Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR

Tábor

Zdravotní plán města Tábor 2016-2019

1. ZDRAVÍ MLADÝCH

1.1 Bude zvyšována podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

1.1.1 Bude rozšiřována nabídka sportovních aktivit a bezpečných sportovišť – např. venkovní posilovna pro workout

1.2 Bude aktivně podporováno nekouření mladých, řešena problematika alkoholu a jiných závislostí

1.2.1 Podpora nekuřáckého prostředí (nekuřácké restaurace, veřejná prostranství, okolí školských zařízení)
1.2.2 Spolupráce s městskou policií – cílené kontroly diskoték a restaurací (kontrola požití alkoholu u mladistvých)
1.2.3 Informační kampaně o drogách, alkoholu, tabáku – např. Světový den bez tabáku 31.5.

1.3 Bude podporována osvěta o pohlavně přenosných nemocech

1.3.1 Bude zvýšená osvěta problematiky pohlavně přenosných chorob a HIV a informovanost o antikoncepčních metodách týkajících se sexuálního a reprodukčního zdraví – např. Světový den antikoncepce 26.9., spolupráce se školskými zařízeními a neziskovými ...

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 Osvěta ke zdravému životnímu stylu seniorů

2.1.1 Podpora činností umožňujících seniorům zachovat si co nejdéle soběstačnost a mentální svěžest a co nejdéle bydlet ve svém vlastním domově (pečovatelská služba, dovoz stravy, dostupnost služeb pro seniory v místě bydliště, bezbariérovost města apod.)
2.1.2 Pokračování v programech pro seniory (přednášky o zdravé výživě, výlety, rekondiční pobyty) a pořádání pravidelných aktivit (cvičení, turistika)

2.2 Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče, vč. paliativní a domácí hospicové péče

3. ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

3.1 Podpora rozvoje komunitních sociálních služeb určených pro osoby s vážným duševním onemocněním

3.2 Podpora programů primární prevence týkající se duševního zdraví mladých lidí

3.3 Podpora vzniku programů a služeb směřujících k aktivnímu vyhledávání osob s příznaky duševního onemocnění

3.4 Podpora vzniku svépomocných skupin uživatelů a rodin

3.4.1 Snížení stigmatu psychicky nemocných a odstranění jejich diskriminace. Podpora destigmatizačních programů, akcí a kampaní
3.4.2 Zajistit vzdělávání pro vytipované poskytovatele sociálních služeb (azylové domy, noclehárny, pečovatelské služby apod.), popř. zaměstnance samosprávy, městské policie týkající se kontaktu s člověkem s duševním onemocněním

3.5 Zvýšit zapojení služeb komunitní a primární péče do prevence a do péče o duševní zdraví

4. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Podporovat zeleň na veřejných prostranstvích a její údržbu

4.1.1 Snížení emisí a hluku ve městě

4.2 Podpora alternativní dopravy

4.2.1 Zlepšení dopravní situace ve městě
4.2.2 Více cyklostezek, chodníky s pruhem pro cyklisty a bruslaře (značení na cyklostezkách)

4.3 Snížení počtu úrazů

4.3.1 Informace o možnostech eliminování dopravních úrazů – bezpečnostní prvky u chodců, cyklistů
4.3.2 Bezbariérovost města

4.4 Zvyšování čistoty ovzduší

4.4.1 Podpora čistšího způsobu vytápění

5. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

5.1 Podpora zdravého stravování a výživy

5.1.1 Pořádání přednášek o zdravém životním stylu vedoucí ke zvýšení úrovně znalostí obyvatelstva o zdravotně žádoucích potravinách

5.2 Podpora zdravého životního stylu

5.2.1 Pořádání přednášek o zdravém životním stylu vedoucí ke zvýšení úrovně pohybové aktivity obyvatelstva
5.2.2 Pořádání přednášek o rizicích vyplývajících z nevhodného způsobu životního stylu – obezita, cukrovka, nádorová onemocnění, alergická onemocnění apod.

6. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

6.1 Projekt Zdravé město

6.1.1 Podpora terénní práce s osobami bez přístřeší

6.2 Zdravé školy a školky

6.2.1 Podpora škol a školek zapojených do programu podpory zdraví (např. prezentace škol a školek na akcích města (panely, plakáty, vystoupení apod.)
6.2.2 Bezpečné školy a školky (např. nabídka multimediálních programů do škol, zapojení škol v rámci projektů MAS, spolupráce s rodinou)
6.2.3 Zavedení účinného pohybového programu do školských zařízení k podpoření prevence nemocí pohybového aparátu (např. nákup overballů do MŠ a ZŠ)
TISK
i