hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

hlavní město PRAHA

Názvy hierarchických úrovní
0. "Prioritní oblast"
0.1 "Priorita"
0.1.1 "Obecný cíl"

Rozbalit detaily

Strategie romské integrace v hlavním městě Praze 2022-2030

0. Oblast systémových nastavení na úrovni veřejné správy

0.1 Zajistit financování aktivit Strategie romské integrace v Praze

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
0.1.1 Krajská síť sociálních služeb bude reflektovat potřeby identifikované v SRI v návaznosti na finanční zdroje k tomu určené
0.1.2 Bude optimalizováno financování dalších aktivit pro plnění cílů Strategie romské integrace mimo sociální služby

0.2 Nastavit spolupráci mezi institucemi veřejné správy

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
0.2.1 Bude nastavena efektivní spolupráce mezi HMP a MČ
0.2.2 Bude nastavena efektivní spolupráce mezi jednotlivými odbory MHMP
0.2.3 Bude nastavena efektivní spolupráce mezi samosprávou a státní správou
0.2.4 Bude zajištěna implementace vládní romské strategie na území hlavního města Prahy

0.3 Zajistit hodnocení plnění strategie a jejího přínosu pro Romy

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
0.3.1 Bude zajištěn monitoring plnění SRI
0.3.2 Bude zajištěn sběr dat potřebných pro aktualizace SRI

1. Oblast vzdělávání, volného času a rodiny

1.1 Zajistit dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí předškolní přípravu

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VIII.b ohrožené skupiny
1.1.1 Děti ze sociálně vyloučených rodin se budou účastnit předškolního vzdělávání nejen v posledním roce před nástupem na základní školu
1.1.2 Sociálně vyloučení rodiče budou podpořeni v rozvoji potřebných rodičovských kompetencí

1.2 Zajistit úspěch dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v hlavním vzdělávacím proudu na základní škole

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
1.2.1 Děti ze sociálně vyloučených rodin budou podporovány vzdělávacími programy mimo školní prostředí
1.2.2 Bude posílen styk mezi sociálně vyloučenými rodinami a školou

1.3 Zajistit kvalitní vzdělávání pro všechny žáky základních škol

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
1.3.1 Nebudou vytvářeny bariéry vstupu žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do běžných základních škol
1.3.2 Základní školy budou připraveny pracovat s žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3.3 Segregované školy budou proměňovány tak, aby se staly atraktivními pro všechny

1.4 Zajistit pro děti ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí navazující vzdělávání

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
1.4.1 Děti ze sociálně vyloučených rodin budou motivovány k pokračování ve vzdělávání na střední škole a připravovány na středoškolské studium
1.4.2 Děti ze sociálně vyloučených rodin budou podporovány při studiu na středním stupni vzdělávání
1.4.3 Střední školy budou připraveny pracovat s žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

1.5 Zajistit pro děti a mládež volnočasové a sportovní vyžití a zájmové vzdělávání

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
1.5.1 Děti ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí se budou více účastnit zájmového vzdělávání a volnočasových a sportovních aktivit při školách
1.5.2 Děti ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí se budou více účastnit zájmového vzdělávání a volnočasových a sportovních aktivit v bezplatných kroužcích a klubech mimo sociální služby
1.5.3 Děti ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí se budou více účastnit zájmového vzdělávání, volnočasových a sportovních aktivit ve standardních kroužcích mimo školu

2. Oblast zaměstnanosti

2.1 Vytvořit pracovní příležitosti pro osoby těžce uplatnitelné na trhu práce

Deskriptory:
VII.b nezaměstnanost
VIII.b ohrožené skupiny
2.1.1 Dlouhodobě nezaměstnané osoby budou zařazeny do systému prostupného zaměstnávání
2.1.2 Nezaměstnaní jedinci a jedinci v tréninkovém zaměstnání budou zaměstnáváni ve standardním zaměstnání díky sociálně odpovědnému zadávání veřejných zakázek

2.2 Zajistit pro osoby v systému prostupného zaměstnávání síť podpůrných služeb a programů

Deskriptory:
VII.c služby zaměstnanosti
VIII.b ohrožené skupiny
2.2.1 Bude nastavena síť podpůrných programů pro osoby v systému prostupného zaměstnávání
2.2.2 Osobám v systému prostupného zaměstnávání budou nabízeny programy pracovního poradenství a asistence (mentoringu)
2.2.3 Pro osoby v systému prostupného zaměstnávání budou zajišťovány rekvalifikace
2.2.4 Osoby v systému prostupného zaměstnávání budou podporovány sociálními službami

3. Oblast bydlení

3.1 Zajistit důstojné (standardní) a stabilní bydlení pro nízkopříjmové a diskriminované skupiny obyvatel

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.c sociální prevence
XVI.a bytový fond
XVI.d dostupné bydlení
XIX.k sociální dávky
3.1.1 Bude vytvořen systém podpory v bydlení jednotný pro celé území HMP
3.1.2 Bude posílena síť podpůrných služeb pro prevenci ztráty bydlení
3.1.3 Potřebným domácnostem bude nabízeno sociální bydlení HMP a MČ
3.1.4 Potřebným domácnostem bude nabízeno podporované bydlení u soukromých pronajímatelů
3.1.5 Úřad práce upraví výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek státní sociální podpory
3.1.6 Hlavní město Praha a městské části budou stavět, vykupovat nebo rekonstruovat byty pro sociální bydlení

4. Oblast zdraví, bezpečí a prevence sociálně nežádoucích jevů

4.1 Zlepšit fyzický i psychický zdravotní stav sociálně vyloučených a chudých osob

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.c sociální prevence
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
4.1.1 Všem sociálně vyloučeným Romům bude dostupná základní a speciální zdravotní péče
4.1.2 V sociálně vyloučených domácnostech bude podporováno bezpečné a zdravé rodinné prostředí

4.2 Předcházet kriminalitě, zvýšit pocit bezpečí a zajistit vymahatelnost práva

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.c sociální prevence
4.2.1 Mezi Romy se zvýší pocit bezpečí a vymahatelnosti práva a posílí důvěra v instituce veřejné správy

5. Oblast boje proti předsudkům, diskriminaci, anticiganismu a předsudečnému násilí

5.1 Odstranit stereotypní pohledy na Romy a další menšiny a předcházet útokům na tyto menšiny

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
5.1.1 Děti a mladí dospělí budou vzděláváni v tématech menšin, sociokulturních, etnických, sexuálních a dalších odlišností a respektu k jinakosti
5.1.2 Pracovníci samosprávy a státní správy budou vzděláváni v tématech sociálního vyloučení, kulturních specifik Romů a přístupu k nim, diskriminace, anticiganismu a předsudečného násilí
5.1.3 Pracovníci s dětmi a mládeží budou vzděláváni v tématech menšin, sociokulturních, etnických, sexuálních a dalších odlišností a respektu k jinakosti a v tématech diskriminace a šikany
5.1.4 Hlavní město Praha spustí kampaň zaměřenou na vymycování stereotypů, diskriminace, anticiganismu a násilí z nenávisti

5.2 Poskytnout podporu obětem násilí z nenávisti, diskriminace a anticiganismu

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
5.2.1 Obětem diskriminace a anticiganismu budou k dispozici bezplatné právní a sociální služby
5.2.2 Obětem předsudečného násilí budou k dispozici bezplatné právní a sociální služby
5.2.3 Soudci, státní zástupci, policisté a úředníci přestupkových komisí budou školeni v problematice předsudečného násilí a předsudečných trestných činů a v rovném a podpůrném přístupu k obětem

6. Oblast etnické emancipace a participace Romů na veřejném životě

6.1 Budovat identitu Romů a podporovat jejich skupinové sebevědomí

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
XV.b kulturní památky a umění
6.1.1 U romských dětí a mládeže budou podporovány kompetence v užívání romštiny a romština bude představována majoritě jako svébytný standardní jazyk
6.1.2 Bude podporována literární produkce v romském jazyce
6.1.3 Budou podporovány umělecké aktivity Romů

6.2 Zapojit Romy plnohodnotně do veřejného života

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XXI.d NNO
6.2.1 Děti na segregovaných základních školách budou vedeny k občanským postojům a participaci na veřejném životě
6.2.2 Mladí Romové budou podporováni v rozvoji komunitního leadershipu
6.2.3 Budou budovány kapacity romských neziskových organizací působících nebo potenciálně působících na území HMP
TISK
i