Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR

Tábor

Rozbalit detaily

Plán odpadového hospodářství města Tábor 2017-2022

1. Nakládání s komunálními odpady

1.1 Tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

1.2 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

1.3 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady

2.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3. Stavební a demoliční odpady

3.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů2 pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení)

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

4. Nebezpečné odpady

4.1 Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního odpadu

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

4.2 Podporovat zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

4.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

4.4 Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

5. Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru

5.1 Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70% do roku 2020

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

5.2 Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80% do roku 2020

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

5.3 Podpořit zvýšení recyklace plastových obalů na úroveň 50% do roku 2020

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

5.4 Podpořit zvýšení recyklace kovových obalů na úroveň 55% do roku 2020

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

5.5 Podpořit dosažení 55% celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

5.6 Podpořit dosažení 50% recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

5.7 Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

5.8 Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

5.9 Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

6. Kaly z čistíren komunálních odpadních vod

6.1 Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

7. Odpadní oleje

7.1 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

8. Odpady s obsahem azbestu

8.1 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.b nakládání s odpady

9. Další skupiny odpadů

9.1 Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení)

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

9.2 Podporovat zpracování kovových odpadů a výrobků s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

10. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

10.1 Vytvářet a udržovat přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území obce

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

11. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl

11.1 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

11.2 Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

12. Program předcházení vzniku odpadů

12.1 Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.b nakládání s odpady

12.2 Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů využít komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních projektů, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
VI.i celoživotní učení

12.3 Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.b nakládání s odpady

12.4 Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

12.5 Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.b nakládání s odpady

12.6 Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.b nakládání s odpady
TISK
i