Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR

Tábor

Rozbalit detaily

Koncepce údržby veřejné zeleně ve městě Tábor (2016)

1. Cíle koncepce údržby zeleně

1.1 Dosáhnout standardů kvality údržby zeleně na plochách města Tábor, které budou srovnatelné s jinými městy a s obecně platnými zásadami údržby ploch tohoto typu...

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
Popis / Komentář:
...Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Mendlovou univerzitou v Brně a Společností pro zahradní a krajinnou tvorbu, sekcí Péče o dřeviny bylo vydáno několik standardů péče o stromy a keře - viz www.standardy.nature.cz , které vycházejí a rozvíjejí podmínky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcích vyhlášek. Jsou závazné a tudíž by technologie a péče v nich uvedená měla být vyžadována.... »

1.2 Navrhnout reprezentativní plochy zeleně v Táboře

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

1.3 Údržbu reprezentativních ploch zajistit s minimálními náklady, tj. využívat možností výběrového řízení

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

1.4 Zlepšit kvalitu údržby sídlištní zeleně s cílem postupně zajistit během vegetačního období celkem až 6 seči (v současné době je prováděno na části ploch 5 sečí, na zbytku ploch 4 seče)

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

1.5 V příměstských částech podle možností zajistit alespoň 4 seče za vegetační období (v současné době jsou prováděny 2 seče a další seče pak z prostředků výborů příměstských částí tam, kde jsou zřízeny)

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

1.6 Na základě zpracovaného generelu a plánu údržby nastolit odpovídající péči o zeleň, zejména dřeviny ve městě - stanovit systém pravidelného ošetřování a kontrol dřevin

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
TISK
i