Rokycany
Znak Rokycany

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Rokycany

Rozbalit detaily

Program rozvoje města Rokycan (2004)

I. Rozvoj místních podnikatelských aktivit

I.1 Zvýšit prosperitu městského regionu rozvojem stávajících a vznikem nových drobných podniků a řemesel, zvyšováním objemu přímých investic a vytvářením nových pracovních příležitostí

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
I.1.1 Zintenzivnit poradenskou a konzultační činnost hospodářské komory s cílem pomoci novým podnikatelům
I.1.2 Podporovat vznik a rozvoj nových drobných podniků a jejich propagaci a marketing
I.1.3 Ve spolupráci s hospodářskou komorou dohodnout metodu a četnost workshopů představitelů města, podnikatelů a dalších zainteresovaných subjektů
I.1.4 Věnovat pozornost plnohodnotnému využívání ploch, určených v územním plánu pro průmyslovou a obchodní činnost a zajistit marketing připravených ploch a objektů pro podnikání
I.1.5 Provést revitalizace bývalých kasáren s vytvořením nových možností pro podnikání
I.1.6 Opět posoudit pozemky a nemovitosti v majetku města, stanovit jejich nezbytnou potřebu pro město, včetně dislokace úřadů a zařízení, kterých je město zřizovatelem. Zhodnotit jejich potřebnost z hlediska perspektivy a jejich využití a provoz racionalizovat. Přebytečné pozemky a nemovitosti odprodat subjektům, které připraví jejich využití pro smysluplné a pro město účelné podnikání

II. Rozvoj dopravy a komunikačních technologií

II.1 Všestranně zkvalitnit místní dopravní a telekomunikační infrastrukturu při respektování ochrany životního prostředí

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
XI.k nemotorová doprava
II.1.1 Připravit projekt a zavést systém dopravy v klidu s parkovacími automaty v centrální části města Rokycan
II.1.2 Ve spolupráci se spádovými obcemi, městem Plzeň a Plzeňským krajem zkvalitňovat a racionalizovat síť veřejné dopravy směřující do města
II.1.3 Vybudovat internetovou místnost pro veřejnost, zainteresovat střední školy při zvyšování počítačové gramotnosti ve městě
II.1.4 Průběžně zajišťovat rozvoj, modernizaci a aktualizaci informačních systémů
II.1.5 Zajistit prezentaci a propagaci Rokycan na portálech elektronických médií a na turisticky významných příjezdových trasách ke městu
II.1.6 Na internetových stránkách města umístit informace a formuláře jednotlivých odborů pro běžnou úřední agendu občanů. Jejich využitím minimalizovat pro občany návštěvy na městských úřadech. Maximálně využívat možnosti počítačové sítě MěÚ. K tomu provádět pravidelnou přípravu úředníků

III. Místní rozvoj lidských zdrojů

III.1 Zlepšit životní podmínky obyvatel a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a na trh práce

Deskriptory:
VII.b nezaměstnanost
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
III.1.1 Optimalizovat síť vzdělávacích zařízení
III.1.2 Podpora kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit
III.1.3 Bytová politika
III.1.4 Optimalizace kapacit občanské vybavenosti
III.1.5 Vytvářet tlak na zajištění odpovídající zdravotnické péče

IV. Zlepšování životního prostředí ve městě

IV.1 Zvýšit kvalitu základních složek životního prostředí ve městě

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.g omezování hluku a vibrací
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
IV.1.1 Provádět pravidelnou údržbu zelených ploch ve městě, včetně její kontroly. Posoudit stávající stav a navrhnout jeho racionalizaci a zlepšení
IV.1.2 Provádět pravidelnou osvětu u občanů k nutnosti třídit odpady, vytvořit k tomu odpovídající podmínky a uplatňovat sankce při neplnění
IV.1.3 Individuálně důsledně kontrolovat stav septiků a způsob likvidace splašků
IV.1.4 Motivovat občany k využití parkovišť mimo historické centrum. Vytvářet podmínky pro rozvoj cyklodopravy

V. Rozvoj cestovního ruchu v regionu v působnosti města

V.1 Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě města, zvýšit objem přímých investic pro rozvoj cestovního ruchu a vytvářet nové pracovní příležitosti

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
V.1.1 Vybudování muzea a turistické využití demarkační čáry. V této souvislosti vytvořit kompletní turistický produkt, včetně vytvoření podmínek pro vznik dostatečného počtu vhodných ubytovacích kapacit
V.1.2 Využít naleziště zkamenělin trilobitů jako součást kompletního turistického produktu
V.1.3 Podpora obnovy, údržby a využití kulturně – historických a technických památek a přírodních atraktivit nadregionálního charakteru významných pro cestovní ruch
V.1.4 Podpora budování a zkvalitňování služeb pro cestovní ruch, včetně rozvoje informačních systémů
V.1.5 Podpora tvorby nových produktů a podpora investic do ucelených produktů cestovního ruchu
V.1.6 Zpracování koncepce cyklistické dopravy, budování a trvalá obnova cyklistických tras a stezek
TISK
i