Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR

Prostějov

Rozbalit detaily

Smart Prostějov - manuál chytrého města (2018)

1. PLÁNOVÁNÍ - STRATEGICKÉ DOKUMENTY

1.1 implementace a provázanost dokumentu Smart Prostějov se všemi strategickými s oborovými dokumenty města

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací

1.2 příprava a formulace zásad pro tvorbu nového strategického plánu

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací

1.3 příprava a formulace zásad pro tvorbu plánu udržitelné mobility

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací

1.4 formulace výstupů do územně plánovací dokumentace a podkladů – aktuálně příprava zprávy o uplatňování ÚP, a následné změny, resp. příprava zadání regulačního plánu

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací

1.5 implementace řešení Smart Prostějov do nově pořizovaných ÚS a propojení s ÚAP – resp. jejich širší a komplexnější využití

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací

1.6 prezentace a propagace nově zpracovávaných a aktualizovaných strategických materiálů veřejnosti a vedení města

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

1.7 průběžná kontrola stanovených cílů – zažití základních pracovních postupů

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací

1.8 externí zpracování vs. uvnitř úřadu

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

2. INVESTOVÁNÍ - ZÁSADY PRO VÝBĚR A TVORBU PROJEKTŮ

2.1 získávání zkušeností a častější využití nákladově výnosových analýz

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika

2.2 použití nástroje BIM v rámci projektové dokumentace nového akvaparku Prostějov

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod

2.3 spolupráce a větší zapojení veřejnosti formou vhodných aplikací a on-line formulářů

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

2.4 systém spolupráce s odbornou veřejností

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

2.5 systém koordinace investičních akcí

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod

3. ZELENÁ VÝSTAVBA

3.1 návrh a možná realizace zelené střechy resp. vertikální zahrady v rámci vybrané investiční akce, rekonstrukce nebo např. interiérové aplikace.

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
III. Podnikání a zahraniční obchod

3.2 veřejný fond zeleně - možnost finanční podpory realizace zelených střech, fasád a vzniku veřejné zeleně

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
III. Podnikání a zahraniční obchod

3.3 v rámci EÚO při rekonstrukcích a u nové výstavby volit maximálně efektivní řešení

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod

3.4 systémové řešení rozvoje a obnovy městské a krajinné zeleně, stanovení priorit

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

3.5 komunitní zahrady

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

3.6 ochrana stávajících kvalitních zahrádkářských osad

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

3.7 rozvoj zeleně v krajině (polní cesty a interakční prvky) a zejména v průmyslové zóně (ochranná a izolační zeleň)

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

4. KVALITNÍ (ESTETICKÁ) ARCHITEKTURA

4.1 architektonické soutěže

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod

4.2 spolupráce s akademickou sférou

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
III. Podnikání a zahraniční obchod

4.3 komise architektury a urbanismu

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

4.4 jasný architektonický manuál a ochrana hodnotných lokalit

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

5. CHYTRÁ ZELEŇ A HOSPODAŘENÍ S VODOU

5.1 analýza vhodnosti existující druhové skladby zeleně

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

5.2 inteligentní a udržitelné zavlažování

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

5.3 využití dešťových vod

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

5.4 prověření možností energetického využití rekuperace odpadních vod

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

5.5 monitoring srážkových vod

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

5.6 volba vhodných povrchů pro vsakování vod

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

5.7 monitoring stavu ovzduší a širší využití dat

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu

6. CHYTRÝ URBANISMUS

6.1 využití fotogrammetrie, skenování a využití bezpilotních leteckých systémů pro potřeby města.

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

6.2 využití pocitových map při tvorbě nového regulačního plánu, projektů regenerací případně studií problémových lokalit

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací

6.3 využití geoanalýz pro potřeby územního plánování

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací

6.4 pořízení 3D modelu města

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod

6.5 férově sdílené město

Deskriptory:
XX.h lidská práva

7. INTELIGETNÍ ŘÍZENÍ A SYSTÉMY DOPRAVY

7.1 systém inteligentních zastávek

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

7.2 využití moderní analýzy pro optimalizaci tras MHD a návaznosti dalších způsobů dopravy zejména IDSOK

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

7.3 komplexní řešení parkování v centru města.

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

8. LIDÉ vs. AUTOMOBILY

8.1 utlumování motorové dopravy – osvěta

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení

8.2 plán udržitelné mobility magistrátu a jeho propagace

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení

8.3 podpora a vznik systémů sdílení kol a automobilů

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
XI. Doprava
II.e obnovitelné zdroje energie

8.4 fond parkování

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XI.a silniční doprava

8.5 vylepšování zázemí uzlů hromadné dopravy – umístění veřejných automatických toalet

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

9. ELEKTROMOBILITA A ALTERNATIVNÍ POHONY

9.1 dotační možnosti

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XI. Doprava
II.e obnovitelné zdroje energie

9.2 podpora elektromobility - výstavba dobíjecích stanic

Deskriptory:
XI. Doprava
II.e obnovitelné zdroje energie

9.3 pořizování automobilů s alt. pohonem pro potřeby MMPv a MP

Deskriptory:
XI. Doprava
II.e obnovitelné zdroje energie

9.4 podpora elektrokol

Deskriptory:
XI. Doprava
II.e obnovitelné zdroje energie

10. EKOLOGICKÉ A EFEKTIVNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 separace odpadu a odměňování občanů za třídění odpadu

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

10.2 systém svozu odpadů efektivní a pohodlný pro občany

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

10.3 opatření pro zamezování vzniku černých skládek

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

10.4 vybudování moderního ZEVO

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

11. CHYTRÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ ENERGETIKY A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

11.1 větší motivace vedení příspěvkových organizací k realizování EÚO.

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

11.2 spolupráce ORI s energetikem při rozhodování o realizaci EÚO na budovách v majetku města

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

11.3 hledání dotačních příležitostí pro možné realizace EÚO

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

11.4 pravidla energeticky úsporného chování zaměstnanců v budovách MMPv

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

11.5 využívání nových moderních technologií – venkovní žaluzie k odstínění slunečního záření v nových i ve stávajících objektech

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
II.d hospodaření a úspory energie

11.6 regulace

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

11.7 dispečink, dálkový sběr dat – operativa

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

11.8 využití sloupu VO jako přístupových bodů wi-fi

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

11.9 v historických částech města instalovat kabelové šachty a kolektory

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

11.10 realizace FVE na stávajících objektech města

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

11.11 FVE na VO + signalizační systémy + hybridní model

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
II.d hospodaření a úspory energie

11.12 vhodné veřejné osvětlení

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

12. BEZPEČNOST – SYSTÉMY KONTROLY A SBĚRU DAT

12.1 zdokonalování a centralizace systémů bezpečnostní prevence

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

12.2 analýza pocitu bezpečí a přednášková a edukativní činnost s důrazem na „aktivního střelce“

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

12.3 inteligentní kamerové systémy s možnostmi rozpoznávání osob a on-line přenos dat z kamer strážníků MP

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

12.4 doplnění městského mobiliáře o bezpečnostní prvky

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

12.5 zajištění bezpečnosti a funkce VO při vzniku blackoutu

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XX.b kriminalita a prevence kriminality

13. SMYSLUPLNÉ ZAVÁDĚNÍ CHYTRÝCH PRVKŮ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

13.1 komplexní zapracování výše uvedených opatření do rámce konceptu Smart Prostějov

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

14. SPOLUPRÁCE – E-GOVERNMENT, PODPORA, FINANCOVÁNÍ A REGULACE

14.1 Smart Prostějov - téma

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT

14.2 E-Government

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT

14.3 poskytování otevřených dat veřejnosti – open data

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT

14.4 širší využití a technické zdokonalení systému ohlašování závad a požadavků občanů

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
TISK
i