3.3.4 zřízení ekologického informačního a poradenského centra
C.3.3.5 Ekologická poradna
C.3.3.6 Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin v Třebíči
C.3.3.7 Ozelenění obvodových zdí areálu KG
C.3.3.8 zajišťování a sledování kvality podzemní a povrchové vody
C.3.3.9 hydrobiologický průzkum čistoty vodních toků
C.3.3.10 kontrolní vzorky, analýzy vod ze skládek odpadů
C.3.3.11 Vydání publikace pod názvem Prameny a studánky Třebíčska - historie a současnost
C.5.2 Zabývat se problematikou zvířat ve městě
C.5.2.1 osvětové materiály pro majitele psů při platbě poplatku
C.5.2.3 kontrola dodržování vyhlášky o čistotě ve městě
C.5.2.4 Příspěvek - Liga na ochranu zvířat (útulek pro psy)
C.4 Bude rozvíjena environmentální - ekologická osvěta a výchova (EOVV)
C.4.1 Zpracování Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) města Třebíče, podpora ekologické výchovy ve městě
C.4.1.1 podpora ekologické výchovy
C.4.2 Realizovat aktivity EOVV pro děti
C.4.2.2 programy EOVV na školách ve městě ve spolupráci s CEV
C.4.2.3 Projekt ekologické /environmentální/ výchovy
C.4.2.4 Klidné soužití lidí a psů
C.4.2.5 Škola mladých chovatelů
C.4.2.6 Ekofórum 2004
C.4.2.7 Zvíře, můj kamarád – vybudování dalších prostor pro výukové programy
C.4.2.8 Školní arboretum pro environmentální výchovu
C.4.2.9 Učíme se poznávat přírodu
C.4.2.10 Rebeka
C.4.3 Realizovat soutěže EOVV pro děti.
C.4.3.1 Soutěže DDM Hrádek: "Petmánie" , Strašidla se vracejí apod.“- soutěž pro děti
C.5 Bude rozšiřována a udržována zeleň, bude udržována čistota veřejných a jiných ploch
C.5.1 Pravidelně udržovat zelené plochy, místní komunikace a chodníky ve městě.
C.5.1.1 pravidelná údržba veřejných ploch ve městě
C.5.1.2 Ozelenění obvodových zdí areálu KG
C.5.1.3 Komunikace za plovárnou
C.5.1.4 Dyje I - Jiráskova ul.
C.5.1.5 Parkoviště Dvořeckého ul.-PD
C.5.1.6 Veřejné parkovací plochy u zimního stadionu
C.5.1.7 Chodník Hrotovická - PD
C.5.1.8 Lávka Polanka - založení
C.5.1.9 Místní komunikace - opravy
C.5.1.10 Ul. Budíkovická (chodníky + obrubníky)
C.5.1.11 Lávka pro pěší - ul. Rafaelova - PD
C.5.1.12 Areál pro parkování vraků
C.5.1.13 Ul. Průmyslová - II.etapa (rekonstrukce)
C.5.1.14 Oprava a údržba MK
C.5.1.15 Oprava dešťových vpustí
C.5.1.16 Oprava chodníků a parkovišť
C.5.1.17 Oprava dopravního značení
C.5.1.18 Opravy schodišť, ramp apod.
C.5.1.19 Oprava a údržba kanalizace a dešťových vpustí
C.5.2 Zabývat se problematikou zvířat ve městě
C.5.2.1 osvětové materiály pro majitele psů při platbě poplatku
C.5.2.3 kontrola dodržování vyhlášky o čistotě ve městě
C.5.2.4 Příspěvek - Liga na ochranu zvířat (útulek pro psy)
C.5.3 Údržba městské zeleně
C.6 Obnovitelné alternativní zdroje energie
C.7 Bude zajištěna ochrana přírody, zachována (zvýšena) biologická a krajinná rozmanitost v regionu
C.7.1 Realizovat územní systémy ekologické stability (ÚSES)
C.7.1.1 projekty ÚSES – předprojektová příprava
C.8 Zavádění čistší produkce a EMS ve firmách ve městě
C.8.1 Zavádění čistší produkce a EMS, konkrétní firmy a instituce
C.8.1.1 certifikovaná kvalita podniku podle normy ISO 14000 - systém environmentálního managementu
C.9 Bude se zlepšovat kvalita pitné vody, čistota povrchových vod a řešení odpadních vod
C.9.1 Odkanalizování místních částí Třebíče
C.9.1.1 Odkanalizování m.č. Třebíče - PD
C.9.2 xxx
C.9.2.1 Příspěvek na provoz čističky
C.9.2.2 Projekt Dyje I. + II.
C.10 Bude se zlepšovat čistota ovzduší v regionu
C.10.1 Plynofikace místních částí
C.10.1.1 Plynofikace Račerovice, Sokolí
C.11 Dostatečné rekreační zázemí města
C.11.1 Komplexní řešení Týnského údolí
C.11.1.1 Týnské údolí - PD
C.12 Budou zaváděna protihluková opatření
D. Sociální oblast
D.1 Budou se zlepšovat přiležitosti pro sport a místní rekreaci
D.2 Bude řešena problematika zdravotně, tělesně a mentálně postižených postižených občanů a jejich zapojení do života ve městě a regionu
D.2.1 Aktivity pro postižené spoluobčany
D.2.1.1 Centrum služeb pro zdravotně postižené, poradenství, služby pro zdravotně postižené občany, celokrajská působnost, Informační a zprostředkovatelská služba
D.2.1.2 Hipoterapie, Závody handicapovaných jezdců
D.2.1.3 Předvánoční setkání organizací zdravotně postižených občanů
D.2.1.4 Na problémy nejste sami – informace pro občany
D.2.1.5 Rekondiční a odpočinkový pobyt V. Karlovice
D.2.1.6 Projekt „Komunikační formy pro neslyšící a nedoslýchavé“
D.2.1.7 Den otevřených dveří – akce pro nejširší veřejnost
D.2.1.8 znaková řeč, výukový program
D.2.1.9 Poradenství a specifické služby pro sluchově postižené
D.2.1.10 projekty Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
D.2.1.11 Usnadnění života postižených civilizačními chorobami
D.2.1.12 Rekondiční pobyty ROSKA
D.2.1.13 Činnost svazu tělesně postižených v ČR v Třebíči, dílčí projekty
D.2.1.14 Radost druhým
D.2.1.15 Zkvalitnění života občanů postižených civilizačními chorobami, rekondiční pobyt
D.2.1.16 Činnost okresního výboru sdružení zdravotně postižených v ČR
D.2.1.17 Půjčovna kompenzačních pomůcek
D.2.1.18 Město dostupnější
D.2.1.19 Rekondiční pobyty onkologických pacientů
D.2.2 Integrovat postižené děti do škol
D.2.2.1 Psychomotorická a senzomotorická stimulace
D.2.3 Vytvářet technické podmínky pro zapojení postižených občanů do života ve městě
D.3 Sociální služby ve městě budou koncepčně rozvíjeny a zlepšovány
D.3.1 Zpracovat a realizovat koncepci sociálních služeb ve městě
D.3.2 Zajišťovat kvalitní sociální služby, vč. intervenčních sociálních programů a dobrovolnické pomoci
D.3.2.2 služby nástupnických organizací OÚSS
D.3.2.3 aktivity Oblastní charity v sociální oblasti
D.3.2.4 péče o handicapovanou mládež
D.3.2.5 Program "5P" - vytvoření dobrovolnického centra
D.3.2.6 aktivity na pomoc nemocným
D.3.2.7 Koordinátor dobrovolnického centra
D.3.2.8 Poradenství a sociální asistence pro dívky a ženy
D.4 Zlepší se možnosti pro bydlení ve městě a regionu
D.4.1 Podporovat výstavbu bytů dostupných pro důležité cílové skupiny
D.4.1.1 výstavba DPS v Třebíči
D.4.2 Zabezpečit regeneraci sídlišť
D.4.2.1 Regenerace panelového sídliště
D.4.3 Podporovat výstavbu bytových domů
D.4.3.1 blok Z7 Na Kopcích (bytový dům)
D.5 Sníží se nezaměstnanost ve městě
D.5.1 Programy na podporu podnikání ve městě
D.5.2 Vznik chráněných dílen ve městě
D.6 Omezí se počet případů závislostí, kriminality a jiných sociálně patologických jevů
D.6.1 Kvalitně provozovat zařízení na podporu prevence drogových a jiných závislostí (též Komunitní plán soc. služeb)
D.6.1.1 aktivity Oblastní charity v oblasti soc. patologických jevů
D.6.1.2 Preventivní a krizové centrum
D.6.2 Zavádět účinné preventivní aktivity do výchovné práce se žáky škol všech stupňů
D.6.2.1 odborné semináře pro metodiky prevence soc. pat. jevů, na ZŠ, SŠ a spec. školy
D.6.2.2 přednášky a besedy pro učitele, rodiče, žáky o soc. pat. jevech
D.6.2.4 mapování sociálního klimatu tříd
D.6.2.5 Otevřená škola – preventivní aktivity
D.6.2.6 Legální plocha pro grafffiti
D.6.2.7 Sociálně-preventivní program „5P“
D.6.3 Program prevence kriminality a další podobné aktivity
D.6.3.1 Komplexní součinnostní program prevence kriminality, realizace dílčích programů dle schválené Koncepce prevence, prováděcího plánu prevence a stanovených priorit
D.6.3.2 projekt Bezpečná zóna
D.6.3.3 letní branně – bezpečnostní tábor pro studenty
D.6.3.4 Dětské dny s Městskou policií
D.6.3.5 Grantový program „Prevence kriminality a drogové problematiky“
D.6.3.6 resocializace - pomoc odsouzeným při návratu
D.6.3.7 Pobytový program ohrožené a rizikové mládeže Třebíčska
D.6.3.8 Akce a projekty – Grantový program prevence kriminality a drogové problematiky 2004
D.6.4 Zabývat se závislostí na legálních drogách – alkohol, tabák
D.6.4.1 Cesta za čistým vzduchem – Světový den bez tabáku
D.6.4.2 Projekt „Proti kouření školní mládeže“
D.6.4.3 Opravdu nám kouření škodí?
D.7 Systematicky budou řešeny podmínky pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
D.7.1 Podporovat organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí a mládeže v rámci Plánu zdraví
D.7.1.2 Romské centrum, Je nám spolu dobře
D.7.1.3 Zpravodaj dětí a mládeže
D.7.1.4 Aktivity pro děti a mladé lidi
D.7.1.5 Studentský klub Halahoj
D.7.1.6 Příměstský tábor v Třebíči
D.7.1.7 Studentské rozhlasové vysílání
D.7.1.8 Klub bezva rodina
D.7.1.9 Taneční dílna „Tajemství zdí“
D.7.1.10 aktivity pro volný čas mládeže, projekt „Šťastné dítě“
D.7.1.11 Letní výtvarná (keramická) dílna, Netradiční tvoření s rodiči
D.7.1.12 Dobrodružné etapové soutěže
D.7.1.13 Tajuplný ostrov
D.7.1.14 Ať v Třebíči není nuda!… aneb komunitní plánování volnočasových, zájmových sportovních a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež
D.7.1.15 Celoroční volnočasové aktivity pro mládež
D.7.1.16 Prázdninové týdny
D.7.1.17 Kamarádi dětem
D.7.1.18 Veletrh volnočasových aktivit
D.7.1.19 Léto na Lavičkách
D.7.1.20 Na Kopcích je dobře
D.7.1.21 O poklad města Třebíče
D.7.1.22 Velikonoční dílničky
D.7.1.23 Poznej své město, ve kterém žiješ
D.7.1.24 Nábor a výcvik dobrovolníků pro volnočasové aktivity pro mládež
D.7.1.25 Bambiriáda
D.7.1.26 Školení dobrovolníků
D.7.1.27 Provozní podmínky Centra
D.7.1.28 Prázdninové dílničky
D.7.1.29 Otevřená klubovna
D.7.1.30 Tvořivostí k rozvoji osobnosti
D.7.1.31 Volnočasové aktivity pro rodiny s malými dětmi
D.7.1.32 Klub Hrádek
D.7.1.33 Žijme a užívejme si zdravě, činnost klubu
D.7.1.34 Parta na vodě
D.7.1.35 CVVZ 2005 Třebíč
D.7.1.36 Prázdninová škola
D.7.1.37 Soutěž Mladý zahrádkář
D.7.1.38 Václavské divadlo, Putování po westernovém městečku
D.7.1.39 Jsme tu pro vás
D.7.2 Budou vytvářeny podmínky pro volnočasové aktivity mládeže
D.7.2.1 Technické podmínky pro volnočasové aktivity mládeže
D.8 Systematicky budou řešeny podmínky pro volnočasové aktivity dospělých
D.8.1 Volnočasové aktivity dospělých – konkrétní formy
D.8.1.1 projekt „Centrum volného času dospělých“s
D.9 Budou vytvářeny sociální programy pro specifické skupiny obyvatel tak, aby nízké příjmy a další sociální faktory neměly vliv na uspokojování potřeb ve vztahu ke zdraví
D.9.1 Vytvářet místní sociální programy k omezení rizik
D.9.1.1 příměstský tábor se zdravotně-výchovnou tématikou pro děti se sociálně slabých rodin
D.9.1.2 Přísp. soc. služby - jídelna pro seniory
E. Vzdělávání
E.1 Budou se zlepšovat podmínky pro vzdělávání na základních a mateřských školách, vč. vybavenosti a investic
E.2 Školy ve městě budou zapojeny do aktivit podpory zdraví
E.2.1 Zvýšit účast škol v Projektu Škola podporující zdraví
E.2.1.1 příprava ke vstupu do celostátní sítě „Zdravých škol“, dílčí aktivity škol
E.2.1.2 příprava ke vstupu do celostátní sítě „Zdravých škol“
E.2.1.3 MŠ v celostátní síti Škol podporujících zdraví“, dílčí projekty MŠ
E.2.1.4 vzdělávací akce pro učitele zaměřené na zdravý životní styl, komunikaci, spolupráci, zájmové aktivity dětí
E.2.2 Připravit a realizovat dílčí programy podpory zdraví ve školách
E.2.2.1 projekt "Zlepšení zdraví a kvality života v Třebíči - spolupráce škol"
E.2.2.2 Rozvoj spolupráce mezi školami
E.2.2.3 pomoc při zpracování projektů podporujících výchovu ke zdravému životnímu stylu
E.2.2.4 projekt "Zdravá záda"
E.2.2.5 Romské děti v základní škole, projekt
E.2.2.6 Seminář „Podpora zdraví v podmínkách třebíčských základních škol“
E.2.3 Dílčí aktivity v rámci Projektu Škola podporující zdraví
E.2.3.1 dílčí aktivity: "Veselé pískání - zdravé dýchání", relaxační a pohybové aktivity dětí o přestávkách ve škole, cvičení s balančními míči, „Keramika od dětí pro všechny“, Veletrh zdraví
E.2.3.2 Aby děti byly zdravé
E.2.3.3 Projekty Jíme zdravě ve zdravé škole a Žijeme zdravě
E.2.3.4 Já jsem já, ty jsi ty, my jsme my…
E.2.4 Zlepšit podmínky pro pohybové aktivity dětí i pro předcházení úrazům
E.2.4.1 postupná úprava a obnova dětských hřišť a školních zahrad
E.2.4.2 aktivity k podpoře pohybu školních dětí
E.2.4.3 dopravní výchova na dopravním hřišti na ZŠ Bartuškova
E.2.4.4 Projekt Bezpečná cesta do školy
E.2.5 Předcházet stresu u dětí ve školách
E.2.5.1 adaptační programy PPP
E.2.5.2 adaptační programy ve výchově
E.2.6 Zaměřit se na spolupráci škol s rodiči, případně s odbornými partnery
E.2.6.1 projekt "Město pro děti - spolupráce s rodiči"
E.2.6.2 projekty Třebíčského mateřského centra, "Spolupráce s rodiči – propagace zdravého způsobu života"
E.2.6.3 spolupráce škol s Městskou knihovnou
E.2.6.4 projekt Děti – dětem, vánoční dílničky
E.2.7 Usilovat o integraci dětí se zdravotním postižením, se specifickými poruchami učení a chování do škol
E.2.7.1 integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd základních škol
E.2.7.2 projekt Děti –dětem, vánoční dílničky
E.2.7.3 aktivity pro děti s LMD ve škole
E.2.7.4 Pobytové tábory PPP
E.2.7.5 semináře pro učitele dětí s poruchami učení
E.2.7.6 kursy grafomotoriky pro malé školáky
E.2.7.7 Prázdninová škola
E.2.7.8 Dokážeme se domluvit - adaptační a komunikační program
E.2.7.9 Dislektická olympiáda
E.3 Ve městě bude rozvíjeno celoživotní vzdělávání
E.3.1 Konkrétní formy celoživotního vzdělávání ve vztahu ke zdraví a zdravému životnímu stylu
E.3.1.1 Centrum vzdělávání a setkávání
E.4 Rozšíří se počet škol v mezinárodním projektu Škola podporující zdraví WHO
E.4.1 Propagovat projekt Škola podporující zdraví a školy do něho zapojené
E.4.1.1 Sekce NSZM v Třebíči – „zdravá škola“
E.4.1.2 propagace Zdravých MŠ a ZŠ ze strany MěÚ - průběžně
E.4.2 Připravit a realizovat projekt Škola podporující zdraví ve školách ve městě (ŠPZ)
E.4.2.1 realizace projektu ŠPZ
E.4.2.2 připravit a obhájit projekt ŠPZ
E.4.2.3 pomoc při zpracování projektu ŠPZ - část duševní zdraví, etická výchova
E.5 Zkvalitní se školní stravování
E.5.1 Propagovat kvalitní školní stravování, zdravé výrobky a kvalitní potraviny
E.5.1.1 Školní veletrh zdraví
E.5.1.2 nabídka softwarových programů pro školní jídelny
E.5.2 Realizovat komplexní programy kvalitního školního stravování
E.5.2.1 úprava školních stravoven dle platných směrnic na základě zjištění OHS
E.5.2.2 projekt "Zdravá výživa v naší mateřské škole"
E.5.2.3 projekt "Školní restaurace"
E.6 Bude nadále podporováno vysoké školství ve městě, bude využíván potenciál existující vysoké školy
E.6.1 Vznik VŠ
E.6.1.1 vznik VŠ
E.6.1.2 Dotace ZMVŠ
E.6.2 xxx
E.6.2.1 Dotace ZMVŠ
E.7 Bude zajišťována návaznost systému vzdělávání na potřeby trhu práce
F. Kultura
F.1 Bude nadále zajištěna kvalitní péče o historické a kulturní památky, budou rozvíjeny místní tradice
F.1.1 Historické památky města – zajištění péče, opravy (včetně grantového programu Obnova památek)
F.1.1.1 Odbor školství a kultury MěÚ v rámci svého rozpočtu financuje památkovou péči
F.1.1.2 Grantový program „Obnova památek“
F.1.1.3 Přístupová komunikace k bazilice, obnovení historického vstupu
F.1.1.4 Dostavba kulturního domu, projekt Open Door,dostavba KD – parkoviště Dvořeckého ul. – PD
F.1.1.5 Studie zámecký areál objekt + příkop
F.1.1.6 Přísp. pro církve (oprava památek)
F.2 Bude zajištěn komplexní rozvoj kultury ve městě
F.2.1 Zpracovat a realizovat koncepci rozvoje kultury ve městě
F.2.2 Realizovat kulturní akce a informovat o nich občany
F.2.2.1 Odbor školství a kultury MěÚ v rámci svého rozpočtu poskytuje finanční příspěvek na provoz Městské knihovny
F.2.2.2 Odbor školství a kultury MěÚ v rámci svého rozpočtu poskytuje finanční příspěvek na provoz KVIZ
F.2.2.3 Kulturní akce a jejich propagace
F.2.2.4 Grantový program Kultura
F.2.2.5 Kulturní akce ZUŠ Rezonance (Arabes)
F.2.2.6 Příspěvek Concentus
F.2.3 Historické památky města – zajištění péče, opravy (včetně grantového programu Obnova památek)
F.2.3.1 Odbor školství a kultury MěÚ v rámci svého rozpočtu financuje památkovou péči
F.2.3.2 Grantový program „Obnova památek“ (ORUP, 2005)
F.3 Budou nadále pořádány kulturní akce ve městě a jsou pro ně vytvářeny náležité podmínky
F.3.1 Realizovat kulturní akce a informovat o nich občany
F.3.1.1 Odbor školství a kultury MěÚ v rámci svého rozpočtu poskytuje finanční příspěvek na provoz Městské knihovny
F.3.1.2 Odbor školství a kultury MěÚ v rámci svého rozpočtu poskytuje finanční příspěvek na provoz KVIZ
F.3.1.3 Kulturní akce a jejich propagace
F.3.2 Vytvářet technické podmínky pro kulturní akce
F.3.2.1 Dostavba kulturního domu
F.3.2.2 KD Open Door
G. Podniky / Výroba / Služby
G.1 Zvýší se konkurenceschopnost malých a středních podniků (za pomocí využití nových technologií a zlepšení dostupnosti napojení na hi-tech sítě)
G.2 Budou se zvyšovat možnosti zaměstnanosti ve městě a regionu
G.3 Bude se rozvíjet turistický ruch (vč. potřebné infrastruktury), bude dobře propagováno město a region
G.3.1 xxx
G.3.1.2 Reprezentativní publikace města
G.3.1.3 Propag.mat."Památky UNESCO v kr. Vysočina"
G.3.1.4 Spolupodíl pro České dědictví UNESCO
G.3.1.5 Inzerce, propagace v médiích
G.3.1.7 Průzkumy návštěvnosti apod.
G.3.1.10 Obnovení historického vstupu k bazilice
G.4 Bude podporován rozvoj podnikání ve městě (vč. potřebné infrastruktury)
G.4.1 Podpora rozvoje podnikání – konkrétní formy
G.4.1.1 Vybudování podnikatelského inkubátoru (rekonstrukce objektu v areálu býv. školního statku)
G.4.1.3 Propagace a podpora rozvoje podnikání
G.4.1.4 Vestavba Trafstanice Pod Zámkem 6
G.5 V podnicích, firmách a institucích ve městě budou zaváděny mezinárodní projekty, management kvality a zavádění kvalitních technologií
G.5.1 Zavádět čistší produkci a EMS v podnicích ve městě
G.5.2 Zavádět Projekt Zdravé pracoviště
G.5.2.1 koncepce "Městský úřad - Zdravé pracoviště"
G.6 Zlepší se infromovanost podnikatelských subjektů vč. vzájemné komunikace mezi podnikateli
H. Doprava
H.1 Zlepší se dopravní infrastruktura uvnitř i vně města a kvalita mobiliáře
H.2 Bude koncepčně rozvíjena dopravní síť v regionu a širších návaznostech
H.3 Rozvoj hromadné doprava, vč. integrovaného dopravního systému
H.3.1 Formy zkvalitňování MAD
H.3.1.1 Zavádění nízkopodlažních autobusů v MAD
H.3.1.2 Pocoucov – přístřešek autobusové zastávky
H.3.1.3 KAUFLAND – přístřešek autobusové zastávky
H.3.1.4 Oprava MAD čekáren
H.3.1.5 Odbor finanční – rozpočet města a dopravní obslužnost
H.3.1.6 Rek. točny autobusu ul. Táborská
H.4 Bude realizováno koncepční dopravní řešení ve městech a obcích, vč. parkování
H.4.1 Veřejné parkovací plochy
H.4.1.1 Veřejné parkovací plochy u ZŠ
H.5 Bude se dále zlepšovat orientační systém ve městě
H.5.1 Formy zlepšování orientačního systému
H.6 Bude se zlepšovat dopravní výchova a osvěta
H.6.1 Formy zlepšování dopravní výchovy a osvěty
H.7 Bude se rozvíjet systém cyklotras, cyklostezek i pěších tras
H.7.1 Formy rozvoje cyklotras a cyklostezek
H.7.1.1 Příprava studie řešení cyklodopravy ve městě – ORUP MěÚ, 2004
H.8 Dojde ke zklidnění dopravy ve vybraných lokalitách
H.9 Budou odstraňovány bariéry bariéry v hromadné dopravě (podmínky pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace)
H.9.1 Financování úprav přednádražního prostoru
H.9.1.1 Financování úprav přednádražního prostoru
J. Zemědělství, venkov
J.1 Bude podporováno zemědělského hospodaření a odbyt místní produkce
J.2 Dojde k rozvoji technické infrastruktury a služeb ve venkovských obcích (např. v oblasti bydlení a sociálních služeb)
J.3 Bude se rozvíjet ekologické hospodaření a jiné netradiční zemědělské výroby
J.4 Bude využíváno kulturní a přírodní bohatství venkova pro rozvoj cestovních ruchu - agroturistika aj.
J.5 Budou řešeny alternativní možnosti pracovních příležitostí (mimo zemědělství) na venkově
TISK
i